Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets møde den 17. juni 2002

1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

Der er ikke siden udsendelsen af meddelelser fra sekretariatet til sidste tilsynsmøde modtaget meddelelse fra Energiklagenævnet om nye klagesager.


2. Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

Der er ikke siden udsendelse af meddelelser fra sekretariatet til sidste tilsynsmøde truffet afgørelser i de 34 påklagede afgørelser fra Energitilsynet, der er under behandling ved Energiklagenævnet.


3. Formandsafgørelser

3.1 Elkraft System - indregning af PSO-omkostninger ved tilslutning af havvindmøllepark
På mødet den 27. maj 2002 behandlede Energitilsynet en anmodning fra Elkraft System a.m.b.a. vedrørende prisindregning af omkostninger til etablering af et ilandføringsanlæg fra Rødsand havvindmøllepark.

Ilandføringsanlægget opføres af SEAS Transmission A/S og anlægget skal efter opførelsen stilles til rådighed for Elkraft System i hele dets tekniske og økonomiske levetid. Som betaling herfor afholder Elkraft System alle de omkostninger, som for SEAS Transmission er forbundet med at opføre anlægget, således at Elkraft System dækker anlæggets etableringsomkostninger i takt med at SEAS Transmission afholder de pågældende omkostninger. SEAS Transmission bevarer ejendomsretten til anlægget.

Energitilsynet vedtog, at Elkraft System i el-tarifferne kan indregne et beløb, som svarer til de omkostninger, som SEAS Transmission har haft ved at etablere anlægget. Dette indebar, at etableringsomkostningerne skulle indregnes over en periode på 40 år. Såfremt Elkraft System overfor Tilsynet kan godtgøre, at anlægget konkret har en levetid på mindre end 40 år, kan omkostningerne dog indregnes over den faktiske levetid.

Tilsynet vedtog endvidere, at den mellem Elkraft System og SEAS Transmission indgåede betalingsordning var i strid med bestemmelser i elforsyningslovens §71, stk. 1, jf. §69, stk. 1, hvorefter der i priserne alene måtte indregnet nødvendige omkostninger.

I skrivelse af 31. maj 2002 har Elkraft System anmodet om at Tilsynet genovervejer den trufne afgørelse.

For så vidt angår indregningsperiodens længde har Elkraft System anført, at den forventede tekniske levetid for en havvindmøllepark er på 20 år, og at ilandføringsanlægget udelukkende er til brug for Rødsand havvindmøllepark.

For så vidt angår gyldigheden af betalingsaftalen mellem Elkraft System og SEAS Transmission A/S har Elkraft System henvist til, at Energistyrelsen i et notat af 25. september 2001 har vurderet, at det ikke ville være i strid med elforsyningslovens § 46, at de systemansvarlige virksomheder godtgør transmissionsvirksomhederne for de omkostninger, som transmissionsvirksomhederne har haft, efterhånden som transmissionsvirksomhederne fremsender dokumentation for de afholdte omkostninger til de systemansvarlige virksomheder.

Det var endvidere anført, - at hvis Energitilsynet underkendte betalingsaftalen, ville det indebære, at SEAS Transmission skulle lånefinansiere anlægget. Dette ville forsinke anlæggets etablering, således at produktionen fra Rødsand havvindmøllepark ikke kunne begynde rettidigt.

Energitilsynets formand har i henhold til § 2, stk. 3, i Energitilsynets forretningsorden truffet følgende afgørelse:

Det meddeles Elkraft System, at selskabet kan indregne omkostningerne til ilandføringsanlægget med lige store beløb over en periode på 20 år regnet fra den første måned efter anlæggets idriftsættelse.

Ved denne afgørelse blev der lagt vægt på det af Elkraft System anførte vedrørende den faktiske levetid for havvindmølleparken og på oplysningerne vedrørende ilandføringsanlæggets anvendelsesmuligheder

For så vidt angår aftalens gyldighed har Energitilsynets formand truffet følgende afgørelse:

Det meddeles Elkraft System, at den mellem Elkraft System og SEAS Tranmission aftalte betalingsordning er i strid med bestemmelserne om långivning mv. i elforsyningslovens § 46.

Ved denne afgørelse blev der lagt vægt på, at SEAS Transmission ejer ilandføringsanlægget, og at betalingen dækker rådighedsstillelsen i hele anlæggets tekniske og økonomiske levetid.

Afgørelsen indebærer, at SEAS Transmission skal finansiere ilandføringsanlægget, hvad der efter det af Elkrafts System oplyste indebærer, at SEAS Transmission skal optage lån. Med henblik på at undgå at låneoptagelsen medfører, at opførelsen af anlægget forsinkes, og da det er Tilsynet bekendt, at Elkraft System allerede har anvist betalinger til SEAS Transmission i takt med, at SEAS Transmission har dokumenteret at have afholdt disse, gives aftaleparterne på denne baggrund en rimelig tid til at efterkomme Tilsynets afgørelse.


4. Større væsentlige sager afgjort af sekretariatet

4.1 NESA - slutafregning
To tidligere forbrugere i NESA´s forsyningsområde klagede til Energitilsynet over selskabets fremgangsmåde i forbindelse med flytteafregning.

Det fremgik af sagen, at der imellem klagerne og NESA var uenighed om, hvornår klagerne til NESA havde anmeldt flytning fra deres tidligere adresse i NESA´s forsyningsområde. Klagerne oplyste, at de midt i juli måned 2000 meddelte NESA, at de ville fraflytte adressen den 1. august 2000.

Klagerne havde imidlertid midt i april 2000 fejlagtigt modtaget en slutafregning, men havde set bort fra denne, da de først ville fraflytte adressen 1. august 2000.

NESA oplyste, at selskabet den 9. maj 2000 modtog en telefonisk meddelelse om fraflytning pr. 1. april 2000, hvorefter selskabet fremsendte en slutopgørelse. Da klagerne ikke var fraflyttet, blev de på ny tilmeldt adressen, og NESA blev først i maj 2001 opmærksom på, at klagerne var fraflyttet adressen den 1. august 2000, idet NESA oplyser ikke at have modtaget meddelelse om fraflytning pr. 1. august 2000.

NESA oplyste endvidere, at selskabet har anmodet klagerne om at afregne elforbruget i perioden fra august 2000 til maj 2001 med de nye beboere, idet NESA henviste til, at i henhold til selskabets leveringsbetingelser hæfter klagerne for ellevering, indtil selskabet modtager meddelelse om måleraflæsning.

§ 5.5.2. i NESA´s leveringsbetingelser er sålydende:

"Kunden hæfter for betaling af elleveringen til og med datoen for leveringsforholdets ophør. Det er en betingelse for leveringsforholdets ophør, at kunden enten har givet NESA adgang til at aflæse måleren, eller at der foreligger en selvaflæsning, som NESA har accepteret eller at en ny kunde er indtrådt i leveringsforholdet".

Sekretariatet meddelte klagerne og NESA, at Energitilsynet ikke kan gå ind i en bedømmelse om, hvorvidt og hvornår der af klagerne er indgivet flytteanmeldelse. Dette ville indebære en bevisbedømmelse, som må henvises til domstolene.

For så vidt angår spørgsmålet om slutafregninger fandt sekretariatet, at uanset om der er sket meddelelse om fraflytning og aflæsning af målerstand, skal NESA såfremt det godtgøres, f.eks. ved forelæggelse af skøde, opsigelse af lejekontrakt eller på anden objektiv måde, at der er sket en fraflytning, foretage en forbrugsopgørelse med en forholdsmæssig fordeling af forbruget baseret på oplysninger om forbruget, og hvornår fraflytning har fundet sted.

Da klagerne kan godtgøre, at de er fraflyttet adressen i NESA´s forsyningsområde den 1. august 2000, er klagerne berettiget til at få foretaget en slutafregning pr. 1. august 2000.

Sekretariatet påpegede over for NESA, at sekretariatet allerede tidligere ved afgørelse af 27. september 2001 vedrørende klage fra en anden forbruger overfor NESA har påpeget, at den af NESA fulgte fremgangsmåde vedrørende slutafregning måtte betegnes som urimelig i henhold til elforsyningsloven.

4.2 Brøndby Fjernvarme - fjernaflæsning og stemmeafgivning ved fuldmagt
En forbruger i Brøndby Strand klagede til Energitilsynet over Brøndby Fjernvarme a.m.b.a. Klagen vedrørte dels indførelse af gebyr for fravalg af fjernaflæsning for varmeforbrug og dels en vedtægtsbestemmelse om, at andelshavere kun kan afgive stemme ved fuldmagt, hvis fuldmagten er afgivet på en af Brøndby Fjernvarme udstedt blanket, og at antallet af fuldmagter pr. andelshaver er begrænset til to.

Sekretariatet fandt vedrørende gebyr for fravalg af fjernaflæsning, at da denne form for aflæsning er indført med henblik på at spare administrative omkostninger ved aflæsning, og da de lavest mulige administrative omkostninger må være i samtlige forbrugeres interesse kunne der ikke rettes indvendinger imod, at Brøndby Fjernvarme har indført denne form for aflæsning. Det måtte endvidere antages, at fjernaflæsning formindsker risikoen for fejlagtig aflæsning i forhold til selvaflæsning.

De forbrugere der ikke ønsker, at der gøres brug af denne form for aflæsning havde mulighed for at vælge den tidligere anvendte aflæsning ved selvaflæsningskort. Sekretariatet fandt, at det ikke var urimeligt, at forbrugere der fortsat vælger at anvende denne aflæsningsform pålægges et gebyr, således at de forbrugere, der vælger den generelle og administrativt billigste aflæsningsform ikke belastes af omkostninger fra forbrugere, der vælger en anden aflæsningsform.

Sekretariatet meddelte, at Energitilsynet ikke kan tage stilling til en eventuel risiko for skade og misbrug ved den installation hos forbrugeren, der er nødvendig for at etablere fjernaflæsning, men at forbrugere, der føler sig utrygge ved fjernaflæsning, som anført har mulighed for at undgå denne.

Sekretariatet oplyste, at Energitilsynet på sit møde den 10. april 2000 havde taget stilling til spørgsmålet om forsyningsvirksomheders gebyrer. Energitilsynet fandt, at gebyrer skal være omkostningsmæssigt bestemt, og at de skal fremgå af forsyningens leveringsbestemmelser.

I henhold til varmeforsyningslovens § 20 a, skal de af forsyningen anvendte gebyrer være anmeldt til Energitilsynets register. Konsekvensen af manglende anmeldelse er ugyldighed, jf. lovens § 21, stk. 3, hvilket indebærer, at gebyrer, der ikke er anmeldt, ikke kan gøres gældende overfor forbrugeren.

Sekretariatet fandt ikke, at der kan rettes indvendinger imod Brøndby Fjernvarmes indførelse af et gebyr for fravalg af fjernaflæsning, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, såfremt dette gebyr er omkostningsmæssigt bestemt og rettidigt, dvs. senest samtidig med ikrafttrædelsen, bliver anmeldt til Energitilsynets register, og forsyningens leveringsbestemmelser ændres, så de indeholder hjemmel til at opkræve dette gebyr.

Med hensyn til bestemmelsen om at stemme ved fuldmagt fandt sekretariatet, at der bør være mulighed for at en andelshaver kan stemme ved fuldmagt, men at antallet af fuldmagter kan begrænses. Energitilsynet fandt, at det af hensyn til at sikre en fornuftig og alsidig debat på generalforsamlingerne er rimeligt, at antallet af fuldmagter begrænses, således at en enkelt andelshaver ikke på forhånd kan sikre sig flertal for sit forslag. Denne omstændighed at enkelte forbrugere kan være afskåret fra at møde op på generalforsamlingen f.eks. på grund af sygdom må anses for at være tilgodeset ved, at hver andelshaver kan medbringe to fuldmagter. Energitilsynet fandt det derfor ikke urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at Brøndby Fjernvarme har begrænset antallet af fuldmagter til to pr. andelshaver.

Sekretariatet bemærkede, at Erhvervs-og selskabsstyrelsen havde oplyst, at der ikke i selskabslovgivningen er regler om særlige formkrav til fuldmagter

Sekretariatet fandt ikke, at det kan anses for rimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at der af Brøndby Fjernvarme stilles krav om, at fuldmagter skal meddeles på en af varmeværket udfærdiget blanket.

Sekretariatet fandt, at det krav der med rimelighed kan stilles er, at det hurtigt er muligt at identificere fuldmagtsgiveren f.eks. ved krav om at fuldmagtsgiverens installationsnummer skal være påført fuldmagten. Dette må anses for rimeligt af hensyn til at sikre en hurtig registrering og dermed en gnidningsfri afvikling af generalforsamlingen.


5. Høringssvar

Der er ikke siden udsendelse af meddelelser fra sekretariatet til sidste tilsynsmøde afgivet høringssvar på vegne af Energitilsynet.


6. Andre forhold

-

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO