Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 24


År 2002, den 27. februar afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 14.00. Mødet blev afholdt på Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, København K.

Til stede fra Energitilsynet var Hans Henrik H. Østergaard, Anders Larsen, Niels I. Meyer og Preben Schou. Uffe Bundgaard-Jørgensen deltog i sin egenskab af suppleant.

Til stede fra sekretariatet var Nils Jan Hansen, Jacob Schaumburg-Müller, Johan Piper og Marianne Larsson.


Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 24
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariatet


Sager til beslutning

4. Opgørelse af NESA's frit disponible egenkapital
5. Udgået
6. Elfor - standardinvesteringsbidrag gældende fra 1. januar 2002
7. Priser for benyttelse af DONG Naturgas A/S' transmissionssystem
8. Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. - grundlaget for fastsættelse af fast afgift
9. Energitilsynets beretning for år 2001


Notater til drøftelse/orientering

10. Tjenestemandspensioner i netprisen
11. Planlagte notater om Energiprisudvalgenes praksis
12. Energiklagenævnets stillingtagen til afgørelser fra Energitilsynet og de to tidligere energiprisudvalg
13. Advokatfirmaet Jonas Bruuns notat om offentligretlig regulering af elselskabernes prisfastsættelse


Andet

14. Eventuelt


ad punkt 1: inhabilitet

Da Mette Lis Andersen ikke deltog i mødet fandtes ingen medlemmer at være inhabile i henhold § 11, stk. 1 i Energitilsynets forretningsorden.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om, at de systemansvarlige ville anmode Tilsynet om en udsættelse fra 1. april til 1. juli 2002 af ikrafttrædelsestidspunktet for prisindregning af betalingen til Elsam og Energi E2 for varetagelse af forsyningssikkerhed, jf. Tilsynets beslutning på mødet den 26. november 2001. Baggrunden herfor var et lovforslag, der pt. var i høring. Lovforslaget lægger op til en indregning af de systemansvarliges betalinger for forsyningssikkerheden over en længere periode end de 4 år. Tilsynet kunne godkende.

Energitilsynet vedtog at bemyndige Formanden til på Tilsynets vegne at give udsættelse, når anmodningen fremkom.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Opgørelse af NESA's frit disponible egenkapital

Formanden opridsede sagen og henviste herefter til behandlingen på mødet den 21. januar 2002, hvor Tilsynet under dagsordenens punkt 5 vedtog at rette henvendelse til Økonomi- og Erhvervsministeren om behovet for afklaring af begreber i elforsyningsloven med henblik på fastlæggelse af regler for opgørelse af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977.

Denne henvendelse havde medført, at der den 31. januar 2002 blev nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af vicedirektør Knud Pedersen, Energistyrelsen, til afklaring af begreberne "indskudskapital" og "fri egenkapital" i elforsyningslovgivningen. Medarbejdere fra Energistyrelsen, Energitilsynet og Kammeradvokaten har deltaget i arbejdsgruppen.

Herefter redegjorde Kim Lundgaard-Hansen og Sune Fugleholm fra Kammeradvokaten for lovgivningens regler og fortolkningsmuligheder og Knud Pedersen for arbejdsgruppens redegørelse. Arbejdsgruppens skriftlige redegørelse af 27. februar 2002 blev omdelt til medlemmerne.

NESA A/S har anmodet om Energitilsynets stillingtagen til flere forhold i forbindelse med opgørelsen af den frit disponible egenkapital i NESA A/S/NESANET A/S.

Det drejer sig om følgende: (1) opgørelsen af den frie egenkapital i NESA A/S pr. 1. januar 1977, (2) spørgsmålet om, hvorvidt et provenu ved salg af NESA's administrationsbygning på Strandvejen i Hellerup pr. 1. januar 2000 kan anses for fri egenkapital, samt (3) spørgsmålet om, hvorvidt et provenu ved afvikling af NESA og IFV's pensionskasse (NIP) er fri egenkapital.

Det forhold, at NESA har to verserende sager ved Energiklagenævnet angående placeringen af ejerandelen i Energi E2 A/S ses ikke at udgøre nogen hindring for, at tilsynet træffer afgørelse vedrørende de af NESA rejste spørgsmål.

Hvad angår opgørelsen af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977, ønsker NESA at anvende dokumentationsmetoden, idet NESA mener sig i stand til at dokumentere aktivernes tilstedeværelse og værdi pr. 1. januar 1977.

Hvad angår en værdiansættelse af de aktiver, der var til stede pr. 1. januar 1977, rejser dette navnlig spørgsmålet om, hvilke værdiansættelses-principper der skal anvendes, når det på grundlag af dokumentationsmetoden skal afgøres, om der ved opgørelsen af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 er grundlag for at foretage en opskrivning af den bogførte egenkapital.

NESA har foretaget opgørelser af opskrivningen af den bogførte egenkapital baseret på to værdiansættelsesmetoder, hhv. nedskrevne anskaffelsesværdier, og nedskrevne genanskaffelsesværdier. Disse opgørelser viser, at valget af metode kan få ganske stor indflydelse på størrelsen af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977.

En opgørelse baseret på nedskrevne anskaffelsesværdier svarer til den værdiansættelsesmetode, som i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen anvendes ved opgørelsen af net- og transmissionsvirksomhedernes åbningsbalancer pr. 1. januar 2000. En værdiansættelse baseret på faktiske anskaffelsesværdier er den nugældende årsregnskabslovs udgangspunkt. Hverken indtægtsrammebekendtgørelsen eller årsregnskabsloven sigter dog på at godtgøre egenkapitalens reelle størrelse.

Tilsynet har ikke fundet det muligt at pege på én af de to værdiansættelsesmetoder som den eneste rigtige. Hensynet til ikke at gøre indgreb i virksomhedernes grundlovssikrede rettigheder tilsiger dog anvendelse af det værdiansættelsesprincip, som må vurderes at give mindst risiko for indgreb i virksomhedernes og disses ejeres adgang til at disponere over den egenkapital, som de frit kunne disponere over under den tidligere elforsyningslov. En værdiansættelse baseret på nedskrevne genanskaffelsesværdier vil bedst tilgodese dette hensyn.

Hvad angår spørgsmålet om betydningen af, at NESA A/S var skattepligtig pr. 1. januar 1977, må det vurderes, at der ved enhver opskrivning af den bogførte egenkapital skal tages hensyn til den udskudte skat, der knytter sig til sådanne opskrivninger.

Tilsynet har ikke mulighed for at vurdere størrelsen af den udskudte skat, som der bør tages hensyn til ved opgørelsen af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977.

Hvad angår et provenu ved afhændelse af administrationsbygningen på Strandvejen ønsker NESA tilsynets stillingtagen til, om det kan anses for fri egenkapital.

Ejendommen indgik i NESA A/S' regnskab pr. 31.december 1976, hvor den var bogført til kr. 6.587.821.

Da der er tale om et aktiv, som der eksisterede et almindeligt marked for, må det vurderes, at NESA er berettiget til at foretage en opskrivning til værdien af ejendommen i handel og vandel pr. 1. januar 1977.

Opskrivningen af NESA A/S' egenkapital pr. 1. januar 1977 bør reduceres med den skat, som ville have været blevet udløst, såfremt ejendommen rent faktisk var blevet afhændet til den pågældende værdi.

Spørgsmålet er herefter, hvorvidt forskellen mellem værdien pr. 1. januar 1977 og det ved salget oppebårne provenu skal anses for at være udtryk for en værdistigning, der bør komme forbrugerne tilgode.

Ejendommen har i hele perioden været ejet af NESA A/S, og den ikke blev overført til NESANET A/S ved stiftelsen af dette selskab pr. 1. januar 1999.

Da NESANET A/S blev stiftet, overgik bevillingen til at drive distributions- og transmissionsvirksomhed fra NESA A/S til NESANET A/S. NESA A/S har herefter ikke været omfattet af elforsyningslovenes prisbestemmelser, hverken efter den dagældende elforsyningslov eller efter den nugældende elforsyningslov, der trådte i kraft pr. 1. januar 2000. Heraf følger, at ejendommen i realiteten blev trukket ud af elforsyningsvirksomheden pr. 1. januar 1999.

Hvad angår et provenu, opnået ved likvidation af NESA's og IFV's Pensionskasse (NPI) ønsker NESA Tilsynets stillingtagen til, om det kan anses for fri egenkapital.

Provenuet vil blive indtægtsført i NESA A/S, der hverken er en kollektiv elforsyningsvirksomhed eller ejet af en eller flere kollektive elforsyningsvirksomheder. Energitilsynet har derfor ingen kompetence til at træffe bestemmelse om, hvorledes provenuet skal anvendes.

Energitilsynet vedtog at meddele NESA:

 • At en forudsætning for, at tilsynet kan tiltræde NESA's beregninger vedrørende opskrivning af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977, er, at beregningerne ledsages af en af en statsautoriseret revisor afgivet erklæring om, at de af NESA fremsendte opgørelser er blevet revideret, og at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.
 • At tilsynet kan acceptere, at NESA under anvendelse af dokumentationsmetoden opgør den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 på grundlag af en værdiansættelse baseret på aktivernes nedskrevne anskaffelsesværdier.
 • At tilsynet dog også kan acceptere, at NESA under anvendelse af dokumentationsmetoden opgør den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 på grundlag af en værdiansættelse baseret på aktivernes nedskrevne genanskaffelsesværdier, såfremt det godtgøres, at der ved opgørelsen er taget behørigt højde for den teknologiske udvikling i perioden mellem det faktiske anskaffelsestidspunkt og 1. januar 1977.
 • At de af selskabet foretagne beregninger kun vil kunne danne grundlag for en opgørelse af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 under forudsætning af, at de ledsages af revisorerklæringer, hvoraf det fremgår, at der er foretaget revision af beregningerne og af principperne heri, og at denne gennemgang ikke har givet anledning til forbehold, at beregninger vedrørende værdiansættelsen af aktiver, der pr. 1. januar 1977 var ejet af IFV/Kraftimport, tiltrædes af den samlede ejerkreds pr. denne dato, at der ved eventuel anvendelse af nedskrevne genanskaffelsesværdier baseret på nyprisen i 1977 sker nedskrivning i overensstemmelse hermed, således at aktiver anskaffet i 1976 nedskrives med forholdet mellem 1 år og det pågældende aktivs (standard)levetid, at der i relation til elnet, som pr. 1. januar 1977 tilhørte NESA A/S, redegøres for, på hvilket grundlag NESA skønsmæssigt har vurderet, at den beregnede værdi skal forhøjes med 10 % under henvisning til, at anlægsstatistikkerne for disse elnet kun viser nettotilgangen i hvert enkelt år, samt fremlægges dokumentation for grundlaget for dette skøn, samt at NESA redegør for og dokumenterer, på hvilket grundlag NESA har fastsat de ved beregningerne anvendte deflatorer/inflatorer, som ikke baserer sig på de af tilsynet udmeldte.
 • At der ved enhver opskrivning af den bogførte egenkapital skal tages hensyn til den udskudte skat, der knytter sig til sådanne opskrivninger, at det er skattesatsen pr. 1. januar 1977, der skal anvendes ved opgørelsen af den udskudte skat, samt at tilsynet kun vil kunne tiltræde en sådan opgørelse, såfremt NESA samtidig fremlægger en revisorattesteret redegørelse for størrelsen af den udskudte skat, der har relation til opskrivninger af den bogførte egenkapital pr. 1. januar 1977.
 • At tilsynet kan anerkende, at der sker en regulering som følge af, at NESA's bogførte egenkapital pr. 1. januar 1977 ikke tog hensyn til indtægter vedrørende leveret, men ikke faktureret el, men at reguleringen af egenkapitalen pr. 1. januar 1977 kun kan accepteres som grundlag for den senere opgørelse af den frit disponible egenkapital i NESANET A/S' åbningsbalance pr. 1. januar 2000, såfremt opgørelsen tager hensyn til den udskudte skat samt attesteres af en statsautoriseret revisor.
 • At administrationsbygningen på Strandvejen ved opgørelsen af den frit disponible kapital pr. 1. januar 1977 kan medregnes til handelsværdien svarende til den offentlige ejendomsvurdering, men at opskrivningen af NESA A/S' egenkapital pr. 1. januar 1977 skal reduceres med den skat, som ville have været blevet udløst, såfremt ejendommen da var blevet afhændet til den offentlige ejendomsvurdering.
 • At det også vil kunne accepteres, at ejendommens værdi i fri handel i overensstemmelse med Statsskattedirektoratets statistiske materiale over faktiske ejendomssalg i området fastsættes til 10% over den offentlige vurdering.
 • At ejendommen på Strandvejen skal betragtes som værende trukket ud af elforsyningsvirksomheden pr. 1. januar 1999, således at den frie egenkapital i NESANET A/S skal formindskes med den værdistigning på ejendommen, som kan henføres til perioden mellem den 1. januar 1977 og den 1. januar 1999, idet der ved opgørelsen af den værdi, der blev trukket ud pr. 1. januar 1999 skal tages hensyn til udskudt skat.
 •  At samme værdiansættelsesprincip for ejendommen - herunder i relation til en værdiansættelse baseret på det statistisk gennemsnitlige forhold mellem faktiske handelsværdier og den offentlige ejendomsvurdering - skal anvendes ved opgørelsen af den frie egenkapital pr. 1. januar 1977 og ved fastlæggelsen af den værdi, der blev trukket ud pr. 1. januar 1999, samt at opgørelserne over den udskudte skat skal være ledsaget af en revisorerklæring.
 • At elforsyningsloven ikke regulerer NESA A/S' adgang til frit at disponere over det provenu, der realiseres ved likvidationen af NIP.

Niels I Meyer stemte imod nr. 3 og undlod at stemme ved nr. 11 i ovenstående beslutning vedrørende NESA.


ad punkt 5: Udgået


ad punkt 6: Elfor - standardinvesteringsbidrag gældende fra 1. januar 2002

 Elfor havde fremsendt en anmodning om Energitilsynets godkendelse af foreningens forslag til standardinvesteringsbidrag for år 2002. Standardinvesteringsbidraget for år 2002 blev beregnet ved indeksering af standardinvesteringsbidraget for år 2001.

Energitilsynet lagde til grund, at det kunne forekomme som en urimelig administrativ belastning, dersom de enkelte forsyninger årligt skulle beregne nye individuelle standardinvesteringsbidrag. Energitilsynet gjorde dog uændret gældende, at standardinvesteringsbidraget ikke må overstige de faktiske omkostninger.

Energitilsynet vedtog, at det meddeles Elfor, at det fremsendte forslag til standardinvesteringsbidrag gældende fra 1. januar 2002 ikke var urimeligt i henhold til elforsyningslovens § 77, stk.1, jf. § 6, stk.3.


ad punkt 7: Priser for benyttelse af DONG Naturgas A/S´ transmissionssystem

Energitilsynet vedtog at udsætte behandlingen af denne sag til et ekstraordinært Energitilsynsmøde.


ad punkt 8: Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. - grundlaget for fastsættelse af fast afgift

En forbruger under Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. klagede til Energitilsynet dels over varmeværkets priser dels over grundlaget for fastsættelsen af værkets faste afgifter.

Af varmeværkets redegørelse for værkets omkostninger fremgik, at værket ikke i sine takster havde indregnet omkostninger, der ikke er indregningsberettigede i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. I overensstemmelse med de af det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg fastsatte retningslinier dækkes værkets faste omkostninger som hovedregel af de opkrævede faste afgifter og de variable omkostninger af de opkrævede variable afgifter.

Endvidere fremgik, at alle forbrugere betaler samme faste afgift, som fastsættes ved at værkets faste omkostninger fordeles på antallet af forbrugere uanset disses belastning af fjernvarmenettet. Den årlige faste afgift udgør 6.600 kr. eksklusive moms, hvilket svarer til 8.200 kr. inklusive moms. Dette er ikke i overensstemmelse med Gas- og Varmeprisudvalgets synspunkt om, at den faste afgift som udgangspunkt skal modsvare forbrugernes mulige belastning af fjernvarmenettet. Dette synspunkt er stadfæstet af Monopol-ankenævnet.

Et antal forbrugere får for øjeblikket en rabat på 10% på den variable afgift, der betales efter forbrugets størrelse. Det er oplyst, at denne rabat er krævet af kommunen som betingelse for, at de kommunale institutioner blev tilsluttet værket. Der er ikke af værkets oplyst nogen omkostningsmæssig begrundelse for rabattens størrelse.

Energitilsynet vedtog:

 • at det meddeles Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. at det må anses for urimeligt, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at samtlige forbrugere under varmeværket betaler samme faste afgift uanset deres mulige belastning af fjernvarmenettet
 • at bemyndige sekretariatet til at indlede forhandlinger med Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. om en ændring af varmeværkets leveringsbetingelser, således at de af selskabet opkrævede faste afgifter over en periode på tre år differentieres i henhold til forbrugernes mulige belastning af fjernvarmenettet og til, hvis disse forhandlinger ikke giver resultat, at give pålæg om ændring af værkets leveringsbetingelser, og
 • at det meddeles Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a., at selskabets rabat til storforbrugere skal være omkostningsmæssigt begrundet.


ad punkt 9: Energitilsynets beretning for år 2001

Af sekretariatet var udarbejdet et udkast til beretning, som blev drøftet på mødet.

Det blev besluttet at foretage en redaktionel bearbejdning af Tilsynets beretning, således at beretningen i højere grad fik fokus på de væsentligste opgaver og afgørelser. Hertil kunne der inddrages journalistisk assistance.


ad punkt 10: Tjenestemandspensioner i netprisen

På baggrund af et af sekretariatet udarbejdet generelt notat drøftede Energitilsynet spørgsmålet om størrelsen af tjenestemandspensionsgæld hos netvirksomhederne.


ad punkt 11: Planlagte notater om Energiprisudvalgenes praksis

Af sekretariatet var udarbejdet en oversigt over planlagte notater om Energiprisudvalgenes praksis til forelæggelse for Energitilsynet.


ad punkt 12: Energiklagenævnets stillingtagen til afgørelser fra Energitilsynet og de to tidligere energiprisudvalg

Af sekretariatet var udarbejdet en opgørelse over forløbet af sager ved Energiklagenævnet samt oplysninger om årsager til tabte klagenævnssager.


ad punkt 13: Advokatfirmaet Jonas Bruuns notat om offentligretlig regulering af elselskabernes prisfastsættelse

Energitilsynets medlemmer drøftede et af advokatfirmaet Jonas Bruun for Dansk Energi til Energitilsynet fremsendt notat om indtægtsrammeregulering af net- og transmissionsselskaber i forbindelse med høringssvar på vejledningen mv. om fastsættelse af individuelle effektivitetskrav.


ad punkt 14: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste ordinære Tilsynsmøde var tirsdag den 19. marts 2002.

Medlemmerne ville blive kontaktet med henblik på fastlæggelsen af det besluttede ekstraordinære Tilsynsmøde til medio marts, hvor sagen "priser for benyttelse af DONG Naturgas A/S' transmissionssystem" skulle behandles.

Mødet afsluttet kl. 16.45.

Bilag : Udarbejdet til møde nr. 24 - Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO