Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 15


År 2001, den 26. marts afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.00.

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik H. Østergaard, Peter Møgelvang- Hansen, Mette Lis Andersen, Niels I. Meyer, Preben Schou og Birgitte Refn Wenzel.

Til stede fra sekretariatet var Finn Lauritzen, Niels Erik Monrad, Jan Hansen, Thomas Bastholm Bille og Marianne Larsson.


Dagsorden:

1. Inhabilitet
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat
4. Energitilsynets beretning år 2000


Sager på elområdet

5. Klage fra BASF Health & Nutrition A/S om betaling for prioriteret elektricitet
6. Klage fra BASF Health & Nutrition A/S om betaling af PSO og nettarif
7. Fastsættelse af forrentningsprocent for 2001 for transmissionsvirksomhederne     (400 kV virksomhederne)


Sager på gas- og varmeområde

8. Priser for benyttelse af DONG Naturgas A/S transmissionsnet
9. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet

I medfør af forretningsordenens punkt § 11, stk. 1 vedtog Energitilsynet at erklære Mette Lis Andersen for inhabil under behandlingen af dagsordenens punkt 8: Priser for benyttelse af DONG Naturgas A/S´ transmissionsnet.

Mette Lis Andersen forlod mødet under behandlingen af punkt 8.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden oplyste, at sekretariatet havde taget kontakt til Danske Fjernvarmeværkers Forening med henblik på, at et af de resterende møder i foråret 2001 blev afholdt i DFF- regi i Københavnsområdet.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag fra Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag.


ad punkt 4: Energitilsynets beretning år 2000

I henhold til elforsyningslovens § 82 aflægger Energitilsynet en årlig beretning til Miljø- og Energiministeren. Energitilsynets pligt til at aflægge en årlig beretning er ligeledes fastlagt i lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning.

Sekretariat havde til medlemmerne udsendt udkast til beretning for 2000, som blev diskuteret af Tilsynets medlemmer.

Energitilsynet besluttede, at Formanden i samarbejde med Sekretariatet skulle udarbejde et ændret udkast til beretning, hvori de rettelser, der fulgte af behandlingen på mødet var indarbejdet. Dette udkast skulle herefter udsendes til Energitilsynet medlemmer.


ad punkt 5: Klage fra BASF Health & Nutrition A/S om betaling for prioriteret elektricitet

BASF Health & Nutrition A/S klagede den 20. december 2000 til Energitilsynet over, at Grenå kommunale Elforsyning - nu NRGi - opkrævede betaling for prioriteret elektricitet af BASFs egenproduktion af elektricitet. Herudover vedrørte klagen den pris, som BASF skulle betale for at være fri for aftageforpligtelsen for prioriteret elektricitet.

Med hensyn til prisen angik klagen det forhold, at NRGi opkrævede betaling for prioriteret elektricitet af egenproduktionen hos BASF med differencen mellem afregningsprisen for prioriteret elektricitet og "markedsprisen" for elektricitet. BASF mente, at den af NRGi anvendte "markedspris" var lav, således at differencen mellem afregningsprisen for prioriteret elektricitet og den valgte "markedspris" var høj.

Klagen vedrørte perioden fra 1. januar 2000 til ikrafttrædelsen den 1. oktober 2000 af bekendtgørelse nr. 814 af 28. august 2000 om ændring af bekendtgørelse om adgang til elforsyningsnettet m.v. Bekendtgørelsen vedrører egenproducenters adgang til at nettoafregne prioriteret elektricitet.

Energitilsynet vedtog at meddele BASF Health & Nutrition A/S og NRGi Net A/S,

 • at Energitilsynet finder, at BASF i henhold til § 23, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 231 af 21. april 1998 om adgang til elforsyningsnettet m.v., er pligtig til at aftage en forholdsmæssig andel af prioriteret elektricitet. Den forholdsmæssige andel af prioriteret elektricitet fastsættes på grundlag af det i § 24, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 231, definerede totale elforbrug. Det vil for BASFs vedkommende sige køb fra det kollektive elforsyningsnet tillagt egenproduktion. Fra den 1. oktober 2000, hvor bekendtgørelse nr. 814 af 28. august 2000 om ændring af bekendtgørelse om adgang til elforsyningsnettet trådte i kraft, har BASF mulighed for at nettoafregne prioriteret elektricitet,
 • at Energitilsynet finder, at frikøbsprisen i det konkrete tilfælde ikke går videre end bestemmelsen herom i § 23, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 231 af 21. april 1998. Denne frikøbspris skal fastsættes således, at frigørelsen ikke medfører meromkostninger eller på anden måde er urimelig over for de øvrige forbrugere.


ad punkt 6: Klage fra BASF Health & Nutrition A/S om betaling af PSO og nettarif

BASF Health & Nutrition A/S klagede den 11. oktober 2000 til Energitilsynet over, at Grenå kommunale Elforsyning - nu NRGi - fra 1. januar 2000 opkrævede PSO-tarif og nettarif af BASFs egenproduktion af elektricitet.

PSO-tariffen vedrører samtlige PSO-omkostninger i henhold til elforsyningslovens § 9, stk. 1, dog undtagen PSO-omkostninger, der knytter sig til den prioriterede elektricitet. I elforsyningen er der særskilt tarif for prioriteret elektricitet.

For nettariffens vedkommende vedrørte klagen elforsyningslovens § 9, stk. 2, og § 73.

Elforsyningslovens § 9, stk. 2, vedrører betaling af de kollektive elforsyningsvirksomheders omkostninger, der ikke er PSO-omkostninger. I stk. 2, er bestemt, at de kollektive elforsyningsvirksomheders omkostninger, der ikke er PSO, påhviler de forbrugere, der modtager virksomhedens ydelser og opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer.

§ 73 i elforsyningsloven bestemmer, at prisen for de kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser fastsættes efter rimelige, objektive og ikke diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.

Egenproduktionen hos BASF var ikke prioriteret som miljøvenlig elektricitet. Ifølge det oplyste skete der ikke salg af egenproduktionen til det kollektive elforsyningsnet og køb af en tilsvarende mængde elektricitet, selvom det teknisk set var muligt.

NRGis anbringender i sagen bekræftede, at BASF var i en ø-driftslignende situation.

BASF havde i tilknytning til sagen stillet spørgsmål om, hvilke af nærmere specificerede omkostninger der var PSO-omkostninger, og i bekræftende fald om omkostningerne vedrørte prioriteret elektricitet.

Det drejede sig om følgende omkostninger: a) Forskning og udvikling vedrørende miljøvenlig elproduktion, b) opretholdelse af brændselsberedskabslagre, c) omkostninger i forbindelse med kraftværksaftalen mellem miljø- og energiministeren og Elsam vedrørende pristillæg til kraftværksejet miljøvenlig elproduktion, d) Elektricitetsrådets virksomhed, e) Energitilsynets virksomhed, og f) Energistyrelsens virksomhed.

BASFs spørgsmål vedrørte med hensyn til Kraftværksaftalen specielt Eltras PSO-tarif for år 2001.

Energitilsynet vedtog at meddele BASF Health & Nutrition A/S og NRGi,

 • at Energitilsynet i henhold til § 24, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 231 af 21. april 1998 om adgang til elforsyningsnettet m.v., finder, at BASF er pligtig til at betale PSO-tarif i forhold til virksomhedens totale elforbrug. PSO-tariffen omfatter samtlige PSO-omkostninger i henhold til elforsyningslovens §9, stk. 1, undtagen omkostninger, der knytter sig til den prioriterede elektricitet,
 • at Energitilsynet i henhold til elforsyningslovens § 9, stk. 1, finder, at der ikke er grundlag for, at Eltra i budgettet for år 2001 indregner pristillæg til biomassefyrede og naturgasfyrede kraftværksejede decentrale kraftvarmeanlæg i PSO-tariffen. Forbrugerne har i henhold til de nærmere regler for aftagepligten for prioriteret elektricitet i § 23, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 231, aftagepligt for elektricitet produceret på biomassefyrede og gasfyrede anlæg, hvorfor omkostningerne ved køb af denne elektricitet skal indregnes i tariffen for prioriteret elektricitet. Egenproducenter kan i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 28. august 2000 nettoafregne denne elektricitet fra 1. oktober 2000,
 • at Energitilsynet finder, at omkostningerne ved Elektricitetsrådets virksomhed ikke er en PSO-omkostning i henhold til elforsyningslovens § 9, stk. 1. Men ifølge stærkstrømslovens § 25, stk. 2, skal de nævnte omkostninger dækkes af forbrugerne i forhold til forbrugernes totale elforbrug, ligesom det gælder for de i elforsyningslovens § 9, stk. 1, nævnte omkostninger. Energitilsynet finder, at det af praktiske tariferingsmæssige årsager er rimeligt, at forbrugernes betaling til dækning af Elektricitetsrådets virksomhed bliver opkrævet over PSO-tariffen i henhold til § 24, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 231 af 21. april 1998,
 • at Energitilsynet finder i henhold til elforsyningslovens § 9, stk. 2, at omkostninger til Energistyrelsens og Konkurrencestyrelsens virksomhed som sekretariat for Energitilsynet skal indregnes i systemansvarets egne priser,
 • at Energitilsynet finder det urimeligt i henhold til elforsyningslovens § 9, stk. 2, sammenholdt med lovens §73, at BASF skal betale nettarif for forbrug svarende til egenproduktionen, når denne produktion ikke belaster elforsyningsnettet.


ad punkt 7: Fastsættelse af forrentningsprocent for 2001 for transmissionsvirksomhederne (400 kV virksomhederne)

På mødet den 10. april 2000 vedtog Energitilsynet at fastsætte forrentningsprocenten for netvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder til 7, gældende for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2003. Disse virksomheder er omfattet af bekendtgørelse nr. 290 af 1. maj 2000 om åbningsbalancer mv. for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder.

På mødet den 29. januar 2001 vedtog Energitilsynet at fastsætte forrentningsprocenten for transmissionsvirksomheder (net på 400 kV) til 7 for år 2000. Disse virksomheder er omfattet af bekendtgørelse nr. 1182 af 15. december 2000 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV.

Ved Energitilsynets behandling på mødet den 29. januar 2001 var fremhævet, hvad der talte for og imod anvendelse af en forrentningsprocent på 7.

For en forrentningsprocent på 7 talte:

1. Den tilnærmelsesvis enslydende tekst i de to bekendtgørelser,

2. forrentningsprocenten skulle fastsættes for samme år,

3. transmissionsvirksomhedernes soliditetsberegninger bygger på en forrentningsprocent på 7, hvorved der ikke opnås øget egenkapitalandel og

4. transmissionsvirksomhederne har betydeligt større afskrivninger end øvrige netvirksomheder.

Imod en forrentningsprocent på 7 talte:

5.transmissionsvirksomhederne får ikke individuelle krav i den første reguleringsperiode

Forrentningen beregnes af værdien af netaktiverne. Forrentningen skal derfor afspejle den finansiering, netaktiverne har - herunder sammensætningen på egen- og fremmedkapital. Da netselskaberne ikke er udsat for konkurrence, er udgangspunktet renteforholdene for risikofrie finansielle papirer. Derudover skal selskaberne have et tillæg til finansieringen af omsætningsformuen, idet alene værdien af netaktiverne indgår i beregningsgrundlaget. Endvidere skal selskaberne - som erhvervsvirksomheder på et konkurrencepræget marked - bl.a. have finansieret nyinvesteringer.

I udkastet til ændret netbekendtgørelse er det nu præciseret, at inflationssikring af reinvesteringer skal indgå ved fastsættelsen. Ændringerne i netbekendtgørelsen forventes at træde i kraft august/september 2001.

Da transmissionsvirksomhederne skal have udmeldt indtægtsrammer for 2001, fandt tilsynet, at forrentningsprocenten for 2001 skulle fastsættes inden ikrafttrædelsen af ændringen af netbekendtgørelsens bestemmelse om forrentningsprocent (forventet august/september 2001). For så vidt angår procentsatsen (7) fandtes samme forhold som på mødet den 29. januar 2001 at kunne lægges til grund.

Energitilsynet vedtog, at forrentningssatsen for transmissionsvirksomhederne fastsættes til 7 for 2001.


ad punkt 8: Priser for benyttelse af DONG Naturgas A/S's transmissionsnet.

Med udgangspunkt i et foreløbigt notat om DONG Naturgas A/S´ priser for benyttelse af transmissionsnettet, drøftede medlemmerne de principper, som i notatet er lagt til grund for fastlæggelse af en rimelig transmissionspris.

Energitilsynet vedtog, at forelægge det foreløbige notat, så vidt muligt i dets nuværende form, for DONG Naturgas A/S med henblik på, at DONG kunne fremsætte sine kommentarer.


Ad punkt 9: Eventuelt

Energitilsynet vedtog at afholde møder på følgende datoer i andet halvår 2001:

 • Mandag den 27. august 2001,
 • mandag den 24. september 2001,
 • mandag den 29. oktober 2001,
 • mandag den 26. november 2001 og
 • mandag den 17. december 2001.

Formanden erindrede om at næste møde i Energitilsynet var den 30. april 2001.

Mødet afsluttet kl. 11.30.

Bilag til møderefatet: Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO