Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - november 2003


Orientering fra Energitilsynets sekretariat om elprisen for november 2003.

Elprisstatistikken er opgjort for perioden november 2002 - november 2003. Af tabel 1 fremgår den seneste udvikling i elprisen før afgifter og moms.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet november 2002 - november 2003

Pris øre/kWh

Hushold-ninger

Små
Virksom-heder

Store
Virksom-heder

Virksom-
heder i
Gns.

Nordpool
Spotpris
Vest

Nordpool
Spotpris
Øst

November '02

65,8

51,8

43,6

49,3

26,6

32,1

December

66,6

53,0

45,0

50,6

31,6

53,4

Januar '03

70,6

57,4

49,5

54,9

35,1

52,2

Februar

74,5

63,2

47,9

53,3

32,9

36,2

Marts

74,0

61,2

51,5

53,9

25,9

28,6

April

72,8

59,5

46,1

52,0

20,4

22,3

Maj

67,7

55,6

46,3

51,1

21,2

21,9

Juni

67,1

54,7

47,6

51,9

19,9

19,8

Juli

64,8

52,8

49,0

52,1

24,5

21,4

August

64,0

51,9

48,7

52,8

26,7

25,7

September

65,2

52,6

48,0

52,3

25,7

24,3

Oktober

65,8

53,1

47,3

51,5

24,9

27,4

November

66,5

53,7

48,1

52,4

 

 

Anm.: Nettoprisen er prisen ekskl. afgifter og moms.

I perioden november 2002 til november 2003 varierede spotpriserne i Vestdanmark mellem 19,9 øre /kWh i juni 2003 til 35,1 øre/kWh i januar 2003. Fra september til oktober 2003 er spotprisen i Vestdanmark faldet med 0,8 øre /kWh. I Østdanmark varierede spotpriserne fra 19,8 øre/kWh juni 2003 til 53,4 øre/kWh i december 2002. Fra september til oktober 2003 er spotprisen i Østdanmark steget med 3,1 øre /kWh. De små vandreserver i Norge og Sverige i vinteren 2002/03 medførte, at priserne blev presset op. En reducering af elforbruget til opvarmning i foråret 2003 medførte, at efterspørgslen på el faldt, hvilket bl.a. førte til faldende spotpriser hen over foråret og forsommeren.

De noget højere spotpriser i løbet af sommeren 2003 skyldes bl.a., at der var mangel på nedbør i det nordlige Skandinavien. Samtidigt var det varmt og tørt i Sydeuropa, hvilket medførte et forøget elforbrug til køling.

De højere spotpriser har haft et vist gennemslag på forbrugerpriserne, hvor husholdninger og virksomheder i perioden har oplevet en prisstigning. jf. tabel 1. For husholdninger er der en lille stigning i nettoprisen på 0,7 øre/kWh for november 2003 i forhold til samme måned i 2002. Den gennemsnitlige nettopris for virksomheder er i samme periode steget med 3,1 øre/kWh.

Husholdningernes elpris er fra oktober 2003 til november 2003 steget med 0,7 øre/kWh, medens den gennemsnitlige elpris for virksomheder i samme periode er steget med 0,9 øre/kWh.


El på markedsvilkår
Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra november 2002 til november 2003

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

November '02

19,3

18,8

December

20,5

20,0

Januar ´03

29,8

29,3

Februar

34,0

34,0

Marts

33,8

33,8

April

33,7

33,6

Maj

26,5

27,0

Juni

25,7

25,6

Juli

24,7

24,6

August

23,5

23,4

September

24,5

24,4

Oktober

25,3

25,3

November

26,3

26,3

Note : Forbrugerstørrelserne er : husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh.

El på markedsvilkår er en del af den samlede elpris. Det er den del af elprisen, som er fastsat på baggrund af markedsvilkår efter at alle kunder fra den 1. januar 2003 har fået mulighed for at skifte elleverandør. Den elpris husholdninger og virksomheder må betale for markedsdelen og aftagerpligtig el, sker imidlertid efter en sammenvejning for procentsatsen for miljøvenlige el, jf. tabel 3. Procentsatsen er centralt fastsat og varierer over måneder og landsdele.

Af tabel 2 fremgår det at prisen for el på markedsvilkår fra november 2002 har været stigende fra måned til måned indtil prisen toppede i februar 2003. Herefter har prisen været faldende frem til august, for på ny igen at være stigende frem til november 2003. Prisen for el på markedsvilkår ligger i november 2003 for husholdninger på et niveau som er 7,0 øre/kWh højere end i november 2002 og 1,0 øre/kWh højere end prisen i oktober 2003. For små virksomheder har forholdet været det samme og i november 2003 ligger prisen på et niveau, som er 7,8 øre/kWh højere end i november 2002. Fra oktober 2003 til november 2003 er prisen for små virksomheder steget med 1,0 øre/kWh.

Elprisstatistikken for november 2003 fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3.


Tabel 3. Elpris i november 2003

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små1)
virksomheder

Store1)
virksomheder

Virksomheder i gns. 1)

Abonnement

14,4

0,6

0,0

0,0

Markedsdel2)

16,8

14,4

15,4

15,4

Aftagerpligtig

Heraf vind
Heraf andet

16,0
3,4
12,6

19,9
3,4
16,5

16,9
3,4
13,5

20,1
3,4
16,7

Netbetaling

Heraf PSO
Heraf transmission
Heraf til distribution

19,3
3,0
5,4
10,9

18,8
3,0
5,4
10,4

15,8
3,0
5,4
7,4

16,9
3,0
5,4
8,5

Nettopris

66,5

53,7

48,1

52,4

Moms og afgifter
Heraf CO2-afgift
Heraf elafgift og eldist.bidrag.
Heraf moms

99,9
10,0
56,6
33,3

10,0
9,0
1,0
-

0,4
0,3
0,1
-

7,7
7,0
0,7
-

I alt

166,4

63,7

48,5

60,1

 

Note 1: Forbrugerstørrelserne er : husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser

Note 2 : For husholdningerne anvendes den gennemsnitlige årlige procentsats for den miljøvenlige el, svarende til årlig afregning. Markedsdelen af el er for virksomheder over 1 GWh beregnet som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen. Det vejede gennemsnit er tillagt en avance.


De enkelte elementer i elprisen
Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt på markedsvilkår bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Aftagerpligtig er den ved lov prioriterede el fra vedvarende energikilder som fx vindmøller. Fordelingen på markedsel og aftagerpligtig el er fastsat centralt af de system ansvarlige selskaber (Eltra og Elkraft) og varierer fra måned til måned forerhvervsvirksomheder.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør største delen af elprisen for husholdningerne.

Det fremgår ved sammenligning med tal fra Eurostat, at elprisen - næsten uanset forbrugsstørrelse - har været stigende fra 2001 og til 2003, jf. figur 1.
 

Figur 1. Samlet elpris eksklusiv moms og afgifter

Figur 1. Samlet elpris eksklusiv moms og afgifter

Note: For 2002 er elprisen baseret på Energitilsynets nye statistik for elprisen. For 1990-2001 er elprisen baseret på Eurostats tal, jf. Electricity Prices. Husholdningerne hører til 3,5 MWh kategorien. Erhverv er de øvrige kategorier

Tallene eksklusiv moms og afgifter fremgår af figur 2 og figur 3.


Figur 2. Elprissammenligning for husholdningerne (3,5 MWh)

Figur 2. Elprissammenligning for husholdningerne (3,5 MWh)Figur 3. Elprissammenligning for industri m. lille energiforbrug (2 GWh)

Figur 3. Elprissammenligning for industri m. lille energiforbrug (2 GWh)Figur. 4 Elprissammenligning for industri m. stort energiforbrug (50 Gwh
)

Figur. 4 Elprissammenligning for industri m. stort energiforbrug (50 Gwh)

Dokumentation for beregningerne findes på Energitilsynets hjemmeside:
www.Energitilsynet.dk\Afgørelser
(direkte link til dokumentationsnotatet)

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO