Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets møde den 20. januar 2003 - 2


Marked 2003: Det frie eleverandørvalg fra den 1. januar 2003
Under pkt. 6.1 i Meddelelser fra Energitilsynets sekretariatet til Energitilsynets møde den 16. december 2002 var det oplyst, at der frem til markedsåbningen pr. 1. januar 2003 er 4 hovedmilepæle, der er forudsætninger for at kunne sikre det frie leverandørvalg på elmarkedet:

01.11.02: Oplyse kunderne om deres aftagenr.

18.11.02: Klar til at håndtere elektronisk leverandørskift

15.12.02: Offentliggøre residualforbrug på hjemmeside

19.12.02: Udmelde andelstal.


I det følgende redegøres for:

  • Status og det umiddelbare resultatet af markedsåbningen.
  • Status vedr. offentliggørelse af residualforbrug på hjemmeside
  • Milepælen blev overholdt af alle.
  • Status elektronisk leverandørskift

Vedrørende den sidste milepæl har Implementeringsgruppen under Styregruppen for Marked 2003 meddelt, at alle leverandørskift er afviklet. Det gik meget trægt specielt i starten, men efterhånden er opsætningsfejl m.v. i de købte IT-systemer rettet. En del skift foretages stadig manuelt, og der foregår fortsat oprydning efter konstaterede fejl. Når kunderne modtager den forskriftsmæssige bekræftelse fra netvirksomheden, har enkelte kunder meddelt, at de ikke har anmeldt leverandørskift på det angivne aftagenummer. Der har været tale om, at anmelderen ("ny elleverandør") har fejltastet et aftagenummer eller årsagen kan skyldes fejl hos netvirksomheden. Fejlene rettes med ingen eller mindst mulige gene for kunden. Fejlflytninger konstateret før årsskiftet og før udregningen af andelstal for januar 2003 har umiddelbart kunnet flyttes tilbage. Fejlflytninger, som konstateres efter årsskiftet kan ikke rettes hvad angår balanceansvar, hvorfor "ny fejlagtig elleverandør" og dennes balanceansvarlige må bære balanceansvaret for kunden i januar måned, hvorefter balanceansvaret på ny placeres korrekt fra 1. februar. og fremover. Sådanne fejl må naturligvis ikke belaste slutkunden økonomisk.

Der er foretaget 55.000 leverandørskift pr. 1. januar 2003, mens der i perioden 1. april 1998 - dec. 2002 sammenlagt var gennemført ca. 3000 skift. Det er især større kunder, som har skiftet leverandør, herunder en betragtelig andel af kunderne i intervallet 1 GWh - 200.000 kWh pr. år, som pr. 1.januar 2003 er blevet timemålt for første gang (ca.10.000 skift ud af ca. 22.000 mulige). Det kan skønnes, at ca. 30% af alt dansk elforbrug har skiftet leverandør pr. 1. januar 2003.

2 mindre selskaber med mindre end 2000 kunder, samt en række bykommunale selskaber i SEAS' område er dog endnu ikke markedsparate og er udmeldt i elleverandørregistret.

Status andelstal og balanceafregning
Før årsskiftet blev det frygtet, at det kunne blive et stort problem, at ikke alle IT-leverandører endnu var færdige med de programmoduler, der beregner andelstallene. I visse tilfælde har IT-leverandørernes tidsplan været meget usikker, selvom det ikke skyldes manglende vilje hos IT-leverandørerne.

Implementeringsgruppen har endvidere udsendt en alternativ procedure for kontrolberegning af andelstal. Den tjener samtidig som nødprocedure for beregning af andelstal. Som nødprocedure for kommunikationen anvendes manuel fremsendelse, fx ved fax. Det er aktørernes eget ansvar at opdatere faxnumre m.v. i aktørregistret på hjemmesiden www.ediel.dk.

Tidsfristerne for fremsendelse af andelstal har været 5 hverdage inden 1. januar. Herefter har aktørerne indtil 3 dage før den 1. til fejlretning. Herefter rettes andelstal ikke. Disse tidsfrister har første gang været 19. og igen den 29. december 2002. Alle andelstal blev efterfølgende beregnet og udsendt - i mange tilfælde manuelt.

Der er fortsat problemer i nogle netvirksomheder med den daglige fremsendelse af måleserier for timemålte kunder - herunder en række af de tidligere transformerforeninger, som pr. 1. nov. 2002 er overgået til at være fuldgyldige netvirksomheder. De sidste problemer forventes løst midt i den kommende uge. Holder dette, er forsinkelsen overordentligt meget mindre, end de forsinkelser, som forekom i de øvrige skandinaviske lande i forbindelse med den fulde markedsåbning. Den forsinkede fremsendelse af måleserier forsinker balanceafregningen hos de systemansvarlige virksomheder tilsvarende.

Regelværket for markedet
Styregruppen har kort gennemgået reglerne for flytning, idet der er udsendt en ny version af den foreløbige markedsforskift vedrørende leverandørskift. Formuleringerne i denne foreløbige forskrift er blevet mere præcise, og der er tilføjet nye afsnit om en række specialtilfælde, herunder flytning og nyoprettelse af installationer. For at håndtere flytninger er der lavet regler for et såkaldt hurtigskift, hvis indflytter ikke ønsker forsyningspligtselskabet som elleverandør. Gennemførelsen forudsætter dog, at alle aftaler er på plads. Hvis kunder glemmer at meddele flytning til deres elleverandør eller netvirksomhed, skal mellemværendet ordnes i mindelighed imellem kunderne. Her eksisterer der en stor informationsopgave overfor kunderne. Projektgruppen under Styregruppen har i den forbindelse undersøgt muligheden for at lægge en seddel i den flyttemappe, som posthusene udleverer, men da udgiftsniveauet er ca. 600.000 kr. på landsplan, er denne tilgang dog fravalgt. Det undersøges fortsat, om der er mulighed for en billigere løsning ved en eventuel tilføjelse til et af de eksisterende indlæg i flyttemappen.

Effekten af informationskampagnen
Informationsgruppen under Styregruppen har fået undersøgt effekten af den iværksatte informationskampagne om Marked 2003 som forløb frem til årsskiftet. Målinger foretaget af et konsulentbureau har vist, at kendskabet til hovedbudskabet om mulighed for selv at vælge elleverandør er øget fra 36% til 86% mellem uge 39 og uge 47 i målgruppen. Med andre ord vurderes budskabet som værende gået klart igennem.

Målinger har endvidere vist, at TV-kampagnen har haft flere seere end der er betalt for. Samtidig husker mange dog formentlig budskabet som følge af andre sideløbende kampagner i el-branchen. Også annoncer i aviserne har haft en vis effekt.

Samtidig er der ifølge konsulentbureauets undersøgelse dog noget, som tyder på, at den samlede mængde af information om det frie elvalg gennemgående ikke har været for stor - faktisk ser det måske ud til, at der muligvis ligefrem mangler information om det frie elvalg, herunder om konsekvenserne heraf.

I den forbindelse er det formentlig værd at bemærke, at undersøgelsen endvidere viser, at kun 1/3 af de adspurgte erindrer at have modtaget informationsmateriale fra det lokale el-selskab.

Der udarbejdes en kampagnerapport i løbet af januar/februar 2003.

(Det bemærkes, at Energitilsynets sekretariat har modtaget kopi af et sæt plancher, som illustrerer effekten af kampagnen. Interesserede medlemmer kan få dette sæt udleveret.)

Prissammenligninger
Endelig skal i relation til Marked 2003 nævnes, at Elfor den 17. december 2002 har åbnet en prishjemmeside, jf. www.elpristavlen.dk. I medfør af de aktuelle turbulente forhold på det nordiske elmarked kan det i øvrigt konstateres, at kunder der har betjent sig af markedsåbningen til at etablere en fastprisaftale for et helt år - efter alt at dømme - allerede nu har sikret sig en økonomisk gevinst, som er mange gange større end de overslag over gevinststørrelsen, som har været fremme i dagspressen.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO