Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 45


År 2003, den 24. november afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.30. Mødet blev afholdt i Konkurrencestyrelsens lokaler, Nørregade 49, København K.

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik H. Østergaard, Morten Broberg, Uffe Bundgaard-Jørgensen, Anders Larsen, Niels I. Meyer, Birgitte Refn Wenzel og Jens Sejer Sørensen. Desuden deltog Torben Riber i sin egenskab af suppleant.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Christian Parbøl, Johan Piper og Marianne Larsson.


Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 45
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Metode til benchmarking af netselskaber og regionale transmissionsselskaber
5. Galten Elværk Net A/S - klage fra Århus Amt over krav om elmålere til signal- og vejbelysningsanlæg
6. Nykøbing Sjælland Elnet - konsekvenserne af Energitilsynets afgørelse af Dansk Energis primære påstand
7. Naturgas Fyn I/S - salg af aktiepost i Statoil Gazelle
8. VEKS - krav om forbrugerindflydelse i henhold til varmeforsyningslovens § 23h


Sager til orientering

9.NESA - produktet NaturStrøm - støtteordninger og salg gennem handelsselskab i 2004
10. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 45

Der forelå ikke grundlag for at erklære noget medlem inhabil ved behandlingen af de sager, der var på dagsordenen.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Uffe Bundgaard-Jørgensen deltog i mødet som stemmeberettigede medlemmer i stedet for Preben Schou, der havde meldt afbud.

Formanden orienterede om arbejdet i den af ministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende Energitilsynets fremtidige myndighedsrolle m.v. 1. fase i dette arbejde skal være afsluttet inden udgangen af december 2003. 1. fase omfatter Energitilsynets sekretariatsmæssige betjening og ressourcer hertil samt betydningen af implementeringen af EUs nye el- og gasdirektiver inden 1. juni 2004.

Formanden orienterede om Rigsrevisionens undersøgelse af myndighedernes behandling af elreformen.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4. Metode til benchmarking af netselskaber og regionale transmissionsselskaber

Ifølge elforsyningslovens § 70, stk. 2, fastsætter Energitilsynet årligt en indtægtsramme for net- og transmissionsvirksomhederne med henblik på dækning af en række omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden. Af bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder fremgår, at ministeren fastsætter et generelt effektivitetskrav og Energitilsynet fastsætter et individuelt krav under hensyn til den enkelte virksomheds effektiviseringspotentiale.

Den metode, der anvendes til benchmarking af selskaberne, er vedtaget af Energitilsynet på møde den 26. november 2001, og blev anvendt ved fastlæggelsen af effektivitetskravet for år 2002 og 2003.

Dansk Energi havde den 19. november 2003 i et høringssvar fremført ønsker om ændringer i den foreslåede metode.

Energitilsynet forventede, at tilsynet efter ministeriets udsendelse af en ny bekendtgørelse alene skal udmelde effektivitetskrav for 2004, men rammerne for 2005 til 2007 vil blive fastsat på grundlag af nye regler udarbejdet i 2004.

Det var Energitilsynets vurdering, at kvaliteten af datagrundlaget til brug for benchmarkingen er forbedret i forhold til analyserne i 2001. Energitilsynet fandt endvidere, at væsentlige ændringer af benchmarkmetoden først kan komme på tale i forbindelse med reguleringen fra 2005 og må afvente et udviklingsarbejde. Korrektion for data- og metodeusikkerhed bør indtil da og som ved benchmarking i 2001 ske ved i passende omfang at korrigere bedst practice m.v. herfor.

Energitilsynet vedtog:

 • at bemyndige Energitilsynets formand til at træffe beslutning om den konkret anvendte metode til benchmarking af selskabernes effektivitet, jf. forretningsordenens § 3, stk. 2. Beslutningen skal ske med inddragelse af Energitilsynets drøftelse på mødet den 24. november 2003 og under hensyn til yderligere bemærkninger fra Dansk Energi. Foreningen tilbydes 1 uge fra dags dato til at fremsende supplerende bemærkninger.

Energitilsynet orienteres om beslutningen og en indstilling om udmelding af individuelle effektivitetskrav vil blive forelagt tilsynet til afgørelse. Herefter offentliggøres den konkret anvendte metode, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001.


ad punkt 5: Galten Elværk Net A/S - klage fra Århus Amt over krav om elmålere til signal- og vejbelysningsanlæg

Århus Amt havde klaget til Energitilsynet over, at Galten Elværk Net A/S har stillet krav om, at der skal opsættes målere for alle eksisterende installationer vedrørende amtets signal- og vejbelysningsanlæg.

Hidtil har signal- og vejbelysningsanlæg, når man kender den installerede effekt og benyttelsestid, kunnet afregnes ud fra et beregnet forbrug. Galten Elværk Nets krav om opsætning af målere vil derimod påføre amtet en række anlægsudgifter til etablering af separate tændings/målerskabe, hvori måleren er placeret samt øvrige ændringer i eksisterende anlæg. Selve måleren opsættes, ejes og vedligeholdes af netselskabet. Betalingen for måleren sker via abonnementsafgiften.

Galten Elværk Net har som begrundelse for målerkravet henvist til de relevante bestemmelser i elforsyningsloven, hvorefter bl.a. netselskabet skal måle den elektricitet, der transporteres gennem virksomhedens net.

Det følger endvidere af elforsyningsloven, at systemansvaret skal udarbejde forskrifter for netselskabernes målinger. Eltra har - som systemansvarlig i Galten Elværk Nets forsyningsområde - udarbejdet forskrifter med nærmere krav til netselskabernes afregningsmåling samt tekniske krav til måling.

Eltra havde i den konkrete sag vurderet, at Galten Elværk Nets målerkrav over Århus Amt var i overensstemmelse med disse forskrifter.

Energitilsynet vedtog:

 • at meddele Århus Amt og Galten Elværk Net A/S, at de af Galten Elværk Net A/S fremsatte krav om opsætning af elmålere i amtets signal- og vejbelysningsanlæg ikke på det foreliggende grundlag er urimelige eller i strid med elforsyningsloven, jf. lovens §6, stk. 3, og §77, stk. 1.
 • at henlede de systemansvarlige selskabers opmærksomhed på, at der i systemansvarets måleforskrifter bør tages højde for, at samfundsøkonomiske hensyn tilgodeses, således at målerkrav står i rimeligt forhold til omkostningerne.


ad punkt 6: Nykøbing Sjælland Elnet - konsekvenserne af Energitilsynets afgørelse af Dansk Energi's primære påstand

Dansk Energi havde tilkendegivet, at Energitilsynet - efter foreningens opfattelse - var i besiddelse af de oplysninger, som er nødvendige for at godkende Nykøbing Sjælland Elnets åbningsbalance pr. 1. januar 2000.

På denne baggrund anmodede Dansk Energi Energitilsynet om at oplyse, om man var enig heri, herunder om tilsynet havde behov for yderligere oplysninger for at kunne godkende netselskabets åbningsbalance 1. januar 2000.

Dansk Energi havde endvidere givet udtryk for, at det er foreningens opfattelse, at egenkapital, der er etableret i perioder, hvor der udelukkende er leveret under 500 volt, er fri egenkapital og at egenkapital, der er etableret i perioder, hvor der er leveret over 500 volt, er bunden kapital. Under henvisning hertil havde Dansk Energi meddelt tilsynet, at foreningen afventer Energitilsynets beslutning om, hvorledes princippet om nedskrevne genanskaffelsesværdier skal anvendes ved opgørelsen af sådanne virksomheders fri egenkapital.

Energitilsynet vedtog:

 • at det under henvisning til elforsyningslovens §§ 74 og 100, meddeles Dansk Energi, at Energitilsynets godkendelse af Nykøbing Sjælland Elnets åbningsbalance 1. januar 2000, som efter det oplyste indtil ultimo 1999 alene leverede under 500 volt, indebærer anmeldelse af en værdiansættelse af aktiver og passiver ultimo 1999.
 • at det meddeles Dansk Energi, at værdiansættelse af aktiverne i 1999 kan foretages efter nedskrevne genanskaffelsesværdier samt at anvendelsen af denne metode indebærer, at der skal ske korrektion for teknologisk forældelse, jfr. NESA afgørelsen.

En forudsætning for Energitilsynets godkendelse af Nykøbing Sjælland Elnets åbningsbalance pr. 1. januar 2000 er herudover, at opgørelsen er påtegnet af en revisor, som erklærer sig om netselskabets leveringsniveau, overtagelser og fusioner samt, hvorledes opgørelsen af den fri egenkapital ultimo 1999 kan indgå i netselskabets åbningsbalance 1. januar 2000.

Med hensyn til spørgsmålet om hvordan selskaber der både har leveret over og under 500 volt kan anmelde fri egenkapital, besluttede Energitilsynet at bemyndige sekretariatet til at indlede en drøftelse med dansk Energi om dette spørgsmål.


ad punkt 7: Naturgas Fyn I/S - salg af aktiepost i Statoil Gazelle

Naturgas Fyn I/S' datterselskab Gazelle A/S har indgået en aktiekøbsaftale med Statoil Danmark A/S, hvorefter Statoil Danmark A/S køber en aktiepost på 30 % af Gazelle A/S' datterselskab Statoil Gazelle A/S. Samarbejdet er etableret som et joint venture. Statoil Danmark A/S kan på sigt overtage Naturgas Fyn I/S' forsyningsaktiviteterne, som er placeret i Statoil Gazelle A/S og dettes datterselskab Statoil Gazelle Forsyning A/S.

I henhold til § 35, stk. 1, i lov om naturgasforsyning har en kommune pligt til at opgøre størrelsen af kommunens indskudskapital samt nettoprovenu ved salg af et naturgasselskab eller andele eller aktier m.v. i et naturgasselskab.

Naturgas Fyn I/S havde den 23. september 2003 foretaget anmeldelse af denne opgørelse til Energitilsynet i henhold til lovens § 35, stk. 3. I henhold til § 35, stk. 5, skal Energitilsynet træffe afgørelse om, hvorvidt den af Naturgas Fyn I/S' anmeldte opgørelse kan godkendes. I tilfælde af en godkendelse skal Energitilsynet meddele Indenrigsministeriet det beløb, som Naturgas Fyn I/S' ejerkommuner har opnået i nettoprovenuet ved salget og som herefter vil blive modregnet i kommunernes bloktilskud i henhold til lov om kommunal udligning, jf. lovens § 35, stk. 6.

I anmeldelsen har Naturgas Fyn I/S medtaget en forrentning af indskudskapitalen siden selskabets stiftelse. Der forelå imidlertid ikke dokumentation for nogen forudgående godkendelse af forrentning, hverken fra Gas- og Varmeprisudvalget eller for perioden 1. januar - 30. juni 2000 fra Energitilsynet, jf. den tidligere varmeforsyningslovs §20.

På mødet fandt flere medlemmer, at spørgsmålet om eventuel godkendelse af den af Naturgas Fyn I/S anmeldte tilskrevne forrentning af indskudskapitalen derfor måtte afvente en ekstern juridisk vurdering af indholdet af kravet til forudgående godkendelse.

Energitilsynet vedtog at meddele Naturgas Fyn I/S:

 • at Energitilsynet i henhold til naturgasforsyningslovens § 35, stk. 5, kan godkende den anmeldte indskudskapital på 8,125 mio. kr.
 • at Energitilsynet på nuværende tidspunkt ikke kan godkende den af Naturgas Fyn I/S anmeldte tilskrevne forrentning af indskudskapitalen frem til 30. juni 2000 set i lyset af, at Naturgas Fyn ikke har indhentet en egentlig tilladelse hertil fra Gas- og Varmeprisudvalget (Energitilsynet i perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000).
 • at Energitilsynet vil søge en afklaring heraf gennem en ekstern juridisk vurdering og herefter træffe afgørelse om eventuel godkendelse af den del af indskudskapitalen, der udgøres af forrentning af indskudskapitalen i perioden siden selskabets stiftelse frem til 30. juni 2000.
 • at Energitilsynet i henhold til § 35, stk. 5, ikke kan godkende den anmeldte forrentning af indskudskapitalen i Naturgas Fyn I/S efter 1. juli 2000, jf. bemærkningerne til § 37, stk. 7.
 • at Energitilsynet godkender, at nettoprovenuet til ejerkommunerne i forbindelse med salget af aktieandele i Statoil Gazelles A/S udgør 0 kr. Det sker under forudsætning af:

a) at 27 mio. kr. ud af salgssummen på 33 mio. kr. fra salget af aktier i Statoil Gazelle A/S tilfalder Naturgas Fyn A/S' transportkunder i form af lavere priser.

b) at tilbageførslen sker i tilknytning til salget, dvs. hurtigst muligt.

c) at Naturgas Fyn I/S som dokumentation herfor hurtigst muligt og senest den 1. juli 2005 fremsender en revisorpåtegnet erklæring om, at 27 mio. kr. ud af salgssummen på 33 mio. kr. fra salget af aktier i Statoil Gazelle A/S er tilfaldet Naturgas Fyn I/S' transportkunder i form af et ekstraordinært afdrag på anlægsgælden, og dette medfører lavere transportpriser.

d) at Energitilsynet i den foreliggende afgørelse udelukkende har taget stilling til salget af 30 % af aktiekapitalen i Statoil Gazelle A/S. Yderligere overdragelser af aktier til Statoil Danmark A/S eller andre parter vil kræve fornyet anmeldelse i henhold til § 35.

Godkendelsen indebærer, at Energitilsynet i henhold til lovens § 35, stk. 6, vil meddele Indenrigsministeriet, at Energitilsynet i den foreliggende sag har godkendt et nettoprovenu til Naturgas Fyn I/S' ejerkommuner 0 kr.

 • at Energitilsynet i sin afgørelse ikke har taget stilling til Naturgas Fyn I/S' og datterselskabers åbningsbalancer per 1. januar 2003, herunder posten "øvrig egenkapital", jf. § 61. Det samme gør sig gældende for fordelingen af aktiver og passiver i forbindelse med den gennemførte selskabsmæssig opsplitning af Naturgas Fyn I/S per samme dato, jf. § 60 a.
 • at Energitilsynet vil fastsætte de nærmere retningslinier i henhold til lovens § 61, stk. 1, vedrørende opgørelse over kapitalforhold og åbningsbalancer, når rammerne for den kommende indtægtsrammeregulering er fastlagt. I den forbindelse vil Energitilsynet også tage stilling til, om bestemmelserne i henhold til § 60 a vedr. placering af aktiver og passiver på de enkelte selskabsenheder er overholdt.


ad punkt 8: VEKS - krav om forbrugerindflydelse i henhold til varmeforsyningslovens § 23h

7 forbrugerejede fjernvarmeværker, der får leveret varme fra VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) (Greve Strandby Fjernvarmeværk A.m.b.a., Hundige Fjernvarmeværk A.m.b.a, Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a, Solrød Fjernvarmeværk A.m.b.a, Svogerslev Fjernvarmecentral A.m.b.a., Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. og Vejlegårdsparken Fjernvarmecentral A.m.b.a.), har henvendt sig til Energitilsynet vedrørende forbrugerindflydelse. Senere har Mosede Fjernvarmeværk, der tillige får leveret varme fra VEKS, tilsluttet sig henvendelsen.

De forbrugerejede fjernvarmeværker ønsker Energitilsynets stillingtagen til, hvorvidt kravet i varmeforsyningslovens § 23h, stk. 1, om at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i en virksomhed, der ejer anlæg til fremføring af opvarmet vand skal vælges af forbrugerne i virksomhedens forsyningsområde kan anses for opfyldt i forholdet mellem de forbrugerejede værker i VEKS´ forsyningsområde og VEKS.

I henhold til § 23h, stk. 2, i varmeforsyningslovens anses indflydelseskravet i stk. 1, for opfyldt for virksomheder der drives i andelsselskabsform, hvis bestyrelsen er valgt af en eller flere kommunalbestyrelser i området. Det samme gælder, hvis virksomheden drives som en selvejende institution eller i foreningsform.

Energitilsynet fandt, at denne begrundelse, uanset at VEKS drives i interessentskabsform, også måtte anses for at være gældende i det foreliggende tilfælde hvor bestyrelsesmedlemmerne i VEKS vælges af kommunalbestyrelserne i de kommuner, der er interessenter i VEKS, og hvor de forbrugerejede værker er beliggende.

Energitilsynet vedtog:

 • at meddele VEKS og Greve Strandby Fjernvarmeværk A.m.b.a., Hundige Fjernvarmeværk A.m.b.a, Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a, Solrød Fjernvarmeværk A.m.b.a, Svogerslev Fjernvarmecentral A.m.b.a, Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a, Vejlegårdsparken Fjernvarmecentral A.m.b.a. og Mosede Fjernvarmeværk, at kravet om forbrugerindflydelse i henhold til varmeforsyningslovens § 23h, stk. 1, må anses for opfyldt i forholdet mellem VEKS og de forbrugerejede værker der får forsyning fra VEKS.


ad punkt 9: NESA - produktet NaturStrøm - støtteordninger og salg gennem handelsselskab i 2004

På sit møde den 26. maj 2003 besluttede Energitilsynet at meddele forsyningspligtselskabet NESA Forsyning A/S, at Energitilsynet kunne godkende selskabets anmeldte merpris for Naturstrøm for året 2003.

Energitilsynet tog på mødet i maj alene stilling til Naturstrøm produktet for 2003. Energitilsynet besluttede, at NESA skulle foretage en fornyet anmeldelse til tilsynet, såfremt selskabet ønsker at sælge et Naturstrøm produkt til forsyningspligtkunder i 2004.

Forud for Energitilsynets møde den 24. november 2003 havde NESA Forsyning A/S meddelt, at selskabet ikke vil tilbyde Naturstrøm produktet i 2004.

Energitilsynet konstaterer, at i det omfang et Naturstrøm produkt udbydes af et elhandelsselskab har tilsynet ikke godkendelseskompetence. Energitilsynet har derfor ikke taget stilling til prissætningen for Naturstrøm produkt for 2004.


ad punkt 10: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste Energitilsynsmøde er den 15. december 2003.

Mødet afsluttet kl. 12.00.

Bilag : Udarbejdet til møde nr. 45 -  Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO