Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Marked

Elmarkedet
Elmarkedet er karakteriseret ved, at der både er konkurrenceudsatte og ikke-konkurrenceudsatte selskaber (naturlige monopoler), og derfor er virksomhederne underlagt både konkurrencelovgivningen og energilovgivningen, hvor elforsyningsloven er hovedloven. 
Den konkurrenceudsatte del af elområdet består af produktionen og handelen med el, mens de naturlige monopoler er ejerne af nettene, som bliver anvendt til transporten af el. 

Detailmarkedet for el
Netvirksomheder

Netvirksomhederne, de naturlige monopoler, transporterer el det sidste stykke til kunderne (typisk net på under 132 kV).
Da netselskaberne har monopol på at transportere el i hvert deres geografisk afgrænsede område, er der ikke konkurrence mellem netselskaberne, og dermed ikke markedsbaserede incitamenter til effektivisering.  
På den baggrund regulerer Forsyningstilsynet netvirkomhederne for at sikre, at netvirksomhederne drives effektivt. Reguleringen sker via fastsættelse af indtægtsrammer, som sætter et loft over netvirksomhedernes indtægter og via en benchmarking, som giver netvirksomhederne incitament til at øge effektiviteten.  

Handelsselskaber
På detailmarkedet findes elhandelsselskaber (elleverandører), der frit kan fastsætte prisen på deres produkter. Til gengæld kan kunderne også frit skifte til et andet selskab, hvis de er utilfredse med priser eller vilkår. 

Kunder, som ønsker at skifte elleverandør eller elprodukt, kan se mere på Elpris.dk, hvor det blandt andet er muligt at sammenligne elhandelsselskabernes priser og produkter.

Forsyningstilsynet overvåger om priserne er rimelige, let og klart sammenlignelige, gennemsigtige og ikke-diskriminerende.

Engrosmarkedet for el
Nordpool

Danmark er sammen med Norge, Sverige og Finland tilsluttet den nordiske elbørs Nord Pool. På Nord Pool handles der med både fysisk el på timebasis (spotmarked). Spotmarkedet er det fysiske marked, hvor der handles fysiske kWh time for time til næste døgns forbrug. Over 75 % af elforbruget i de nordiske lande bliver handlet på Nord Pool Spot.  
Nord Pool Spot reguleres af den norske regulator NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), som Forsyningstilsynet er i dialog med om spørgsmål af betydning for reguleringen af børsen. På Nord Pools hjemmeside findes blandt andet en oversigt over prisudviklingen på børsen. 

Forsyningstilsynet holder løbende øje med udviklingen på engrosmarkedet for at sikre, at konkurrencen er så effektiv som mulig. Som led i overvågningen udarbejder Forsyningstilsynet markedsrapporter en gang hvert halve år.

Derudover overvåger Forsyningstilsynet engrosmarkedet for at sikre markedets integritet og gennemsigtighed, også kaldet REMIT.

Energinet.dk
Transporten af el fra producenterne til distributionsnettene sker gennem transmissionsnettet på 400 - 150 kV ejet af Energinet (den systemansvarlige transmissionsvirksomhed). Energinet er en selvstændig statsejet virksomhed, som blandt andet har til opgave at opretholde den overordnede forsyningssikkerhed på elområdet. 
Energinet.dk er underlagt en hvile-i-sig-selv regulering. Det betyder, at selskabet kun må opkræve en betaling, der dækker selskabets nødvendige omkostninger, samt en forrentning af egenkapitalen, der sikrer realværdien af denne.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO