Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Kommunale indberetninger

Den kommunale indberetningspligt gælder for alle kommuner, der har ejerandele i helt eller delvis ejede virksomheder, som i perioden efter den 20. februar 2003:  

  1. er eller har været omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 1, dvs. angår produktion, transport, handel og levering af elektricitet, eller  
  2. ejer eller har ejet varmefremføringsanlæg, eller  
  3. direkte eller indirekte ejer eller har ejet andele i de i nr. 1) og 2) nævnte virksomheder, eller  
  4. helt eller delvis ejes, direkte eller indirekte, af de i nr. 1) til 3) nævnte virksomheder, og dermed indgår i en koncernstruktur.  

Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Forsyningstilsynet, om kommunen har modtaget værdier fra disse forsyningsvirksomheder.

Samtidig skal kommunerne afgive erklæring til Forsyningstilsynet om, at der ikke er anvendt midler fra forsyningsvirksomhederne til vandforsynings-, spildevands- eller affaldshåndteringsaktiviteter, når disse udføres i den samme virksomhed.

Forsyningstilsynet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt kommunernes indberettede rådighedsbeløb kan godkendes. Rådighedsbeløbet er de uddelinger og vederlag, som kommunen har modtaget i registreringsperioden. Rådighedsbeløbet dækker over alt værdi, der tilflyder kommunen herunder kontante beløb, udbytte, udlodning ved kapitalnedsættelse, kapitalandele, aktier, fysiske aktiver, andre økonomiske fordele, fordringer, konvertible obligationer mv. samt serviceydelser, støtte til kommunale aktiviteter eller til anden kommunal interessevaretagelse.

Forsyningstilsynet meddeler hvert år Social- og Indenrigsministeriet de godkendte rådighedsbeløb, hvorefter Social- og Indenrigsministeriet modregner rådighedsbeløbene i kommunernes bloktilskud.

Registreringspligten omfatter desuden en revisorerklæring udover kommunens indberetning. Alle kommuner, der har registreringspligtige virksomheder, skal indsende en revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af den tidligere fremsendte indberetning og erklæring vedrørende kommunens energivirksomheder omfattet af elforsyningslovens §§ 37 og 37 a eller varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m. 

Revisorerklæringen indsendes hvert år senest den 1. september til Forsyningstilsynet.   

Læs mere om anmeldelser m.m. på selvbetjeningsmodulet

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO