Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 44


År 2003, den 27. oktober afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.30. Mødet blev afholdt i Konkurrencestyrelsens lokaler, Nørregade 49, København K.

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik H. Østergaard, Preben Schou, Morten Broberg, Jens Sejer Sørensen, Anders Larsen, Niels I. Meyer og Birgitte Refn Wenzel. Desuden deltog Uffe Bundgaard-Jørgensen og Torben Riber i deres egenskab af suppleanter.

Til stede fra sekretariatet var: Nils Jan Hansen, Christian Parbøl, Johan Piper og Marianne Larsson


Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 44
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. NVE - overtagelse af Sorø Kommunale Værker
5. BOE Net A/S - anmodning om genoptagelse af Dansk Energis principale påstand i prøvesag
6. Midtjyske Net - prisfastsættelse ved opdeling og udskillelse af 60 kV nettet
7. Retningslinier for behandling af sager angående adskillelse mellem forsyningspligtsselskabers og handelsselskabers virksomhed.
8. Forsyning A/S - klage fra Brdr. Evers A/S om sammenblanding af regulerede og ikke-regulerede forretningsområder hos forsyningsselskabet (manglende gennemsigtighed)


Sager til orientering

9. Kommuners og amtskommuners registreringspligt efter lov nr. 452 af 10. juni 2003
10. Effektivitetsregulering af 400 kV transmissionsselskaberne - International benchmarkingstudie
11. Møde i Madrid Forum den 24. - 25. september 2003
12. Fjernaflæsning af energimålere - forespørgsel fra Kamstrup A/S
13. Udviklingen i elpriserne, juli kvartal 2003
14. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 44

Der forelå ikke grundlag for at erklære noget medlem inhabil ved behandlingen af de sager, der var på dagsordenen.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om den af ministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende Energitilsynets fremtidige myndighedsrolle m.v. samt Energistyrelsens overvejelser vedrørende indtægtsrammeregulering efter den 1. januar 2004, hvor en ny 4-årig reguleringsperiode indledes.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: NVE - overtagelse af Sorø Kommunale Værker

Energitilsynet drøftede under dagsordenens punkt 4 NVE's overtagelse af Sorø Kommunes elforsyningsaktiviteter den 1. januar 1999.

Af den anmeldte aftale om overtagelsen af Sorø Kommunale Værker (SKV) med el- og fjernvarmeforsyning fremgik for så vidt angår elforsyningsvirksomheden, at NVE mod betaling af 420.000 kr. havde erhvervet ejendomsretten til SKV-elanlæg og distributionsnet, fast ejendom, der er knyttet til elforsyningen samt transformerstationsgrunde. Det fremgik herudover af aftalen, at NVE havde betalt Sorø Kommune 457.318 kr. for kommunens ejer-andel i Sjællandske Kraftværker samt 122.000 kr. for overtagelse af løsøre.

Energitilsynet vedtog:

  • at NVE's overtagelse af Sorø Kommunes elforsyningsvirksomhed er omfattet af de tidligere bestemmelser i elforsyningslovens § 37, og at anmeldelsespligten påhviler Sorø Kommune.
  • at endelig godkendelse af Sorø Kommunes § 37-opgørelse af NVE's overtagelse af elforsyningsvirksomheden er betinget af, at Sorø Kommune fremsender en revisionserklæring om størrelsen af kommunens indskudskapital i elforsyningen ved overdragelsen, herunder størrelsen af indskudskapitalen i Sjællandske Kraftværker. Revisionserklæringen skal herudover indeholde en endelig opgørelse af NVE's samlede betalinger til Sorø Kommune i forbindelse med overdragelsen.

Sekretariatet har herefter meddelt Sorø Kommune, at kommunens § 37-opgørelse skal indleveres til sekretariatet senest den 1. december 2003, hvorefter opgørelsen vil blive forelagt for Energitilsynet.


ad punkt 5: BOE Net A/S - anmodning om genoptagelse af Dansk Energis principale påstand i prøvesag

Dansk Energi anmeldte den 18. juni 2003 som mandatar for de 3 netselskaber BOE Net A/S, Energi Horsens NET A/S og Nykøbing Sjælland Elnet en opgørelse af den fri egenkapital i netselskaberne i forbindelse med anmeldelse af åbningsbalancer 1. januar 2000.

Anmeldelsen var ledsaget af en principal påstand om, at Energitilsynet skal anerkende, at netselskabernes samlede egenkapital er fri egenkapital, jf. elforsyningslovens § 74, stk. 3.

Denne anmeldelse blev behandlet på Energitilsynets møde den 25. august 2003, hvor Tilsynet vedtog at meddele Dansk Energi, at Tilsynet ikke i medfør af elforsyningslovens § 74, stk. 2, ville kunne godkende åbningsbalancer pr. 1. januar 2000 for Energi Horsens Net A/S og BOE Nets A/S, i henhold til elforsyningslovens §§ 74 og 100, hvor netselskabernes samlede egenkapital er omfattet af elforsyningslovens § 74, stk. 3. samt at Tilsynet i medfør af elforsyningslovens § 74, stk. 2, ville kunne godkende en åbningsbalance pr. 1. januar 2000 for Nykøbing Sjælland Elnet i henhold til elforsyningslovens §§ 74 og 100, hvor egenkapitalen opgjort i selskabets regnskab for 1999 som udgangspunkt vil være omfattet af elforsyningslovens § 74, stk. 3.

Ved afgørelsen lagde Energitilsynet vægt på, at hvile-i-sig-selv reguleringen, der blev indført i § 9 i den tidligere gældende elforsyningslov indebar, at der skulle sondres mellem fri og bunden egenkapital.

Det var af Dansk Energi til sagens behandling i august 2003 oplyst, at Energi Horsens Net A/S og BOE Net A/S har leveret elektricitet ved spænding over 500 volt, hvorfor selskaberne var omfattet af hvile-i-sig-selv reguleringen i den tidligere gældende elforsyningslovs § 9, stk. 1 - 3.

Nykøbing Sjælland Elnet var ikke omfattet af § 9, stk. 1 - 3, i den daværende elforsyningslov, da virksomheden - efter det oplyste - under den tidligere elforsyningslov alene har leveret elektricitet ved spænding under 500 volt. Konsekvenserne heraf var, at Nykøbing Sjælland Elnet alene kunne pålægges tilbageføring af kapital til forbrugerne, hvis det daværende Elprisudvalg havde grebet ind over for urimelig kapitaldannelse i medfør af § 10, stk. 4, i den tidligere gældende elforsyningslov.

Dansk Energi har efterfølgende oplyst, at BOE Net A/S i perioden 1/7 1977 og frem til juli 1998 alene leverede ved en spænding under 500 volt. Dansk Energi har fremsendt en revisionserklæring herom og anmodet om genoptagelse af sagen for dette selskab.

I det der foreligger nye faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse er Energitilsynet som udgangspunkt forpligtet til imødekomme anmodningen om genoptagelse af sagen. Den fremsendte revisionserklæring fandtes dog ikke tilstrækkelig til den nye sagsbehandling.

Energitilsynet vedtog:

  • at meddele Dansk Energi at Energitilsynet er indstillet på at genoptage behandlingen af sagen vedr. BOE i lyset af de nu foreliggende oplysninger
  • at bemyndige sekretariatet til at indlede drøftelser med Dansk Energi om, hvordan kravet til dokumentation kan tilgodeses for de netselskaber, der har været undtaget fra bestemmelserne i §9, stk. 1-3, i den tidligere elforsyningslov, idet de alene har leveret elektricitet ved spænding under 500 volt.


ad punkt 6: Midtjyske Net - prisfastsættelse ved opdeling og udskillelse af 60 kV nettet

Midtjyske Net A.m.b.a. er et regionalt transmissionsselskab, der ejer de lokale 60 kV og 150 kV net.

Midtjyske Nets 60 kV net påtænktes udskilt til ejerne.

På Energitilsynets møde den 25. november 2002 vedtog Tilsynet at meddele Midtjyske Net A.m.b.a., at kompensationsbetalinger for overtagelse af større net end ejerandel ikke kunne anses for en indregningsberettiget omkostning. Denne afgørelse har Midtjyske Net indbragt for Energiklagenævnet

Efter et arbejde med andre og alternative modeller havde Midtjyske Net den 16. september 2003 på ny rettet henvendelse til Energitilsynet om opdeling og udskillelse af 60 kV nettet.

Ved opdelingen påtænktes 60 kV netdelene at overgå til hver af Midtjyske Nets ejerselskaber pr. 1. januar 2004. Værdiansættelserne skulle ske på grundlag af bogførte værdier. (Opgjort efter indtægtsrammebekendtgørelsens bestemmelser).

For perioden 1. januar 2004 til 31. december 2008 ønskedes anvendt en puljeordning svarende til den, der anvendes mellem Eltra og de regionale transmissionsselskaber, idet hver af andelshaverne skulle drive egne 60 kV anlæg og afholde de dermed forbundne omkostninger og fra et fællesskab modtage betaling svarende til indtægtsrammen for de pågældende anlæg. Via fællesskabet skulle opkræves én fælles tarif i hele det område, der i dag er Midtjyske Nets ansvarsområde.

Efter 1. januar 2009 skulle det enkelte netselskab opkræve indtægtsrammen hos selskabets egne brugere for den del, der var overtaget.

Modellen for opkrævning er som anført af Midtjyske Net A.m.b.a. den model, der anvendes af de systemansvarlige virksomheder. Da bestemmelsen i elforsyningslovens § 21, stk. 4, omhandler net, der stilles til rådighed for systemansvaret, er bestemmelsen ikke gældende for den servicevirksomhed, der påtænktes at opkræve en ensartet tarif hos brugerne i andelshavernes forsyningsområde.

Energitilsynet vedtog at meddele Midtjyske Net A.m.b.a.:

  • at Energitilsynet ikke har bemærkninger til den påtænkte udskillelse af 60 kV nettet til andelshaverne, såfremt de enkelte andelshavere overtager deres del af nettet til en værdi, der er opgjort på grundlag af bestemmelserne i indtægtsrammebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder), jfr. især §§ 7 og 51.
  • at det - i forbindelse med udskillelse af 60 kV nettet til andelshaverne - vil være i strid med elforsyningslovens § 9, stk. 2, - såfremt der hos brugerne i det enkelte netselskab opkræves mere end indtægtsrammen for den netdel, selskabet har fået udskilt fra Midtjyske Net A.m.b.a.


ad punkt 7: Retningslinier for behandling af sager angående adskillelse mellem forsyningspligtselskabers og handelsselskabers virksomhed

Sekretariatet har gennem en række konkrete klagesager og i sit øvrige tilsynsarbejde fundet, at snitfladen mellem de regulerede kollektive elforsyningsvirksomheder og de ikke-regulerede interesseforbundne virksomheder indebærer en række problematikker i relation til elforsyningslovens § 46, stk. 4, og § 84 a. Problemstillingen drejer sig om, at priser og vilkår skal afspejle markedsvilkår, når der udveksles ydelser mellem interesseforbundne virksomheder.

Forholdet vedrører bl.a. krav til dokumentation for, at priser og vilkår i den interne afregning afspejler markedsvilkår, principper for prisfastsættelse af ydelser mellem interesseforbundne virksomheder samt kollektive elforsyningsvirksomheders outsourcing af aktiviteter til interessseforbundne virksomheder.

Energitilsynet vedtog at bemyndige sekretariatet til:

  • at drøfte det af sekretariatet udarbejdede forslag til retningslinier på området med Dansk Energi med henblik på i muligt omfang at få branchen til at medvirke til løsningen af de beskrevne problemstillinger.

På grundlag af denne drøftelse vil Energitilsynet vil træffe beslutning om den endelige udformning af retningslinierne på området.


ad punkt 8: Forsyning A/S - klage fra Brdr. Ewers A/S om sammenblanding af regulerede og ikke-regulerede forretningsområder hos forsyningsselskabet (manglende gennemsigtighed)

I november 2002 anmodede Brdr. Ewers A/S via Dansk Landbrugs Elforsyning A/S (DLE) Forsyning A/S om at genindtræde hos forsyningspligtselskabet. Forsyning A/S ejes af forsyningspligtselskaberne NRGi Net A/S, Energi Horsens Net A/S og ESS Net A/S og varetager disse selskabers forsyningspligt i henhold til elforsyningsloven.

I forbindelse med Brdr. Ewers A/S korrespondance med Forsyning A/S omkring genindtrædelse i forsyningspligten blev en for Brdr. Ewers A/S uvedkommende tredjepart ESS Erhverv A/S inddraget i kunde og leverandør forholdet.

Forsyning A/S har outsourcet en række arbejdsopgaver til bl.a. ESS Erhverv A/S. Det fremgår af klagen, at det er ESS Erhverv A/S´ navn og CVR-nr., der fremtræder på afregninger og korrespondance fra Forsyning A/S til dennes kunder/kundeemner.

Energitilsynet finder det rimeligt, at kunder og kundeemner i enhver form for kommunikation og markedsføring med kollektive elforsynings-virksomheder på gennemsigtige vilkår, jf. elforsyningslovens § 6, altid kan gennemskue hvem der er den juridiske modpart/produktudbyder. Firmanavn, logo m.v. på den juridiske enhed, der er juridisk modpart til kunden/kundeemnet skal følgende fremtræde klart og tydeligt i enhver form for kommunikation og markedsføring. Direkte eller indirekte inddragelse af ikke regulerede selskabers navn, logo m.v. må i udgangspunktet ikke forekomme i kommunikation og markedsføring mellem regulerede elforsyningsvirksomheder og disses kunder/kundeemner.

Energitilsynet vedtog at meddele parterne:

  • at Forsyning A/S ikke har stillet nærværende ydelser til rådighed for Brdr. Ewers A/S på rimelige og gennemsigtige vilkår i overensstemmelse med elforsyningslovens § 6, stk. 3.
  • at Forsyning A/S, jf. elforsyningslovens §§ 77, stk. 1 og 82, stk. 5, uden unødigt ophold skal bringe forhold af denne type til ophør, således at tredjeparten ESS Erhverv A/S´ navn, CVR-nr. m.v. ikke figurerer på nogen form for kommunikation mellem kunder/kundeemner og Forsyning A/S.

I forbindelse med behandlingen af punkt 7 og 8 udbad Energitilsynet sig en redegørelse for sekretariatets kontrol med forsyningsvirksomhedernes overholdelse af bestemmelserne.


ad punkt 9: Kommuners og amtskommuners registreringspligt efter lov nr. 452 af 10. juni 2003

I et af sekretariatet udarbejdet notat blev medlemmerne orienteret om de nye regler om modregning i de kommunale og amtskommunale statstilskud med de vederlag, der modtages af kommuner og amtskommuner ved afståelse af elforsyningsvirksomheder og varmeforsyningsvirksomheder.

Hvor der tidligere skete fuldstændig modregning af nettoprovenuet, efter at indskudskapitalen var trukket fra, skal der nu modregnes i hele det modtagne vederlag, men med en lavere procentsats.

Modregningen udvides til også at omfatte uddelinger, f.eks. i form af udbytte.

De nye regler fremgår af lov nr. 452 af 10 juni 2003 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommunal udligning.

Efter loven skal de berørte kommuner og amtskommuner registrere modtagne uddelinger og vederlag.

Registreringerne skal inden for nærmere tidsfrister indberettes til Energitilsynet, som skal godkende indberetningerne. Energitilsynet indberetter de godkendte beløb til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på reduktion af de kommunale og amtskommunale statstilskud.

Sekretariatet har udarbejdet en vejledning til kommunerne om registreringerne og indberetningen, som har været drøftet med de kommunale organisationer og Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Formanden ville på Tilsynets vegne godkende den af sekretariatet udarbejdede vejledning i den endelige form, således at denne snarest kunne udsendes til kommunerne


ad punkt 10: Effektivitetsregulering af 400 kV transmissionsselskaberne - International benchmarkingstudie

På grundlag af et af sekretariatet udarbejdet notat om internationale benchmarkinganalyser drøftede Energitilsynets medlemmer udformningen af den kommende effektivitetsregulering af 400 kV transmissionsselskaberne.


ad punkt 11: Møde i Madrid Forum den 24.-25. september 2003

I et af sekretariatet udarbejdet notat blev Energitilsynets medlemmer orienteret om forløbet af det 7. møde i The European Gas Regulatory Forum i Madrid den 24. og 25. september 2003.


ad punkt 12: Fjernaflæsning af energimålere - forespørgsel fra Kamstrup A/S

På grundlag af et af sekretariatet udarbejdet notat diskuterede Energitilsynets medlemmer spørgsmål i forbindelse med fjernaflæsning af energimålere.


ad punkt 13: Udviklingen i elpriserne, juli kvartal 2003

I et af sekretariatet udarbejdet notat blev Energitilsynets medlemmer orienteret om udviklingen i elpriserne i juli kvartal 2003.


ad punkt 14: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste Energitilsynsmøde er den 24. november 2003.

Mødet afsluttet kl. 12.15.

Bilag : Udarbejdet til møde nr. 44 -  Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO