Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elnetbenchmark af 27. september 2007, DONG Energy City Elnet - anmodning om flere ekstraordinære omkostninger

Dato: 30.04.2008Journalnr.: 4/0720-8700-0083

Energitilsynet udmeldte ved afgørelse af 27.09.07 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 på baggrund af en benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet i 2006. Af afgørelsen fulgte bl.a., at når fusioner gennemføres som en effektivitetsfremmende foranstaltning, skulle benchmarkingen ikke reducere selskabernes incitamenter til at engagere sig i fusionsforhandlinger. Endvidere accepterede tilsynet, at såkaldte migreringsomkostninger, konkret forstået som overførsel af kundedata til NESAs systemer i forbindelse med DONG Energys køb af NESAs og Københavns Energis el-aktiviteter, kunne anses for ekstraordinære omkostninger, som udeholdes af benchmarkingen og de pålagte effektiviseringskrav.

Efterfølgende har DONG Energy ved brev af brev af 26.03.08 anmodet tilsynet om at genberegne benchmarkkravene til DONG Energy City Elnet (tidl. Københavns Energi Net). Baggrunden herfor var en post på 42 mio. kr., som selskabet fandt skulle betragtes som ekstraordinære omkostninger. Posten beror på overtagelse af Københavns Energis el-aktiviteter, hvor en række tjenestemænd ikke ønskede at indgå aftale om at overgå til overenskomstansættelse på særlige vilkår, og udgør således afskedigelsesomkostninger.

Sekretariatet fandt af flere årsager ikke, at denne post kunne betragtes som ekstraordinære omkostninger.

For det første udgjorde de 42 mio. kr. ikke såkaldte migreringsomkostninger, idet der ikke var tale om eksempelvis omkostninger ved overførsel af kundedata til et andet system. Tilsynets afgørelse af 27.09.07 indebar ikke en ubegrænset mulighed for, at alle omkostninger ved fx fusion kan betragtes som ekstraordinære. Hvorvidt muligheden måtte foreligge beror i sidste ende på en konkrete vurdering af det ansøgte beløb og art m.v.

For det andet var det ikke åbenlyst, at der er tale om egentlige fusionsomkostninger, idet den pågældende post kunne henføres til nogle konkrete ansættelsesforhold i selskabet, som eksisterede under og efter virksomhedssammenlægningerne. Afskedigelsesudgifterne var således opstået som følge af et senere nej fra dele af personalet, der ikke ønskede at indgå en ny aftale om at overgå til overenskomstansættelse, hvilket ikke kunne henføres til de typer af omkostninger, som tilsynet havde afgjort som ekstraordinære.

For det tredje kunne de 42 mio. kr. ikke relateres til nogen historisk ledelse, idet der også i dette tilfælde var tale om omkostninger, som var opstået ved den nuværende ledelses beslutninger efter fusionerne, dvs. som en konsekvens af ledelsesmæssige tiltag efter sammenlægningerne til det nuværende selskab, hvilket ikke kunne henføres til de typer af omkostninger, som tilsynet havde aceepteret som ekstraordinære.

På den baggrund måtte posten på 42 mio. kr. indregnes blandt de driftsomkostninger der omfattes af tilsynets benchmarkinganalyser, og sekretariatet imødekom derved ikke DONG Energys anmodning om at få genberegnet benchmarkkravene ud fra det begærede beløb.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO