Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 43


År 2003, den 29. september afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.30. Mødet blev afholdt i Konkurrencestyrelsens lokaler, Nørregade 49, 1165 København K.

Til stede fra Energitilsynet var: Hans Henrik H. Østergaard, Preben Schou, Morten Broberg, Anders Larsen, Jens Sejer Sørensen, Uffe Bundgaard-Jørgensen og Torben Riber.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Christian Parbøl, Johan Piper og Marianne Larsson.


Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 43
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. De systemansvarlige elvirksomheders tariffer pr. 1. januar 2004
5. Energi Nord Forsyning A/S - klage fra DLG Danraps over vilkår ved genindtræden
6. Havvindmølleparker - indregning af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i indtægtsrammerne
7. DONG klager over regler vedrørende DONGs lagerydelser
8. DONG gennemsigtighed i tariferingsgrundlag og metode
9. Energitilsynets / energiprisudvalgenes praksis vedrørende forældelse

9A. Kommissorium for en arbejdsgruppe vedrørende Energitilsynets myndighedsrolle


Sager til orientering

10. Energiprisudvalgenes praksis vedrørende ejerskifte, lejerskifte, flytteafregning, mellemforbrug, opsætning af bimålere
11. Eventuelt
 

ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 43

Der forelå ikke grundlag for at erklære noget medlem inhabil ved behandlingen af de sager, der var på dagsordenen.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Uffe Bundgaard-Jørgensen og Torben Riber deltog i mødet som stemmeberettigede medlemmer i stedet for Birgitte Refn Wenzel og Niels I. Meyer, der havde meldt afbud.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: De systemansvarlige elvirksomheders tariffer pr. 1. januar 2004

Med en række forbehold godkendte Tilsynet den 20. januar 2003 systemansvarets prisfastsættelse for 2003.

Sekretariatet har herefter deltaget i en arbejdsgruppe med Elkraft System, Eltra System, Dansk Energi og Energistyrelsen, hvor man har diskuteret systemansvarets tarifprincipper pr. 1. januar 2004.

Arbejdsgruppen har behandlet et notat om opdeling af de systemansvarlige virksomheders omkostninger og indtægter i tarifpuljer pr. 1. januar 2004. Dette notat udgjorde sagsfremstillingen i nærværende sag.

Formanden fremhævede de systemansvarlige virksomheders samarbejde om udarbejdelse af beslutningsgrundlaget. Notatet giver en grundig gennemgang af problemstillingerne.

Energitilsynet vedtog at meddele Eltra System og Elkraft System:

 • at Energitilsynet finder, at notatet om opdeling af systemansvarliges virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004 generelt udgør et solidt grundlag for at godkende systemanvarets prisfastsættelse pr. 1. januar 2004, men
 • at Energitilsynet inden den endelige godkendelse af prisfastsættelsen ønsker at foretage en nøjere rimelighedsbedømmelse og en gennemgang af det juridiske grundlag for afregningsgrundlaget for systempuljen - desuden ønsker Tilsynet at indhente udtalelser om afregningsgrundlaget for systemtariffen fra egenproducenterne - herunder deres organisation Indukraft.
 • at Energitilsynet i forbindelse med behandlingen af indtægtsrammerne for de regionale transmissionsselskaber vil foretage en nærmere analyse af baggrunden for forskellene mellem Øst og Vestdanmark.


ad punkt 5: Energi Nord Forsyning A/S - klage fra DLG Danraps over vilkår ved genindtræden

I november 2002 anmodede DLG Danraps og en række øvrige virksomheder, der alle er en del af DLG-koncernen, Energi Nord Forsyning A/S og øvrige respektive forsyningspligtvirksomheder om at genindtræde i forsyningspligten med virkning fra 1. januar 2003.

På tidspunktet for DLG Danraps anmodning om genindtræden havde Energi Nord Forsyning A/S ikke anmeldt priser og vilkår for genindtræden til Tilsynet og selskabet lod derfor DLG Danraps genindtræde på standardvilkår for ordinære kunder frem til og med den 3. januar 2003, hvor selskabet foretog prisanmeldelse af genindtrædelsesvilkår til Tilsynet. Herefter afregnes DLG Danraps til de anmeldte priser for genindtrædende kunder.

DLG Danraps klagede til Tilsynet over, at Energi Nord Forsyning A/S priser og vilkår for genindtrædende kunder ikke var anmeldt til Tilsynet på tidspunktet for DLG Danraps anmodning om genindtræden; at Energi Nord Forsyning A/S ikke lod Danraps genindtræde på standardvilkår for ordinære kunder; at Danraps ikke umiddelbart fik oplyst vilkår for genindtræden på en gennemsigtig måde på tidspunktet for DLG Danraps anmodning om genindtræden; samt at de priser og vilkår for genindtræden, som Energi Nord Forsyning A/S anmeldte den 3. januar 2003, ikke er rimelige.

Tilsynet fandt, at genindtrædende ikke-skabelon kunder ikke kan afregnes til standardprisen for ordinære kunder, når forsyningspligtselskabet ligger inde med elkontrakter til fremtidig levering og disses indkøbspris afviger fra den gældende markedspris. I modsat fald vil prisfastsættelsen ikke ske i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til og der vil ske krydssubsidiering mellem køberkategorier.

Energitilsynet vedtog at meddele Energi Nord Forsyning A/S og DLG Danraps:

 • at Energi Nord Forsyning A/S anmeldte genindtrædelsespris og -vilkår fra 3. januar 2003 ikke er urimelig og på gældende tidspunkt i overensstemmelse med elforsyningsloven §§ 6 og 73.
 • at Energi Nord Forsyning A/S genindtrædelsespris overfor DLG Danraps for perioden 1-3. januar 2003, af hensyn til Energi Nord Forsyning A/S ordinære kunder på standardvilkår, principielt ikke er rimelig, jf. elforsyningsloven § 73.
 • at Energi Nord Forsyning A/S ikke på tidspunktet for kundens anmodning om genindtræden har anmeldt priser eller prisfastsættelsesprincipper og vilkår for genindtrædende kunder i overensstemmelse med elforsyningsloven § 76 og bek. nr. 90 af 7. februar 2000 om regler for anmeldelse af priser og andre betingelser for transport og levering af elektricitet samt hel eller delvis salg af ejerandele i elforsyningsvirksomheder.
 • at Energi Nord Forsyning A/S, uagtet DLG Danraps passivitet i sagsforløbet, ikke førend brev af 3. december 2002 har haft rimelige og gennemsigtige priser og vilkår overfor DLG Danraps som genindtrædende kunde i overensstemmelse med elforsyningsloven § 6.
 • at Energi Nord Forsyning A/S som kollektiv elforsyningsvirksomhed uden unødigt ophold skal foretage fornyet anmeldelse af genindtrædelsesvilkår, jf. elforsyningsloven 76 og bek. nr. 90 af 7. februar 2000, der er i overensstemmelse med Tilsynets retningslinjer i nærværende notat angående produktudbud, prisers dekomponering fordelt på omkostninger til el og øvrige omkostninger samt evt. avance (gennemsigtighed), samt offentliggørelse på selskabets hjemmeside, jf. elforsyningsloven § 6 og 82, stk. 5.


ad punkt 6: Havvindmøller - indregning af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i indtægtsrammerne

Eltra Transmission amba og SEAS Transmission A/S havde i forbindelse med idriftsættelsen af havvindmøller på Horns Rev og Rødsand forespurgt Energitilsynet, hvorvidt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger skal indgå i indtægtsrammerne, samt på hvilken måde dette i givet fald skal ske.

Efter § 6 i bekendtgørelse 1182 af 15. december 2000 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV fastsættes driftsomkostningerne for Eltra Transmission på grundlag af virksomhedens regnskab for 1999. For SEAS Transmission er grundlaget ved idriftsættelse 2002 og 2003 virksomhedens reguleringsmæssige regnskab for 2000, jf. § 21 i bek. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder.

Eltras Transmissions drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i de udmeldte indtægtsrammer for første reguleringsperiode udgør 54,5 mio. kr. årligt. For SEAS Transmission udgør de 29,8 mio. kr. årligt.

Efter begge indtægtsrammebekendtgørelser kan Energitilsynet beslutte at en eller flere virksomheders omkostningsrammer skal hæves / forhøjes (§7 i bek. 1182 og §35 i bek. 944).

Omkostningerne til drift- og vedligeholdelse skønnedes at ligge på 3,5 mio. kr. årligt på Horns Rev, hvorved forøgelsen af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne ville udgøre ca. 6,4 % i Eltra Transmission for anlægget på Horns Rev. Der forelå ikke beregninger for SEAS Transmission vedrørende Rødsand.

De indregnede budgetterede omkostninger skal eftervises overfor Tilsynet.

Energitilsynet vedtog:

 • at omkostningsrammen for Eltra Transmission, jf. § 7 i bek. 1182 af 15. december 2000 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV, vil kunne hæves med 3,5 mio. kr. årligt med virkning fra 2003.
 • at omkostningsrammen for SEAS Transmission, jf. § 35 i bek. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder, kan årligt forhøjes med de gennemsnitlige budgetterede omkostninger. Forhøjelsen indregnes fra det første hele kalenderår efter anlæggets idriftsættelse.


ad punkt 7: DONG - klager over regler vedrørende DONGs lagerydelser

Energi Viborg og Naturgas Fyn havde klaget til Energitilsynet over DONG Lagers standardvilkår for lageradgang i Regler for gastransport og gaslagerydelser. Der var - med hjemmel i loven - forhandlet lageradgang, men de generelle bestemmelser i regelsættet indeholder også en standardlageraftale, som udgør forhandlingsgrundlaget.

Rammerne for standardaftalen (to typer standard lagerpakker) er tilpasset brug af lagerkapacitet til sæsonlager og afspejler en optimal teknisk/fysisk udnyttelse af lagerkapaciteten. For kunder med et atypisk lagerbehov er det imidlertid ikke et optimalt udgangspunkt for en forhandling.

Energitilsynets sekretariatet havde været i dialog med DONG Lager. Under denne dialog blev lagt vægt på, at kunder med et atypisk lagerbehov understøttes i deres forhandling om lagerkapacitet. Sekretariatet har således ønsket, at det tydeliggøres, at det er muligt at forhandle sig til/købe en lagerydelse med et andet forhold mellem volumen, injektions- og udtrækskapacitet, fyldningskrav, kontraktperiode og kontraktlængde samt at offentliggøre, efter hvilke principper prissætning af sådanne individuelle tilpasninger sker.

DONG Lager havde indvilliget i at offentliggøre sådanne "Generelle kriterier for prissætning af specialydelser" som en del af forretningsgrundlaget på deres hjemmeside. Det fastslås i disse kriterier, at kunden kan forhandle sig til andre forhold end angivet i standardkontrakterne. Indvirkningen på prissætningen fremgår af beskrivelse af hvert af punkterne, lagerperiode, injektion- og udtrækskapacitet og fyldningskrav.

Energitilsynet vedtog at meddele Energi Viborg, Naturgas Fyn og DONG Lager:

 • at Energitilsynet finder, at begrænsningerne i standardlager aftalen vedrørende injektion-, udtrækskapacitet og lagerfyldning afspejler de fysiske rammer i lagrene, og at begrænsningerne derfor ikke er urimelige som forhandlingsudgangspunkt ved lageradgang, jf. naturgasforsyningslovens § 38, stk. 2.
 • at Energitilsynet finder, at regler for 3. parts adgang til lagerkapacitet, inkl. det af DONG Lager overfor Energitilsynet afgivne tilsagn om at indsætte generelle kriterier for prissætning af specialydelser i lagervilkårene - udgør et i naturgasforsyningslovens § 38, stk. 2, rimeligt grundlag for forhandling om lageradgang.
 • at Energitilsynet vil efterfølgende og særskilt vurdere lagertariffer og forholdet omkring betaling for det bidrag til nødforsyningsforpligtelsen som lagerfyldningskravet giver.
 • at Energitilsynet vil tage stilling til vilkårenes rimelighed i konkrete indgåede lageraftaler enten af egen drift eller på baggrund af klager.


ad punkt 8: DONG - gennemsigtighed i tariferingsgrundlag og -metode

Energi Viborg havde på vegne af Akzo Nobel Salt, Brdr. Hartmann, Cheminova, CP Kelco, Hjørring Kraftvarmeværk, Silkeborg Kraftvarmeværk, Sønderborg Kraftvarmeværk og Viborg Kraftvarmeværk, i det følgende kaldet Gasgruppen, indgivet klage over manglende gennemsigtighed i DONGs priser og vilkår for adgang til naturgasforsyningsnettet.

Gasgruppen finder ikke, at DONG (Transmission, Distribution og Lager) opfylder kravet om, at priser og tariffer skal være gennemsigtige, jf. lov om naturgasforsyning § 7 stk. 4, og anmodede Energitilsynet om at pålægge DONG at offentliggøre datagrundlag og metode for beregning af tariffer og gebyrer.

DONG henviste til, at selskabets tariffer er beskrevet på DONGs hjemmeside, og at den generelle metode for fastlæggelsen af transmissionstarifferne specifikt endvidere fremgår af Energitilsynets afgørelse af 15. marts 2002.

Energitilsynet vedtog at meddele Gasgruppen, DONG Transmission A/S, DONG Lager A/S, DONG Distribution A/S:

 • at Energitilsynet finder, at for at opfylde kravet om gennemsigtighed i vilkår for selskabernes ydelser, jf. naturgasforsyningslovens § 7 stk. 4, skal forbrugerne sikres oplysninger om forudsætningerne for naturgasselskabernes tarifering. Energitilsynet finder det ikke urimeligt, at bl.a. beregning af omkostningsbase, herunder relevante budgetter samt relevant datagrundlag og beregningsmetode til grund for tarifferne indgår i ovennævnte forudsætninger.
 • at Energitilsynet ikke finder, at DONG Transmission, DONG Distribution og DONG Lager aktuelt lever op til ovennævnte, jf. lovens § 7 stk. 4.
 • at Energitilsynet pålægger DONG Transmission, DONG Distribution og DONG Lager at offentliggøre uddybende oplysninger om forudsætningerne for selskabernes tarifering og gebyrer inden 3 måneder, jf. naturgasforsyningsloven § 41 stk. 1.
 • at Energitilsynet behandler anmodninger om udlevering af anmeldte datagrundlag og beregningsmetode for tariffer og gebyrer ud fra en konkret vurdering med udgangspunkt i bestemmelserne i naturgasforsyningsloven samt lov om offentlighed i forvaltningen.


ad punkt 9: Energiprisudvalgenes praksis vedrørende forældelse.

Sekretariatet havde udarbejdet et notat om de retningslinier, som de tidligere energiprisudvalg samt Monopolankenævnet og Konkurrenceankenævnet havde fastlagt vedrørende adgangen til at bedømme om et betalingskrav i forbindelse med energileverancer eventuelt måtte være forældet.

Energitilsynet vedtog at tilkendegive:

 • at Tilsynet - på baggrund at de kompetencer, der er afstukket i de tre energiforsyningslove ikke finder at kunne tage stilling til, om et konkret betalingskrav, opstået i forbindelse med energileverancer, eventuelt måtte være forældet, idet dette forudsætter en bevisbedømmelse, der som udgangspunkt på henvises til domstolene.

ad punkt 9A: Kommissorium for en arbejdsgruppe vedrørende Energitilsynets myndighedsrolle
Energitilsynets medlemmer drøftede besvarelsen af et af Økonomi- og Erhvervsministeriet til Energitilsynet til høring fremsendt udkast til kommissorium for en arbejdsgruppe om Energitilsynets fremtidige myndighedsrolle mv.


ad punkt 10: Energiprisudvalgenes praksis vedrørende ejerskifte, lejerskifte, flytteafregning, mellemforbrug, opsætning af bimålere

På grundlag af et af sekretariatet udarbejdet notat blev Tilsynets medlemmer orienteret om energiprisudvalgenes praksis vedrørende ejerskifte, lejerskifte, flytteafregning, mellemforbrug, opsætning af bimålere.


ad punkt 11: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste Energitilsynsmøde er den 27. oktober 2003.

Mødet afsluttet kl. 12.00.

Bilag : Udarbejdet til møde nr. 43 -  Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO