Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af europæisk FCR-marked og fravigelse af balanceforordningens artikel 34

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget vedlagte forslag til et multinationalt Frequency Containment Reserves (FCR)-markedsdesign fra Energinet, der søger en dansk godkendelse af markedsdesignet.

Der er ikke fastsat et krav om etablering af en platform for udveksling af FCR i europæisk regulering, men det fremgår af artikel 33 i Kommissionens Forordning 2017/2195 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (balanceringsforordningen), at TSO’er, der ønsker at udveksle balanceringskapacitet, skal udforme et forslag til fastsættelse af fælles og harmoniserede regler og processer for udveksling og anskaffelse af balanceringskapacitet. Det anmeldte markedsdesign er sådant forslag og skal følgelig godkendes af samtlige regulatorer i de deltagende lande, jf. balanceringsforordningens artikel 5, nr. 3, litra b.

Det foreslåede markedsdesign tillader ikke, at leverandører af balanceringstjenester at overføre deres forpligtelser til at levere balanceringskapacitet til andre leverandører af balanceringstjenester. Forslaget til markedsdesign ledsages derfor af en anmodning om undtagelse fra bestemmelsen i balanceringsforordningens artikel 34, der tillægger leverandørerne af balanceringstjenester en sådan ret. En undtagelse fra artikel 34 skal også godkendes af samtlige regulatorer i de deltagende lande, jf. balanceringsforordningens art. 5, nr. 3, litra d.

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode eventulle interesserede i at fremsende bemærkninger til såvel det foreslåede markedsdesign for udveksling af FCR som undtagelsen fra leverandørerne af balanceringskapacitets ret til at overføre deres forpligtelser til andre leverandører.

Sekretariatet for Energitilsynet skal gøre opmærksom på, at Danmark ikke pt. deltager i udveksling af FCR, men at der arbejdes hen imod dansk deltagelse ultimo 2018. Nærværende markedsdesign vil derfor ikke have umiddelbar indvirkning på køb og salg af FCR i DK1, men vil alene være relevant, for det tilfælde at Danmark tiltræder samarbejdet. Samarbejdet omfatter pt.: belgisk, hollandsk, franske, tyske, schweiziske og østrigske TSO’er.

Når markedet anmeldes forud for dansk deltagelse, skyldes det dels, at Energinet har været involveret i de deltagende transmissionssystemoperatørers arbejde med udviklingen af markedsdesignet dels et ønske fra de deltagende landes regulatorer om at Danmark har godkendt markedsdesignet forud for en egentlig deltagelse, så en efterfølgende dansk deltagelse i FCR-markedet ikke nødvendiggør yderligere ændringer af markedsdesignet.

Det skal understreges, at nærværende godkendelsesproces ikke vil stå i stedet for en særskilt godkendelse af eventuel kommende dansk deltagelse i markedet.

Eventuelle bemærkninger til markedsdesignet, eller undtagelsen fra artikel 34, bedes fremsendt til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk, med c.c.: Jon Vestrup Christensen, jovc_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk, senest fredag d. 15. juni 2018.

FCR Proposal - Article 33

FCR Proposal - Article 34

FCR Proposal - Consultation Report

Følgebrev til FCR

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO