Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 37


År 2003, den 24. februar afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.00. Mødet blev afholdt i Konkurrencestyrelsens lokaler, Nørregade 49, København K.

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik H. Østergaard, Morten Broberg, Anders Larsen, Niels I. Meyer, Birgitte Refn Wenzel, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen og Uffe Bundgaard-Jørgensen.

Uffe Bundgaard-Jørgensen deltog i mødet i sin egenskab af suppleant.

Til stede fra sekretariatet var Nils Jan Hansen, Jacob Schaumburg-Müller, Johan Piper og Marianne Larsson.


Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 37
2. Meddelelser fra Formanden
3. Valg af næstformand
4. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

5. NESA a/s - opgørelse af den fri egenkapital

5A  NESA a/s - opgørelse af produktionsaktiver i 1977
5B  NESA a/s - værdiansættelse af administrationsbygningen Strandvejen 102 samt periodiserede elindtægter

6. Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a. - dispensation fra varmeforsyningslovens afskrivningsregler
7. Naturgas Fyn - prissætning på naturgas til slutkunder og afregningspriser ved gasindkøb
8. Energitilsynets beretning for 2002
9. Arbejdsprogram for Energitilsynet på naturgasområdet - 2003


Sager til orientering

10.Leveringssikkerhed og effektivitet af investeringerne i de danske elnet
11.Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 37

Energitilsynet vedtog i henhold til forretningsordenens punkt § 12, stk. 1, at Birgitte Refn Wenzel var inhabil under behandlingen af dagsordenens punkt 6: Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a. - dispensation fra varmeforsyningslovens afskrivningsregler. Birgitte Refn Wenzel forlod mødet under behandlingen af dette punkt.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om fremsættelsen af lovforslag nr. L 162 Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. Lovforslaget var udsendt til Energitilsynets medlemmer.


ad punkt 3: Valg af næstformand

Energitilsynet valgte i medfør af forretningsordenens § 1, stk. 5, Preben Schou som næstformand i Energitilsynet.


ad punkt 4: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 5: NESA a/s - opgørelse af den fri egenkapital

Sune Fugleholm fra Kammeradvokaten, Jeppe Danø, Thomas Engberg Pedersen og Mogens Foged fra COWI og Jan Hetland Møller fra revisionsfirmaet Grant Thornton deltog i mødet som Tilsynets rådgivere under den første del af behandlingen af dette punkt.

ad punkt 5A: NESA a/s opgørelse af produktionsaktiver i 1977
Formanden fremførte, at det medlemmerne skulle tage stilling til under dette punkt var produktionsaktivernes værdi primo 1977 og værdiansættelsen af administrationsbygningen på Strandvejen 102. På Energitilsynets kommende møde vil Tilsynet skulle tage stilling til spørgsmålet om udskudt skat og eventuelle andre spørgsmål, der måtte vise sig relevante for den samlede værdiansættelse baseret på aktivernes nedskrevne genanskaffelsesværdier.

NESA havde den 3. december 2002 til Energitilsynet anmeldt en endelig opgørelse af den fri egenkapital pr. 1. januar 1977 opgjort efter korrigerede nedskrevne genanskaffelsesværdier i overensstemmelse med Energitilsynets afgørelse af 27. februar 2002, hvor Energitilsynet besluttede, at Tilsynet kan acceptere, at NESA under anvendelse af dokumentationsmetoden opgør den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 på grundlag af en værdiansættelse baseret på aktivernes nedskrevne genanskaffelsesværdier.

En væsentlig andel af NESA´s fri egenkapital udgøres af værdien af selskabets andel i Isefjordværket i/s (IFV). IFV´s aktiver er i dag indskudt i Energi E2.

Torben Riber havde i et skriftligt indlæg til mødet fremført, at der i opgørelsen af NESA´s produktionsaktiver for Kyndbyværkets blokke 1,2,3,11 og 13 er anvendt nogle urimeligt høje anlægspriser, også selvom Energi E2 i opgørelsen af anlæggenes værdi har reduceret skaleringsfaktoren fra 0,3 til 0,25. Skaleringsfaktoren på 0,25 omregner referenceprisen på 1895 kr/MW til anlægspriser for de faktiske anlæg på henholdsvis 3373 kr./MW (blok 1,2 og 3) og 2847 kr. MW (blok 11,12og 13). Torben Riber fandt, at skaleringsfaktoren nok var for høj ved vurdering af de nævnte blokke på Kyndbyværket.

Den såkaldte KIS-rapport indeholder ikke så små anlæg som Kyndbyværkets blokke 1,2,3,11,12 og 13. KIS rapporten er udarbejdet i 1977 af en skitseprojektgruppe i det tidligere Kraftimport IS med henblik på at blive brugt som planlægningsværktøj, dvs. som et beslutningsgrundlag for en eventuel udbygning med konventionelle kraftværksenheder.

Den egentlige skaleringsfaktor på 0,3 (som bygger på en dokumenteret erfaring om, at et lille anlæg er godt 20% dyrere at etablere pr. MWh. end et dobbelt så stort anlæg) vurderes at være et problem for så små anlæg. E2 har derfor i forbindelse med anmeldelsen forsøgt at kompensere for dette ved at reducere skaleringsfaktoren fra 0,3 til 0,25. Jo mindre skaleringsfaktor des mindre skalaafkast. Ved en skaleringsfaktor på 0 vil små og store anlæg således koste det samme pr. enhed.

Formanden fandt, at skaleringsfaktoren beroede på et skøn, men at man i den konkrete situation kunne argumentere for en reduceret faktor.

Energitilsynet vurderede på baggrund af Torben Ribers betragtninger, at det ville være rimeligt at reducere Kyndbyværkets blokke 1,2,3,11,12 og 13 til henholdsvis 2500 og 2800 kr/MW (svarende til skaleringsfaktorer på 0,17). Korrektionen medfører en reduktion af IFV´s anlægsaktiver på 20 mio. kr. og med NESA´s ejerandel betyder det en reduktion på 14,6 mio. kr.

Energitilsynet vedtog, at meddele NESA A/S at en opgørelse af den fri egenkapital jf. elforsyningslovens § 74, stk. 2, baseret på en værdiansættelse af IFV´s produktionsaktiver i 1977 til 3.068,2 mio. kr. reduceret med 249,2 mio. kr. vil kunne godkendes. NESA´s ejerandel af den korrigerede egenkapital udgør 73,1%, svarende til 2.060,7 mio. kr.

Afgørelsen om værdiansættelsen af produktionsaktiverne er betinget af:

 • Om hovedinteressenterne kan erklære sig enig i opgørelsen.
 • Energitilsynets efterfølgende stillingtagen til:
 • Opgørelsen af udskudt skat samt:
 • Spørgsmål, der herudover måtte vise sig relevante for den samlede værdiansættelse af den fri egenkapital.

Afgørelsen om værdiansættelsen af produktionsaktiverne i 1977 vil indgå som led i den samlede behandling af NESA´s åbningsbalance pr. 1.1.2000 og er derfor tillige truffet under forbehold for:

 • at beregningen er foretaget som om ejerskabet til produktionsselskabet Energi E2 A/S i overensstemmelse med kravet i elforsyningslovens § 97, stk. 2, er placeret i NESANET, og
 • at beregningen viser, med hvilke beløb man forventer at forhøje henholdsvis nedsætte den anmeldte fri egenkapital med (godkendt forrentning af indskudskapital, rationaliseringsoverskud, overskud ved sideordnede aktiviteter og udlodninger) med konsekvens for åbningsbalancen.

Denne afgørelse blev truffet ved afstemning.

Fire medlemmer: Formanden, Birgitte Refn Wenzel, Preben Schou og Jens Sejer Sørensen stemte for afgørelsen.

To medlemmer: Morten Broberg og Anders Larsen undlod at stemme

Niels I. Meyer kunne ikke tilslutte sig indstillingen om at godkende opgørelsen fra NESA A/S af den frie egenkapital for produktionsaktiverne som anført under pkt. 41 og 42 i notat af 18. februar 2003 med følgende motivering;

 • De anførte værdimodeller og deres sammenhænge kan ikke gennemskues ud fra det fremlagte materiale.
 • Det virker ikke betryggende, at sekretariatets rådgivere fra COWI- Consult kan overse de af Torben Riber påviste fejl i opgørelsen af anlægspriserne i forbindelse med Kyndbyværkets små blokke.
 • Der synes at være en tendens til, at en række usikre punkter systematisk fortolkes til fordel for NESA A/S.

På den baggrund anmodede Niels Meyer om at få forelagt et gennemregnet eksempel for Asnæsværkets Blok 3 ud fra begge de to principper (anskaffelse og genanskaffelse) med alle mellemregninger, så man kan følge beregningerne og antagelserne gennem hele forløbet frem til slutresultatet.

ad punkt 5B: NESA a/s - værdiansættelse af administrationsbygningen Strandvejen 102 samt periodiserede elindtægter
NESA A/S ejede igennem mange år en administrationsbygning på Strandvejen 102 i Hellerup. Ejendommen ejedes af selskabet i 1977, hvor den offentlige ejendomsvurdering fastsatte værdien af ejendommen til 31,2 mio. kr.

Ved stiftelsen af NESANET A/S den 1. januar 1999 overgik bevillingen til at drive distributions- og transmissionsvirksomhed fra NESA A/S til NESANET A/S. NESA A/S har herefter ikke været omfattet af elforsyningslovens prisbestemmelser, hverken bestemmelserne i tidligere eller den nugældende elforsyningslov, der trådte i kraft den 1. januar 2000.

Administrationsbygningen blev ikke overført til NESANET A/S ved dette selskabs dannelse, men var fortsat ejet af NESA A/S. Værdien af ejendommen var den 1. januar 1999 218 mio. kr. i henhold til den offentlige vurdering.

På sit møde den 27. februar 2002 fandt Energitilsynet vedrørende administrationsbygningen:

At ejendommen i realiteten blev trukket ud af elforsyningsvirksomheden pr. 1. januar 1999. Den værdistigning på ejendommen, som kan henføres til perioden efter den 1. januar 1977, og som i overensstemmelse med prisbestemmelserne i den tidligere gældende elforsyningslov skulle komme forbrugerne til gode, er derfor trukket ud af elforsyningen pr. 1. januar 1999, således at den fri egenkapital skal formindskes med det beløb (den værdi), der er trukket ud af elforsyningsvirksomheden.

NESA havde derudover anmodet om Energitilsynets accept af, at leverede men ikke fakturerede elleverancer ikke er medtaget i selskabets regnskab i 1977. Leverancerne omfatter 225 GWh svarende til en værdi af 57.623 t. kr. før skat.

Energitilsynet vedtog, at meddele NESA A/S:

 • at den fri egenkapital i 1977 i medfør af elforsyningslovens § 73, stk. 2, i 1977 kan opskrives med 23.829. t. kr. , der modsvarer ejendomsvurderingen af ejendommen på Strandvejen 102,
 • at regnskabet for den fri egenkapital reduceres med en udbetaling på 218.000 t. kr. svarende til ejendomsvurderingen i 1999,
 • at der ved vurderingen af ejendommens bidrag til den frit disponible kapital i 1977 og 1999 skal tages hensyn til udskudt skat,
 • at leverede men ikke fakturerede elleverancer svarende til en værdi på 57.623 t. kr. før skat kan indgå ved NESA´s værdiansættelse af den fri egenkapital i 1977.    


ad punkt 6: Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a. - dispensation fra varmeforsyningslovens afskrivningsregler

Hvidovre Fjernvarmeselskab havde anmodet Energitilsynet om at undtage selskabet fra de gældende afskrivningsregler i varmeforsyningsloven ved at tiltræde, at selskabet kunne indregne forcerede afskrivninger i varmepriserne for år 2002/2003 og 2003/2004.

Baggrunden for henvendelsen fra Hvidovre Fjernvarmeselskab var, at selskabet gerne skulle have afskrevet samtlige investeringer og have tilbagebetalt al gæld pr. 1. juni 2004, hvor det var planlagt at afvikle selskabet som led i en omstrukturering af fjernvarmeforsyningen i Hvidovre kommune.

Energitilsynet vedtog at meddele Hvidovre Fjernvarmeselskab, at Energitilsynet på det foreliggende grundlag kan tiltræde, at Hvidovre Fjernvarmeselskab i varmepriserne for år 2002/2003 og 2003/2004 indregner forcerede afskrivninger med henholdsvis 4.482 t.kr og 4.282 t.kr., jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital m.v., således at der i varmepriserne i de to år indregnes mere end de i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nævnte årlige afskrivninger på maksimalt 20 % af afskrivningsgrundlaget.


ad punkt 7: Naturgas Fyn - prissætning på naturgas til kunder og afregningspriser ved gasindkøb

Danske Kraftvarmeværker havde anmodet om Energitilsynets stillingtagen til, hvorvidt en voldgiftskendelse omhandlende en uoverensstemmelse mellem Naturgas Fyn I/S og DONG A/S om afregningspris ved førstnævntes køb af naturgas bør give anledning til tilbagebetaling til Naturgas Fyns kunder.

Voldgiftsretten havde givet Naturgas Fyn medhold i, at den såkaldte 4. juni-aftale om levering af naturgas fra DONG til de regionale naturgasselskaber ikke bortfaldt med naturgasforsyningslovens ikrafttræden den 1. juli 2000 eller i forbindelse med senere ændringer af loven. Afgørelsen indebærer en lavere afregningspris for Fyn i forhold til DONGs anbringender i sagen.

Naturgas Fyns prissætning af naturgas overfor kunder uden markedsadgang har i den relevante periode taget udgangspunkt i en olieprisreference. Naturgasforsyningsloven foreskriver, at prisen på naturgas overfor kunder uden markedsadgang ikke kan overstige forbrugerpriserne for en tilsvarende mængde fyringsgasolie, og at priserne som udgangspunkt ikke kan anses for at være urimelige, hvis de svarer til oliepriserne.

Loven åbner dog samtidig mulighed for, at naturgaspriserne kan afvige fra olieprisreferencen, hvis omkostningsforhold, herunder en hensyntagen til naturgasselskabernes økonomi, tilsiger dette. Beregninger viser imidlertid, at Naturgas Fyns har en betydelig nettogæld (samlet gæld fratrukket omsætningsaktiver), der overstiger værdien af selskabets anlægsaktiver opgjort efter lineære afskrivningshorisonter.

Energitilsynet vedtog at meddele Naturgas Fyn I/S samt Danske Kraftvarmeværker,

 • at Naturgas Fyns prissætning overfor kunder uden markedsadgang fra den 1. juli 2000 til udgangen af 2002 ikke anses for at være i uoverensstemmelse med naturgasforsyningsloven, når prisen for naturgas ikke overstiger prisen for en tilsvarende mængde olie, og der henses til selskabets økonomiske stilling, jf. naturgasforsyningslovens § 36, § 37 samt § 37 b. Det gælder uanset voldgiftsrettens kendelse af 29. august 2002 vedrørende uoverensstemmelse mellem Naturgas Fyn I/S og DONG A/S om leveringspriser for naturgas og uanset udfaldet af efterfølgende forhandlinger mellem de to selskaber.
 • at spørgsmål om tilbagebetaling af beløb til Fyns naturgaskunder om følge af voldgiftsrettens kendelse herefter ikke er aktuelt.


ad punkt 8: Energitilsynets beretning for 2002

I henhold til Elforsyningslovens § 82,stk. 1, aflægger Energitilsynet årligt en beretning til miljø- og energiministeren, nu økonomi- og erhvervsministeren om sin virksomhed.

Energitilsynet vedtog, at bemyndige sekretariatet til at færdiggøre Energitilsynets Årsberetning 2002 på grundlag af det af sekretariatet udarbejdede udkast.


ad punkt 9: Arbejdsprogram for Energitilsynet på naturgasområdet - 2003

Sekretariatet havde udarbejdet et udkast til arbejdsprogram for Energitilsynet på naturgasområdet for 2003. Programmet indeholder en beskrivelse af de arbejdsopgaver, som tilsynet prioriterer på området. Programmet havde været udsendt til en række interessenter fra energisektoren, hvoraf mange havde fremsendt kommentarer.

Energitilsynet bifaldt den gennemførte dialog med branchen.

Birgitte Refn Wenzel fandt, at forbrugersiden fremover burde være bedre repræsenteret blandt de hørte interessenter.

Birgitte Refn Wenzel og Niels I. Meyer fandt, at miljøspørgsmål kunne være bedre repræsenteret blandt Energitilsynets arbejdsopgaver også på naturgasområdet.

Anders Larsen fremhævede bl.a. adgangsforhold til naturgasnettet ved import fra Tyskland som afgørende for konkurrencen på naturgasmarkedet.

Morten Broberg fandt i en kommentar til et forslag indeholdt i de indkomne høringssvar, at der var grund til forsigtighed med udarbejdelse af egentlige målsætninger for Energitilsynets arbejde, hvis ikke disse har direkte udgangspunkt i de opgaver og den hjemmel for tilsynet, der findes i energilovene.

Energitilsynet godkendte herefter arbejdsprogrammet


ad punkt 10: Leveringssikkerhed og effektivitet af investeringerne i de danske elnet

På baggrund af et af sekretariatet udarbejdet notat drøftede Energitilsynet spørgsmål vedrørende leveringssikkerhed og effektivitet af investeringerne i de danske elnet.


ad punkt 11: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste møde er den 31. marts 2003.

Mødet afsluttet kl. 12.15.

Bilag : Udarbejdet til møde nr. 37 -  Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO