Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver

 

I medfør af § 78, stk. 3, og § 90, stk. 1, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning, som ændret ved lov nr. 1110 af 29. december om ændring af lov om elforsyning fastsættes:

Kapitel 1

Energitilsynets opgaver

§ 1. Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktion på energiområdet i overensstemmelse med elforsyningslovens og varmeforsyningslovens formål, som angivet i disse loves § 1.

Stk. 2. Såfremt Energitilsynet i forbindelse med varetagelsen af sin tilsyns- og klagefunktion finder, at der er forhold, som modarbejder de i stk. 1 nævnte loves formål, gør tilsynet miljø- og energiministeren opmærksom herpå, jf. i øvrigt elforsyningslovens § 83.

Stk. 3. Energitilsynet er uafhængigt i varetagelsen af sine opgaver.

§ 2. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager vedrørende priser og betingelser på el-, gas- og varmeforsyningsområdet, hvor kompetencen ikke efter elforsyningsloven eller varmeforsyningsloven er henlagt til en anden myndighed.

Stk. 2. Energitilsynet varetager de i bilag 1 nævnte opgaver, samt øvrige opgaver, der ved lov eller i henhold til lov, er henlagt til tilsynet.

Stk. 3. Energitilsynet afgør, bortset fra afgørelser efter konkurrencelovens § 2, stk. 2, jf. stk. 4, selv spørgsmål om tilsynets kompetence.

§ 3. Energitilsynet kan tage de i § 2 nævnte sager op:

1) på eget initiativ,

  1. på grundlag af en anmeldelse eller

3) på grundlag af en klage.

§ 4. Energitilsynet aflægger årligt beretning for sin virksomhed til miljø- og energiministeren.

Kapitel 2

Oplysningspligt

§ 5. Klage skal indgives skriftligt til tilsynet med angivelse af de synspunkter, som klagen støttes på.

Stk. 2. Oplysninger, som en klager ønsker tilført sagen og taget i betragtning ved tilsynets behandling af denne, skal indgives samtidig med klagen eller inden for en af tilsynets formand fastsat frist.

§ 6. Energitilsynet kan i forbindelse med behandling af en klage eller i forbindelse med udøvelse af tilsyn hos bevillingspligtige virksomheder, andre elproduktionsvirksomheder og berørte forbrugere indhente oplysninger, som er nødvendige til varetagelsen af dets opgaver, herunder regnskaber, regnskabsmateriale, udskrift af bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data.

Kapitel 3

Sanktionsbestemmelser

§ 7. Energitilsynet kan som tvangsmiddel pålægge den, der undlader rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Energitilsynet i medfør af elforsyningslovens § 77, daglige eller ugentlige bøder.

Stk. 2. Der er udpantningsret for de i stk. 1 nævnte bøder.

§ 8. Energitilsynet træffer for så vidt angår de områder, der er underlagt tilsynets kompetence, afgørelse om indgivelse af politianmeldelse for overtrædelse af elforsyningslovens § 87 og regler udstedt i medfør af elforsyningslovens § 88.

Kapitel 4

Klager

§ 9. Klager over de af tilsynet trufne afgørelser kan indbringes for Energiklagenævnet.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. marts 2000.

Stk. 2. Samtidig med denne bekendtgørelses ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 176 af 18. marts 1991 om forretningsorden for Gas- og varmeprisudvalget, bekendtgørelse nr. 716 af 30. august 1995 af forretningsorden for Elprisudvalget og bekendtgørelse nr. 694 af 28. september. 1998 om ændring af bekendtgørelse af forretningsorden for Elprisudvalget.

Miljø- og Energiministeriet, den 26. februar 2000

Svend Auken

/Ib Larsen


Bilag 1

Energitilsynets kompetencer og opgaver efter lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning, som ændret ved lov nr. 1110 af 29. december 1999 om ændring af lov om elforsyning

I. Fastsættelse af regler

1. Energitilsynet fastsætter om nødvendigt regler om indsendelse af opgørelse af størrelsen af kommuner og amtskommuners indskudskapital samt nettoprovenu i forbindelse med salg af en elforsyningsvirksomhed, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 3.

2. Energitilsynet kan fastsætte regler om de kollektive elforsyningsvirksomheders anmeldelser efter elforsyningslovens § 76, stk. 1 og 2, jf. elforsyningslovens § 76, stk. 3.

3. Energitilsynet tager fornødne skridt til at sikre gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår. Energitilsynet kan fastsætte regler om, hvorledes sådanne forhold skal offentliggøres af virksomhederne, og regler om fakturering og specificering af omkostninger overfor modtagere af transport- og energiydelser, jf. elforsyningsloven § 82, stk. 5.

II. Påbud og pålæg

4. Energitilsynet kan pålægge ejere af kraftvarmeproduktionsanlæg at anmelde salgspriser for fjernvarme samt grundlaget for prisfastsættelsen, jf. elforsyningslovens § 76, stk. 2.

5. Hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i elforsyningsloven, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1.

Stk. 2. Hvis et urimeligt forhold i forbindelse med forhandling om netadgang ikke kan bringes til ophør ved pålæg efter stk. 1, kan Energitilsynet udstede pålæg til bevillingshaver om at indgå en aftale om forholdet på sædvanligt gældende vilkår for tilsvarende aftaler, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 2.

Stk. 3. Finder Energitilsynet, at priser, betingelser, eller aftaler må anses for at give en miljømæssig eller samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig anvendelse af energi, kan Energitilsynet efter forhandling med parterne give påbud om ændring heraf, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 3.

Stk. 4. Energitilsynet kan træffe bestemmelse om, at en kollektiv elforsyningsvirksomhed skal ændre forbrugerpriserne, hvis virksomheden har foretaget en disposition, der ikke kan anses for rimelig for forbrugerne. Energitilsynet kan herunder bestemme, at virksomheden i nærmere angivet omfang skal anvende et overskud til ændring af priserne, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 4.

III. Fastlæggelse af indtægtsrammer og godkendelse af prisfastsættelser m.v.

 6. Energitilsynet træffer afgørelse om godkendelse af kommuner og amtskommuners opgørelse af størrelsen af deres indskudskapital og nettoprovenue i forbindelse med salg af en elforsyningsvirksomhed, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 5.

Stk. 2. Kan Energitilsynet ikke godkende opgørelsen, fastsætter tilsynet størrelsen af indskudskapital og nettoprovenue ved salget.

Stk. 3. Energitilsynet giver senest den 1. juni hvert år Indenrigsministeriet meddelelse om størrelsen af det beløb, som en kommune eller en amtskommune direkte eller indirekte har opnået i nettoprovenu ved salg, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 6.

7. Energitilsynet fastsætter årligt, inden for de af miljø- og energiministeren fastsatte generelle indtægtsrammer, en indtægtsramme for hver enkelt net- og transmissionsvirksomhed, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 2.

Stk. 2. Energitilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte indtægtsrammer, såfremt det er nødvendigt for, at virksomheden kan gennemføre forpligtelser, som er pålagt i bevillingen, i elforsyningsloven eller i bestemmelser fastsat i medfør af elforsyningsloven, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 3.

 8. Energitilsynet godkender de systemansvarlige virksomheders prisfastsættelse, jf. elforsyningsloven, § 71, stk. 3. Godkendelsen kan ledsages af vilkår.

 9. Energitilsynet godkender de forsyningspligtige virksomheders prisfastsættelse, jf. elforsyningsloven § 72, stk. 2. Godkendelsen kan ledsages af vilkår.

 10. Energitilsynet opgør under hensyntagen til de kollektive elforsyningsvirksomheders omsætninger og finansieringsforhold størrelsen af den kapital, som skal danne grundlag for fastsættelsen af den forrentning, der i medfør af elforsyningslovens § 69, stk. 1, kan indregnes i priserne, jf. elforsyningsloven § 74, stk. 2. Energitilsynet opgør ligeledes størrelsen af en eventuel indskudskapital. Opgørelsen sker på baggrund af en anmeldelse fra de kollektive elforsyningsvirksomheder, jf. elforsyningslovens § 74 stk. 1.

IV. Udarbejdelse af registre og analyser m.v.

 11. Energitilsynet opretter et offentligt tilgængeligt register over anmeldte tariffer, betingelser, tekniske krav og standarder og offentliggør et repræsentativt udsnit af disse mindst 1 gang årligt. Registret skal endvidere indeholde oplysninger om de kollektive elforsyningsvirksomheders ejerandele i elproduktionsvirksomheder og andre kollektive elforsyningsvirksomheder samt om, hvem der besidder ejerandele i kollektive elforsyningsvirksomheder, jf. elforsyningslovens § 82, stk. 2.

Stk. 2. Anmeldelser er offentligt tilgængelige. Energitilsynet kan dog beslutte, at en anmeldelse ikke offentliggøres, hvis væsentlige hensyn taler herimod, jf. elforsyningslovens § 82, stk. 3.

 12. Energitilsynet udarbejder og offentliggør periodiske analyser af de kollektive elforsyningsvirksomheders indtægts- og omkostningsforhold og vurderinger af disse virksomheders udførelse af deres opgaver, jf. elforsyningslovens § 82, stk. 4.

 13. Energitilsynet kan træffe beslutning om, at en uvildig sagkyndig skal gennemgå regnskaber, kontrakter m.m. i en virksomhed m.v. med henblik på at udarbejde en sagkyndig rapport til brug for tilsynet, jf. elforsyningslovens § 82, stk. 6.

V. Overgangsbestemmelser

 14. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt de kollektive elforsyningsvirksomheders åbningsbalancer og opgørelser efter elforsyningslovens § 100, stk. 1, vedrørende kapitalforhold kan godkendes, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 3, 1. pkt. Energitilsynet træffer endvidere afgørelse om, i hvilket omfang virksomhedernes redegørelser efter elforsyningslovens § 100, stk. 2, vedrørende ikke anvendte henlæggelser m.v. foretaget efter den gældende elforsyningslov kan danne grundlag for udligningen af henlæggelser i kommende års priser, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 3, 2. pkt.

    Stk. 2. Såfremt en virksomhed ikke har opfyldt sine forpligtelser om indberetning af kapitalforhold m.v. i henhold til elforsyningslovens § 100, stk. 1 og 2, inden for den af Energitilsynet fastsatte frist, fastsætter tilsynet opgørelsen og åbningsbalancen, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 4.