Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0072
 
32009L0073
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om frister for Energitilsynets behandling af visse klager1)

I medfør af § 78, stk. 13, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, som ændret ved lov nr. 466 af 18. maj 2011, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 92:

§ 1. I følgende klagesager på elområdet, forudsat at klageren har en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen, træffer Energitilsynet afgørelse senest 2 måneder efter modtagelsen af en klage:

1) Klager efter § 84, stk. 9, og § 84 a, stk. 4, i lov om elforsyning.

2) Klager vedrørende kollektive elforsyningsvirksomheders forpligtelse efter § 6, stk. 4, i lov om elforsyning, til at stille deres ydelser til rådighed for forbrugeren på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår.

3) Klager vedrørende kollektive elforsyningsvirksomheders forpligtelse efter § 22, stk. 3, i lov om elforsyning, til at forsyne brugere af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af elektricitet, der transporteres gennem virksomhedens net.

4) Klager vedrørende kollektive elforsyningsvirksomheders forpligtelse efter § 24, stk. 2, i lov om elforsyning, til ikke at forskelsbehandle en bruger af systemet.

5) Klager vedrørende urimelige forhold i forbindelse med forhandlinger om netadgang, jf. § 77, stk. 2, i lov om elforsyning.

6) Klager vedrørende netvirksomheders manglende overholdelse af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning.

§ 2. I følgende klagesager på naturgasområdet, forudsat at klageren har en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen, træffer Energitilsynet afgørelse senest 2 måneder efter modtagelsen af en klage:

1) Klager efter § 18, stk. 5, § 45 a, stk. 5, og § 46, stk. 4, i lov om naturgasforsyning.

2) Klager vedrørende bevillingspligtige selskaber, Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskabers forpligtelse efter § 7, stk. 5, i lov om naturgasforsyning, til at stille deres ydelser til rådighed for forbrugeren på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår.

3) Klager vedrørende transmissionsselskabers og distributionsselskabers forpligtelse efter § 11, stk. 1, nr. 4, i lov om naturgasforsyning, til at forsyne brugerne af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af naturgas, der transporteres gennem nettet.

4) Klager vedrørende lagerselskabers forpligtelse efter § 15, stk. 1, nr. 2, i lov om naturgasforsyning, til at forsyne brugerne af lageret med de nødvendige oplysninger om måling af naturgas, der tilføres og udtrækkes fra lageret.

5) Klager vedrørende distributionsselskabers manglende overholdelse af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning.

§ 3. Perioden på 2 måneder nævnt i §§ 1 og 2 kan forlænges med yderligere 2 måneder, hvis Energitilsynet har brug for yderligere oplysninger for at kunne træffe afgørelse. Den forlængede periode kan forlænges yderligere, hvis klageren giver samtykke hertil.

Stk. 2. Energitilsynet behandler ikke klager vedrørende civilretlige tvister, jf. § 78, stk. 1, 2. pkt., i lov om elforsyning.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2011.

Energistyrelsen, den 15. december 2011

Ib Larsen

/ Thomas Bastholm Bille

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72 af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet, EU-Tidende 2009, side 55, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73 af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas, EU-Tidende 2009, side 94.