Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Vejledning til hjemmesider vedr. intern overvågning på elområdet

Dato: 11.03.2010Journalnr.: 4/0720-0305-0449

Resume Energitilsynets formand har i medfør af Energitilsynets forretningsorden tilkendegivet, at to vejledninger til henholdsvis særskilt og delt hjemmeside vedr. intern overvågning kan danne grundlag for tilsynet med netselskabernes hjemmesider. Endvidere er det tilkendegivet, at det fortsat kan kræves, at hjemmesiderne skal indeholde beskrivelser ud over, hvad der følger af vejledningerne.

Resumé

1.                  Energitilsynet fører tilsyn med netselskabernes hjemmesider som en del af tilsynet med netselskabernes interne overvågning. I den forbindelse har Energitilsynets sekretariat udarbejdet to vejledninger.

2.                  Denne sag forelægges Energitilsynet, for at tilsynet kan tage stilling til sekretariatets to vejledninger, "Vejledning til særskilt hjemmeside vedrørende intern overvågning" og "Vejledning til delt hjemmeside vedrørende intern overvågning".

3.                  Vejledningerne relaterer sig til net- og transmissionsselskaber samt det systemansvarlige selskabs enten særskilte hjemmeside eller delte hjemmeside i forbindelse med koncernhjemmeside.

4.                  På baggrund af sekretariatets gennemgang af en række hjemmesider vurderer sekretariatet overordnet set, at netselskaberne er bekendt med de retningslinier, som Energitilsynet har udstedt på området omkring hjemmesider den 18. december 2006 og 26. maj 2008.

5.                  Det er dog sekretariatets opfattelse, at retningsliniernes fulde betydning og omfang er uklart for netselskaberne.

6.                  Sekretariatet vurderer derfor, at en vejledning, for hhv. en særskilt og en delt hjemmeside, vil gøre det mere klart for netselskaberne, hvilke områder de skal være særligt opmærksomme på, og dermed nemmere for netselskaberne at efterleve Energitilsynets retningslinier.

7.                  Ydermere er netselskabets hjemmeside selskabets ansigt udadtil. Det er et væsentligt kontaktmedie ud til forbrugeren, som netop via hjemmesiden har mulighed for at opleve, at der er forskel på netselskabet og den øvrige forsyning. Dette gør det centralt, at netselskabet fremstår med sin selvstændige identitet overfor forbrugeren, og ikke som en del af en koncern.

8.                  Begge vejledninger indeholder en tjekliste, der kan anvendes aktivt i arbejdet med intern overvågning i netselskaberne.

Tilkendegivelse

9.                  Energitilsynets formand har den 11. marts 2010 i medfør af § 2, stk. 3, i Energitilsynets forretningsorden tilkendegivet,

10.               at de to vejledninger, til hhv. særskilt og delt hjemmeside, kan danne grundlag for tilsyn med netselskabernes hjemmesider, jf. BEK nr. 635 §§ 2, stk. 3 og 6, stk. 1 og 2. Energitilsynet er dog herved ikke afskåret fra af egen drift eller i tilfælde af en konkret klage at tage de enkelte hjemmesider op til konkret bedømmelse efter elforsyningslovens bestemmelser.

11.               at de krav og anbefalinger, som følger af vejledningerne ikke udelukker, at Energitilsynet fortsat kan kræve, at hjemmesiderne skal indeholde beskrivelser ud over, hvad der følger af vejledningerne, i det omfang dette er påkrævet for at forhindre diskriminerende adfærd i det pågældende selskab, jf. BEK nr. 635 §§ 2, stk. 3 og 6, stk. 1 og 2.

Lovgrundlag

12.               I det følgende redegøres for de lovparagraffer i elforsyningsloven og de bekendtgørelser m.v. som er relevante i relation til hjemmesider i forhold til den interne overvågning.

Elforsyningsloven13.               EFL § 6, stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 

14.               EFL § 20 a, stk. 1. Transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Virksomhederne skal sikre overholdelsen af programmet for intern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på passende måde. En årsberetning med en beskrivelse af programmet samt kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet.

15.               EFL § stk. 2. Transport- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold, herunder om, hvad programmet for intern overvågning skal indeholde, og hvordan det skal kontrolleres.

16.               EFL § 22, stk. 1, punkt 5. En netvirksomhed skal udføre informationsaktiviteter for at skabe størst mulig gennemsigtighed om markedsforholdene for alle forbrugergrupper.

17.               EFL § 22, stk. 1, punkt 6. En netvirksomhed skal sikre, at forbrugerne oplyses om mulighed for elbesparelser, give den enkelte elforbruger årlige informationer om sit elforbrug, kortlægge det samlede elforbrug i forsyningsområdet og offentliggøre data fra kortlægningen eller på begæring stille sådanne data til rådighed.

18.               EFL § 22, stk. 1, punkt 10. En netvirksomhed skal informere forbrugerne om deres rettigheder i relation til forsyningspligt.

IO-bekendtgørelsen
19.               Elforsyningslovens § 20 a er efterfølgende udmøntet ved bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 "om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven." IO-bekendtgørelsen angiver reglerne for net­virksomhedens udarbejdelse af IO-programmer og årsberetning samt Energitilsynets tilsyn hermed. Følgende vedrører mere specifikt arbejdet med hjemmesider.

20.               BEK nr. 635 § 2, stk. 1, punkt 4. De tiltag, som skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber.

21.               BEK nr. 635 § 2, stk. 1, punkt 5. De tiltag, som skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter.

22.               BEK nr. 635 § 2, stk. 3. Energitilsynet kan kræve, at programmet skal indeholde beskrivelse af tiltag ud over de i stk. 1 nævnte, i det omfang dette er påkrævet for at forhindre diskriminerende adfærd i den pågældende virksomhed.

23.               BEK nr. 635 § 3. Virksomheden skal sikre, at programmet gennemføres, herunder at der gennemføres en passende kontrol af programmet.

24.               BEK nr. 635 § 5, stk. 2. Årsberetning for et kalenderår skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest den 1. juni i det følgende kalenderår.

25.               BEK nr. 635 § 6. Energitilsynet fører tilsyn med, at programmet er i overensstemmelse med §§ 1 og 2, og at årsberetning udformes, offentliggøres og anmeldes efter reglerne i § 5.

26.               BEK nr. 635 § 6, stk. 2. I forbindelse med anmeldelsen af årsberetningerne, jf. § 5, fører Energitilsynet endvidere tilsyn med, at programmet er gennemført, og at der er foretaget den i programmet beskrevne kontrol af programmet.

Offentliggørelses-bekendtgørelsen
27.               I medfør af § 82, stk. 5, § 85 c og § 88 i lov om elforsyning er "BEK om elforsyningsvirksomhedernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår" udmøntet.

28.               BEK nr. 770 § 2, stk. 1. Elforsyningsvirksomhederne skal offentliggøre oplysninger om gældende priser og vilkår for benyttelse af transport- og energiydelser. 

29.               BEK nr. 770 § 2, stk. 2. Energitilsynet kan, efter høring af repræsentanter for forbruger-, erhvervs- og brancheinteresser, udarbejde vejledende retningslinier for elforsyningsvirksomhedernes oplysning af priser, herunder retningslinier for hvilke forbrugsmængder offentliggørelsen skal omfatte.

30.               BEK nr. 770 § 3, stk. 1. Elforsyningsvirksomhederne skal som minimum offentliggøre priser og vilkår, jf. § 2, stk. 1, og stk.2, på egne hjemmesider på en tydelig, sammenlignelig og tilgængelig måde.

Energitilsynets retningslinier af 26. maj 2008, "El- og naturgas selskabsmæssigt forbundne netselskabers hjemmesider og informationsudsendelse"

31.               Af retningslinierne følger, at Energitilsynet tilslutter sig, at sekretariatet påser, at selskabsmæssigt forbundne el- og naturgasnetselskaber overholder følgende retningslinier vedrørende hjemmesider:

a)      At hvis en koncern har en fælles hjemmeside, så må der ikke på indgangsportalen annonceres for konkurrenceudsatte ydelser, herunder specifikt for forsyning eller produktion. 

b)      At der ikke på netselskabets særskilte hjemmeside (område) må annonceres for eller informeres om konkurrenceudsatte ydelser fra selskabsmæssigt forbundne selskaber, men alene findes de informationer om selskabsmæssigt forbundne selskaber, som netselskabet er forpligtet til at afgive i henhold til el- og naturgasforsyningslovenes bestemmelser, under forudsætning af at disse informationer fremstår ikke favoriserende og ikke diskriminerende. 

c)      At såfremt der er etableret særskilt hjemmeside for netselskabet, så skal den være lettilgængelig og logisk og let at finde for forbrugeren. 

d)      At Energitilsynet - i tilfælde hvor ovennævnte retningslinier ikke er overholdt inden 1. september 2008 - efter en konkret vurdering, påbyder netselskabet i medfør af elforsyningslovens § 85 litra c, at bringe det ulovlige forhold til ophør.

Energitilsynets retningslinier af 18. december 2006, "Interne overvågningsprogrammer mod konkurrenceforvridende adfærd. El og gas"

32.               Af disse retningslinier følger mht. hjemmesider at Energitilsynet:

a)      Pålægger vertikalt integrerede netselskaber, at såfremt en koncern har en fælles hjemmeside, så må der ikke af indgangsportalen, på de fra portalen synlige stier til selskabets ydelser eller i det særskilte område for netselskabets (monopol) ydelser reklameres for konkurrenceudsatte ydelser, herunder specifikt for forsyning eller produktion. Yderligere sikres, at netselskabet i forbindelse med markedsføring, herunder på hjemmeside, på brevpapir, m.v. fremstår uafhængigt, samt at beskrive rammerne herfor i overvågningsprogrammet. 

b)      Fastslår, at offentliggørelse af netselskabernes årsberetninger mest hensigtsmæssigt bør ske på virksomhedernes egne hjemmesider.

Sagsfremstilling

33.               Energitilsynet fører tilsyn med netselskabernes hjemmesider som en del af tilsynet med netselskabernes interne overvågning på baggrund af bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, "Bekendtgørelse om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven".

34.               Energitilsynets sekretariat har i forlængelse af dette tilsyn udarbejdet vejledningerne "Vejledning til særskilt hjemmeside vedrørende intern overvågning" og "Vejledning til delt hjemmeside vedrørende intern overvågning".

35.               I 2008 foretog sekretariatet gennemgang af 11 netselskabers hjemmesider, hvor de 8 var i forbindelse med gennemgangen af årsberetning og IO-program. De sidste 3 var på opfordring af selskabet selv.

36.               I 2009 foretog sekretariatet gennemgang af 21 netselskabers hjemmesider, hvor de 11 var i forbindelse med gennemgangen af årsberetning og IO-program. De øvrige 10 blev gennemgået via en stikprøve beregnet udelukkende på gennemgangen af hjemmesider.

37.               Sekretariatet har på baggrund af de foretagende hjemmesidegennemgange gjort sig mange erfaringer.

38.               Bl.a. er det et generelt og væsentligt problem, at selskaberne ikke formår at holde en klar og selvstændig identitet for sit netselskab.

39.               Sekretariatet har også ofte fundet det nødvendigt at pålægge netselskaber at tydeliggøre netselskabets navn eller indgangen til dets hjemmesideområde på indgangsportalen, idet det på flere indgangsportaler har været uigennemskueligt for forbrugeren, at skelne mellem netselskab og den øvrige forsyning.

40.               Yderligere har sekretariatet erfaring med, at mange selskaber har information om netselskabet liggende på den øvrige koncerndel således, at forbrugerens behov for at besøge nethjemmesiden enten helt fjernes eller kraftigt mindskes.

Generelle bemærkninger fra Dansk Energi
41.               Dansk Energi (DE) har ved brev af 1. marts 2010 fremsendt bemærkninger til vejledningerne om hjemmesider vedr. intern overvågning.

42.               Generelt er DE positiv overfor vejledninger, som kan simplificere de administrative opgaver for netselskaberne, og DE bakker op om vejledningerne.

43.               Især for de selskaber, der ikke allerede har haft en hjemmesidegennemgang, finder DE det gavnligt, at retningslinierne for hjemmesiderne bliver forsimplet via en vejledning.

44.               DE finder det vigtigt, at vejledningerne alene bliver opfattet som vejledende og ikke som den endegyldige metode til opbygning af en hjemmeside. DE lægger i den forbindelse vægt på vigtigheden af, at Energitilsynet fortsat foretager en konkret vurdering af det enkelte selskabs hjemmeside.

45.               Yderligere vil DE opfordre til, at teksten i de to vejledninger bliver enslydende, i det omfang det er muligt.

46.               Derudover har DE afgivet en række detailbemærkninger til vejledningerne. ETS har adresseret disse bemærkninger og i relevant omfang indarbejdet dem i vejledningerne.

Sekretariatets bemærkninger
47.               Energitilsynets sekretariat bemærker, at vejledningerne selvfølgelig i høj grad kan benyttes af netselskaber, der endnu ikke har fået gennemgået selskabets hjemmeside, men også for netselskaber der allerede har, kan de være anvendelige. I denne sammenhæng har sekretariatet erfaret, at der ofte sker tilretning af hjemmesiderne, og indimellem også oprettelse af nye hjemmesider, hvor anvendelse af vejledningerne er relevant.

48.               Sekretariatet medgiver DE, at såfremt at vejledningerne følges, vil hjemmesiden med stor sandsynlighed leve op til Energitilsynets krav, og endvidere at kontrollen med hjemmesiderne vil blive foretaget som en konkret vurdering.

49.               Det har ved udarbejdelse af vejledningerne været sekretariatets hensigt, at de skulle være så enslydende som muligt. Vejledningerne er blevet tilrettet med udgangspunkt i dette.

Begrundelse

51.               Det er ligeledes sekretariatets vurdering, at de fleste netselskaber, på deres hjemmeside, forsøger at efterleve disse retningslinier. Dog er der hos sekretariatet en klar opfattelse af, at retningsliniernes fulde betydning og omfang er uklart for netselskaberne.

52.               Netselskaberne forsøger grundlæggende at opbygge deres hjemmesider således, at der ikke diskrimineres eller favoriseres, men sekretariatet vurderer, at der er flere forhold selskaberne ikke er opmærksomme på.

53.               Sekretariatet vurderer derfor, at en vejledning, for hhv. en særskilt og en delt hjemmeside, vil gøre det mere klart for netselskaberne, hvilke områder selskaberne skal være særligt opmærksomme på, og dermed gøre det nemmere for netselskaberne at efterleve Energitilsynets retningslinier.

54.               Endvidere indeholder begge vejledninger en tjekliste, der kan anvendes aktivt i arbejdet med intern overvågning i netselskaberne.

Tilkendegivelse

55.               Energitilsynets formand har den 11. marts 2010 i medfør af § 2, stk. 3, i Energitilsynets forretningsorden tilkendegivet,

56.               at de to vejledninger, til hhv. særskilt og delt hjemmeside, kan danne grundlag for tilsyn med netselskabernes hjemmesider, jf. BEK nr. 635 §§ 2, stk. 3 og 6, stk. 1 og 2. Energitilsynet er dog herved ikke afskåret fra af egen drift eller i tilfælde af en konkret klage, at tage de enkelte hjemmesider op til konkret bedømmelse efter elforsyningslovens bestemmelser.

at de krav og anbefalinger, som følger af vejledningerne ikke udelukker, at Energitilsynet fortsat kan kræve, at hjemmesiderne skal indeholde beskrivelse ud over, hvad der følger af vejledningerne, i det omfang dette er påkrævet for at forhindre diskriminerende adfærd i det pågældende selskab,

50.               På baggrund af alle hjemmesidegennemgangene vurderer sekretariatet overordnet set, at netselskaberne er bekendt med de retningslinier, som Energitilsynet har udstedt på området omkring hjemmesider den 18. december 2006 og 26. maj 2008.

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. intern overvågning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. intern overvågning

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO