Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over Energinets anmeldelse af antagelser og metoder for en cost-benefit-analyse (”CBA-Metoden”) for de synkrone områder CE og Norden efter system operation guideline

Sekretariatet for Energitilsynet har den 14. marts 2018 modtaget anmeldelse fra Energinet vedrørende fælles forslag til antagelser og metoder for en cost-benefit-analyse ("CBA-metoden") for de synkrone områder Kontinentaleuropa (CE) og Norden.

Energinet har fremsendt anmeldelsen i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (System Operation Guideline - "SO GL") Artikel 156, stk. 11.

Energinet har udarbejdet forslaget i samarbejde med de øvrige transmissionssystemoperatører ("TSO’er") i synkronområderne CE og Norden, i henhold til SO GL art. 5, stk. 1 og 2.

Som konsekvens heraf, skal forslaget godkendes af alle regulerende myndigheder i de berørte regioner (CE og Norden), jf. SO GL art. 6, stk. 3, litra d, nr. VI.

Cost-benefit-analysen udføres med henblik på at vurdere den periode, der er nødvendigt, for at enheder eller grupper, der leverer FCR, som har begrænsede energibeholdninger, kan forblive tilgængelige i alarmtilstand. Senest 12 måneder efter godkendelse af CBA-metoden hos alle de regulerende myndigheder i hhv. CE og Norden, indgiver TSO'erne resultaterne af deres cost-benefit-analyse til de berørte regulerende myndigheder med forslag til en periode, der ikke må være længere end 30 minutter eller kortere end 15 minutter.

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 20. april 2018.

Bemærkninger kan fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Lukas Lindgreen (luli_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

Det anmeldte forslag vedr. CBA-metoden samt øvrigt materiale kan findes her:

Energinets anmeldelse (følgebrev)

Fælles forslag til CBA-metoden for CE og Norden

Høringssvar til Energinets offentlige høring (Response to CBA methodology)

Uddybende/forklarende dokument (Explanatory Document)

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO