Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser til Energitilsynets møde den 24. februar 2003

Bemærkninger til pkt. 7 på dagsordenen til Energitilsynets møde den 16. december 2002

Den 16. december 2002 behandlede Tilsynet et notat udarbejdet af sekretariatet vedrørendede retningslinier, som de tidligere energiprisudvalg (Elprisudvalget og Gas- og varmeprisudvalget), Monopolankenævnet og Konkurrenceankenævnet havde fastlagt vedrørende ansvar/ ansvarsfraskrivel-se/ erstatning.

Tilsynet udbad sig et supplerende notat, der præciserede hvor Energiprisudvalgenes praksis vedrørende de anførte områder afveg fra dansk rets almindelige regler.

På grundlag heraf skal anføres følgende:

"Udgangspunktet for forsyningsvirksomhedernes ansvar i forbindelse med udøvelse af deres aktiviteter er, at virksomhederne er undergivet dansk rets almindelige erstatningsregler - hverken mere eller mindre", (Afsnit 11 i notatet).

"I det omfang, energiprisudvalgene har fundet forsyningsselskabers ansvarsfraskrivelse acceptabel, har det drejet sig om erhvervsdrivendes indirekte tab og kun i tilfælde af simpel uagtsomhed", (Afsnit 13 i notatet).

De relevante afgørelser er følgende, (Afsnit 18 i notatet):

Afgørelsens dato

Gas- og varmeprisudvalget

-----

-----

18/6/84

Udvalget tog indtil videre for hidtidige og fremtidige leverancer følgende ansvarsfraskrivelsesklausul til efterretning:

" Ved afbrydelse eller genoptagelse af naturgasforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet, er sælgeren, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for købers driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt sælger har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed. Bestemmelsen gælder endvidere ikke i forbrugerkøb, d.v.s., når naturgassen hovedsageligt er bestemt til ikke - erhvervsmæssig anvendelse for køberen, og sælgeren vidste eller burde vide dette. Erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring."

-----

-----

 

Elprisudvalget

-----

-----

25/6/84

"Ansvarsfraskrivelse i elforsyningsvirksomheders leveringsbetingelser" blev behandlet. Udvalget vedtog at tiltræde følgende leveringsvilkår med tilhørende kommentar vedrørende restanceinddrivelse i elforsyningernes leveringsbetingelser: "Eventuelle følger af en afbrydelse af elforsyningen - foretaget i overensstemmelse med de vejledende retningslinier for restanceinddrivelse - er selskabet uvedkommende.

Kommentar: I almindelighed er varsling af den, som hos selskabet er registreret som forbruger, i form af skriftlig meddelelse til og personlig fremmøde på forbrugsstedet tilstrækkeligt til opfyldelse af kravet om rimelig, effektiv, forudgående varsling. Dette gælder dog ikke, hvis afbrydelse må befrygtes at forvolde skade på ejendomme, og der efter det for elselskabet foreliggende er grund til at betvivle, at ejendommen fortsat bebos af forbrugeren, eller der efter det for elselskabet foreliggende er grund til at antage, at skaden vil påføre en anden end forbrugeren tab, f.eks. ejendommens ejer, hvor forbrugeren er lejer, eller dens panthavere, hvor ejendommen er under tvangsauktion. Det er et domstolsanliggende at tage stilling til, om et elselskab har tilsidesat pligten til forudgående effektiv varsling på en sådan måde, at det kan blive ansvarlig for skader som følge af afbrydelse."

-----

-----

16/12/85

"Ansvarsfraskrivelse i elforsyningsvirksomheders leveringsbetingelser - driftsforstyrrelser m.v." blev behandlet. Udvalget vedtog at tiltræde følgende leveringsvilkår vedrørende driftsforstyrrelser i elforsyningernes leveringsbetingelser: "Elleverandøren vil søge at opretholde en regelmæssig elforsyning af god kvalitet. I tilfælde af strømafbrydelse og andre tilfælde af ikke-kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Overfor erhvervsdrivende er elleverandøren ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra elleverandørens side. Erhvervsdrivende opfordres til at tegne drifts-tabsforsikring. I de tilfælde, hvor anlægget volder skade på person eller ting gælder stærkstrømslovens § 6.4"

-----

-----

9/12/91

Udvalget vedtog at følgende bestemmelse i kontrakt ikke fandtes urimelig: "Begge parter skal efter bedste evne bestræbe sig på, at driftsforstyrrelser bliver så kortvarige og til så ringe ulempe som muligt. Ingen af parterne er ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed". Bestemmelsen indebærer, at parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, og der er kun tale om ved aftale at begrænse dette ansvar for så vidt angår driftstab, avancetab og andet indirekte tab i tilfælde hvor der ikke foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, hvilket ikke efter elforsyningsloven kan anses for urimeligt, ligesom det ikke efter elforsyningsloven kan anses for urimeligt at medtage en bestemmelse om, at begge parter efter bedste evne skal bestræbe sig på at afhjælpe eventuelle driftsforstyrrelser, således at de bliver så kortvarige og til så ringe ulempe som muligt.

-----

-----


Dansk Energi har i sommeren 2002 udsendt ELFORS vejledende bestemmelser om anmodning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale). Vejledningen blev behandlet af Energitilsynet den 7. maj 2002, hvor Energitilsynet (med visse forbehold) vedtog at meddele ELFOR, at netselskaberne indtil videre kan påregne, at deres anmeldelse i medfør af elforsyningslovens § 76 af vejledningen uændret som egne leveringsbetingelser ikke vil give anledning til indsigelse fra Tilsynets side, (Afsnit 92-95 i notatet).

§ 7 i vejledningen, der vedrører "Ansvar" har følgende ordlyd:

"7.1 Netvirksomheden er ansvarlig for afbrydelser, mangelfuld spændingskvalitet o. lign. efter de almindelige erstatningsregler.

Ved strømafbrydelse og andre tilfælde af ikke-kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Overfor erhvervsdrivende er netvirksomheden ikke ansvarlig overfor driftstab, ej heller avancetab eller anden indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra netvirksomhedens side. Erhvervsdrivende opfordres til at tegne driftstabsforsikring, (Afsnit 96-98).

Det kan således konstateres, at det af notatet fremgår, at udgangspunktet for forsyningsvirksomhedernes ansvar i forbindelse med udøvelse af deres aktiviteter er, at virksomhederne er undergivet dansk rets almindelige erstatningsregler, og i det omfang, energiprisudvalgene har fundet forsyningsselskabers ansvarsfraskrivelse acceptabel, har det drejet sig om erhvervsdrivendes indirekte tab og kun i tilfælde af simpel uagtsomhed.

På den anførte baggrund vil sekretariatet fremover ikke rette indvendinger imod ansvarsfraskrivelsesklausuler i forsyningsvirksomheders leveringsbestemmelser, udfærdiget i overensstemmelse med det hidtil accepterede.

Når en forsyningsvirksomhed i leveringsbestemmelserne tilkendegiver, at virksomheden ikke er ansvarlig for følgerne af afbrydelse af forsyningen - når den herfra tiltråde restanceinddrivelseprocedure er overholdt - er dette ikke en ansvarsfraskrivelsesbestemmelse, idet forsyningsvirksomheden - når den foreskrevne procedure er fulgt - ikke har udvist ansvarspådragende adfærd.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO