Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Historiske høringer

 Titel

Høring vedrørende Energinets metodeanmeldelse for indkøb af mFRR erstatningskapacitet ved udetid på kontraherende anlæg i DK2
Høring vedrørende udkast til afgørelse om markedsregler for Krigers Flak Common Grid Solution og Kriegers Flak Wind Farm
Høring vedrørende udkast til afgørelse for finansielle transmissionsrettigheder på Cobrakablet
Høring om nordisk kapacitetsmarked for frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering (aFRR)
Høring vedrørende Energinets anmeldelse af metodeændringer i markedsforskrift D1 og I
Høring – udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning
Udkast til afgørelse vedrørende Energinet forslag til generelle tilslutningskrav for nye distributionssystemer, nye forbrugsanlæg tilsluttet TX og enheder der leverer efterspørgselsreaktion
Høring over energinets anmeldelse af omfang af dataudveksling med dso'er og bnb'er - so gl artikel 40, stk. 5
Høring over Energinets anmeldelse af fælles yderligere egenskaber for fcr - so gl artikel 154, stk. 2
Høring over udkast til afgørelse vedrørende Dansk Energis anmeldelse af forslag om generelle tilslutningskrav for nye forbrugsenheder, der anvendes til efterspørgselsreaktion efter DCC
Høring over Energinets anmeldelser af kapacitetsberegningsmetode for den langsigtede tidsramme samt deling af kapacitet til transmissionsrettigheder
Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EBGL 6
Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EBGL 5
Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EBGL 4
Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EBGL 3
Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EBGL 2
Høring over Energinets metodeanmeldelser af seks forslag i henhold til EBGL 1
Høring over Energinets anmeldelse af gennemførselsforanstaltninger i henhold til ER
Høring af revideret udkast til metode for benchmarking af netvirksomheder

Udkast til afgørelse vedrørende Dansk Energis anmeldelse af forslag til generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg på distributionsnettet efter forordning 2016/631 RfG

Høring over udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Høring – udkast til tre nye bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning, elforsyning og naturgasforsyning

Udkast til afgørelse: Afslag på godkendelse af Energinets metode om en kompensationsmodel til leverandører af systembærende egenskaber

Høring over Energinets anmeldelse af forslag om generelle tilslutningskrav for nye højspændingsjævnstrømssystemer og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg efter forordning 2016/1447 HVDC 

CEER foretager høring over ny vejledning om kombinerede produkter (Draft Guide on Bundled Products, also known as combined, optional or additional services)

Udkast til Afgørelse vedrørende Energinet.dk’s anmeldelse af forslag til generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg efter forordning 2016/631 RfG

Høring af udkast til metode for benchmarking af netvirksomheder

Høring - udkast til afgørelse vedr. Energinets anmeldte metoder i forskrift H1 og H3

Høring over Energinets anmeldelse af 3 forslag, der skal godkendes som en del af LFC-kontrolblokdriftsaftalen i det synkrone område Norden (DK2)

Høring over Energinets anmeldelse af 4 forslag, der skal godkendes som en del af synkronområdedriftsaftalen i det synkrone område Kontinentaleuropa (DK1)

Høring over Energinets anmeldelse af 5 forslag, der skal godkendes som en del af synkronområdedriftsaftalen i det synkrone område Norden (DK2)

Høring over Energinets anmeldelse af fælles forslag til metode til at vurdere, om anlæg er relevante for koordinering af afbrydelser (RAOC), jf. SOGL art. 84, stk. 1

Høring over Energinets anmeldelse af fælles forslag til metode til koordinering af driftssikkerhedsanalyse (CSAM), jf. SOGL art. 75, stk. 1

Høring over Energinets anmeldelse af 3 forslag, der skal godkendes som en del af LFC-kontrolblokdriftsaftalen i det synkrone område Kontinentaleuropa (DK1)

Høring over Dansk Energis anmeldelse af forslag om generelle tilslutningskrav for nye forbrugsenheder der anvendes til efterspørgselsreaktion efter DCC

Høring over Energinets anmeldelse af forslag om generelle tilslutningskrav

Høring af forslag vedr. ændring af regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder for elmarkedet for kapacitetsberegningsregion Nordic

Høring af forslag vedr. introduktion af implicit nettabshåndtering på DK1-NO2 (Skagerrakforbindelsen) i elmarkedet

Høring over Dansk Energis anmeldelse af en nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang

Høring: Energinets metodeanmeldelse af markedsregler for Kriegers Flak Combined Grid Solution

Høring vedrørende Energinets anmeldelse af metodeændringer i markedsforskrift H1 og H3

Høring over Dansk Energis anmeldelse af forslag til fastlæggelse af generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg

Høring over Energinets anmeldelse af forslag til rammen for gennemførelse af en europæisk platform for processen til udligning af modsatrettede ubalancer

Høring af anmeldelse af betingelser og vilkår knyttet til balancering

Høring over Energinets anmeldelse af forslag til fastlæggelse af generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg

Høring – Udkast til sekretariatsafgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I

Høring af europæisk FCR-marked og fravigelse af balanceforordningens artikel 34

Høring over Energinet.dk's anmeldelse af forslag til tærskelværdier for klassificering af el-producerende anlæg

Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning

Høring over udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Høring – Energinets anmodning om ændring af Capacity Calculation Regions (herunder placering af COBRAcable)

Høring over Energinets anmeldelse af forslag til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke i DK2

Høring: Udkast til metodegodkendelse - Energinets tilslutningsprincipper for nettilslutning af forbrugere på transmissionsniveau over 100 kV (el)

Høring – Energinets anmeldelse af forslag om finansielle transmissionsrettigheder på COBRAcable

Høring over Energinets anmeldelse af antagelser og metoder for en cost-benefit-analyse (”CBA-Metoden”) for de synkrone områder CE og Norden efter system operation guideline

Høring over Energinets anmeldelse af centrale organisatorisk krav, roller og ansvarsområder vedr. dataudveksling efter system operation guideline (”KORRR”)

Høring om Energinets anmeldelse af metoden vedr. den fælles netmodel efter system operation Guideline (CGMMv3)

Høring - Energinets anmeldelser om metoder til koordineret belastningsomfordeling og modkøb samt metoder til fordeling af udgifterne heraf

Høring over Energinets anmeldelse af forslag til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke i DK1

Høring – Energinet’s anmeldelse af forslag til metoder til beregning af planlagte udvekslinger som følger af den fælles day-ahead- og intraday-kobling

Høring af metodeanmeldelse af: Kompensationsmodel for systembærende egenskaber

Høring – Energinet’s anmeldelse af Shadow Allocation Rules

Energinet’ metodeanmeldelse af tilslutningsprincipper ved tilslutning af elforbrugere til eltransmissionsnettet

Høring af forslag vedr. regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder for elmarkedet for kapacitetsberegningsregion Nordic

 

 

Høring af forslag vedr. regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder for elmarkedet for kapacitetsberegningsregion Hansa

 

 

Høring af forslag vedr. områdeoverskridende risikoafdækning for elmarkedet 

 

 

Ændring af minimumsbudgrænsen for regulerkraftmarkedet og markedet for manuelle reserver

Høring af forslag vedr. nomineringsregler for elmarkedet

Høring af anmeldelse af ændret minimum budgrænse i regulerkraftmarkedet og markedet for manuelle reserver

Høring af tilsynsnotatet "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2018"

Høring: Udkast til metodegodkendelse - Energinet.dks justering af kreditpolitik (el og gas)

Høring - Kompensation til havvindmøller ved påbudt nedregulering

Høring vedrørende Energinets anmeldelse af metoder i markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I

Høring om betaling for myndighedsbehandling - EL

Høring om betaling for myndighedsbehandling - VE

Consultation on the methodology for capacity calculation in capacity calculation region Hansa

Høring af Energinet.dk’s anmeldelse af kapacitetsberegningsmetode for den nordiske kapacitetsberegningsregion

Høring af Energinet's metodeanmeldelse vedr. "Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering"

Høring af Energinet’s forslag til metoden til prisfastsættelse af intraday-kapacitet

Høring -  Teknisk Forskrift 3.4.1 Elforbrugsanlæg tilsluttet over 100 kV - Revision 2

Høring af Energinet's anmeldelse af metoden vedrørende den fælles netmodel (GCGMM) samt metoden vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug (GLDPM)

Høring - Teknisk forskrift 3.3.1 for batterianlæg

Høring af Energinet’s metodeanmeldelse: Justering af Energinet’s metode for kreditvurdering (el og gas)

Høring af forslag vedr. ”Fallback procedures for CCR Hansa” for elmarkedet

Høring om udkast til kriterier for indrømmelse af undtagelse for krav i forordning 2016/1447/EU af 26. august 2016 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømforbundne elproducerende anlæg

Høring - ændring af markedsdesign - ad hoc indkøb af FRR-A i DK1

Høring om kriterier for at undtage fra krav for nettilsslutning til transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg (EU-forordning 2016/1447)

Udkast for indrømmelse af undtagelser for krav i forordningen 2016/1388/EU af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer

Høring – Shippingordning mellem forskellige centrale modparter i forbindelse med udveksling af energi i de nordiske budområder

Høring – CCR Nordic TSO’ers forslag til Fallback Procedures under CACM GL

Høring - Energinet's anmeldelse af Tillæg til teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW revision 2

Høring - Energinet's anmeldelse af Tillæg til teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW revision 2

Høring - Kriterier for indrømmelse af undtagelse for krav i Forordning 2016/631/EU af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg

Høring af forslag vedr. ”All TSOs’ proposal for establishment and cost sharing methodology of the single allocation platform” for elmarkedet.

Høring af forslag vedr. ”Harmonised Allocation Rules” for elmarkedet

Høring - Anmeldelse af nyt marked for aFRR kapacitet i Norden

Høring – udkast til sekretariatsafgørelse vedr. muligheder for prisafdækning i det danske engrosmarked for el

Høring om kriterier for at undtage fra krav for nettilsslutning for produktionsanlæg (EU-forordning 2016/631)

Udkast til afgørelse: Ændrede udbudsbetingelser for Energinet.dk's indkøb af systembærende egenskaber

Høring af Nord Pools og EPEX Spots anmeldelser af day-ahead priskoblingsalgoritme, kontinuer intraday algoritme, tilhørende produkter, harmoniserede minimum- og maksimumpriser samt back-up metoder

Høring - muligheder for prisafdækning i det danske engrosmarked for el samt baggrundsrapport

Høring af Energinet.dk’s anmeldte forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde

Høring om udkast til Energitilsynets tilkendegivelse "Dansk Energis branchevejledning for tarifering af elektricitet til fjernvarmeproduktion"

Høring over udkast til administrationsgrundlag for tilsyn med overholdelse af leveringspligten

Høring - Energinet.dk's metodeanmeldelse af revideret udgave af "Teknisk forskrift 3.2.3 Rev 1 for termiske anlæg større end 11 kW”

Energinet.dks reserver i SK4

Høring af Energinet.dk’s anmeldelse af tidspunkt for bindende day-ahead kapacitet samt det områdeoverskridende intraday-markeds åbnings- og lukketid

Høring: Anmeldelse af ændrede metoder i forbindelse med udbud af systemydelser

Høring vedrørende fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkursramte kunder 2017

Høring - Energinet.dk’s anmeldelse af metode "Teknisk forskrift 5.3.4.1 for Nettelegrafen"

Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2017"

Udkast til afgørelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Høring – Af Energinet.dk’s metodeanmeldelse af ændring af tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion

Høring – udkast til godkendelse af Energinet.dk’s metodeanmeldelse af opdatering af harmoniserede allokeringsregler for forward kapacitet

Consultation on Common Grid Model Methodology (CGMM) and Generation and Load Data Provisions Methodology (GLDPM)

Høring – Eksplicit tildeling af kapacitet i intraday markedet

Høring: Bekendtgørelse om priser mv. til elpris.dk

Høring - Revideret udgave af "Teknisk forskrift 3.2.5 for vindkraftanlæg større end 11 kW"

Høring af udkast til afgørelse vedr.  evaluering af Energinet.dks reservation i SK4

Høring - Energinet.dk’s metodeanmeldelse af revideret udgave af "Teknisk forskrift 3.2.2 for anlæg til og med 11 kW

Høring - Energinet.dk’s metodeanmeldelse af revideret udgave af "Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW

Energinet.dk’s metodeanmeldelse af Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (EU HAR)

Høring – Nordiske TSO’ers forslag til ordninger for tilfælde,
hvor der er mere end én Nominated Electricity Market Operator ("NEMO") i et budområde

European market coupling operations on electricity

Energitilsynets notat om Dansk Energis vejledende standardgebyrer

Ændret metode til kompensation af havvindmølleparker

Høring af Energinet.dk’s ansøgning om godkendelse af ændring i udbudsbetingelser for systembærende egenskaber

Skift af balanceansvarlig aktør (udkast til afgørelse)

Evaluering af Energinet.dk’s reservation på 100 MW på Skagerrak

Høring: Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub – Tredjepart

Høring vedrørende fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkursramte kunder 2016

Høring vedrørende Energinet.dk's anmeldte metoder i forskrift D1, H1, H2, H3 samt vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk mv.

Høring vedr. Dansk Energis branchevejledning om Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskaber og Elleverandører

Høring af afgørelse ”Metodeanmeldelse vedrørende indførsel af Harmonised Allocation Rules med regionsspecifikt bilag 7”

Høring af afgørelse ”Metodeanmeldelse vedrørende Energinet.dk’s evaluering af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse”

Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016"

Høring vedrørende Energinet.dk’s anmeldelse af metoder i markeds- og målerforskrifter samt i vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Høring vedrørende Dansk Energis vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Høringsudkast til afgørelse om fastsættelse af mark up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2016-2017

Høring vedr. Dansk Energis standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet

Draft decision on Nominated Electricity Market Operator (NEMO) Designation

Energinet.dk’s metodeanmeldelse af Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (EU HAR) inkl. regionsspecifikt bilag samt baggrundsnotatet vedrørende indførelsen af finansielle transmissionsrettigheders optioner

2. høring af model for forhøjelse af reguleringsprisen ifm. netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere

Høring af model for forhøjelse af reguleringsprisen ifm. netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere

Høring vedr. forslag om implementering af en 2nd auction procedure på Nord Pool Spot

Nettarif ved forbrugertilslutning på 132kV og 150kV

Metodegodkendelse og gennemgang af detailmarkedes forskrifter (Engrosmodel m.m.)

Høring vedrørende Energinet.dk’s metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kV

Høring vedrørende Energinet.dk’s anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A)

Høring af udkast til afgørelse om Energinet.dk’s anmeldelse af metode for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioden 2016-2018 og 2019-2020

Strategic reserves in Eastern Denmark

Frekvensreserver

Strategiske reserver

Metodeanmeldelse Energinet.dk – PTR på Storebælt

Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning

 

 

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO