Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 39


År 2003, den 28. april afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.30. Mødet blev afholdt i Konkurrencestyrelsens lokaler, Nørregade 49, København K.

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik H. Østergaard, Morten Broberg, Niels I. Meyer, Birgitte Refn Wenzel, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen, Uffe Bundgaard-Jørgensen og Torben Riber.

Torben Riber deltog i mødet i sin egenskab af suppleant.

Til stede fra sekretariatet var: Nils Jan Hansen, Jacob Schaumburg-Müller, Christian Parbøl, Johan Piper og Marianne Larsson.


Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 39
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Fastsættelse af maksimal forrentningssats for 2002
5. Vejledning for forsyningspligtige elselskaber
6. Indtægtsrammer ved fusion af netvirksomheder
7. Middelfart Fjernvarme - klage over værkets lån til Middelfart kommune
8. NESA - klage over fjernvarmeprisen i Skævinge
9. Energiprisudvalgene - tinglysning


Sager til orientering

10. Udviklingen i elpriserne, januar kvartal 2003
11. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 39

Der forelå ikke grundlag for at erklære noget medlem inhabil ved behandlingen af de sager, der var på dagsordenen.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Uffe Bundgaard-Jørgensen deltog i mødet som stemmeberettiget medlem i stedet for Anders Larsen, der var fraværende.

Formanden orienterede om det forestående betydelige arbejde vedrørende opgørelser af elselskabernes fri egenkapital efter at principielle spørgsmål i forbindelse med opgørelsen af NESA´s fri egenkapital var blevet afgjort i Tilsynet.

Formanden orienterede endvidere om Rigsrevisionens udkast til beretning om Norgesaftalerne. Formanden ville sammen med sekretariatet udarbejde kommentarer til udkastet.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Fastsættelse af maksimal forrentningssats for 2002

Ifølge bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen) og tidligere indtægtsrammebekendtgørelser for netselskaberne på elområdet skal Energitilsynet fastsætte en maksimal forrentningssats, der skal anvendes ved beregning af et beløb til den forrentning, der kan indgå i de enkelte netselskabers indtægtsrammer.

I medfør af indtægtsrammebekendtgørelsens § 25, stk. 2, skal Tilsynet desuden fastsætte den nettoomsætningsformue i årene 2002 og 2003, der indgår i netvirksomhedernes forrentningsgrundlag fra år 2002.

Dansk Energi havde afgivet høringssvar i sagen. Energitilsynet var blevet orienteret om dette.

Formanden lagde vægt på, at den opstillede model til fastsættelse af den maksimale forrentningssats for elnetvirksomhederne var tilpasset den model, som Tilsynet tidligere havde anvendt ved fastsættelse af den maksimale forrentningssats for DONG Naturgas A/S' transmissionssystem. En væsentlig årsag til afvigelser mellem modellerne skyldes forskelle i reglernes forudsætninger om egenkapitalens størrelse.

På elområdet skal der i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen tages udgangspunkt i 40% egenkapital ved fastsættelse af forrentningssatsen, hvorimod der ved opgørelser på gasområdet skal tages udgangspunkt i den faktiske soliditet.

Tilsynet vedtog, at den maksimale forrentningssats, der jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 1, skal anvendes ved beregning af et beløb til forrentning for år 2002, fastsættes til 7,0 %.

Endvidere vedtog Tilsynet, at den maksimale forrentningssats, der jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 1, skal anvendes ved beregning af et beløb til forrentning for år 2003 fastsættes efter følgende model:

r(t) = a ´ rfk(t) + b ´ rek(t),

hvor:

a = Andel af fremmedkapital (60 %)

b = Andel af egenkapital (40 %)

Rfk(t) = Finansieringsomkostninger (nominel årlig rente)

vedrørende fremmedkapital.

Rek(t) = Finansieringsomkostninger (nominel årlig rente)

vedrørende egenkapital.

Den præcise beregning for år 2003 skal fastsættes af Energitilsynet på Tilsynets møde i januar 2004, således at virksomhederne kan tage højde for det ved udarbejdelse af de endelige regnskaber for år 2003.

Endelig vedtog Tilsynet, at den nettoomsætningsformue der kan indgå i forrentningsgrundlaget, jf. § 25, stk. 2, for 2002 og 2003, fastsættes til 2,0 % af værdien af virksomhedernes netaktiver opgjort i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen.


ad punkt 5: Vejledning for forsyningspligtige selskaber

Energitilsynet har udarbejdet et udkast til en ny vejledning for forsyningspligtige elselskaber. Den ny vejledning skal erstatte den nuværende vejledning om forsyningspligtige elvirksomheder af 27. oktober 2000.

I forhold til den nuværende vejledning er de væsentligste ændringer følgende:

 • Intern afregning af koncernforbundne virksomheder overvåges nu.
 • En ny og simplere benchmarking af virksomhedernes prisfastsættelse anvendes.

Høringssvaret fra ELFOR havde bemærkninger på tre områder:

 • Vejledningens påbud om at forsyningspligtselskaberne generelt skal tilbyde kunder en fast årlig pris
 • Vejledningens fastlæggelse af benchmarkingkrav som pr. automatik afgør spørgsmål om effektivitet
 • Vejledningens pålæg til forsyningspligtselskaberne om, som minimum at afdække 15% af det relevante kalenderårs samlede forventede afsætning på ikke-spotprisvilkår pr. kvartal.

Formanden understregede, at vejledningen ikke vil være bindende, og derfor ikke kan indbringes for Energiklagenævnet. Derimod ville konkrete afgørelser, der træffes under henvisning til bestemmelserne i vejledningen, kunne påklages.

Energitilsynet vedtog, jf. Energitilsynets forretningsorden, § 3, stk. 2, at bemyndige Energitilsynets formand til i samarbejde med sekretariatet og i forlængelse af Energitilsynets drøftelse på mødet at færdiggøre og udsende den nye vejledning om regulering af de forsyningspligtige elvirksomheder, jf. elforsyningslovens § 72.

Endvidere vedtog Energitilsynet, at første reguleringsår, hvor den ny vejledning gælder vil være 2004. Indkøb af el vil følge den ny vejledning fra tidspunktet for dennes udsendelse.


ad punkt 6: Indtægtsrammer ved fusion af netvirksomheder

Indtægtsrammebekendtgørelsen for netvirksomhederne (Bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder) indeholder i §§ 12, 16, 23 og 28 bestemmelser vedrørende fusion.

Indtægtsrammebekendtgørelsens §§16, 23 og 28 angår fastsættelsen af omkostningsrammer ved fusion i første og anden reguleringsperiode, henholdsvis 2000-2003 og 2004-2007. Disse bestemmelser omhandler alene driftsomkostninger. Driftsomkostningerne indgår i indtægtsrammerne ved sammenlægning af de fusionerede virksomheders driftsomkostninger. For disse reguleringsperioder indeholder bekendtgørelsen ikke særskilte bestemmelser for håndteringen af afskrivninger, forrentning, budgetterede omkostninger eller effektivitetskrav ved fusion af netvirksomheder.

Indtægtsrammebekendtgørelsens §12 angår reguleringen fra år 2008 og senere år. Af denne bestemmelse fremgår, at den fortsættende virksomheds indtægtsramme for den resterende del af den reguleringsperiode, hvor fusionen finder sted, opgøres ved at sammenlægge de fusionerede virksomheders indtægtsrammer for denne periode.

Energitilsynet vedtog, at der ved fusion af netvirksomheder i første og anden reguleringsperiode lægges til grund de principper for fusion i reguleringsperioderne fra 2008 og senere år, der fremgår af jf. § 12, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder.

Energitilsynet vedtog endvidere, at Energistyrelsen skulle gøres opmærksom på, at bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 944 om fusion efter § 16 (indtægtsrammer for perioden 2000 og 2001), § 23 (indtægtsrammer for perioden 2002 og 2003) og § 28 (indtægtsrammer for perioden 2004-2007) bør ændres i forbindelse med en kommende revision af indtægtsrammebekendtgørelsen, således at de bliver i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, stk. 1, for fusioner i 2008 og senere år.


ad punkt 7: Middelfart Fjernvarme - klage over værkets lån til Middelfart kommune

En forbruger havde klaget til Energitilsynet over, at I/S Middelfart Fjernvarme har finansieret Middelfart Kommunes anlæg af en forsyningsledning til fjernvarme i forbindelse med udstykning af et område til ny bebyggelse.

Finansieringsordningen indebærer, at Middelfart Fjernvarme låner Middelfart Kommune 3,2 mio. kroner til betaling for anlægget af forsyningsledningen - i det efterfølgende benævnt byggemodningen - og kommunen herefter tilbagebetaler lånet over 10 år.

Det var oprindelig tanken, at Middelfart Fjernvarme - som en mulig finansieringsmodel - skulle betale for byggemodningen, og at beløbet hertil efterfølgende blev opkrævet hos fjernvarmeforbrugerne i takt med, at disse blev tilsluttet nettet.

Foranlediget af en afgørelse, som Gas- og Varmeprisudvalget traf i september 1998 vedrørende et udstykningsprojekt i Rødekro Kommune, blev Middelfart Fjernvarme opmærksom på, at udgifterne til byggemodning - som en anden mulig finansieringsmodel - ville kunne opkræves hos ejeren af udstykningen, dvs. Middelfart Kommune.

Da Middelfart Kommune imidlertid allerede havde disponeret ud fra, at Middelfart Fjernvarme skulle betale for byggemodningen, blev det aftalt, at værket finansierede byggemodningen og kommunen herefter tilbagebetalte de 3,2 mio. kroner over 10 år. Middelfart Fjernvarme oplyser, at værket har en rentefordel af lånearrangementet.

Byggemodningen er planlagt at strække sig over 15 år.

Omkostningerne til byggemodningen er omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, om indregningsberettigede omkostninger. Byggemodningsomkostningerne er anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalgets register den 11. oktober 1999. Middelfart Fjernvarme præciserer selv heri, at det opkrævede byggemodningsbidrag maksimalt vil udgøre varmeværkets faktiske omkostninger.

Der er ikke i varmeforsyningsloven bestemmelser, der forbyder Middelfart Fjernvarmes udlån til Middelfart Kommune.

Energitilsynet vedtog at meddele klager, I/S Middelfart Fjernvarme og Middelfart Kommune:

 • at der ikke i varmeforsyningsloven er bestemmelser, der forbyder Middelfart Fjernvarmes udlån til Middelfart Kommune.
 • at eftersom det ikke i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, ville være urimeligt, at Middelfart Fjernvarme selv afholder omkostningen til byggemodningen af det kommunale udstykningsområde svarende til de omkostninger, der er forbundet med at anlægge forsyningsledningen, kan det heller ikke anses for urimeligt, at kommunen indtræder som betaler af varmeledningen mod, at kommunen senere opkræver et beløb hos de nye varmekunder svarende til de faktiske omkostninger ved byggemodningen.


ad punkt 8: NESA - klage over fjernvarmeprisen i Skævinge

Foranlediget af en generel forespørgsel fra en fjernvarmeforbruger i Skævinge om regler for prisfastsættelse af fjernvarme har Energitilsynet undersøgt NESAs beregning af fjernvarmeprisen i Skævinge.

Forespørgslen medførte, at Energitilsynets sekretariat den 20. december 2001 meddelte varmeforbrugeren og NESA for så vidt angår en pr. 31. december 2000 opstået underdækning på godt 2.536.200 kr., at NESA over for Energitilsynet skulle redegøre for, hvorledes underdækningen forventedes afviklet i den fremtidige fjernvarmepris.

Underdækningen var opstået, fordi NESA havde sænket og fastholdt fjernvarmeprisen i en periode, hvor naturgasprisen var steget med 55 %. NESA har oplyst, at underdækningen var opgjort til 1.779.810 kr. pr. 30. april 2002.

Fjernvarmeforbrugeren har senere over for Energitilsynet fremført flere påstande angående fjernvarmeprisen i Skævinge. På den baggrund, og på baggrund af Energitilsynets afgørelse af 17. juni 2002 i Hjortekær sagen, ville spørgsmålet om afviklingen af underdækningen indgå i en samlet bedømmelse af prisfastsættelsen af fjernvarmen i Skævinge. Herunder ville Energitilsynet bedømme et af NESA rejste spørgsmål om forrentning ved tilbagebetalingen til elkunderne af elprismæssige henlæggelser til finansiering af kraftvarmeanlægget.

Sagen drejede sig om varmeforsyningslovens prisbestemmelser i § 20, stk. 1, og vedrørte prisen for fjernvarme fra NESA Produktion A/S til NESA Varme A/S og prisen for fjernvarmen fra NESA Varme A/S til fjernvarmeforbrugerne i Skævinge.

Energitilsynet vedtog at meddele klager og NESA A/S på vegne af NESA Produktion A/S og NESA Varme A/S:

 • at Energitilsynet vil kunne godkende, at tilbagebetalingen af de elprismæssige henlæggelser til finansiering af kraftvarmeanlægget i Skævinge sker inkl. en forrentning. Energitilsynet forudsætter, at renten er markedsbestemt og fremstår som en omkostningspost i grundlaget for fastsættelsen af fjernvarmeprisen i Skævinge, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, tilligemed en oplysning i det anmeldte grundlag om størrelsen af årets tilbagebetaling af henlæggelser samt størrelsen af henlæggelsessaldoen, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1. Energitilsynet forudsætter endvidere, at tilbagebetalingen af henlæggelserne sker ved at foretage afskrivninger på kraftvarmeanlægget.
 • at det er i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at prisen for fjernvarme i Skævinge leveret fra NESA Produktion A/S beregnes ved en prisformel som medfører, at hele prisen for fjernvarmen varierer med prisen på naturgas. Energitilsynet pålægger derfor NESA Produktion A/S i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at ændre prisfastsættelsen således, at prisen afspejler det omkostningsmæssige grundlag for produktionen af fjernvarmen. Pålægget indebærer, at der skal foretages fornyet anmeldelse af priser og grundlaget herfor, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1,
 • at den underdækning, som resterer pr. 30. april 2003, kan indregnes i fjernvarmeprisen til Skævinge i det varmeår, som begynder den 1. maj 2003, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1,
 • at Energitilsynet ikke på det foreliggende grundlag finder anledning til at gribe ind over for NESA Varme A/S i klagepunktet vedrørende størrelsen af det faste beløb i prisfastsættelsen af fjernvarmen til Skævinge, ligesom Energitilsynet ikke har kunnet konstatere, at der i fjernvarmeprisen for år 2002/2003 er indregnet en forrentning af underdækningen. Energitilsynet er ikke afskåret fra senere at tage dette spørgsmål op til fornyet behandling.

Med hensyn til tilbagebetalingen af de elprismæssige henlæggelser til finansiering af kraftvarmeanlægget inkl. en forrentning, jf. 1. punkt i Energitilsynets afgørelse, ville tilsynet kunne godkende det tilsvarende for kraftvarmeanlægget i Hjortekær.


ad punkt 9: Energiprisudvalgene - tinglysning

Sekretariatet havde udarbejdet et notat, hvori var søgt belyst i hvilket omfang de tidligere energiprisudvalg - i forbindelse med vurderingen af, om priser og betingelser er urimelige - havde forholdt sig til spørgsmål vedrørende tinglysning.

Birgitte Refn Wenzel ønskede belyst i hvilket omfang tinglysning eventuelt kunne have betydning "inter partes".

Endvidere ønskede hun planlovgivningens bestemmelser om tinglysning indarbejdet i notatet.

På denne baggrund blev sagens behandling udsat til næste møde.


ad punkt 10: Udviklingen i elpriserne, januar kvartal 2003

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes om udviklingen i elpriserne i januar kvartal 2003.


ad punkt 11: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste Energitilsynsmøde er den 26. maj 2003 kl. 10.30.

Mødet afsluttet kl. 12.15.

Bilag : Udarbejdet til møde nr. 39 -  Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO