Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 14


År 2001, den 26. februar, afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.00.

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik H. Østergaard, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Lis Andersen, Anders Larsen, Niels I. Meyer og Birgitte Refn Wenzel.

Til stede fra sekretariatet var Finn Lauritzen, Niels Erik Monrad, Jan Hansen, Ib Larsen, Thomas Bastholm Bille og Marianne Larsson.


Dagsorden for mødet :

1. Fortsat drøftelse af Energitilsynets virke efter det første års arbejde
2. Inhabilitet
3. Meddelelser fra Formanden
3.1: Orientering om udkast til direktiv om nye el- og gasdirektiver
4. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager på elområdet

5. Høring af udkast til bekendtgørelse om indtægtsrammer
6. Eltra - overførsel af kapital til Elsam
7. Elkraft Transmission - overførsel af kapital til Energi E2


Notater til orientering

8. Notat vedrørende regulatormøde i Oslo om sikring af priskryds
9. Åbningsbalancer mv. for systemansvarlige virksomheder
10. Eventuelt


ad punkt 1: Fortsat drøftelse af Energitilsynets virke efter det første års arbejde

Tilsynets medlemmer drøftede de indhøstede erfaringer efter det første års arbejde.


ad punkt 2: Inhabilitet

Ingen bemærkninger til dette punkt.


ad punkt 3: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om, at sekretariatet påregnede at udarbejde forslag til Energitilsynets Årsberetning til næste møde.

Formanden oplyste, at han i overensstemmelse med bemyndigelse fra Tilsynets medlemmer havde truffet afgørelse i sagen vedrørende Aalborg Kommunale Værker (pkt. 13 på dagsordenen på Tilsynets møde den 29. januar 2001). Afgørelsen var meddelt sagens parter.

ad punkt 3.1: Orientering om udkast til direktiv om nye el- og gasdirektiver
Formanden orienterede om EUs nye udkast til direktiver vedrørende liberalisering af el- og gasområdet samt om grænseoverskridende handel. Disse direktiver ville blive behandlet på energiministrenes kommende møde i Stockholm.

Formanden forudså, at der på området kunne opstå en del konflikter mellem nationale og overnationale interesser.


ad punkt 4: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag fra Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag.


ad punkt 5: Høring af udkast til bekendtgørelse om indtægtsrammer

Formanden orienterede om, at han tirsdag den 20. februar 2001 havde afholdt et møde med Energistyrelsens direktør Ib Larsen om udkastet til bekendtgørelse. På baggrund af mødet havde Energistyrelsen oplyst, at man ville foretage en yderligere vurdering og bearbejdning af en række bestemmelser samt undersøge muligheden for, at der i første omgang alene gennemføres de ændringer i bekendtgørelsen, som er nødvendige for at videreføre reguleringen på kort sigt. Det ville i givet fald indebære, at der senere udstedes en samlet ændring af bekendtgørelsen.

Formanden fandt, at det var betænkeligt at udmelde indtægtsrammer med individuelle effektiviseringskrav for 2001, når de tidligst kunne foreligge til sommer.

Mette Lis Andersen og Anders Larsen var enige heri.

Formanden pegede desuden på, at det var væsentligt at diskutere, hvorvidt fastlæggelsen af rammerne for de individuelle effektiviseringskrav burde varetages af Miljø- og Energiministeren i bekendtgørelsen eller af Energtilsynet.

Birgitte Refn Wenzel og Niels I. Meyer mente, at Energitilsynet skulle anbefale Energistyrelsen, at rammerne for effektiviseringskravene fastsættes ved bekendtgørelse.

Energitilsynet vedtog at meddele Energistyrelsen:

  • at Energitilsynet har taget til efterretning, at Energistyrelsen har tilkendegivet at ville arbejde videre med bekendtgørelsen, og at Tilsynet derfor vil undlade at fremsende et officielt høringssvar vedrørende det foreliggende udkast til bekendtgørelse.
  • at Tilsynet finder, at det er vanskeligt at se, hvordan det kan forsvares at udmelde individuelle effektiviseringskrav for 2001, idet disse ikke kan forventes at være klar til udmelding før august 2001 samt
  • at nogle af Tilsynets medlemmer finder, at det er betænkeligt, hvis rammerne for udmelding af individuelle effektiviseringskrav ikke fastlægges i regler udmeldt af Miljø- og Energiministeriet.


ad punkt 6: Eltra - overførsel af kapital til Elsam

Som opfølgning på elreformen indgik forligspartierne "kraftværksaftalen", der fastlægger rammerne for kraftværkernes vilkår ved overgang fra "hvile i sig selv"- regulering til markedsvilkår.

Et af elementerne i aftalen er, at kraftværkerne kan få tilført kapital i forbindelse med opskrivning af værdierne i åbningsbalancerne for transmissionsnet mv. ved overgangen fra "hvile i sig selv"-prisreguleringen til den ny prisregulering.

Den 8. november 1999 indgik regeringen og Elsam-gruppen en aftale om de økonomiske rammer ved fastlæggelsen af åbningsbalancerne. I aftalen indgår bl.a., at Eltra betaler Elsam et beløb svarende til omkostningerne til skrotning af gamle anlæg. Aftalen blev tiltrådt af Eltra under forudsætning af, at beløbet til skrotning blev sat til 8-900 mio. kr. og under forudsætning af, at Eltras anlægsaktiver i åbningsbalancen blev opskrevet til mindst 1,4 mia. kr.

Kraftværksaftalen blev efterfølgende udmøntet i en ændring af elforsyningsloven den 29. december 1999 (lov 1110), hvorved der bl.a. blev indsat et nyt § 100, stk. 2. I medfør af § 100, stk. 2, blev udstedt Bekendtgørelse nr. 500 af 6. juni 2000 om overførsel af kapital til elproduktionsvirksomheder, der fastsætter de nærmere regler for, hvorledes net- og transmissionsvirksomheder kan overføre aktiver til elproduktionsvirksomheder.

Energitilsynet skal - i medfør af § 3, stk. 2, jf. § 1 i Bekendtgørelse om overførsel af kapital til elproduktionsvirksomheder - inden tilsynet godkender åbningsbalancen for det pågældende transmissionsselskab- tage stilling til, om det er dokumenteret, at overførslen af kapital til elproduktionsvirksomheden er sket med henblik på at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for elproduktionsvirksomheden, og at overførslen er i overensstemmelse med markedsøkonomiske principper.

Denne dokumentation tilvejebringes ved, at der - jf. bekendtgørelsens § 2 - til Energitilsynet fremsendes en redegørelse, som belyser de økonomiske konsekvenser af den ønskede kapitaloverførsel for både transmissionsvirksomheden og elproduktionsvirksomheden. Redegørelsen skal indeholde en påtegning fra en statsautoriseret revisor, som skal erklære, at overførslen efter dennes vurdering er velbegrundet ud fra et markedsøkonomisk synspunkt, således at det ud fra en økonomisk betragtning ville være hensigtsmæssigt for en privat virksomhedsejer i en lignende situation at foretage en tilsvarende kapitaloverførsel.

Såfremt Energitilsynet ikke finder dokumentationen tilstrækkelig, kan tilsynet udpege en statsautoriseret revisor til at udarbejde en sagkyndig rapport til brug ved tilsynets vurdering.

Eltra havde - med henvisning til § 1 og 2 i Bekendtgørelse om overførsel af kapital til elproduktionsvirksomheder - anmodet Energitilsynet om at tage stilling til selskabets redegørelse mv. for de økonomiske konsekvenser af en kapitaloverførsel på 900 mio. kr. til Elsam.

Redegørelsen viste, at Eltras selvfinansieringsgrad på lang sigt ville ligge på ca. 30 %, hvilket selskabet fandt ville være tilstrækkeligt til at løfte byrderne som systemansvarligt transmissionsselskab. Redegørelsen var vedlagt en revisorerklæring, hvori det anføres, at overførslen efter revisorernes vurdering er velbegrundet ud fra et markedsøkonomisk synspunkt.

Elsam havde som produktionsvirksomhed redegjort for de økonomiske konsekvenser for produktionsselskabet.

Redegørelsen viste bl.a., at Elsams egenkapital ville være 8,6 mia. kr., hvilket vurderedes at være nødvendig for et produktionsselskab af en størrelse som det fusionerede Elsam A/S. Redegørelsen var vedlagt en revisorerklæring, hvori det anføres, at overførslen efter revisorernes vurdering er velbegrundet ud fra et markedsøkonomisk synspunkt

Energitilsynet vedtog, at meddele Eltra og Elsam, at det i henhold til § 3, stk. 2, jf. § 1 i Bekendtgørelse om overførsel af kapital til elproduktionsvirksomheder findes dokumenteret, at overførslen af 900 mio. kr. sker med henblik på at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for elproduktionsvirksomheden, og at overførselen er i overensstemmelse med markedsøkonomiske principper.


ad punkt 7: Elkraft Transmission - overførsel af kapital til Energi E2

Denne sag var omfattet af de samme regler som sagen under foregående dagsordenspunkt.

Elkraft Transmission a.m.b.a. havde - med henvisning til Bekendtgørelse om overførsel af kapital til elproduktionsvirksomheder - anmodet Energitilsynet om at tage stilling til selskabets redegørelse mv. for de økonomiske konsekvenser af en kapitaloverførsel på 1,7 mia. kr. til Energi E2 A/S.

Elkraft Transmissions redegørelse viste, at selskabets selvfinansieringsgrad på lang sigt ville ligge på ca. 37-40 %. Det fremtidige økonomiske grundlag hviler herefter på indtægtsrammen. Langtidsbudgettet viste et positivt resultat frem til 2004 på mellem 49 og 97 mio. kr. årligt. Redegørelsen var vedlagt en revisorerklæring, der er i overensstemmelse med det anførte i § 2 i Bekendtgørelse om overførsel af kapital til elproduktionsvirksomheder.

Energitilsynet vedtog at meddele Elkraft Transmission a.m.b.a., at det i medfør af § 3, stk. 2, jf. § 1 i Bekendtgørelse om overførsel af kapital til elproduktionsvirksomheder findes dokumenteret, at overførslen af 1,7 mia. kr. sker med henblik på at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for elproduktionsvirksomheden, og at overførslen er i overensstemmelse med markedsøkonomiske principper.


ad punkt 8: Orientering om regulatormøde i Oslo om sikring af priskryds

Energitilsynets sekretariat deltog den 12. januar 2001 i et hasteindkaldt møde mellem repræsentanter fra de nordiske energiregulatorer i Oslo.

Deltagerne var udover Energitilsynets sekretariat energiregulatorerne fra Norge, Sverige og Finland.

Baggrunden for mødet var at den norske energiregulator NVE har ønsket at ændre reguleringen af Nord Pool ASA, for at selskabet fortsat kan have koncession i Norge. Nord Pool er i dag selskabsmæssigt hjemmehørende i Norge.

Den norske energiregulator havde overfor Nord Pool anbefalet en række ændringer i reguleringen af Elspotmarkedet under Nord Pool, med henblik på sikring af et priskryds på Elspotmarkedet. Et priskryds er det kryds, som opstår mellem den udbudte mængde elektricitet pr. time og den efterspurgte mængde elektricitet pr. time.

Energitilsynets sekretariat fremsendte efter anmodning fra Nord Pool på linie med den svenske og finske regulator en række bemærkninger om forslagene fra den norske regulator til Nord Pool.

Der var på Oslomødet enighed om, at man fremover vil tilstræbe at øge koordinationen og transparensen mellem regulatorerne i forbindelse med fremtidige reguleringsændringer, som har grænseoverskridende rækkevidde. Endvidere påtænkes at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal behandle inter-nordiske problemstillinger.

Energitilsynet anmodede på baggrund af det orienterende notat om, at sekretariatet fremkommer med et opfølgende notat, der klargør om Energitilsynet har kompetence vedrørende Nord Pools forhold, herunder vedrørende tilsyn med Eltra og Elkraft System, hvis de indtræder som medejere af børsen.


ad punkt 9: Åbningsbalancer mv. for systemansvarlige virksomheder

Elkraft System a.m.b.a. havde ved brev af 22. december 2000 anmodet Energitilsynet om at tage stilling til selskabets åbningsbalance, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 1. Endvidere havde selskabet med henvisning til elforsyningslovens § 71, stk. 2, anmodet om at få oplyst en forrentningssats for indskudskapital.

Herudover havde Elkraft System anmodet om bekræftelse af, at selskabet kunne betale de beløb net- og transmissionsselskaberne har anmeldt og, at der efterfølgende vil ske en regulering, hvis Energitilsynets behandling af regnskabet skulle give anledning hertil. Dette havde Energitilsynets sekretariat bekræftet.

Sagen ville blive forelagt for Energitilsynet, når en bekendtgørelse om åbningsbalancer for systemansvarlige virksomheder er trådt i kraft.


ad punkt 10: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste Energitilsynsmøde var den 26. marts 2001.

Mødet afsluttet kl. 11.45.

Bilag til møderefatet: Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO