Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 17


År 2001, den 18. juni afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.00.

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik H. Østergaard, Peter Møgelvang-Hansen, Anders Larsen, Niels I. Meyer, Preben Schou og Birgitte Refn Wenzel.

Til stede fra sekretariatet var: Finn Lauritzen, Niels E. Monrad, Nils Jan Hansen, Jacob Schaumburg-Müller, Ib Larsen, Thomas Bastholm Bille og Marianne Larsson.


Dagsorden

1. Den sekretariatsmæssige betjening af Energitilsynet
2. Inhabilitet i dette møde
3. Meddelelser fra Formanden
4. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat
a. udsendt den 23. maj 2001
b. udsendes den 14. juni 2001


Sager til beslutning

5. Klage fra 11 familier i Tversted over Tversted Kraftvarmeværk a.m.b.a.


Til drøftelse/orientering

6. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 96/92 EF (elektricitet) og 98/30 EF (gas) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling
7. Åbningsbalancer for forsyningspligtige elvirksomheder og overførsel af kapital til forsyningspligtige elvirksomheder
8. Orientering om det videre arbejde med indtægtsrammereguleringen af varmeforsyningsanlæg omfattet af varmeforsyningsloven
9. Elkraft Systems VE-seminar den 2. maj 2001
10. Eltras aftale med Elsam om varetagelse af forsyningssikkerheden
11. DEF, ELFOR og KL's bemærkninger til bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer
12. Arbejdsplan for ny indtægtsrammebekendtgørelse
13. Foreløbig oversigt over sager og orienteringsnotater på tilsynets møder i 2. halvår 2001.
14. Priser og betingelser for benyttelsen af DONG A/S Transmissionsnet
15. Eventuelt


ad punkt 1: Den sekretariatsmæssige betjening af Energitilsynet

Energitilsynets medlemmer drøftede formen for den sekretariatsmæssige betjening af Energitilsynet.


ad punkt 2: Inhabilitet

Da Mette Lis Andersen havde meldt afbud til Energitilsynets møde, bortfaldt spørgsmålet om dette medlems inhabilitet i henhold til forretningsordenens punkt § 11, stk. 1 under behandlingen af punkt 14.


ad punkt 3: Meddelelser fra Formanden

Formanden takkede Katja Sander Johannsen, der i 1. halvår 2001 havde overværet Energitilsynets møder for hendes interesse for Tilsynets arbejde.


ad punkt 4: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til det aflyste møde den 28. maj 2001, og til mødet den 18. juni 2001 er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 5: Klage fra 11 familier i Tversted over Tversted kraftvarmeværk

11 familier i Tversted klagede til Energitilsynet over, at de gennem oplysningsmateriale og udtalelser fra værkets ansatte havde fået alt for positive oplysninger om vilkår i forbindelse med konvertering fra elvarme til fjernvarme.

Klagerne havde i forbindelse med en oplysningskampagne underskrevet en kampagneaftale, men havde ikke samtidig fået udleveret kopi af selskabets vedtægter og leveringsbetingelser. Klagerne mente derfor ikke, at de var bundet af deres underskrift på kampagneaftalen.

Varmeværkets advokat havde anmodet om frist til udgangen af uge 25 til at fremkomme med en redegørelse i sagen.

På denne baggrund besluttede Energitilsynet at udsætte sagens behandling til næste møde den 27. august 2001.


ad punkt 6: Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 96/92/EF (elektricitet) og 98/30/EF (gas) samt Europa- Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for net-adgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling

Forslaget til ændring af direktiv 96/92/EF (elektricitet) vedrører tre nøgleområder i forbindelse med realiseringen af det indre marked for elektricitet: Markedsåbningen, elmarkedets struktur og mellemstatslige elsammenføringsfaciliteter.

Forslaget til ændring af direktiv 98/30EF (gas) vedrører to nøgleområder: Markedsåbning og forbedring af gasmarkedets struktur.

Forlaget til forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetshandel, der er teknisk betonet, indeholder bestemmelser om transmissionsoperatørens opgaver og ansvar i forbindelse med den grænseoverskridende- fysiske- elektricitetsudveksling.

I notatet var foretaget en gennemgang af forslagene til ændringer og de konsekvenser disse ændringer ville have for Energitilsynets arbejde.


ad punkt 7: Åbningsbalancer for forsyningspligtige elvirksomheder og overførsel af kapital til forsyningspligtige virksomheder

I notatet var redegjort for sekretariatets hidtidige arbejde med godkendelse af åbningsbalancer og godkendelse af overførsel af kapital til forsyningspligtige virksomheder.

De tidligere eldistributionsvirksomheder er som følge af bestemmelserne i den nye elforsyningslov blevet opdelt i mindst en netvirksomhed og en forsyningspligtig virksomhed. De forsyningspligtige virksomheder skal efter ansøgning have bevilling, der udstedes af Energistyrelsen på vegne af Miljø- og Energiministeren.

Ved etablering af forsyningspligtvirksomheden kan der ske overførsel af kapital til denne fra netvirksomheden. Det er en forudsætning for Energitilsynets godkendelse af priser m.v. for forsyningspligtvirksomhederne, at Tilsynet forinden har godkendt åbningsbalancer og overførsel af kapital til forsyningspligtige virksomheder.


ad punkt 8: Orientering om det videre arbejdemed indtægtsrammereguleringen af varmeforsyningsanlæg omfattet af varmeforsyningsloven

Ved ændringen af varmeforsyningsloven blev det bestemt, at priser for ydelser fra de i lovens § 20, stk. 1, nævnte anlæg fastsættes i overensstemmelse med de i § 20 a, stk. 2, nævnte indtægtsrammer.

I notatet var redegjort for de igangværende drøftelser mellem Danske Fjernvarmeværkers Forening, Kommunernes Landsforening, Foreningen af Danske Kraftvarmeværker, repræsentanter fra de centrale kraftværker, Energistyrelsen og Energitilsynets sekretariat om mulighederne for indtægtsrammeregulering af omkostningstyper i varmeforsyningen.


ad punkt 9: Elkraft System VE- seminar den 2. maj 2001

I notatet var refereret hovedindholdet af et af Elkraft System afholdt brugerseminar om vedvarende energi. Energitilsynets formand og 5 medarbejdere fra sekretariatet havde deltaget i seminaret.


ad punkt 10: Eltras aftale med Elsam om varetagelse af forsyningssikkerheden

I notatet var redegjort for en mellem den systemansvarlige virksomhed for Jylland og Fyn, Eltra og elproduktionsvirksomheden Elsam indgået aftale om at holde kapacitet i beredskab i en fireårig periode, hvor elforsyningen i forbindelse med integrationen i den nordiske elmarkedsmodel har særlig behov for stabilisering, uanset at det markedsmæssigt kunne være attraktivt for Elsam at lukke kapaciteten ned.

Aftalen skal ses i sammenhæng med elforsyningslovens § 27 a, hvoraf fremgår, at den systemansvarlige virksomhed skal opretholde den tekniske kvalitet og balance samt sikre tilstedeværelsen af en tilstrækkelig produktionskapacitet inden for det sammenhængende elforsyningssystem.

Denne sag vil senere blive forelagt Energitilsynet.


ad punkt 11: DEF, ELFOR og KL´s bemærkninger til bekendtgørelse om indtægtrammer og åbningsbalancer

I notatet var redegjort for net- og brancheselskabernes bemærkninger til bekendtgørelsen.


ad punkt 12: Arbejdsplan for ny indtægtsrammebekendtgørelse

I notatet var redegjort for Energistyrelsen arbejde, herunder det lovgivningsmæssige grundlag, med udstedelse af en indtægtsrammebekendtgørelse for reguleringen fra 1. januar 2002.


ad punkt 13: Foreløbig oversigt over sager og orienteringsnotater til tilsynsmødet i 2. halvår 2001

Til Energitilsynets medlemmer var af sekretariatet udarbejdet en foreløbig oversigt over sager og orienteringsnotater som sekretariatet forventede ville blive forelagt på Tilsynets møder i 2. halvår 2001.

Formanden understregede, at arbejdsplanen også skulle reflektere, at Energitilsynet måtte tage fat på opgaverne om prisovervågning og markedsgennemsigtighed.


ad punkt 14: Priser og betingelser for benyttelse af DONG A/S` transmissionsnet

Notatet indeholdt en orientering om betydningen af ændringen af naturgaslovens vedrørende prissætningen på transmissions- og lagerydelser for Energitilsynets vurdering af DONGs transmissionspriser.


ad punkt 15: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste møde i Energitilsynet er den 27. august 2001.

Mødet afsluttet kl. 11.30.

Bilag-a til møderefatet udsendt til Energitilsynets møde den 28. maj 2001:  Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Bilag-b til møderefatet:  Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO