Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 11


År 2000, den 20. november afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.00.

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik H. Østergaard, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Lis Andersen, Anders Larsen, Preben Schou og Birgitte Refn Wenzel.

Til stede fra sekretariatet var: Niels Erik Monrad, Bo Kragelund, Jan Hansen, Thomas Bastholm Bille og Marianne Larsson.

Der var afbud fra Niels I. Meyer. Birgitte Refn Wenzel forlod mødet efter behandlingen af dagsordenens punkt 6.


Dagsordenen for mødet var:

1. Inhabilitet
2. Meddelelser fra Formanden
3. Løbende orientering til medlemmerne
4. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat
5. Sager vedrørende Elforsyningenloven
6. Opgørelsen af værdien af den frit disponible egenkapital
7. Dalum Papir A/S´ klage over afregning af prioriteret produktion
8. Københavns Energi - ansøgning om forhøjet forrentningssats
9. Indførelse af særlig tarif for eltransporter over den dansk-tyske grænse
10. Sager vedrørende gas- og varmeforsyningsloven
11. Priser og betingelser for benyttelse af DONG Naturgas A/S' transmissionsnet og lagerfaciliteter
12. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet

Der var enighed blandt medlemmerne om, at anmode sekretariatet om til Energitilsynets næste møde at udarbejde et generelt notat om reglerne for inhabilitet til bedømmelse af, hvornår tilsynets medlemmer kunne anses for inhabile.

Birgitte Refn Wenzel understregede vigtigheden af, at få udarbejdet et sådant notat, da reglerne om inhabilitet hele tiden bliver skærpet, således at der skal mindre og mindre til, for at en person anses for inhabil.

Peter Møgelvang - Hansen var enig heri. Det var også hans opfattelse, at reglerne om inhabilitet er under skærpelse.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden oplyste, at han fra Hundige Fjernvarmeværk havde modtaget et brev i anledning af omtalen under pkt. 3.4.1. i referatet fra Energitilsynets møde den 18. september 2000. I omtalen var refereret, at der på 8 punkter havde været uoverensstemmelser mellem det værket mente, og det sekretariatet mente. Værket fandt denne omtale uheldig og understregede, at værkets henvendelse havde været en forespørgsel, og at værket på alle punkter på nær ét havde rettet sig efter sekretariatets anvisninger. Det var korrekt, som anført af værket, at der opnåedes enighed om 7 af de 8 punkter, og at omtalen af sagen i referatet var misvisende. Formanden fandt, at efter der på sidste møde er aftalt ændrede retningslinier for referatet af meddelelserne fra sekretariatet skulle tilsvarende problemer fremover kunne undgås.

Danske Fjernvarmeværkers Forening havde rettet henvendelse til Formanden og gjort opmærksom på, at en stor stigning i antallet af udmeldelser i fjernvarmeværkerne gav foreningen anledning til bekymring for værkernes økonomi på længere sigt.

Formanden imødeså, at Tilsynet ville blive forelagt et stigende antal sager om udmeldelse.

Bo Kragelund oplyste, at Tilsynet på næste møde ville få forelagt et generelt notat om reglerne for udtrædelse.

Der var enighed blandt medlemmerne om at bede sekretariatet om med visse faste mellemrum, at foretage en kort orientering af medlemmerne om den seneste udvikling på forsyningsområderne både nationalt og internationalt.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af sekretariatets meddelelser er vedlagt som bilag.


ad punkt 4: Opgørelsen af værdien af den frit disponible egenkapital

Formanden henviste til Energitilsynets afgørelse af 30. juni 2000 om fastlæggelsen af omfanget af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977.

Ved afgørelsen blev den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 defineret som: Selskabskapital i distributionsselskabet pr. 31. december 1999, ikke-udbetalt (til ejerne) af Elprisudvalget tilladt forrentning af selskabskapital i distributionsselskabet pr. 31. december 1999, overskud ved sideordnede aktiviteter placeret i distributionsselskabet, som fortsat var tilstede pr. 31. december 1999, de af Elprisudvalget tilladte rationaliseringsoverskud i medfør af den tidligere gældende elforsyningslovs § 9, stk. 2, som fortsat var tilstede i distributionsselskabet pr. 31. december 1999, egenkapital i distributionsselskabet pr.1. januar 1977, beregnet ud fra de reelle aktivværdier pr. 1. januar 1977 fratrukket den bogførte fremmedkapital pr. 1. januar 1977, idet omfang den således frit disponible egenkapital fortsat er tilstede ved dannelsen af de kollektive elforsyningsvirksomheder.

Formanden oplyste, at der herefter resterede at fastlægge, hvorledes værdien af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 kunne fastlægges i praksis. Der blev henvist til, at sekretariatet havde forhandlet med Danske Energiselskabers Forening (DEF) og Kommunernes Landsforening (KL) herom, og at DEF havde fremsendt et forslag til, hvordan den frit disponible egenkapital kunne opgøres, og hvorledes der ville kunne foretages en værdisikring heraf.

Energitilsynet vedtog at meddele DEF, KL og netselskaberne, at Energitilsynet under henvisning til elforsyningslovens § 74, samt § 100, stk. 3, ville kunne godkende, at værdien af netselskabernes frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 enten opgøres på grundlag af selskabets individuelle dokumentation herom, herunder dokumentation af denne værdis fortsatte tilstedeværelse i netselskabet eller i tilknyttede selskaber, eller alternativt som den andel af værdien af de pr. 1. januar 2000 opgjorte netaktiver i netselskabet, som var anskaffet før 1. januar 1977, og som indgår i netselskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2000.

Endvidere vedtog Energitilsynet at meddele DEF, KL og netselskaberne, at Energitilsynet under henvisning til Elforsyningslovens § 74 og § 100, stk. 3, ikke vil kunne godkende, at netselskabernes frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 værdisikres ud over det forrentningselement, der allerede har været indregnet i prisfastsættelsen.


ad punkt 5: Dalum Papir A/S´ klage over afregning af prioriteret produktion

Dalum Papir A/S havde klaget over Eltras priser for køb og salg af prioriteret elproduktion. Virksomheden fandt det urimeligt, at differencen mellem købs- og salgspriserne er størst i lavlastperioden, hvor størstedelen af virksomhedens elforbrug ligger. Virksomheden var af den opfattelse, at den sammenholdt med andre elforbrugere bidrog urimelig meget til betaling af omkostningerne i forbindelse med den prioriterede elproduktion.

Anders Larsen og Mette Lis Andersen havde forståelse forDalum Papir A/S' synspunkter. Man kunne konstatere, at der var tale om to systemer, der stødte sammen.

Birgit Refn Wenzel havde noteret sig, at Eltra i sin henvendelse havde fremført, at der var behov for, at Energitilsynet eller Energistyrelsen udarbejdede nærmere retningslinier på området.

Formanden svarede hertil, at problemstillingen igen ville blive aktuel, når Energitilsynet skal tage endelig stilling til de systemansvarliges tariffer m.v. Dette ville ske, når bekendtgørelsen om systemansvarlig virksomhed m.v. forelå.

Mette Lis Andersen fremførte, at tilsynet fremover i højere grad burde foretage en vurdering af selve principperne for prisfastsættelsen

Energitilsynet vedtog, at meddele Dalum Papir A/S og Eltra:

  • at det fortsat i udgangspunktet er op til de enkelte elforsyningsvirksomheder at fastsætte tariferingen, herunder en eventuel tidstarifering.
  • at Eltra og netselskabernes salg af prioriteret elproduktion er baseret på en udligningsordning, hvor det hverken vil være urimeligt i henholdt til elforsyningslovens §73 om Eltra og netselskaberne havde anvendt en enhedstarif eller en tidstarif. Det skal den forbindelse bemærkes, at det er netselskaberne, der fastsætter de endelige forbrugerpriser, men at disse tager udgangspunkt i de priser Eltra opkræver, når den prioriterede produktion tilbageleveres til netselskaberne
  • at tilsynet på nuværende tidspunkt endnu ikke har godkendt de anmeldte salgspriser. Tilsynet vil kunne tage endelig stilling til priserne, umiddelbart efter at bekendtgørelsen om systemansvarlig virksomhed m.v. er trådt i kraft, og vil i den forbindelse også tage stilling til den af Dalum Papir rejste problemstilling vedrørende prisforskellene mellem købs- og salgsprisen i de forskellige lastperioder, herunder de anvendte tariferingsmetoders rimelighed. 
  • at netselskaberne på behørig vis løbende har anmeldt de gældende afregningspriser på køb af prioriterede produktion til Energitilsynet. Da der fremadrettet er fastlagt detaljerede regler for fastsættelsen af afregningsprisen i den nye bekendtgørelse nr. 786 af 21. august 2000 om elafregning for decentral producenter, finder Energitilsynet ikke at der er et behov for en selvstændig bedømmelse af selve prisen. 
  • at Energitilsynet finder, at Dalum Papir A/S i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 28. august 2000 siden 1. oktober 2000, har haft mulighed for at modregne den miljøvenlige egenproduktion i virksomhedens forpligtelse til at aftage prioriteret produktion


ad punkt 6: Københavns Energi - ansøgning om forhøjet forrentningssats

Formanden oplyste, at det af de i sagen fremsendte høringssvar fra Københavns Energi fremgik, at der var udarbejdet nye oplysninger i sagen.

Energitilsynet vedtog herefter at udsætte sagens behandling til et senere møde.


ad punkt 7: Indførelse af særlig tarif for eltransporter over den dansk-tyske grænse

Eltra havde i brev af 9. oktober 2000 meddelt, at der inden årets udgang indføres en særlig "eksport/importtarif" på 1,5 øre/kWh eller 2 Euro/MWh for alle eltransporter - bortset fra udvekslinger baseret på eksisterende langtidskontrakter - over den dansk-tyske grænse. Samtidig hermed bortfalder Eltras og E.ON Netz´ (tidligere PreussenElectra) hidtidige tariffer på henholdsvis 0,7 og 0,5 øre/kWh for import/eksport. For merprisen på 0,3 øre/kWh - i forhold til det hidtidige system - får eksportører fra NordPool-området adgang til hele det europæiske net. Hidtil har aktørerne skullet betale en ekstra tarif af varieret størrelse, hver gang en transport har skullet passere en systemgrænse.

Det nye udspil er kommet, efter at EU-Kommissionen har kunnet konstatere, at de 15 EU-lande var ved at udvikle hver deres form for elmarked med spærrende grænsetariffer til naboområderne. Kommissionen foreslog derfor i marts måned 2000, at tarifspærringerne forsøgsvis skulle fjernes senest 1. oktober dette år. Fra Kommissionens side blev der lagt pres på de europæiske systemoperatører samlet i ETSO (European Transmission System Operators) for at få dem til at fjerne de handelshindrende tariffer og i stedet indføre en "frimærketarif" og en udligningsordning, som skal bruges til indbyrdes udligning af transitomkostninger mellem de forskellige systemoperatører i handelsområderne. Systemoperatørerne har herefter udformet en midlertidig løsning for et år, hvorefter hvert land skal indbetale et beløb til en fælles pulje på i alt 200 mio. euro til dækning af systemoperatørernes omkostninger ved transittrafik.

I denne første fase af processen havde Nordel (Danmark, Norge, Sverige og Finland) samt England/Irland valgt at stå udenfor, idet områderne hver for sig udgør sammenhængende selvstændige markedsområder. Arbejdet med at finde frem til tarifomlægningerne og udligningsordningen var derfor sket mellem UCTE-landene (samarbejdsorganisationen for de kontinentale vesteuropæiske systemansvarlige transmissionsselskaber).

Selv om Nordel i første omgang havde valgt at stå udenfor, kræver ETSO, at der skal indbetales de 2 Euro/MWh eller 15 øre/kWh til udligningsfonden samtidig med, at de hidtidige tariffer fjernes, når der eksporteres fra Nordel til UCTE-landene.

Formanden oplyste, at tarifomlægningen og udligningsordningen var blevet drøftet på mødet i det såkaldte Firenze-forum den 9. og 10. november 2000. EU-Kommissionen havde her afvist at lade den foreslåede forsøgsordning træde i kraft, idet nogle lande, herunder Tyskland, vil tilvejebringe deres bidrag til puljen gennem en grænsetarif, som Kommissionen anser for konkurrenceforvridende. Kommissionen vil nu indlede forhandlinger med de pågældende lande, og før der foreligger en afklaring heraf, vil forsøgsordningen ikke kunne sættes i kraft. Energitilsynet vil derfor heller ikke kunne tage stilling til Eltras forslag før en sådan afklaring foreligger.


ad punkt 8: Priser og betingelser for benyttelse af DONG Naturgas A/S' transmissionsnet og lagerfaciliteter

Til medlemmerne var udsendt et orienterende notat om priser og betingelser for benyttelse af DONG Naturgas A/S` transmissionsnet og lagerfaciliteter.

Formanden omtalte en henvendelse fra Danske Fjernvarmeværkers Forening (DFF), hvor DFF havde givet udtryk for, at foreningen ønskede at blive hørt, inden Energitilsynet traf en afgørelse vedrørende spørgsmålet om priser og betingelser for benyttelsen af DONG Naturgas A/S´ transmissionsnet og lagerfaciliteter. Formanden tilkendegav, at han i sit svar til DFF ville give udtryk for, at Energitilsynet altid er parat til at lytte til de synspunkter, som DFF og andre interessenter i branchen har. I den konkrete sag fandt han dog ikke, at DFF havde status som høringsberettiget part.

Mette Lis Andersen bad om, at der af sekretariatet blev foretaget en orienterende gennemgang af drøftelserne på de internationale regulatormøder, herunder gasregulatormødet.

Formanden gav tilsagn om, at dette ville vil indgå i senere temadrøftelser.

Anders Larsen efterlyste et klart billede af, hvorvidt de i det orienterende notat nævnte internationale sammenligninger af transmissionstariffer, var baseret på faktiske priser eller blot indikative priser.

Preben Schou gav udtryk for, at rimelige tariffer for adgang til transmissionsnettet er afgørende for sikring af konkurrence i naturgassektoren.

Formanden anmodede på baggrund af de fremførte synspunkter sekretariatet om at udarbejde et oplæg med henblik på, at Energitilsynet kunne træffe beslutning om priser og betingelser for benyttelse af transmissionsnet og lagerfaciliteter.


ad punkt 9: Eventuelt

Formanden mindede om, at næste Energitilsynsmøde var den 18. december 2000.

Mødet afsluttet kl. 12.15.

Bilag til møderefatet: Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO