Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - april 2003

Orientering fra Energitilsynets sekretariat om elprisen for april 2003.

Elprisstatistikken er nu opgjort for perioden april 2002 - april 2003. Af tabel 1 fremgår den seneste udvikling i elprisen før afgifter og moms.

Tabel 1. Nettopris for elektricitet april 2002 - april 2003

Pris øre/kWh

Hushold-ninger

Små Virk-somheder

Store Virk-somheder

Virksom-heder i gennem-snit

Nordpool Spotpris
Vest

Nordpool
Spotpris
Øst

Januar'02

 

 

 

 

17,5

20,1

Februar

 

 

 

 

14,9

15,2

Marts

 

 

 

 

14,1

13,9

April

65,6

49,8

40,6

45,3

16,4

16,6

Maj

65,6

48,0

39,3

44,0

13,4

11,9

Juni

65,7

47,6

40,3

43,0

17,0

15,0

Juli

65,6

47,4

36,7

42,4

14,4

14,1

August

65,6

46,8

35,8

41,5

17,5

18,4

September

65,7

48,7

38,4

44,1

21,3

19,8

Oktober

65,8

50,1

40,9

46,6

22,1

23,6

November

65,8

51,8

43,6

49,3

26,6

32,1

December

66,6

53,0

45,0

50,6

31,6

53,4

Januar'03

70,6

57,4

49,5

54,9

43,2

52,2

Februar

74,5

63,2

47,9

53,3

40,5

36,2

Marts

74,0

61,2

51,5

53,9

32,1

28,6

April

72,8

59,5

46,1

52,0

 

 

Anm.: Nettoprisen er prisen ekskl. afgifter og moms.

Spotpriserne i Vest- og i Østdanmark er fordoblet i perioden april 2003-2003. Den højere spotpris skyldes de små vandreserver i Norge og Sverige som i løbet af vinteren har presser priserne op, men i den sidste måneds tid er vandreserverne i de pågældende landes vanddepoter atter fyldt op, hvilket har medført faldende spotpris i den sidste måneds tid. De højere spotpriser har haft et vist gennemslag på forbrugerpriserne, hvor især husholdninger og små virksomheder har oplevet en prisstigning i samme periode. jf. tabel 1.

Husholdningernes elpris er faldet fra marts 2003 til april 2003 med 1,2 øre/kWh, og virksomhedernes elpris er i samme periode faldet med 1,9 øre/kWh.

For de små kunder, der har årlig afregning, holder systemansvaret forholdet mellem markedsel og prioriteret el til fast pris konstant igennem et kalenderår, her vist for perioden april-december 2002. For virksomheder, der har hyppigere afregning, skifter andelen fra måned til måned. Faldet i virksomhedernes elpris frem til august afspejler, at andelen af prioriteret el har været faldende fra april til august. Fra august til februar har virksomhedernes priser og prioriteret andel været stigende, men andelen har i de sidste to måneder igen været faldende.

Elprisstatistikken for april 2003 fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3 nedenfor.

De enkelte elementer i elprisenAbonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og

forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt på markedsvilkår bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Aftagerpligtig er den ved lov prioriterede el fra vedvarende energikilder som fx vindmøller. Fordelingen på markedsel og aftagerpligtig el er fastsat centralt af de system ansvarlige selskaber (Eltra og Elkraft) og varierer fra måned til måned for erhvervsvirksomheder.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til

transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør største delen af elprisen for husholdningerne.

El på markedsvilkårUdviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Tabel 2. El på markedsvilkår fra april 2002 til april 2003

Pris øre/kWh

Hus-
holdninger

Små
virksomheder

April

19,4

18,4

Maj

19,4

18,3

Juni

19,4

18,9

Juli

19,2

18,7

August

19,1

18,6

September

19,4

18,8

Oktober

19,3

18,8

November

19,3

18,8

December

20,5

20,0

Januar

29,8

29,3

Februar

34,0

34,0

Marts

33,8

33,8

April

33,7

33,6

Note : Forbrugerstørrelserne er : husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh.

El på markedsvilkår er en del af den samlede elpris. Det er den del af elprisen hvor der er kommet frit valg fra den 1. januar 2003. Fra det tidspunkt vil de almindelige elkunder få tilbud om nye leverandører. Den elpris husholdninger og virksomheder må betale for markedsdelen og aftagerpligtig el, sker imidlertid efter en sammenvejning for procentsatsen for miljøvenlige el, jf. tabel 3. Procentsatsen er centralt fastsat og varierer over måneder og landsdele.

Tabel 3. Elpris i april 2003

Pris øre/kWh

Hushold-ninger

Små Virk-somheder

Store Virk-somheder

Virksom-
heder i gns.

Abonnement

14,0

0,5

0,0

0,0

Markedsdel1

21,6

18,6

12,7

12,8

Aftagerpligtig
   Heraf vind
   Heraf andet

16,0
3,4
12,6

19,6
3,4
16,5

17,0
3,4
13,5

20,1
3,4
15,5

Netbetaling
   Heraf PSO
   Heraf transmission
   Heraf til distribution

21,2
3,2
5,8
12,2

20,8
3,2
5,8
11,8

16,4
3,2
5,8
7,4

19,1
3,2
5,8
10,1

Nettopris

72,8

59,5

46,1

52,0

Moms og afgifter
   Heraf CO2-afgift
   Heraf elafgift og eldist.bidrag.
   Heraf moms

101,4
10,0
56,6
35,3

10,0
9,0
1,0
-

0,4
0,3
0,1
-

7,7
7,0
0,7
-

I alt

174,2

69,5

46,5

59,7

Note 1: Forbrugerstørrelserne er : husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser

Note 2 : For husholdningerne anvendes den gennemsnitlige årlige procentsats for den miljøvenlige el, svarende til årlig afregning. Markedsdelen af el er for virksomheder over 1 GWh beregnet som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen. Det vejede gennemsnit er tillagt en avance.

Det fremgår ved sammenligning med tal fra Eurostat, at elprisen - næsten uanset forbrugsstørrelse - har været stigende fra 2001 og til 2003, jf. figur 1.
 

Figur 1. Samlet elpris eksklusiv moms og afgifter

Figur 1. Samlet elpris eksklusiv moms og afgifter


Note: For 2002 er elprisen baseret på Energitilsynets nye statistik for elprisen. For 1990-2001 er elprisen baseret på Eurostats tal, jf. Electricity Prices. Husholdningerne hører til 3,5 MWh kategorien. Erhverv er de øvrige kategorier

Tallene eksklusiv moms og afgifter fremgår af figur 2 og figur 3.


Figur 2. Elprissammenligning for husholdningerne (3,5 MWh)

Figur 2. Elprissammenligning for husholdningerne (3,5 MWh)

 

Figur 3. Elprissammenligning for industri m. lille energiforbrug (2 GWh)

Figur 3. Elprissammenligning for industri m. lille energiforbrug (2 GWh)

 

Figur. 4 Elprissammenligning for industri m. stort energiforbrug (50 Gwh)

Figur. 4 Elprissammenligning for industri m. stort energiforbrug (50 Gwh)

Dokumentation for beregningerne findes på Energitilsynets hjemmeside:
www.Energitilsynet.dk\Afgørelser
(direkte link til dokumentationsnotatet).

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO