Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 23


År 2002, den 21. januar afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.00. Mødet blev afholdt i Finansstyrelsens lokaler i Landgreven 4.

Til stede fra Energitilsynet var Hans Henrik H. Østergaard, Mette Lis Andersen, Anders Larsen, Niels I. Meyer, Preben Schou og Birgitte Refn Wenzel. Uffe Bundgaard-Jørgensen deltog i sin egenskab af suppleant.

Til stede fra sekretariatet var Nils Jan Hansen, Jacob Schaumburg-Müller, Johan Piper og Marianne Larsson.


Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 23
2 . Meddelelser fra Formanden
3 . Meddelelser fra Energitilsynets sekretariatet


Sager til beslutning

4. Opgørelse af NESA's frit disponible egenkapital

  • Opgørelse af NESA's frit disponible egenkapital pr. 31. december 1999
  • Opgørelse af provenu ved salg af administrationsbygning
  • Afvikling af NESA's og IFV's pensionskasse

5. Status for opgørelse af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977
6. NESA's anmeldelse af depositumsregler
7. Dispensationsansøgninger efter §22 i bkg. nr. 944 af 29. oktober 2001 (indtægtsrammebekendtgørelsen)
8. Silkeborg Kraftvarmeværk A/S - forrentning af indskudskapital


Notater til drøftelse/orientering

9. Status for Energitilsynets vurdering af rimeligheden af priser for benyttelse af DONG Naturgas A/S' transmissionssystem


Andet

10.Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet

I medfør af § 11, stk. 1, i Energitilsynets forretningsorden vedtog Energitilsynet at erklære Mette Lis Andersen for inhabil under behandlingen af dagsordenens punkt 9: Status for Energitilsynets vurdering af rimeligheden af priser for benyttelsen af DONG Naturgas A/S´ transmissionsnet.

Mette Lis Andersen forlod mødet under behandlingen af dette dagsordenspunkt.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om medlemmernes forslag til emner, der kunne diskuteres på et heldagsmøde, der var planlagt til afholdelse i forbindelse med Energitilsynets møde den 27. februar 2002.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til mødet er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Opgørelse af NESA' frit disponible egenkapital

Efter anmodning fra NESA A/S om Energitilsynets stillingtagen til størrelsen af den frit disponible egenkapital havde sekretariatet udarbejdet et notat, hvor der var lagt op til en drøftelse af spørgsmålet om, hvad der kunne anses for omfattet af den frit disponible egenkapital i netselskabet, jf. elforsyningslovens § 74, stk. 3.

Efter en drøftelse af de problemstillinger, der var rejst i notatet, fandt Energitilsynet ikke, at der på nuværende tidspunkt kunne træffes afgørelse i sagen. Tilsynet anmodede sekretariatet om, at der med bistand fra Kammeradvokaten blev arbejdet videre med de spørgsmål, der var rejst i notatet, således at et nyt notat herom kunne forelægges Energitilsynet så hurtigt som muligt.


ad punkt 5: Status for opgørelse af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977

På baggrund at et af sekretariatet udarbejdet notat, der orienterede om status for behandlingen af den frit disponible egenkapital i netselskaberne drøftede Energitilsynet de problemer, der i fremtiden må tages konkret stilling til i forbindelse med opgørelse af den frit disponible egenkapital i de kollektive elforsyningsvirksomheder.

På baggrund af disse drøftelser vedtog Energitilsynet, at der i henhold til elforsyningslovens § 83 skulle udformes en henvendelse til økonomi- og erhvervsministeren, hvor opmærksomheden blev henledt på de problemer, der i en årrække vil forestå i forbindelse med opgørelsen af den frit disponible egenkapital i netselskaberne.


ad punkt 6: NESA´s anmeldelse af depositumsregler

NESA A/S havde til Energitilsynet anmeldt "Interne retningslinier for kundeforhold, hvor selskabet opkræver depositum", hvoraf fremgik, efter hvilke regler selskabet opkrævede depositum.

De tidligere Energiprisudvalg (Elprisudvalget og Gas- og Varmeprisudvalget) samt Monopol-ankenævnet og Konkurrenceankenævnet har i en række tilfælde taget stilling til spørgsmålet om, i hvilke situationer der af forsyningsselskaber kan stilles krav om depositum.

I henhold til denne praksis kan der af en forsyningsvirksomhed stilles krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering, såfremt der er en nærliggende risiko for, at selskabet uden denne sikkerhed ville lide yderligere tab ved fortsat levering til kunden. Der skal af selskabet i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af denne risiko.

Desuden kræves, at forbrugeren umiddelbart forud for kravets fremsættelse gentagne gange væsentligt har overskredet den almindelige betalingsfrist.

Energitilsynet besluttede, at det meddeles NESA, at de af NESA anmeldte retningslinier for hvornår der kan opkræves depositum må anses for urimelige i henhold til elforsyningslovens § 77, stk. 1, jf. § 6, stk. 3, og at sekretariatet bemyndiges til at optage forhandlinger med NESA om en ændring af bestemmelserne, således at disse bringes i overensstemmelse med den af Monopol-ankenævnet og Konkurrenceankenævnet fastlagte praksis og til, såfremt disse forhandlinger ikke fører til noget resultat, at give NESA pålæg om ophævelse og ændring af bestemmelserne.

Energitilsynet vedtog, at meddele NESA, at fristen på 30 dage til stillelse af depositum må anses for urimelig kort, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1, jf. § 6, stk 3, og at en frist på mindst 2 måneder ikke kan anses for urimelig, at sekretariatet bemyndiges til i medfør af elforsyningsloven at optage forhandlinger med NESA om forlængelse af fristen, og til hvis forhandlingerne ikke giver resultat, at give NESA pålæg om ændring af fristen til minimum 2 måneder.

Endelig vedtog Energitilsynet, at meddele NESA, at såfremt forbrugeren i et år har betalt rettidigt, skal depositumsbeløbet som hovedregel tilbagebetales, og at en eventuel kreditanmærkning, som ikke beror på kundeforholdet mellem NESA og forbrugeren som hovedregel ikke kan begrunde, at beløbet ikke tilbagebetales, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1, jf. § 6, stk.3, at sekretariatet bemyndiges til at optage forhandlinger med NESA om ændring af bestemmelsen og såfremt forhandlingerne ikke fører til noget resultat at give NESA pålæg om ændring af bestemmelsen.


ad punkt 7: Dispensationsansøgninger efter § 22 i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 (indtægtsrammebekendtgørelsen)

Energitilsynet havde fra en række netvirksomheder (Næstved Elforsyning, Vordingborg ELNET, Nykøbing Sjællands El-Net, Nordthy Net A/S, GEV Net A/S, HHE Net A/S,) modtaget ansøgning om korrektion af indtægtsrammerne for år 2002 og år 2003 jf. § 22 i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 (Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder).

Energitilsynet vedtog, at meddele Næstved Elforsyning, at Energitilsynet - jf. § 22 i bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder - finder, at virksomhedens opgørelse af driftsomkostningerne for 2002 og 2003 kan forhøjes med 2,5 mio. kr. i hvert af årene.

Energitilsynet vedtog endvidere, at meddele Vordingborg ELNET, Nykøbing Sjællands El-Net, Nordthy Net A/S, GEV Net A/S, HHE Net A/S, at Energitilsynet - jf. § 22 i bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder - ikke på det foreliggende grundlag kan imødekomme en anmodning om korrektion af opgørelsen af driftsomkostningerne. Ved indsendelse af yderligere supplerende oplysninger til belysning af, at driftsomkostningerne for 2000 har været meget atypiske set i forhold til de tilsvarende omkostninger over en årrække - en periode på 3 til 5 år - vil ansøgningen på ny blive behandlet på et af de førstkommende tilsynsmøder.


ad punkt 8: Silkeborg Kraftvarmeværk A/S - forrentning af indskudskapital

Revisionsfirmaet KPMG havde på vegne af Silkeborg Kraftvarmeværk A/S anmodet om Energitilsynets godkendelse til indregning af forrentning af indskudskapital i varmeprisen.

Med henvisning til bestemmelser i en aktionæroverenskomst mellem kraftvarmeværkets aktionærer havde KPMG for år 2001 specifikt udtrykt ønske om en forrentning af indskudskapitalen på i alt 7,75 pct., beregnet som Nationalbankens diskonto primo år 2001 på 4,75 pct. med et tillæg på 3 pct.

I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, kan der i varmeprisen med Energitilsynets godkendelse indregnes en forrentning af indskudskapitalen efter regler fast af miljø- og energiministeren. Disse regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.

Energitilsynet vedtog at meddele Silkeborg Kraftvarmeværk A/S,

  • at Energitilsynet i henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital kan godkende en forrentning på 7,00 pct. af indskudskapitalen i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S til indregning i varmeprisen i år 2001, og at Energitilsynet kan godkende en forrentning på op til 7,00 pct. af den nævnte indskudskapital til indregning i varmeprisen i år 2002.


ad punkt 9: Status for Energitilsynets vurdering af rimeligheden af priser for benyttelse af DONG Naturgas A/S´ transmissionssystem

På baggrund af et af sekretariatet udarbejdet notat drøftede Energitilsynet rimeligheden af priser for benyttelse af DONG Naturgas A/S´transmissionssystem og sagens videre behandling.

Energitilsynet anmodede sekretariatet om, at der til næste Energitilsynsmøde blev udarbejdet et grundlag for at Tilsynet kunne træffe afgørelse i sagen.


ad punkt 10: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste Energitilsynsmøde var den 27. februar 2002.

Mødet afsluttet kl. 12.15.

Bilag : Udarbejdet til møde nr. 23 - Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO