Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 7


År 2000, den 30. juni afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.00.

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik Østergaard, Peter Møgelvang- Hansen, Niels I. Meyer, Preben Schou og Birgitte Refn Wenzel.

Til stede fra sekretariatet var: Niels Erik Monrad, Bo Kragelund, Nils Jan Hansen, Marianne Larsson, Knud Pedersen, Thomas Bastholm Bille og Jørgen Staffeldt.


Dagsordenen for mødet var:

1. Meddelelser fra formanden


Sager på elområdet

2.Fastlæggelse af den frit disponible egenkapital i forbindelse med udarbejdelsen af netselskabernes åbningsbalancer
3. Eventuelt


ad punkt 1: Meddelelser fra Formanden

Mette Lis Andersen deltog ikke i mødet, da hun fandt, at hun var inhabil i sagen om fri egenkapital.

På baggrund af punkt 7 på Energitilsynets møde den 19. juni 2000 om klage over prisdannelsen på Nord Pool I i Danmark orienterede Formanden om, at der nu var enighed mellem Elsam og Stadtkraft om åbning af Norgesforbindelsen, og at der tilsyneladende også var en åbning på vej i Tysklandsforbindelsen.

Formanden orienterede endvidere om, at Formandskabet og sekretariatet havde holdt et møde med Energiklagenævnet med henblik på at orientere om hinandens arbejde.

Forretningsordenen for Energiklagenævnet var nu godkendt, og det måtte forventes, at nævnet kunne påbegynde sit arbejde efter sommerferien.


ad punkt 2: Fastlæggelse af den frit disponible egenkapital i forbindelse med udarbejdelse af netselskabernes åbningsbalancer

Ved opløsning af de hidtidige distributionsselskaber kan ejerne råde over de kollektive elforsyningers frit disponible egenkapital jf. herved elforsyningslovens § 74, stk. 3. Energitilsynet skal i medfør af § 100 i elforsyningsloven træffe afgørelse om hvorvidt de kollektive elforsyningers åbningsbalancer kan godkendes, herunder størrelsen af den egenkapital, der indgår heri, samt som en konsekvens af lovens § 69, opgørelse af den kapital, som skal danne grundlag for fastsættelsen af en forrentning.

Energitilsynet er således forpligtet til at tage stilling til den frit disponible egenkapital ved ikrafttrædelsen af den nye elforsyningslov, i det omfang denne placeres i de kollektive forsyninger.

Formanden fandt, at sagen var vanskelig blandt andet, fordi loven anvender forskellige termer for de enkelte begreber.

Kammeradvokaten havde afgivet et responsum vedrørende fastlæggelsen af "den fri egenkapital" oparbejdet i tiden indtil den tidligere elforsyningslovs ikrafttræden den 1. januar 1977. Kammeradvokatens konklusion var, at der ikke udelukkende kan lægges vægt på den bogførte egenkapital, men at det afgørende er egenkapitalens reelle værdi pr. den nævnte dato, idet det dog måtte påhvile virksomhederne at godtgøre, at de reelle værdier ikke svarede til de bogførte.

Endvidere havde Danske Energiselskabers Forening fremsendt et indlæg i sagen.

Formanden fandt med henvisning til Kammeradvokatens responsum, at der burde tages udgangspunkt i de reelle værdier pr. 1. januar 1977 og understregede, at nærmere retningslinier bør fastsættes i samarbejde med Danske Energiselskabers Forening.

Bo Kragelund gav herefter en kort, pædagogisk gennemgang af de mange kapitalbegreber.

Niels I. Meyer var enig i, at sagen var kompliceret. Det var vanskeligt at gennemskue, hvordan forbrugerejet kan sikres, og hvordan det kan sikres, at pengene kommer forbrugerne til gode.

Preben Schou henviste til, at efter reglerne i den tidligere elforsyningslov skulle et overskud i et kraftværksselskab tilbagegives til forbrugerne, mens denne regel var vejledende for distributionsselskaberne.

Han forespurgte endvidere, hvorledes den frit disponible egenkapital skulle opsplittes mellem netselskaberne og f.eks. handelsselskaberne.

Bo Kragelund bekræftede, at lovgivningen vel var vejledende for distributionsselskaberne, men dog således at en række afgørelser i Konkurrenceankenævnet havde fastslået, at anvendelsen af distributionsselskabernes overdækning var underkastet visse begrænsninger.

Formanden svarede, at Energitilsynet ikke har mulighed for at påvirke delingen af denne frie egenkapital.

Han fandt, at det var vigtigt, at der blev udarbejdet retningslinier for beregningen af den frit disponible egenkapital. Den model der af sekretariatet var blevet anvendt ved beregningen af åbningsbancer måtte kunne anvendes med de fornødne tilretninger.

Peter Møgelvang- Hansen pegede på de særlige problemer, der gør sig gældende på det kommunale område, herunder forholdet til kommunalfuldmagten og de kommunale regnskabsregler. Derfor bør repræsentanter for kommunerne inddrages i det videre arbejde.

Formanden spurgte, hvor stor en del af kapitalen, der typisk blev udgjort af frit disponibel egenkapital.

Bo Kragelund oplyste, at det var mellem en tredjedel og en fjerdedel.

Preben Schou påpegede, at opskrivninger var foretaget meget forskelligt af selskaberne, og spurgte om dette ville kunne give problemer med skattemyndighederne.

Knud Pedersen understregede, at problemstillingen var kendt af Skatteministeriet.

Formanden oplyste, at Anders Larsen, der på grund af bortrejse var forhindret i at deltage i det ekstraordinære møde, skriftligthavde henvendt sig til ham og understreget, at det var vigtigt, at den beregningsmetode tilsynet fandt frem til er acceptabel for branchen.

Energitilsynet vedtog, at meddele de kollektive elforsyninger og Danske Energiselskabers Forening, at der ved anmeldelse, jf. lovens § 74, stk. 1, af den kapital, som ifølge de kollektive elforsyninger skal danne grundlag for forrentning i medfør af lovens § 69, stk. 1, som frit disponibel egenkapital kan medtages: 

  • Selskabskapital i distributionsselskabet pr. 31.12.1999
  • Ikke udbetalt (til ejerne) af Elprisudvalget tilladt forrentning af selskabskapital i distributionsselskabet pr. 31.12.1999
  • Overskud ved sideordnede aktiviteter placeret i distributionsnettet, som fortsat var til stede pr. 31.12.1999
  • De af Elprisudvalget tilladte rationaliseringsoverskud efter den tidligere lovs § 9, stk. 2, som fortsat var til stede i distributionsselskabet pr. 31.12.1999
  • Egenkapital i distributionsselskabet pr. 1.1.1977 beregnet ud fra de reelle aktivværdier 1.1.1977 fratrukket den bogførte fremmedkapital pr. 1.1.1977 i det omfang den således frit disponible egenkapital fortsat er tilstede ved dannelsen af de kollektive elforsyningsvirksomheder.    

Energitilsynet tilkendegav i forbindelse med afgørelsen, at Danske Energiselskabers Forening og Kommunernes Landsforening skulle inddrages i et samarbejde om fastlæggelsen af en metode til opgørelse af den frit disponible egenkapital.


ad punkt 3: Eventuelt

Knud Pedersen orienterede om, at bekendtgørelsen om systemansvar var sendt i ekstern høring, men grundet særlige omstændigheder er det beslutte at udsætte udstedelsen af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen skal bl. a. præcisere den systemansvarliges myndighedsansvar i forhold til markedsaktørerne med henblik på sikringen af elforsyningen.

Formanden erindrede om, at næste møde i Energitilsynet var den 28. august 2000.

Mødet afsluttet kl. 11.00.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO