Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 46


År 2003, den15. december afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.30. Mødet blev afholdt i Konkurrencestyrelsens lokaler, Nørregade 49, København K.

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik H. Østergaard, Preben Schou, Morten Broberg, Uffe Bundgaard-Jørgensen, Anders Larsen, Niels I. Meyer, og Jens Sejer Sørensen. Desuden deltog Torben Riber i sin egenskab af suppleant.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann, Johan Piper og Marianne Larsson.


Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 46
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Eltra og Elkraft System - tariffer, herunder afregningsgrundlag for den nye systemtarif
5. NESANET - tab som følge af Det danske Stålvalseværks konkurs
6. Sydkraft Varme A/S - klage fra Præstø Fjernvarme over anmeldelse af budget og varmepriser for 2003 for Præstø Kraftvarmeværk


Sager til orientering

7. Energitilsynets beretning. Årsberetning 2003
8. Energiprisudvalgenes praksis - afkølingskrav, fremløbstemperatur
9. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 46

Der forelå ikke grundlag for at erklære noget medlem inhabil ved behandlingen af de sager, der var på dagsordenen.


ad punkt 2: Meddelelser fra formanden

Uffe Bundgaard-Jørgensen deltog i mødet som stemmeberettigede medlem i stedet for Birgitte Refn Wenzel, der havde meldt afbud.

Formanden ønskede velkommen til Niels Fugmann som kontorchef i Energitilsynets sekretariat.

Formanden orienterede om arbejdet i den af ministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende Energitilsynets fremtidige myndighedsrolle m.v. 1. fase i dette arbejde der vedrører Energitilsynets sekretariatsmæssige betjening og ressourcer er nu afsluttet.

Endvidere orienterede formanden om Rigsrevisionens fortsatte undersøgelse af myndighedernes behandling af elreformen.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Eltra og Elkraft System - tariffer, herunder afregningsgrundlag for den nye systemtarif

De systemansvarlige virksomheder havde anmeldt systemansvarets tariffer med virkning fra 1. januar 2004.

Energitilsynet skal godkende de systemansvarlige virksomheders prisfastsættelse, herunder tage stilling til det foreslåede afregningsgrundlag for systemtariffen.

Energitilsynet vedtog, at meddele Elkraft System og Eltra,

  • at Tilsynet ikke finder, at det er i overensstemmelse med principperne i elforsyningslovens § 73, at systemtariffen opkræves på grundlag af bruttoforbruget.
  • at Tilsynet i øvrigt kan godkende en prisfastsættelse i overensstemmelse med de principper, der fremgår af de systemansvarlige virksomheders notat, der blev fremlagt for Tilsynet den 19. september 2003.
  • at Tilsynet i løbet af 2004 vil afgøre, hvilke formelle dokumentationskrav, der fremover skal stilles til både ex ante og ex post godkendelse af systemansvarets prisfastsættelse. Tilsynet vil hurtigst muligt indkalde Elkraft System og Eltra til drøftelser heraf.


ad punkt 5: NESANET - tab som følge af Det danske Stålvalseværks konkurs

Energitilsynet vedtog at udsætte behandlingen af sagen, idet der forud for behandlingen skal udarbejdes generelle retningslinier for indregning af ekstraordinære omkostninger i indtægtsrammerne.


ad punkt 6: Sydkraft Varme A/S - klage fra Præstø Fjernvarme over anmeldelse af budget og varmepriser for 2003 for Præstø Kraftvarmeværk

Præstø Fjernvarme havde klaget over de af Præstø Kraftvarmeværk/v. Sydkraft Varme A/S fastsatte og anmeldte varmepriser samt budget for 2003.

Præstø Kommune solgte med virkning fra 1. januar 2002 Præstø Kraftvarmeværk til Sydkraft Danmark A/S, der er en del af den svenske energikoncern Sydkraft. Energitilsynet behandlede i mødet den 23. september 2002 en række forhold omkring Præstø Kommunes salg af Præstø Kraftvarmeværk til Sydkraft Danmark A/S.

Præstø Kraftvarmeværk er producent af naturgasbaseret decentral kraftvarme. Varmeproduktionen sælges til Præstø Fjernvarme.

Fra Præstø Fjernvarmes side var det bl.a. gjort gældende, at de i budgettet

for perioden 1/1 2003 til 31/12 2003 afsatte udgifter til personale og administration, finansielle poster, afskrivninger og andet oversteg de nødvendige udgifter, som Sydkraft Varme A/S var berettiget til at opkræve som en del af varmeprisen.

Endvidere havde Præstø Fjernvarme gjort gældende, at vederlaget fra Sydkraft Varme A/S til Præstø Kommune for kraftvarmeværket havde ført til, at priserne for ydelserne fra anlægget var blevet højere end de kunne være blevet, såfremt overdragelsen ikke havde fundet sted, herunder som følge af forøgede udgifter til finansiering af fremmedkapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital.

Sydkraft Varme havde anført, at overdragelsen af kraftvarmeværket ikke havde ført til forøgede udgifter, som påstået af Præstø Fjernvarme. Overdragelsen var sket til den restgæld, der bestod i værket på overdragelsestidspunktet. Den anmeldte pris for 2003 var baseret på de i budget 2003 indeholdte omkostninger.

Energitilsynet vedtog:

  • at meddele Præstø Fjernvarme og Sydkraft Varme A/S, at Tilsynet ikke på det foreliggende grundlag finder, at prisfastsættelsen for 2003 for Præstø Kraftvarmeværk er urimelig eller i strid med varmeforsyningslovens §20, 20a eller 20b, jf. lovens § 21, stk. 4, men at Energitilsynet herved ikke har taget stilling til udgiftsposten "finansielle poster" på 1,901 mio. kr., som skal dokumenteres nærmere, samt huslejebetalingen på kr. 763.989, som Sydkraft Varme A/S skal redegøre nærmere for.


ad punkt 7: Energitilsynets beretning. Årsberetning 2003

På baggrund af et af sekretariatet udarbejdet forslag drøftede Energitilsynets medlemmer udformningen af Energitilsynets Årsberetning 2003.


ad punkt 8: Energiprisudvalgenes praksis - afkølingskrav, fremløbstemperatur

I et af sekretariatet udarbejdet notat blev Energitilsynets medlemmer orienteret om energiprisudvalgenes praksis vedrørende afkølingskrav og fremløbstemperatur.


ad punkt 9: Eventuelt

Formanden takkede Energitilsynets medlemmer for godt samarbejde i den forløbne fireårsperiode.

Det første møde i det nye Energitilsyns funktionsperiode vil blive fastsat efter aftale med Energitilsynets kommende formand.

Mødet afsluttet kl. 12.00.

Bilag : Udarbejdet til møde nr. 46 -  Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO