Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 34


År 2002, den 16. december afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.00. Mødet blev afholdt i Konkurrencestyrelsens lokaler, Nørregade 49, København K.

Til stede fra Energitilsynet var Hans Henrik H. Østergaard, Morten Broberg, Anders Larsen, Niels I. Meyer, Birgitte Refn Wenzel, Preben Schou, Uffe Bundgaard-Jørgensen og Torben Riber.

Til stede fra sekretariatet var Nils Jan Hansen, Jacob Schaumburg-Müller, Johan Piper og Marianne Larsson.


Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 34
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Nakskov Kommunale Elværk - afregning af rådighedsbetaling for Nakskov Sukkerfabrik
5. Regulering af forsyningspligtige elselskaber efter 1. januar 2003
6. Naturgas Fyn I/S - anmelder distributionstarif for Dalum Papir
7. Energiprisudvalgenes praksis vedrørende ansvar / ansvarsfraskrivelse / erstatning
8. Rigsrevisionens anmodning om adgang til at gennemgå Tilsynets behandling af Norgesaftalen


Sager til orientering

9. Status vedrørende indtægtsrammeregulering - el
10. Forsyningssikkerhed i elsektoren
11. Distributionsselskaber (gas) - indtægtsrammer og åbningsbalancer
12. Systemansvarets informationsomkostninger ved den fulde markedsåbning pr. 1. januar 2003
13. Ligebehandling af elsektorens selskaber - lige adgang til kundekartoteker m.v.
14. Eventuel


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 34

Der forelå ikke grundlag for at erklære noget medlem inhabil ved behandlingen af de sager, der var på mødets dagsorden.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om status vedrørende ministerens godkendelse af den af Energitilsynet den 23. september 2002 vedtagne ændrede forretningsorden samt udpegningen af et nyt medlem.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til mødereferatet.


ad punkt 4: Nakskov Kommunale Elværk - afregning af rådighedsbetaling for Nakskov Sukkerfabrik

Danisco Sugar A/S havde klaget til Energitilsynet over den model for rådighedsbetaling, som Nakskov Kommunale Elværk havde anvendt til beregning af rådighedsbetaling for Nakskov Sukkerfabrik for år 2000 og for år 2001. Nakskov Sukkerfabrik er egenproducent af el.

Energitilsynet havde i en tidligere sag om beregning af rådighedsbetaling efter en lignende model som den der blev anvendt af Nakskov Kommunale Elværk betinget sig, at ydelsen vedrørende rådighed skulle afgrænses til de kW eller det dertil svarende antal kWh, som egenproducenten kunne trække fra nettet eller havde behov for. Endvidere skulle der indlægges som betingelse i beregningen af rådighedsbetalingen, at betalingen blev reduceret i samme omfang, som egenproducenten benyttede den aftalte rådighed til at få leveret elektricitet fra nettet og betalte nettarif.

Energitilsynet vedtog at meddele Danisco Sugar A/S og Nakskov Kommunale Elværk,

  • at Energitilsynet finder, at modellen for Nakskov Kommunale Elværks beregning af rådighedsbetaling for Nakskov Sukkerfabrik ikke kan anses for at være i strid med elforsyningsloven, jf. herved især § 73. Energitilsynet lægger vægt på, at Nakskov Kommunale Elværk har afgrænset ydelsen vedrørende rådighed i kW eller det dertil svarende antal kWh og har tilkendegivet, at afregningsgrundlaget for rådighedsbetalingen bliver reduceret i det omfang, som Nakskov Sukkerfabrik betaler nettarif af leverancer af elektricitet fra nettet ud over, hvad der forlods er reserveret til dette formål af overføringsevnen i kablerne ind til sukkerfabrikken.


ad punkt 5: Regulering af forsyningspligtige elselskaber efter 1. januar 2003

I henhold til elforsyningslovens § 72, stk. 2, godkender Energitilsynet efter anmeldelse de forsyningspligtige virksomheders prisfastsættelser. Energitilsynets har ved Vejledning om forsyningspligtige elvirksomheder, herunder Energitilsynets godkendelse af virksomhedernes prisfastsættelse af 27.oktober 2000 udmeldt de generelle principper for Tilsynets pris- og avanceregulering. Vejledningen er gældende frem til 1. januar 2003. Efter denne dato åbnes elmarkedet fuldt ud og forsyningspligtselskaberne udsættes for konkurrence.

Energitilsynet vil i perioden efter 1. januar 2003 indhøste erfaringer med hvordan markedet udvikler sig efter liberaliseringen fra 1.januar 2003 med henblik på at vurdere, om der er behov for en skærpelse af reguleringen. Erfaringerne vil blive brugt ved udformningen af en ny vejledning.

På denne baggrund forekom det hensigsmæssigt at forlænge gyldighedsperioden for vejledningen af 27. oktober 2000 med henblik på en revurdering i lyset af erfaringerne med markedsåbningen.

Energitilsynet vedtog, at meddele de forsyningspligtige selskaber, at Energitilsynets vejledning af 27. oktober 2000 fortsat er gældende, men at vejledningen vil blive revurderet i lyset af, hvordan forholdene udvikler sig efter 1. januar 2003.


ad punkt 6: Naturgas Fyn I/S - anmeldelse af distributionstarif for Dalum Papir A/S (DIH)

Naturgas Fyn I/S havde den 18. september 2002 til Energitilsynet anmeldt en foreløbig distributionstarif for Dalum Papir A/S.

Naturgas Fyn havde efterfølgende oplyst, at tariffen var fastsat ud fra et generelt princip om, at kundens betaling for transport gennem distributionsnettet ikke må overstige den omkostning, som kunden ville have haft, hvis kunden selv havde foretaget den nødvendige investering i net og tilhørende anlæg og faciliteter. Princippet har ifølge gasselskabet såvel omkostningsmæssig som konkurrencemæssig begrundelse. Sidstnævnte er baseret på, at det anvendte princip vurderes at være egnet til at modvirke tab af kunder for den kollektive forsyning.

Energitilsynet vurderede, at tariffens størrelse også afhænger af ledningens længde, en længere ledning vil medføre en øget investering og alt andet lige resultere i en højere tarif. Kunder med samme karakteristika vil dermed ikke betale det samme for distribution uanset transportafstand. Naturgasloven forudsætter, at der betales efter et frimærkeprincip, dvs. at kunder med samme karakteristika skal betale det samme for distribution uanset beliggenhed.

Anders Larsen lagde i sin vurdering af sagen helt afgørende vægt på det i lovgivningen forudsatte frimærkeprincip, som han i øvrigt mente i konkrete tilfælde kunne være energiøkonomisk uhensigtsmæssigt

Tilsynet vedtog at meddele Naturgas Fyn,

  • at den anmeldte foreløbige distributionstarif for Dalum Papir A/S ikke er uafhængig af transportafstand og at tariffen, herunder det bagvedliggende beregningsprincip-/grundlag derfor ikke er i overensstemmelse med naturgaslovens frimærkeprincip, jf. § 37, stk. 2,
  • at selskabet inden 4 uger skal anmelde en distributionstarif, der er i overensstemmelse med lovens bestemmelser, jf. § 41, stk. 1.


ad punkt 7: Energiprisudvalgenes praksis vedrørende ansvar/ ansvarsfraskrivelse/ erstatning

Sekretariatet havde udarbejdet et notat om de retningslinier, som de tidligere energiprisudvalg (Elprisudvalget og Gas- og Varmeprisudvalget), Monopolankenævnet og Konkurrenceankenævnet havde fastlagt vedrørende ansvar/ ansvarsfraskrivelse/ erstatning

Energitilsynet vedtog at tilkendegive,

  • at Energitilsynet tager den konkrete redegørelse for den hidtidige praksis til efterretning og at Energitilsynet fremover vil tage konkret stilling til henvendelser fra forbrugere eller forsyningsvirksomheder vedrørende ansvarsfraskrivelse og erstatning og de dertil knyttede problemstillinger.


ad punkt 8: Rigsrevisionens anmodning om adgang til at gennemgå Tilsynets behandling af Norgesaftalen

På Energitilsynsmødet den 25. november 2002 blev medlemmerne orienteret om, at Rigsrevisionen i breve af 12. og 21. november 2002 havde anmodet Energitilsynet om at få lejlighed til at gennemgå de relevante sager, som Tilsynet måtte ligge inde med, vedrørende Elsam´s såkaldte Norgesaftale.

Om baggrunden for Rigsrevisionens henvendelse var det oplyst, at Statsrevisorerne havde anmodet Rigsrevisionen om at afgive en beretning om elreformen og de involverede myndighedernes behandling af Norgesaftalen og ministerens orientering af Folketingets Energipolitiske Udvalg.

På baggrund af orienteringen i mødet 25. november 2002 anmodede Tilsynet om at få forelagt et notat, der kunne belyse Tilsynets ret og pligt til at stille de ønskede oplysninger til rådighed for Rigsrevisionen, således at Tilsynet kunne tage stilling til anmodningen fra Rigsrevisionen.

Til brug herfor havde Kammeradvokaten udarbejdet et notat om Rigsrevisionens kompetence. Det fremgik heraf, at Rigsrevisionen kun er berettiget til at kræve dokumenter udleveret efter rigsrevisorlovens § 12, stk. 1, og statsrevisorlovens § 4, stk. 3, såfremt udleveringen af dokumenterne kræves med henblik på en undersøgelse, som der i rigsrevisorloven og/eller statsrevisorloven er hjemmel til at foretage.

Umiddelbart kunne Kammeradvokaten ikke konstatere, at en undersøgelse af Norgesaftalen faldt ind under disse love. Der var tale om et aftalekompleks som ikke involverede den danske stat, og som heller ikke involverede statslige danske midler, og som derfor ikke umiddelbart synes at have betydning for det danske statsregnskab.

Set i lyset af Kammeradvokatens bemærkninger anså Energitilsynet det fortsat for tvivlsomt, om Rigsrevisionen havde hjemmel til at kræve oplysninger om Norgesaftalen udleveret, og om Tilsynet derfor har ret til at udlevere disse oplysninger. På den baggrund fandt medlemmerne det nødvendigt at få tydeliggjort Rigsrevisionens hjemmel, således at Tilsynet ikke overskred sin bemyndigelse ved at udlevere bl.a. fortrolige oplysninger, hvis Tilsynet ikke var forpligtet hertil.

Energitilsynet vedtog derfor at anmode Rigsrevisionen om en nærmere redegørelse for hvoraf Rigsrevisionen udleder sin kompetence vedrørende Norgesaftalen.


ad punkt 9: Status vedrørende indtægtsrammeregulering - el

I notatet var redegjort for elnetvirksomhedernes indtægtsrammer for 2000 og 2001.


ad punkt 10: Forsyningssikkerhed i elsektoren

I notatet var redegjort for problemstillinger vedrørende forsyningssikkerhed i elsektoren og hvilke myndigheder der havde ansvar herfor.


ad punkt 11: Distributionsselskaber (gas) - indtægtsrammer og åbningsbalancer

I notatet var redegjort for fastsættelse af indtægtsrammer og åbningsbalancer for distributionsselskaber inden for gassektoren.


ad punkt 12: Systemansvarets informationsomkostninger ved den fulde markedsåbning pr. 1. januar 2003

I notatet var redegjort for de systemansvarets omkostninger i forbindelsde med den fulde markedsåbning pr. 1. januar 2003.


ad punkt 13: Ligebehandling af elsektorens selskaber - lige adgang til kundekartoteker m.v.

I notatet var redegjort for problemstillinger vedrørende ligebehandling af elsektorens selskaber.


ad punkt 14: Eventuelt

Formanden erindrede om, at Energitilsynets første møde i 2003 er mandag den 20. januar 2003 kl. 10.00.

Mødet afsluttet kl. 12.15.

Bilag : Udarbejdet til møde nr. 34 - Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO