Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring - muligheder for prisafdækning i det danske engrosmarked for el samt baggrundsrapport

Sekretariatet for Energitilsynet (SET) skal inden 17. april 2017 træffe en koordineret afgørelse om indførelse af langsigtede transmissionsrettigheder i henhold til artikel 30 i Kommissionens Forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling.

Afgørelsen skal være baseret på en vurdering, hvori SET konstaterer, hvorvidt forwardmarkedet for elektricitet rummer tilstrækkelige afdækningsmuligheder i de to danske budområder (DK1 og DK2). Vurderingen skal omfatte:

a) En høring af markedsdeltagerne om deres behov for områdeoverskridende risikoafdækningsmuligheder ved grænserne til de to danske budområder

b) En evaluering

For så vidt angår punkt a) skal SET anmode markedsdeltagerne om at bidrage med en vurdering af følgende forhold:

1. En vurdering af afdækningsmulighederne på forwardmarkederne for el i DK1 og DK2

2. En vurdering af behovet for områdeoverskridende risikoafdækningsmuligheder ved grænserne mellem Danmark-Sverige og Danmark-Norge (Øresund, Konti-Skan og Skagerrak forbindelserne )

For så vidt angår punkt b) har SET efter en udbudsproces valgt Houmøller Consulting ApS. til at foretage en evaluering af forwardmarkedernes funktionsmåde i DK1 og DK2.

Udkast til evalueringsrapport kan findes her

SET træffer en afgørelse om indførelse af langsigtede transmissionsrettigheder på baggrund af de indkomne kommentarer og bemærkninger samt evalueringen udarbejdet af Houmøller Consulting ApS.

Høringssvar bedes sendt senest 9. marts 2017 til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med kopi til pefa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk.

Selve SETs afgørelse i henhold til FCA artikel 30 kommer i høring senere (forventet sidst i marts).   

( 27. feb. 2017) SET gør opmærksom på at Norge endnu ikke er tiltrådt FCA forordningen. Der vil ikke blive blive taget besluting om LTTR på budzonegrænsen mellem Norge og Danmark før FCA har trådt i kraft i Norge

 

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO