Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Regulering

Det danske naturgasmarked er liberaliseret som gasmarkederne i det øvrige Europa. De naturlige monopoler i form af infrastrukturen til transport af naturgas skal stadig reguleres for at sikre effektivitet og omkostningsbevidsthed hos selskaberne.

Transmission

Energinet er det danske transmissionsselskab, som varetager den overordnede transport af elektricitet og naturgas.

Energinet er ejet af staten. Transmission er den helt overordnede transport fra fx en landterminal til distributionssystemet. Et transmissionssystem er på samme måde som et distributionssystem et naturligt monopol, som ikke udsættes for konkurrence. Derfor bliver selskabet reguleret. Energinet er ikke som distributionsselskaberne underlagt en egentlig effektivitetsregulering, idet det er ejeren – klima- og energiministeren – der sørger for, at Energinet drives effektivt. Men selskabets priser og øvrige adgangsvilkår er fastsat efter metoder, der er godkendt af Forsyningstilsynet. 

Hertil kommer, at Energinet årligt indsender årsrapport, øvrige regnskaber samt investerings- og finansieringsplaner til Forsyningstilsynet. Ved denne indsendelse redegør Energinet.dk for differencen mellem på den ene side nødvendige omkostninger og forrentning og på den anden side for realiserede indtægter. Forsyningstilsynet godkender denne difference.

Distribution

Transporten af gas fra transmissionssystemet til kunden kaldes distribution. De tre regionale naturgasselskaber ejer hver en del af det danske distributionsnet.

Distributionsselskaberne er naturlige monopoler, og de er derfor ikke udsat for det konkurrencepres, som virksomheder sædvanligvis er underlagt. Derfor er distributionsselskaberne underlagt en indtægtsrammeregulering, som fastsætter selskabernes årlige maksimalt tilladte indtjening.

Forsyningstilsynet udmelder hvert fjerde år foreløbige indtægtsrammer til selskaberne forud for den kommende 4-årige reguleringsperiode. Indtægtsrammerne fastsættes under hensyn til selskabernes driftsomkostninger fratrukket effektiviseringskrav, afvikling af gæld og en rimelig forrentning af investeringer. Efterfølgende korrigeres de foreløbige indtægtsrammer, og det afgøres hvorvidt selskaberne har overholdt disse. 

Selskabernes priser og øvrige adgangsbetingelser er fastsat efter metoder, som Forsyningstilsynet godkender. I den forbindelse har de regulerede selskaber pligt til at anmelde en lang række oplysninger til Forsyningstilsynet, herunder tariffer og metoder til fastsættelsen af tariffer.

Detailmarked

Forsyningstilsynet overvåger generelt priserne på det frie kommercielle detailmarked og på engrosmarkedet.

På detailmarkedet fører Forsyningstilsynet tilsyn med priserne på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter.

Forsyningspligtprodukt: De kunder, der ikke aktivt har valgt naturgasleverandør, får automatisk leveret naturgas fra et forsyningspligtselskab, som Energistyrelsen har udpeget efter en udbuds-runde. Forsyningstilsynet holder øje med, at prisen følger engrosprisen på naturgas med et tillæg, der dækker gasleverandørens øvrige omkostninger (diverse distributionsomkostninger, dækningsbidrag og omkostninger til transmission i Danmark).

Tilbagefaldsprodukt: I forbindelse med udbuddet af forsyningspligtbevillingerne i 2013 blev kunderne informeret om, at de aktivt kunne vælge et bestemt produkt. Hvis kunderne ikke traf et aktivt valg og i forvejen købte et forsyningspligtprodukt, blev kunderne automatisk overført til et tilbagefaldsprodukt, der blev udbudt af kundens daværende gasselskab. Forsyningstilsynet holder øje med, at prisen på dette produkt ikke overstiger den pris, som forsyningspligtproduktet ville have haft, hvis der ikke havde været et udbud.

Handelsprodukter: Ud over forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter er der en række andre naturgasprodukter på markedet. Det er gruppen af handelsprodukter med fri prisdannelse

Opstrøm

De selskaber, der ejer de danske distributionssystemer, handler også med naturgas.

For at sikre lige konkurrencevilkår – mellem naturgasleverandører, der ejer et distributionsnet og naturgasleverandører, der ikke ejer et distributionsnet – skal alle naturgasleverandører have lige adgang til naturgasnettene samt lige adgang til oplysninger om de kunder, der er knyttet til naturgasnettene.

For at sikre denne lige adgang er der strenge regler om adskillelse af netselskabet fra andre selskaber i koncernen. For at sikre at adskillelsen er effektiv skal hvert netselskab opstille et program for intern overvågning.

Programmet skal beskrive selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd over for eksterne naturgasleverandører. Ligeledes skal selskabet sikre, at programmet gennemføres, og at der gennemføres en passende kontrol af programmet.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at programmet udformes i overensstemmelse med retningslinjerne, samt at der foretages kontrol af programmet. Også lagerselskaberne og det danske transmissionsselskab skal opstille program for intern overvågning. 

Selskaberne skal for hvert kalenderår offentliggøre en årsberetning, som beskriver programmet og programmets gennemførelse. Årsberetningen skal  anmeldes til Forsyningstilsynet.

 

 

 

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO