Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 10


År 2000, den 23. oktober afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.00.

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik H. Østergaard, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Lis Andersen, Anders Larsen, Niels I. Meyer, Preben Schou og Birgitte Refn Wenzel.

Til stede fra sekretariatet var: Finn Lauritzen, Niels Erik Monrad, Bo Kragelund, Jan Hansen, Ib Larsen, Thomas Bastholm Bille og Johan Piper.


Dagsordenen for mødet var:

1. Inhabilitet
2. Meddelelser fra Formanden
3. Udformningen af referat fra Energitilsynets møder
4. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager vedrørende Elforsyningenloven

5 . Tilslutnings- og afregningsvilkår for forbrugsregulerede mikrokraftvarmeværker
6. Dalum Papir A/S klage over afregning af den egenproducerede el
7. Vejledning om de forsyningspligtige elvirksomheder, herunder Energitilsynets godkendelse af virksomhedernes prisfastsættelse
8. Netselskaber med negativ indtægtsramme


Sager vedrørende gas- og varmeforsyningsloven

9. Anmeldelsesbekendtgørelse vedrørende naturgas
10. Anmeldelsesbekendtgørelse vedrørende fjernvarme
11. Mødedatoer for 1. halvår 2001
12. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet

Formanden oplyste, at han ikke havde grundlag for at konstatere inhabilitet ved dette møde.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden oplyste, at han havde haft en drøftelse med Energistyrelsen om det datagrundlag, der ligger til grund for fastsættelsen af indtægtsrammen for år 2000 og 2001.

Der var ved denne drøftelse enighed om, at muligheden for fejl i de indsendte data ikke kunne give grundlag for ændring af indtægtsrammen for år 2000. Det var vurderingen, at eventuelle fejl alene ville føre til en korrektion i nedadgående retning, hvorfor der ikke var basis for ændring. For år 2001 ville §22 i indtægtsrammebekendtgørelsen betyde, at det hidtidige datagrundlag vedrørende benchmarking ville blive justeret i løbet af 2001. Energistyrelsen og DEF mener, at det vil være en hensigtsmæssig måde at korrigere eventuelle fejl i omkostningsrammerne på, hvis der ved revision af bekendtgørelse nr. 290 om indtægtsrammer og åbningsbalancer m.v. bliver indføjet en hjemmel til, at der for 2001 kan udmeldes foreløbige indtægtsrammer på baggrund af regnskabsoplysninger for 1998, og at der i løbet af 2001 kan udmeldes indtægtsrammer på grundlag af omkostningsrammer opgjort efter regnskabsoplysninger for år 2000.

For år 2001 skal yderligere fastsættes individuelle effektiviseringskrav. Det vil ske efter regler fastsat af Energistyrelsen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens §20, stk. 3.


ad punkt 3: Udformningen af referat fra Energitilsynets møder

Formanden redegjorde for et forslag til ændring af retningslinier for sekretariatets referat af Energitilsynets møder. Forslaget havde udgangspunkt i bestemmelserne i §10, stk. 1 i Energitilsynets forretningsorden om sekretariatets referat af Energitilsynets møder, hvor det alene er i afgørelsessager, jf. forretningsordenens §9, stk.1, at der stilles specifikke krav til referatets indhold. Endvidere redegjorde Formanden for en indvending mod det udsendte udkast til referat fra mødet den 18. september 2000.

Efter drøftelse vedtog Energitilsynet følgende retningslinier for udformning af mødereferat: 

 • at referat af dagsordenspunkter, hvorunder der på mødet er truffet en afgørelse, der skal meddeles i overensstemmelse med bestemmelsen i §9, stk. 1 i forretningsordenen, refereres i samme omfang som hidtil.
 • at referat af dagsordenspunkter, hvor der ikke er truffet afgørelse, skal ske med betydelig hensyntagen til sagens videre behandling og på en sådan måde, at en senere meddelelse af afgørelse og begrundelsen herfor ikke foregribes. Dette vil indebære, at referatet af disse punkter som hovedregel begrænses til en kort omtale af sagen og sagens stade.
 • at referat af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat som hovedregel begrænses til udvalgte punkter, der må anses for at have betydning for forståelsen af Energitilsynets praksis. I sekretariatets meddelelser bør derfor fremover markeres, hvilke punkter der foreslås offentliggjort.
 • at referat af sekretariatets meddelelser vedlægges som bilag til mødereferatet, mens væsentlige bemærkninger hertil på tilsynets møde indsættes i selve mødereferatet, hvis de ikke kan indsættes som tilføjelse eller rettelse i referat af sekretariatets meddelelser.

For så vidt angår referatet fra mødet den 18. september 2000 blev dette godkendt med en ændret formulering af 2. del af konklusionen under dagsordenens punkt 4.


ad punkt 4: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

I forbindelse med drøftelsen af sekretariatets meddelelser og udvalgets orientering om sekretariatets sager oplyste Formanden, at han ønskede en samlet status over arbejdsformen forelagt til drøftelse ved årets udløb.

Uddrag af sekretariatets meddelelser er vedlagt som bilag.


ad punkt 5: Tilslutnings- og afregningsvilkår for forbrugsregulerede mikrokraftvarmeværker

I brev af 13. marts 2000 klagede EC-Power ApS til Energitilsynet over tilslutnings- og afregningsvilkårerne for decentral produktion formuleret i et notat udarbejdet af ELfor.

ELfor's vilkår fremgik af en model for betaling af net- og systemtarif, der principielt indebar, at der for ejendomme med mikrokraftvarmeværk skulle betales net- og systemtarif af egenproduktion, og hvor der, ifølge klager, kun skete delvis kompensation for elforsyningens sparede omkostninger til etablering og drift af nettet samt nettab.

Under sagen har ELfor gjort gældende, at klageren også skal betale til dækning af PSO-omkostninger (PSO = Public Service Obligations).

Indenfor PSO-omkostninger skelnes mellem de omkostninger, der kan henføres til prioriteringen af den miljøvenlige elektricitet, og øvrige PSO-omkostninger.

Der er to grunde til denne opdeling. Dels, at de gældende bestemmelser om aftagepligten for og afregningen af den miljøvenlige elektricitet fortsat fremgår af den oprindelige elforsyningslov, hvor §§9a, 9e og 9f endnu ikke var afløst af bestemmelser i den nye elforsyningslov, dels at egenproducenters pligt til at aftage miljøvenlig elektricitet blev reduceret ved bekendtgørelse nr. 814 om ændring af bekendtgørelse om adgang til elforsyningsnettet m.v., der trådte i kraft 1. oktober 2000.

For så vidt angik EC-Powers dækning af PSO-omkostninger, drejede det sig alene om dækning af øvrige PSO-omkostninger.

Formanden fremhævede, at det karakteristiske for de i sagen omhandlede mikrokraftvarmeværker var, at de ikke leverede elektricitet til elforsyningsnettet.

Der skulle tages stilling til, efter hvilke regler ejendomme med mikrokraftvarmeværk skal betales for tilslutning til nettet. Det drejede sig om to sæt bestemmelser i loven: betaling for PSO og betaling i nettarif for at modtage strøm. Det var utvivlsomt lovgivers mening, at PSO betaling skal ske efter bruttoforbruget. For så vidt angår betaling i nettarif var det vores praksis, at denne skal være omkostningsmæssig baseret.

Bo Kragelund oplyste i den forbindelse, at tariffering i denne sag kan opdeles på 3 hovedtyper: Engangsbetaling ved tilslutning, løbende betaling pr transporteret kwh og rådighedsbetaling for kapacitet.

Elforsyningens omkostninger, der ikke vedrørte PSO-omkostninger, skal i henhold til elforsyningslovens § 9, stk. 2, afholdes af de brugere, som modtog de kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser. Sådanne ydelser skal prisfastsættes i henhold til de i lovens § 73 nævnte kriterier om rimelighed, objektivitet og ikke diskriminering.

Energitilsynet vedtog at meddele EC-Power ApS og ELfor, 

 • at Energitilsynet finder, at ejendomme med mikrokraftvarmeværk i henhold til elforsyningslovens § 9, stk. 1, sammenholdt med § 23, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 231 af 21. april 1998 om adgang til elforsyningsnettet, er pligtige til at betale øvrige PSO-omkostninger i forhold til deres totale elforbrug, jf. bekendtgørelsens § 24, stk. 1. Øvrige PSO-omkostninger omfatter samtlige PSO-omkostninger i henhold til § 9 eksklusive omkostninger, der knytter sig til den prioriterede elektricitet.
 • at Energitilsynet finder, at den model ELfor anvender til beregning af afregning af net- og systemtarif for ejendomme med mikrokraftvarmeværk, er i strid med elforsyningslovens § 9, stk. 2, idet brugerne efter denne bestemmelse kun skal betale for den ydelse, som de modtager fra de kollektive elforsyningsvirksomheder. For ejendomme med mikrokraftvarmeværk kan der efter lovens § 73 eventuelt beregnes en rådighedsbetaling, såfremt betaling for rådighed giver de kollektive elforsyningsvirksomheder dækning for omkostninger, som denne kategori af købere giver anledning til.
 • at Energitilsynet finder, at de kollektive elforsyningsvirksomheders opkrævning af omkostninger forbundet med tilslutning af mikrokraftvarmeværker er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73.


ad punkt 6: Dalum Papir A/S's klage over afregning af den egenproducerede el

Dalum Papir A/S havde klaget over, at Energi Fyn A.m.b.a. havde opkrævet nettariffer og PSO-omkostninger af virksomhedens egenproducerede el.

Hvad angår betaling af nettariffer, var Energi Fyn af den opfattelse, at Dalum Papir skulle betale nettariffer af virksomhedens totale elforbrug (køb og egenproduktion), hvorimod Dalum Papir kun var indstillet på at betale nettariffer af den reelt modtagne el ind over hegnet (køb), samt at betale for omkostninger forbundet med rådighedsstillelse af den reservekapacitet, som virksomheden måtte have behov for.

Med hensyn til betaling af øvrige PSO-omkostninger, jf. den foregående sag på dagsordenen, mente Energi Fyn, at også disse skulle betales af Dalum Papir's totale elforbrug, mens virksomheden var af den opfattelse, at omkostningerne kun skulle betales af den mængde el, virksomheden reelt modtager ind over hegnet.

Formanden fremhævede, at denne sag vedrørte samme bestemmelser - lovens §9 - som den foregående sag, men at situationen for Dalum Papir var, at der leveres strøm ind i nettet og i perioder tages strøm fra nettet. Med hensyn til betaling til dækning af øvrige PSO-omkostninger synes der ikke at være mulighed for anden forståelse af loven, end at dette skal ske efter bruttoforbruget.

Energitilsynet besluttede, at meddele parterne, at 

 • at tilsynet finder, at Dalum Papir A/S i henhold til § 9, stk. 1 i elforsyningsloven nr. 375 samt §§ 23, stk. 1 og 24, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 231 af 21. april 1998 er pligtig at betale øvrige PSO omkostninger i forhold til sit bruttoelforbrug.
 • at tilsynet i henhold til elforsyningslovens § 73 ikke finder det urimeligt, at der opkræves nettariffer i det omfang Dalum Papir A/S bruger elnettet til salg og tilbagekøb af egenproduceret elproduktion samt til køb ud over den egenproducerede mængde el.
   

ad punkt 7: Vejledning om forsyningspligtige elvirksomheder, herunder Energitilsynets godkendelse af virksomhedernes prisfastsættelse

Formanden oplyste, at der siden sidste tilsynsmøde havde været en drøftelse med Danske Energiselskabers Forening (DEF). Sekretariatet havde herefter udarbejdet det foreliggende udkast til vejledning. I forhold til det udkast, der blev behandlet på Energitilsynets møde den 18. september 2000, var der indarbejdet 2 princippielle ændringer:

For det første, at vejledningen udtrykkelig er begrænset til perioden frem til 1/1 2003. Den vil dermed danne udgangspunkt for tilsynets regulering frem til den fulde åbning af det danske elmarked ved begyndelsen af 2003.

For det andet, at der i vejledningen sondres mellem 2 slags kunder - frie kunder (med markedsadgang) og bundne kunder (uden markedsadgang). Dermed tydeliggøres mulighed for, at de forsyningspligtige kan differentiere priser og betingelser til forskellige kundegrupper afhængig af kunders markedsadgang.

Formanden bemærkede endvidere, at det af sekretariatet til sagen udarbejde notat om "Grundlaget for forsyningspligtige virksomheders prisfastsættelse" støttede tilsynets hidtidige opfattelse af, at også de forsyningspligtige elvirksomheder har en risiko for at opnå underskud, som skal finansieres af anden vej end overvæltning på priserne. DEF havde ikke kommenteret dette notat.

Bo Kragelund kommenterede høringssvaret fra DEF af 13. oktober 2000. Han påpegede, at DEF var enig i de foretagne ændringer i vejledningen, men at foreningen fortsat var uenige i konkrete forhold i den valgte pris- og avancereguleringsmodel.

Bo Kragelund oplyste i forbindelse med lovens muligheder for at differentiere priser og betingelser, at sikkerhed ved budgetlægningen måtte være afgørende for virksomhederne. Det var hans udgangspunkt, at kunder med markedsadgang, der genindtræder i den forsyningspligtige virksomhed, påfører virksomheden forøgede risici omkring budgetlægningen, herunder planlægning af elindkøb.

Finn Lauritzen mente ikke, at det på nuværende tidspunkt var muligt at få en afklaring af de forsyningspligtige elvirksomheders rolle på længere sigt. Han forventede selv, at de forsyningspligtige virksomheder også ville spille en væsentlig rolle på det danske elmarked i årene efter den fulde markedsåbning den 1. januar 2003.

Energitilsynet besluttede at udsende vejledningen som forelagt. Det blev endvidere besluttet at foreslå DEF, at foreningen udsender vejledningen til sine medlemsvirksomheder, samtidig med at vejledningen offentliggøres af Energitilsynet på internettet.


ad punkt 8: Netselskaber med negativ indtægtsramme

Ti af de mindste netselskaber, der er udskilt fra de tidligere transformerforeninger, har fået udmeldt en negativ indtægtsramme, som følge af en betydelig overdækning oparbejdet forud for den nuværende elforsyningslovs ikrafttræden.

Efter den tidligere elforsyningslov var elforsyninger, der alene leverede elektricitet ved spænding under 500 volt, ikke omfattet af lovens § 9, stk. 1 om prisfastsættelsen. For de mindre forsyninger var § 9, stk. 1 alene vejledende. Selskaberne havde derfor kunnet operere med overskud med henblik på f.eks. større vedligeholdelsesarbejder, nyinvesteringer mv. Det er således overgangen fra den tidligere elforsyningslov til den nugældende, der har medført disse særlige problemer for de mindre netselskaber.

Af de pågældende selskabers høringssvar fremgik, at de til tilsynet afgivne data ikke i alle tilfælde havde været opgjort på den rigtige måde.

Energitilsynet vedtog, at det meddeles Taars Elforsyning, Lymby og Omegns Elforening, Kibæk Elværk, Sunds Elforsyning, Gundesbøl Transformatorforening, Faaborgvejens Elselskab A.m.b.a., Vestervig Elværk, Sdr. Felding Elforsyning, Gelsted El-Forsyning og Borris Elforsyning, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 3, at overdækningen skal være afviklet inden udgangen af den første reguleringsperiode, dvs. i perioden til og med 2003.

Udgangspunktet for afviklingen er, at overdækningen skal tilbagebetales til de forbrugere, der har betalt overdækningen. Afviklingen skal foretages gennem en nedsættelse af nettariffen på minimum 10 % årligt og/eller gennem et engangsbeløb tilbagebetalt til den enkelte kunde opgjort efter dennes forbrug i de foregående 3 år. Det valgte afviklingsprincip skal meddeles Energitilsynet.

Det bemærkes, at i det omfang selskaberne kan godtgøre fejl i indberetningerne, vil fejlene blive rettet. Endvidere at der i overdækningen kan modregnes for den del, der hidrører fra fri egenkapital pr. 1. januar 1977.


ad punkt 9: Anmeldelsesbekendtgørelse vedrørende naturgas

I medfør af lov om naturgas skal en kommune i forbindelse med salg af et naturgasselskab eller af andele eller aktier m.v. i et sådant selskab indsende en opgørelse over størrelsen af kommunens indskudskapital i selskabet og nettoprovenuet ved salget til Energitilsynet. Regler for opgørelsen fastlægges af Energitilsynet.

Energitilsynet kan endvidere i medfør loven fastsætte regler for anmeldelse af transmissions-, distributions-, lager-, LNG- og forsyningspligtige selskabers priser, tariffer og betingelser m.v. herunder indtægtsrammer.

Udkast til bekendtgørelse var fremlagt på mødet.

I høringssvar af 16. oktober 2000 havde DONG foreslået en præcisering af §4, stk. 3 og en tydeliggørelse af §4, stk. 2. Udvalget fandt dette hensigtsmæssig.

Energitilsynet vedtog at udstede anmeldelsesbekendtgørelse med de af DONG foreslåede ændringer til det fremlagte udkast og at bekendtgørelsen skal sættes i kraft snarest muligt.


ad punkt 10: Anmeldelsesbekendtgørelse vedrørende fjernvarme

I medfør af lov om varmeforsyning fastsætter Energitilsynet regler om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for kollektive varmeforsyningsanlæg, samt industrivirksomheder, kraftvarmeværker (med en eleffekt over 25 MW) og geotermiske anlæg m.v., som leverer opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas.

Energitilsynet kan endvidere i medfør af loven fastsætte regler for anmeldelse af regnskaber, budgetter og andre oplysninger til brug ved fastsættelsen af og tilsynet med indtægtsrammer.

I medfør af loven skal en kommune endelig i forbindelse med salg af en virksomhed, der ejer et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp eller af andele eller aktier m.v. i en sådan virksomhed indsende en opgørelse over størrelsen af kommunens indskudskapital i virksomheden og nettoprovenuet ved salget til Energitilsynet.

Udkast til bekendtgørelse var fremlagt på mødet.

I høringssvar af 13. oktober 2000 havde Danske Fjernvarmeværkers Forening foreslået en ændring af §5, stk. 1 i det fremlagte udkast. Dette forslag blev drøftet, men fandt ikke støtte i udvalget.

Energitilsynet vedtog at udstede anmeldelsesbekendtgørelse i overensstemmelse med det fremlagte udkast, og at bekendtgørelsen skal sættes i kraft snarest muligt.


ad punkt 11: Mødedatoer til 1. halvår 2001

Det blev besluttet, at Energitilsynets møder i 1. halvår 2001 afholdes på følgende datoer: 29. januar, 26. februar, 26. marts, 30. april, 28. maj og 18. juni. Alle møder er kl. 10.00.


ad punkt 12: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste møde i Energitilsynet vil blive den 20. november 2000.

Mødet afsluttet kl. 12.10.

Bilag til møderefatet: Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO