Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 22


År 2001, den 17. december afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.00. Mødet blev afholdt i Finansstyrelsen lokaler i Landgreven 4.

Til stede fra Energitilsynet var Hans Henrik H. Østergaard, Mette Lis Andersen, Anders Larsen, Niels I. Meyer, Preben Schou og Birgitte Refn Wenzel. Uffe Bundgaard-Jørgensen deltog i sin egenskab af suppleant.

Til stede fra sekretariatet var Nils Jan Hansen, Jacob Schaumburg-Müller, Johan Piper og Marianne Larsson.


Dagsorden

1. Inhabilitet
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Energiprisudvalgenes praksis vedrørende måler- og funktionsfejl
5. Odense Elforsyning Net A/S - pensionsforpligtelser i netprisen
6. Naturgas Midt-Nord I/S - klage fra Energi Viborg m.fl. over selskabets prisstruktur vedrørende transport af naturgas


Notater til drøftelse/orientering

7. NESA Naturstrøm - tilbud om køb af grøn el
8. Energitilsynets årsberetning 2001 - til diskussion
9. Vurdering af balancekraftpriser
10. Eventuelt 


ad punkt 1: Inhabilitet

I medfør af § 11, stk. 1, i Energitilsynets forretningsorden vedtog Energitilsynet at erklære Mette Lis Andersen for inhabil under behandlingen af dagsordenens punkt 6: Naturgas Midt-Nord I/S klage fra Energi Viborg m.fl. over selskabets prisstruktur vedrørende transport af naturgas.

Mette Lis Andersen forlod mødet under behandlingen af dette dagsordenspunkt.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede kort om de resortændringer der havde fundet sted efter indsættelsen af den nye regering, og den betydning disse ændringer på kortere og længere sigt kunne få for sekretariats arbejde.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til mødet er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Energiprisudvalgenes praksis vedrørende måler- og funktionsfejl

Af sekretariatet var udarbejdet en redegørelse for de retningslinier som de tidligere energiprisudvalg (Gas- og varmeprisudvalget og Elprisudvalget), Monopol-ankenævnet og Konkurrenceankenævnet havde fastlagt vedrørende måler- og funktionsfejl og de dertil knyttede problemstillinger, herunder spørgsmålet om tilbagebetaling.

Birgitte Refn-Wenzel fremførte, at man i disse sager skulle være opmærksom, at afgørelse af spørgsmål, der forudsætter en bevisbedømmelse, må henvises til domstolene.

Energitilsynet vedtog at tilkendegive:

  • at Energitilsynet fortsat vil vurdere konkrete henvendelser fra forbrugere eller værker vedrørende måler- og funktionsfejl og de hertil knyttede problemstillinger, men at Tilsynet ikke finder grundlag for at ændre de hidtil fastlagte retningslinier vedrørende betaling for levering af fjernvarme og elektricitet i disse situationer, dog således,
  • at det findes urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, og elforsyningslovens § 6, stk. 3, og § 77, stk. 1, at undersøgelse af en måler, der formodes at registrere forbruget forkert, foretages af værket selv, idet undersøgelsen skal foretages af et uvildigt akkrediteret målerlaboratorium,
  • at der efter nærmere drøftelse med Erhvervsfremme Styrelsen rettes henvendelse til samtlige varmeforsyningsvirksomheder og elforsyningsvirksomheder med anmodning om, at virksomhederne i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, og elforsyningslovens § 76, stk. 1, til Energitilsynets register anmelder de kontrolmanualer, der beskriver det etablerede målerkontrolsystem, jf. Erhvervsfremme Styrelsens bek. nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed, og bek. nr. 54 af 23. januar 1997 om kontrol med elmålere, der anvendes til måling af elforbrug,
  • at der rettes henvendelse til Kammeradvokaten med henblik på en gennemgang af det juridiske grundlag for rækkeviden Energitilsynets afgørelser. Denne undersøgelse måtte imidlertid afvente det iværksatte udgiftstop.


ad punkt 5: Odense Elforsyning Net A/S - pensionsforpligtelser i netprisen

Virksomhederne Jackpot A/S, Plast Team A/S og Kvisten A/S havde klaget over, at Odense Elforsyning Net A/S i netprisen indregner beløb til afvikling af gæld til Odense kommune vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser.

Klagerne fandt, at gældsafviklingen af pensionsforpligtelserne over nettariffen er ulovmedholdelig efter elforsyningsloven, samt at Odense Elforsyning Net A/S ved pålæg fra Energitilsynet burde forpligtes til at indregne gældsafviklingen af pensionsforpligtelserne i netprisen som en forbrugsuafhængig lønomkostning, og ikke som et tillæg til kWh-prisen.

Preben Schou fremhævede, at såfremt afviklingen af pensionsforpligtelsen indregnes i nettariffen, afhænger afviklingstakten af forbrugets størrelse. Der måtte derfor føres et seperat regnskab for afviklingen.

Sekretariatet ville være opmærksom på dette spørgsmål.

Energitilsynet vedtog at meddele Jackpot A/S, Plast Team A/S, Kvisten A/S og Odense Elforsyning Net A/S,

  • at Energitilsynet finder i henhold til § 41, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder m.m. at Odense Elforsyning Net A/S efter reglerne i bekendtgørelsens § 41, stk. 2 og § 42 kan indregne omkostninger i netprisen til ydelser til afvikling af tjenestemandspensionsgælden til Odense kommune,
  • at Energitilsynet finder, at det er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73, at omkostninger til ydelser til afvikling af Odense Elforsyning Nets tjenestemandspensionsgæld til Odense kommune fordeles på den kWh-afhængige pris og abonnementsbetaling på en sådan måde, at fordelingen i rimeligt omfang afspejler fordelingen af tjenestemandspensionsgælden i variable og faste omkostninger.


ad punkt 6: Naturgas Midt-Nord I/S - klage fra Energi Viborg m.fl. over selskabets prisstruktur vedrørende transport af naturgas

Energi Viborg A/S havde på vegne af Silkeborg, Hjørring og Viborg kraftvarmeværker klaget over prisen for at anvende Naturgas Midt-Nord I/S' distributionssystem ved transport af naturgas. Klagen gjaldt udformningen af distributionstariffen i forhold til de priser, som de enkelte købergrupper betaler, herunder udformningen af tariffens kapacitetsbetaling, variable betaling, tryktillæg samt abonnementsbetaling.

Klager havde bl.a. ud fra omkostningsanalyser gjort gældende, at gasselskabets distributionstarif ikke er udformet i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens § 37, stk. 2, hvorefter priserne skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikke diskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger, de enkelte brugere af nettet giver anledning til.

Under sagens oplysning havde gasselskabet gjort gældende, at den eksisterende tarif opfylder de samlede hensyn, der skal varetages efter naturgasforsyningsloven, og at det bl.a. ville være forbundet med betydelig usikkerhed at gennemføre en objektiv omkostningsallokering i forhold til de enkelte brugere.

Umiddelbart forud for Energitilsynets møde var fremsendt fornyede redegørelser fra parterne, herunder en fornyet redegørelse fra Naturgas Midt Nord I/S om gasnettets opbygning og selskabets omkostningsstruktur.

Energitilsynet besluttede at udsætte afgørelse i sagen, til der forelå en nærmere analyse af gasselskabets omkostninger som grundlag for at vurdere muligheden for en ændret tarifstruktur baseret på en objektiv omkostningsallokering.

Samtidig blev det understreget, at Energitilsynet forventede, at sektoren selv fremkom med et forslag til tariferingsstruktur, baseret på en objektiv omkostningsallokering.


ad punkt 7: NESA Naturstrøm - tilbud om køb af grøn el

I et til medlemmerne udsendt notat var redegjort for NESA A/S´ prisfastsættelse for produktet NESA NaturStrøm.

Der udspandt sig en diskussion blandt Tilsynets medlemmer om, hvad der skulle forstås ved grøn strøm.

Niels I. Meyer fandt, at det kunne være formålstjenligt, hvis der blev indhentet en ekspertudtalelse om dette spørgsmål.

Anders Larsen fandt, at der burde foretages en nærmere vurdering af det af NESA anvendte miljøcertifikat.

Formanden bad sekretariatet gennemføre en økonomisk vurdering af salget af grøn strøm og en miljømæssig vurdering i lyset af det af Niels I. Meyer og Anders Larsen fremførte. Den endelige behandling af sagen måtte tillige afvente Energistyrelsens stillingtagen til, hvorvidt salget af grøn strøm kan henregnes til de bevillingspligtige aktiviteter for forsyningspligtige selskaber.


ad punkt 8: Energitilsynets årsberetning 2001

På grundlag af en af sekretariatet udarbejdet synopsis drøftede medlemmerne udformningen af Energitilsynets årsberetning for 2001.


ad punkt 9: Vurdering af balancekraftpriser

Til medlemmernes orientering var af sekretariatet udarbejdet et notat om balancekraftprisernes modeller og strukturer.


ad punkt 10: Eventuelt

På grundlag af et tidligere fremsat forslag til mødedatoer for andet halvår 2002 vedtog Energitilsynet at afholde møder på følgende datoer:

mandag den

26. august 2002

mandag den

23. september 2002

mandag den

28. oktober 2002

mandag den

25. november 2002

mandag den

16. december 2002

Formanden erindrede om, at næste møde i Energitilsynet var den 21. januar 2002.

Mødet afsluttet kl. 12.15.

Bilag : Udarbejdet til møde nr. 22 - Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO