Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over Energinets anmeldelse af forslag til fastlæggelse af generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg

Energinet.dk har den 17. maj 2018 anmeldt forslag til fastlæggelse af generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg i henhold til art. 7, stk. 4 i Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg ("RfG").

Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger videre af RfG artikel 7, stk. 1 og 6, at den regulerende myndighed (Energitilsynet) skal godkende forslagene og, at der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter anmeldelsen af forslaget.

De generelle krav, vil alene komme til at gælde for nye produktionsanlæg, der anses for vigtige, hvilket som hovedregel vil sige produktionsanlæg med maksimaleffekt på 0,8 kW eller mere, der tilsluttes fra d. 17. maj 2016.

Dog gælder forordningen ikke for produktionsanlæg for hvilke der er indgået bindende købsaftale senest d. 16. maj 2018, og ejeren underretter den relevante DSO og TSO om aftalen senest 17. november 2020. Det præcise anvendelsesområde findes i RfG art. 3 og art. 4, stk. 2.

Kravene vil uanset SET’s afgørelse om godkendelse først finde anvendelse fra d. 27. april 2019, jf. RfG art. 72.

Energitilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 27. juni 2018 kl. 12. 

Bemærkninger fremsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi@energitilsynet.dk) og Lukas Lindgreen (luli_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

Anmeldelsen indeholder følgende dokumenter:

Ud over anmeldelsen vedlægges et dokument med Energinets kommentarer/overvejelser i forbindelse med fastsættelse af de pågældende krav. Kommentarerne/overvejelserne skal forstås som en overordnet og kortfattet forklaring af Energinets fastsatte krav, og omfatter således ikke detaljerede eller uddybende beskrivelser heraf.

NB! Ovenstående anmeldelse indeholder ligeledes forslag til tærskler for maksimaleffekt for produktionsanlæg af type B, C og D – såkaldt vigtige produktionsanlæg, jf. RfG art. 5. Disse forslag er der lavet en særskilt høring over, som kan findes her:

http://energitilsynet.dk/hoeringer/el/hoering-over-energinetdks-anmeldelse-af-forslag-til-taerskelvaerdier-for-klassificering-af-el-producerende-anlaeg/

Bemærkninger til tærskelværdierne bedes rettet til denne særskilte høring.

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO