Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Indtægtsrammesager - andet

 • Vejledende udtalelse om praksisændring for indtægtsføring af tilslutningsbidrag
  Dato: 01.09.2015Journalnr.: 15/06596
  Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at NRGi Net A/S kan anvende forskellige regnskabsprincipper for indtægtsførelse af tilslutningsbidrag i henholdsvis årsrapporten for bevillingspligtige aktiviteter, som aflægges til Energitilsynet og virksomhedens eksterne årsregnskab. Årsrapporten for de bevillingspligtige aktiviteter, som aflægges til Energitilsynet, skal dog udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 28, stk. 1. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer videre, at de af NRGi Net A/S fremlagte beregningsmæssige principper og datagrundlag kan anvendes i beregningen af indtægtsrammens korrektion fra og med tidspunktet for praksisændringen. NRGi kan da imødese en indtægtsrammekorrektion svarende til den pris- og mængdejusterede værdi af ændringen i de driftsmæssige indtægter for 2004, som er forårsaget af anvendelsen af det nye regnskabsprincip. Endelig bekræfter Sekretariatet for Energitilsynet, at netvirksomhederne har mulighed for at justere allerede indsendte afviklingsplaner, såfremt efterfølgende afgørelser om forhøjelse eller reduktioner af indtægtsrammen vil føre til en ændring af de opgjorte differencer. Sekretariatet understreger dog, at der med en justering menes en ændring, hvor det alene er den tidligere ukendte eller usikre størrelse, som planens beløb kan ændres med.
 • Vejledende udtalelse om afskrivning på pensionsforpligtelser
  Dato: 27.05.2014Journalnr.: 12/09057
  Sekretariatet for Energitilsynet har den 27. maj 2014 vurderet, at det er op til virksomheden og dennes revisor at afklare, hvordan og i hvilket omfang der skal afskrives på pensionsforpligtelser over tid. Oplysninger om virksomhedens afskrivninger på pensionsforpligtelser skal fremgå af det revisorpåtegnede reguleringsregnskab. Virksomheden skal følge principperne om, at der ikke må afskrives hverken mere eller mindre i reguleringsregnskabet, end hvad der fremgår af virksomhedens eksterne årsregnskab, jf. § 28 indtægtsrammebekendtgørelsen. Derudover skal virksomheden fastsætte pensionsforpligtelsens værdi og afskrivningen af pensionsforpligtelsen uden skelen til årets regnskabsmæssige resultat, jf. årsregnskabslovens § 11. Endelig skal virksomheden foretage en konkret værdiansættelse af pensionsforpligtelsen, jf. årsregnskabslovens § 47.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO