Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energitilsynets logo


Elprisen december 2003

Orientering fra Energitilsynets sekretariat om elprisen for december 2003.

Elprisstatistikken december 2003 er en opgørelse for perioden december 2002 - december 2003. Af tabel 1 fremgår den seneste udvikling i elprisen før afgifter og moms.

Tabel 1. Nettopris for elektricitet december 2002 - december 2003

Pris øre/kWh

Hushold-
ninger

Små
Virk-
somheder

Store
Virk-
somheder

Virksom-
heder i
Gns.

Nordpool
Spotpris
Vest

Nordpool
Spotpris
Øst

December '02

66,6

53,0

45,0

50,6

31,6

53,4

Januar '03

70,6

57,4

49,5

54,9

35,1

52,2

Februar

74,5

63,2

47,9

53,3

32,9

36,2

Marts

74,0

61,2

51,5

53,9

25,9

28,6

April

72,8

59,5

46,1

52,0

20,4

22,3

Maj

67,7

55,6

46,3

51,1

21,2

21,9

Juni

67,1

54,7

47,6

51,9

19,9

19,8

Juli

64,8

52,8

49,0

52,1

24,5

21,4

August

64,0

51,9

48,7

52,8

26,7

25,7

September

65,2

52,6

48,0

52,3

25,7

24,3

Oktober

65,8

53,1

47,3

51,5

24,9

27,4

November

66,5

53,7

48,1

52,4

23,9

26,9

December

67,1

54,2

47,8

52,1

Anm.: Nettoprisen er prisen ekskl. afgifter og moms.

I perioden december 2002 til november 2003 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 19,9 øre /kWh i juni 2003 til 35,1 øre/kWh i januar 2003. I perioden august - november 2003 er spotprisen i Vestdanmark faldet med 2,6 øre /kWh. Heraf er faldet fra oktober til november 2003 på 1,0 øre/kWh. I Østdanmark varierede Nordpool spotprisen fra 19,8 øre/kWh juni 2003 til 53,4 øre/kWh i december 2002. Fra oktober til november 2003 er spotprisen i Østdanmark faldet med 0,5 øre/kWh, efter at spotprisen fra september til oktober 2003 var steget med 3,1 øre /kWh.

De høje priser i vinteren 2002/03 skyldes at vandreserver i Norge og Sverige var små. En reducering af elforbruget til opvarmning i foråret 2003 medførte, at efterspørgslen på el faldt, hvilket bl.a. førte til faldende spotpriser hen over foråret og forsommeren.

De noget højere spotpriser i løbet af sommeren 2003 skyldes bl.a., at vandreserverne igen var små, grundet mangel på nedbør i det nordlige Skandinavien. Samtidigt var det varmt og tørt i Sydeuropa, som medførte et forøget elforbrug til køling. Den gennemsnitlige danske spotpris i november 2003 er 4,0 øre/kWh lavere end den tilsvarende spotpris i november 2002.

De højere spotpriser har i løbet af året haft et vist gennemslag på forbrugerpriserne, hvor husholdninger og virksomheder i perioden har oplevet en prisstigning. jf. tabel 1. For husholdninger er der i december 2003 en lille stigning i nettoprisen på 0,5 øre/ kWh i forhold til samme måned i 2002. Den gennemsnitlige nettopris for virksomheder er i samme periode steget med 1,5 øre/kWh.

Husholdningernes nettopris er fra november 2003 til december 2003 steget med 0,6 øre/kWh, medens den gennemsnitlige nettopris for virksomheder i samme periode er faldet med 0,3 øre/kWh.

El på markedsvilkår

Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Tabel 2. El på markedsvilkår fra december 2002 til december 2003

Pris i øre/kWh

Hus-
holdninger

Små 
virksomheder

December '02

20,5

20,0

Januar ´03

29,8

29,3

Februar

34,0

34,0

Marts

33,8

33,8

April

33,7

33,6

Maj

26,5

27,0

Juni

25,7

25,6

Juli

24,7

24,6

August

23,5

23,4

September

24,5

24,4

Oktober

25,3

25,3

November

26,3

26,3

December

27,1

27,2

Note : Forbrugerstørrelserne er : husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh.

El på markedsvilkår er en del af den samlede elpris. Det er den del af elprisen, som er fastsat på baggrund af markedsvilkår efter at alle kunder fra den 1. januar 2003 har fået mulighed for at skifte elleverandør. Den elpris husholdninger og virksomheder må betale for markedsdelen og aftagerpligtig el, sker imidlertid efter en sammenvejning for procentsatsen for miljøvenlige el, jf. tabel 3. Procentsatsen er centralt fastsat og varierer over måneder og landsdele.

Af tabel 2 fremgår det at prisen for el på markedsvilkår, fra december 2002 har været stigende fra måned til måned, indtil prisen toppede i februar 2003. Herefter har prisen været faldende frem til august, for på ny igen at være stigende frem til december 2003. Prisen for el på markedsvilkår ligger i december 2003 for husholdninger på et niveau som er 7,1 øre/kWh højere end i december 2002 og 0,8 øre/kWh højere end prisen i november 2003. For små virksomheder har forholdet været det samme og i december 2003 ligger prisen på et niveau, som er 7,2 øre/kWh højere end i december 2002. Fra november 2003 til december 2003 er prisen for små virksomheder steget med 0,9 øre/kWh.

Elprisstatistikken for december 2003 fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Elpris i december 2003

Pris i øre/kWh

Hus-
hold-
ninger

Små1)
virk-
somheder

Store1)
virk-
somheder

Virk-
somheder i gns. 1)

Abonnement

14,4

0,6

0,0

0,0

Markedsdel2)

17,3

14,9

15,1

15,1

Aftagerpligtig
   Heraf vind
   Heraf andet

16,1
3,4
12,7

20,0
3,4
16,6

16,9
3,4
13,5

20,1
3,4
16,7

Netbetaling
   Heraf PSO
   Heraf transmission
   Heraf til distribution

19,3
3,0
5,4
10,9

18,7
3,0
5,4
10,3

15,8
3,0
5,4
7,4

16,9
3,0
5,4
8,5

Nettopris

67,1

54,2

47,8

52,1

Moms og afgifter
  Heraf CO2-afgift
  Heraf elafgift og eldist.bidrag.
  Heraf moms

100,0
10,0
56,6
33,4

10,0
9,0
1,0
-

0,4
0,3
0,1
-

7,7
7,0
0,7
-

I alt

167,1

64,2

48,2

59,8

Note 1: Forbrugerstørrelserne er : husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser

Note 2 : For husholdningerne anvendes den gennemsnitlige årlige procentsats for den miljøvenlige el, svarende til årlig afregning. Markedsdelen af el er for virksomheder over 1 GWh beregnet som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen. Det vejede gennemsnit er tillagt en avance.

De enkelte elementer i elprisen

Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt på markedsvilkår bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Aftagerpligtig er den ved lov prioriterede el fra vedvarende energikilder som fx vindmøller. Fordelingen på markedsel og aftagerpligtig el er fastsat centralt af de system ansvarlige selskaber (Eltra og Elkraft) og varierer fra måned til måned for erhvervsvirksomheder.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør største delen af elprisen for husholdningerne.

Det fremgår ved sammenligning med tal fra Eurostat, at elprisen - næsten uanset

forbrugsstørrelse - har været stigende fra 2001 og til 2003, jf. figur 1.

Figur 1. Samlet elpris eksklusiv moms og afgifter

Figur 1. Samlet elpris eksklusiv moms og afgifter

Note: For 2002 er elprisen baseret på Energitilsynets nye statistik for elprisen. For 1990-2001 er elprisen baseret på Eurostats tal, jf. Electricity Prices. Husholdningerne hører til 3,5 MWh kategorien. Erhverv er de øvrige kategorier

Tallene eksklusiv moms og afgifter fremgår af figur 2 og figur 3.

Figur 2. Elprissammenligning for husholdningerne (3,5 MWh)

Figur 2. Elprissammenligning for husholdningerne (3,5 MWh)

Figur 3. Elprissammenligning for industri m. lille energiforbrug (2 GWh)

Figur 3. Elprissammenligning for industri m. lille energiforbrug (2 GWh)

Figur. 4 Elprissammenligning for industri m. stort energiforbrug (50 Gwh)

Figur. 4 Elprissammenligning for industri m. stort energiforbrug (50 Gwh)

Dokumentation for beregningerne findes på Energitilsynets hjemmeside:
www.Energitilsynet.dk\Afgørelser
(direkte link til dokumentationsnotatet).


Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO