Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 16


År 2001, den 30. april afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.00

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik H. Østergaard, Peter Møgelvang- Hansen, Mette Lis Andersen, Anders Larsen, Preben Schou og Birgitte Refn Wenzel.

Til stede fra sekretariatet var: Finn Lauritzen, Niels Erik Monrad, Jan Hansen, Jacob Schaumburg-Müller, Thomas Bastholm Bille og Marianne Larsson.


Dagsorden:

1. Inhabilitet
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat
4. Energitilsynets beretning år 2000


Sager på elområdet:

6. Prisdifferentiering i forbindelse med tarifering af el til forskellige køberkategorier
7. Benchmarking af net- og transmissionsvirksomheder
8. Nordisk Benchmarking projekt


Sager på varmeområdet

10. Klage over beregning af kraftvarmetillægget for medlemmer af det nu nedlagte Vadum Fjernvarme Andelsselskab

11. Eventuelt
 

ad punkt 1: Inhabilitet

Ingen bemærkninger til dette punkt.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om, at sekretariatet på ny havde kontaktet Danske Fjernvarmeværkers Forening (DFF) vedrørende afholdelse af et Energitilsynsmøde i foreningens regi.

Danske Fjernvarmeværkers Forening ønskede, at medlemmerne afsatte en hel dag til at besøge et fjernvarmeværk med både produktion og distribution på Fyn eller i Jylland.

Der var blandt medlemmerne enighed om, at anmode sekretariatet om at kontakte DFF med henblik på, at få udarbejdet et forslag til dagsorden for et sådant møde og besigtigelse.

Tilsynets medlemmer ville herefter tage stilling til, om der var mulighed for at imødekomme indbydelsen.

ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Formanden redegjorde for sine foreløbige bemærkninger, afgivet på Tilsynets vegne, jf. Forretningsordenens § 2,stk. 3, til EU- direktiverne om liberaliseringen af el- og gasmarkedet. På det førstkommende Tilsynsmøde ville blive forelagt et notat om ændringen af direktiverne med henblik på udfærdigelse af et endeligt høringssvar.

Thomas Bastholm Bille orienterede om behandlingen i EU af forslag til de nævnte direktiver, samt om baggrunden for forslag til ændring af lov om naturgasforsyning, der var fremsat til 1. behandling i Folketinget den 27. april 2001.

Udkast til Bekendtgørelse om åbningsbalancer for systemansvarlige virksomheder var udsendt til høring hos Energitilsynet.

Det aftaltes, at Tilsynets medlemmer skulle meddele eventuelle bemærkninger vedrørende udkastet til bekendtgørelse til sekretariatet senest den 4. maj 2001.

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Energitilsynets beretning år 2000

Energitilsynet er i henhold til elforsyningslovens §82 pålagt at udarbejde en årlig beretning for sin virksomhed til Miljø- og Energiministeren.

Samme forpligtelse er pålagt Tilsynet i henhold til lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning.

Tilsynets medlemmer drøftede et af sekretariatet udarbejdet udkast til beretning for år 2000.

Beretningen afspejler at arbejdet i Energitilsynet har været præget af, at bekendtgørelserne til den nye el-, naturgas- og varmeforsyningslov har været under udarbejdelse eller ændring.

Beretningen for det kommende år ville blive mere omfattende og indeholde detaljeret statistik om de behandlede sagers karakter og fordeling på energiområder. Herudover skulle beretningen være mere analytisk.. Endelig ville næste års beretning indeholde en mere detaljeret statistik om ressourceforbruget i sekretariatet.

Energitilsynet vedtog at videresende det foreliggende udkast til beretning for år 2000 med de aftalte justeringer til Miljø- og Energiministeren.

Tilsynet vedtog endvidere, at beretningen for 2000 videresendes til organisationerne i energisektoren, de nordiske energimyndigheder og offentliggøres.


ad punkt 5: Prisdifferentiering i forbindelse med tarifering af el til forskellige købergrupper

Elforsyningsselskabet Dania Elforsyning ved Mariager havde den 21. januar 2001 rettet henvendelse til Energitilsynet med en forespørgsel om mulighederne for at foretage en prisdifferentiering af to forsyningsområder, specielt ved en fusion.

Dania Elforsyning har et meget gammelt net og forsyningens forbrugere kunne derfor i de kommende år forvente at skulle betale en højere nettarif end de omkringliggende netområder, som følge af øgede nyinvesteringer i nettet.

Dania Elforsyning var på tidspunktet for henvendelse i kontakt med flere netselskaber for at undersøge muligheden for en fusion. Selskabet ønskede i forbindelse hermed Energitilsynets stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt der efter en eventuel fusion kunne foretages en prisdifferentiering, således at udgiften til netrenovering kunne indregnes i prisen overfor Danias tidligere kunder.

Der er i elforsyningslovens §69, stk 1, fastsat, hvilke omkostninger elforsyningsselskaber kan indregne i elpriserne.

Endvidere gælder det, at de fastsatte tariffer skal være i overensstemmelse med netselskabernes indtægtsrammer, jf. elforsyningslovens §70, stk. 1, og med princippet i elforsyningslovens §73 om, at prisfastsættelsen skal ske efter rimelige, objektive og ikke- diskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.

Elforsyningsloven indeholder ikke som varmeforsyningsloven en bestemmelse om prisdifferentiering overfor forskellige forbrugergrupper og problemet er ikke berørt i lovens forarbejder. Energitilsynets beslutning måtte derfor træffes på grundlag af Elprisudvalgets praksis.

En eventuel prisdifferentiering i det foreliggende tilfælde måtte på den ene side have til hensigt at tage hensyn til, at nogle forbrugere i en periode havde betalt for lidt, så nettet var blevet nedslidt, og på den anden side løbe over en begrænset periode, så den ikke forhindrer en hensigtsmæssig fusion.

Elprisudvalget havde tidligere i forbindelse med NESAs ovetagelse af EFFO behandlet spørgsmålet om prisdifferentiering mellem købergrupper.

EFFOs kunder havde løbende betalt afskrivning og henlæggelser bl.a. til en større grad af kabellægning end NESAs kunder. Disse beløb indgik i overtagelsessummen som en opskrivning af den EFFOs elprismæssige værdi med henblik på, at forbrugerne i de to selskaber blev ligestillede, dvs. at de blev stillet, som om de havde betalt en forholdsmæssig lige stor andel af de to selskabers afskrivninger og henlæggelser

Elprisudvalget fandt, at den opskrivning af EFFOs elprismæssige værdi, som sammenlægningen medførte enten skulle tilbagebetales kunderne som et éngangsbeløb eller ved en nedsættelse af elprisen over for de hidtidige EFFO kunder over et kortere åremål som 2 til 3 år.

Energitilsynet vedtog at meddele Dania Elforsyning,

  • at Energitilsynet finder, at de fastsatte tariffer over for forskellige købergrupper skal være i overensstemmelse med netselskabernes indtægtsrammer, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 1, samt at prisdifferentiering over for forskellige købergrupper ikke strider imod princippet i elforsyningslovens § 73, såfremt der er bagvedliggende omkostningsforskelle, der kan begrunde prisdifferentieringen.
  • at prisdifferentieringen i forbindelse med en fusion maksimalt kan give dækning for de faktiske omkostninger til renovering af nettet, således at nettet kommer op på et niveau svarende til fusionspartens net.
  • at prisdifferentieringen kan ske i en begrænset periode, som vil afhænge af en konkret vurdering af Energitilsynet.


ad punkt 6: Benchmarking af net- og transmissionsvirksomheder

Sekretariatet redegjorde mundtligt for den beregningsmodel ("netvolumenmodellen"), der danner baggrund for fastlæggelsen af de individuelle effektivitetskrav, som stilles til virksomhederne i forbindelse med indtægtsrammereguleringen.

Der var blandt tilsynets medlemmer en generel accept af principperne i netvolumenmodellen. En række medlemmer understregede, at det var vigtigt, at der blev holdt tæt kontakt med DEF og ELFOR vedrørende modellens udformning, således at disse brancheorganisationer accepterer principperne i modellen.

Modellen forventes ved mindre justeringer anvendt for netvirksomhederne i den resterende del af første reguleringsperiode (år 2002 og 2003). For transmissionsvirksomhederne arbejder sekretariatet fortsat med udformningen af en korrektionsfaktor, der kan tage højde for fordyrende rammebetingelser, herunder bymæssighed, på de højere spændingsniveauer. Arbejdet forventes færdigt i løbet af sommeren.


ad punkt 7: Nordisk Benchmarking projekt - mundtlig orientering

Energitilsynet vedtog at udsætte behandlingen af dette punkt til næste møde.


ad punkt 8: Klage over beregning af kraftvarmetillægget for medlemmer af det nu nedlagte Vadum Fjernvarme Andelsselskab

Bestyrelsen for det nu nedlagte andelsselskab Vadum Fjernvarme klagede den 11. januar 2000 over beregningen af det kraftvarmetillæg, som Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning opkræver hos de tidligere medlemmer af Vadum Fjernvarme Andelsselskab.

Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning (AAK) overtog som følge af kommunens varmeplan fra 1987 et antal selvstændige kraftvarmeforsyninger, som derefter er blevet bundet fysisk sammen med det centrale anlæg via transmissionsledninger. I forbindelse med overtagelserne blev der beregnet et kraftvarmetillæg, som kunderne i de overtagne selskaber skulle betale udover AAKs almindelige fjernvarmetarif. Kraftvarmetillægget er ens for alle kraftvarmeselskaber, der blev overtaget som følge af varmeplanen fra 1987. Gas- og Varmeprisudvalget behandlede på 2 møder i 1995 spørgsmålet om beregningen af kraftvarmetillægget. Udvalget besluttede, at kraftvarmetillægget som dette forelå beregnet, samt den tid i hvilken dette tillæg ville blive opkrævet, ikke var urimeligt.

Klagerne fremførte, at forudsætningerne for beregningen af kraftvarmetillægget efterfølgende var ændret, idet der var blevet tilsluttet en stor kunde - nemlig den militære del af Ålborg Lufthavn. De mange kvadratmeter BBR-areal, som denne del af lufthavnen udgør, burde efter klagerens opfattelse medregnes ved beregningen af kraftvarmetillægget.

Klagerne anmodede desuden om, at Energitilsynet revurderede spørgsmålet om regulering af kraftvarmetillægget, idet klagerne mente, at der var uoverensstemmelse mellem Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse af 25. september 1995 om beregning af kraftvarmetillægget og forudsætningen om, at Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning ikke må opnå dækning for mere end der faktisk er investeret.

Bestyrelsen bad endelig Tilsynet om at vurdere, om en minimums indgangstemperatur i Vadum på 65° er passende, når der andre steder i Aalborg efter klagerens opfattelse leveres en væsentlig højere indgangstemperatur til en billigere pris, idet der andre steder i Aalborg ikke opkræves kraftvarmetillæg.

Kollektive forsyningsanlæg kan i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder. I bemærkningerne til den nye varmeforsyningslov præciseres, at det forudsættes, at prisfastsættelsen sker efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning havde fulgt Gas- og Varmeprisudvalgets beslutning af 25. september 1995 om beregning af kraftvarmetillægget. Herved sikres, at forsyningen får forrentet og afskrevet investeringerne. Kraftvarmetillægget vejer således ens for de forbrugere, der blev tilsluttet først og de forbrugere, der blev tilsluttet sidst.

De oplysninger som forsyningen havde indsendt viste, at Aalborg Kommunes fjernvarmeforsynings leveringsbetingelser var overholdt for så vidt angår fremløbstemperaturerne i Vadum.

Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning og klagerne var ikke enige i de faktuelle oplysninger vedrørende fremløbstemperaturerne i Vadum. Påstand stod mod påstand, og da Energitilsynet normalt ikke foretager nogen bevisbedømmelse, var parterne i tilsvarende sager tidligere blevet henvist til at få en sådan tvist bedømt af de almindelige domstole.

Energitilsynet vedtog, at meddele klagerne og Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning, at Energitilsynet, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, finder, at Aalborg Kommunes fjernvarmeforsynings beregning af kraftvarmetillægget ikke er urimeligt, og at Tilsynet finder, at afregningsforholdene for Lufthavn Nord er fastsat i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 5.

  • at meddele klagerne og Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning, at Energitilsynet på baggrund af de i sagen fremlagte oplysninger finder, at Aalborg Kommunes fjernvarmeforsynings leveringsbestemmelser vedrørende fremløbstemperaturerne ikke er urimelige, jf. lovens § 21. stk. 4. Endvidere meddeles, at Tilsynet ikke har kompetence til at afgøre spørgsmålet om, hvorvidt fremløbstemperaturen er lavere i Vadum end andre steder i Aalborg Kommunes fjernvarmeforsynings forsyningsområde som hævdet af klageren, men bestridt af Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning. Klageren henvises til at få tvisten bedømt af de almindelige domstole.


ad punkt 9: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste møde er den 28. maj 2001.

Mødet afsluttet kl. 12.

Bilag til mødereferatet:Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO