Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets møde den 30. juni 2003

1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

1.1. HEF Net - tarifering over for Aars Elforsyning
HEF Net A/S har ved brev af 26. maj 2003 indbragt den af Energitilsynets sekretariat trufne og i Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde af samme dato under pkt. 4.1 refererede afgørelse af 2. maj 2003 for Energiklagenævnet.

Energiklagenævnet stadfæstede den 10. marts 2003 en afgørelse, truffet af Energitilsynets sekretariat, hvorved det var meddelt Aars Elforsyning, at opkrævning af et beløb på 1,70 øre/kWh hos Arla Foods til dækning af nettab i 0,4 kV nettet ikke var i overensstemmelse med bestemmelserne i elforsyningslovens § 73.

Energiklagenævnets afgørelse er refereret under pkt. 2.2 i Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 31. marts 2003.

Aars Elforsyning havde i sagen inddraget HEF Nets tarifering over for Aars Elforsyning. I Energiklagenævnets afgørelse havde nævnet tilføjet, at spørgsmålet om Himmerlands Elforsynings tarifering over for Aars Elforsyning ikke indgik i den påklagede afgørelse, og at Energiklagenævnet ikke havde taget stilling til dette spørgsmål.

Energitilsynets sekretariat har den 2. maj 2003 truffet afgørelse i sagen om HEF Nets tarifering over for Aars Elforsyning.

Baggrunden for sagen var for det første, at de førnævnte 1,70 øre/kWh til dækning af nettab var en del af den betaling, som HEF Net havde opkrævet hos Aars Elforsyning, idet Aars Elforsyning modtager elektricitet via HEF Net. For det andet havde Aars Elforsyning kritiseret, at HEF Nets pris over for Aars Elforsyning var stigende op til en ændring i samarbejdsforholdet mellem de to netvirksomheder pr. 1. april 2001. I kritikken indgik, at HEF Net opkrævede 0,8 øre/kWh hos Aars Elforsyning i renter af offentlige afgifter.

Vedrørende de 0,8 øre/kWh havde HEF Net oplyst, at der var tale om modregning af renteindtægter fra offentlige afgifter indbetalt af HEF Nets egne kunder. Aars Elforsyning skulle derfor ikke havde andel i denne renteindtægt.

I afgørelsen af 2. maj 2003 havde sekretariatet fundet,

  • at der ud fra det oplyste ikke er grundlag for at kritisere, at Aars Elforsyning pr. 1. januar 2000 betalte 0,8 øre/kWh til HEF Net A/S som modregning af renteindtægter fra offentlige afgifter, jf elforsyningslovens § 73,
  • at det er i strid med elforsyningslovens § 73, at HEF Net A/S i netprisen over for Aars Elforsyning op til den 1. april 2001 har indregnet et beløb på 1,70 øre/kWh i nettab på 0,4 kV niveau for forbrug hos Aars Elforsyning, som ikke aftages på 0,4 kV niveau,
  • at HEF Net A/S ikke har sandsynliggjort de ændringer, som op til den 1. april 2001 medfører en mærkbar stigning i netprisen over for Aars Elforsyning, hvorfor prisstigningen på det foreliggende grundlag er urimelig, og i strid med elforsyningslovens § 6, stk. 3.

Som anført er sekretariatets afgørelse omtalt i Meddelelser fra sekretariatet til Energitilsynets møde den 26. maj 2003 under pkt. 4.1 og Energiklagenævnets afgørelse omtalt i Meddelelser fra sekretariatet til Energitilsynets møde den 31. marts 2003.

1.2 Galten Elværk - klage fra Lille Herskind Vindmøllelaug over abonnementsafgift
Energitilsynets sekretariat har den 13. marts 2003 truffet afgørelse i en sag, hvor Lille Herskind Vindmøllelaug I/S havde klaget over, at Galten Elværk i 1998 forhøjede en abonnementsafgift for tilsluttede vindmøller fra 400 kr. til 4.800 kr.

Af sagen fremgår, at Energitilsynet først ved ikrafttræden den 1. april 2001 af bek. nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. har fået hjemmel til at tage stilling til klager over de af elforsyningsvirksomhederne fastsatte abonnementsafgifter for vindmøller.

Sekretariatet har ved afgørelsen meddelt, at den af Galten Elværk efter 1. april 2001 opkrævede betaling for tilslutning af vindmølle på 4.800 kr. pr. år, ikke kan anses for at være i strid med elforsyningslovens §77, stk. 1, jf. lovens §6, stk. 3.

Sekretariatets afgørelse af 13. marts 2003 er af vindmøllelauget indbragt for Energiklagenævnet.

Vedr. opkrævning af abonnementsbetaling for vindmøller henvises til dagsordenens punkt 4 Netselskaber - opkrævning af abonnement for vindmøller, hvor der lægges op til en ændret vurdering af omkostningsindregning.

1.3 NVE Net - klage fra vindmølleejer over beregning af fuldlasttimer
Energitilsynets sekretariat har den 6. maj 2003 truffet afgørelse i en sag, hvor en vindmølleejer havde klaget over NVE Nets opgørelse af antallet af fuldlasttimer.

Af sagen fremgik, at vindmøllen var tilsluttet nettet i 1990. Ved en ombygning i 1999 var der opsat ny møllehat. Det var klagernes opfattelse, at der efter denne ombygning var tale om en ny vindmølle og at denne havde ret til pristillæg på 17 øre pr. kwh. for en helt ny periode med fuldlasttimer.

Sekretariatet har ved afgørelsen meddelt, at det af NVE Net anvendte starttidspunkt for opgørelsen af fuldlasttimer ikke er i strid med reglerne i vindmøllebekendtgørelsen (bek. nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. med senere ændringer) og Energistyrelsens Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller fra marts 2001, hvoraf det fremgår, at udskiftning af bl.a. møllehus ikke ændrer på det oprindelige tilslutningstidspunkt.

Sekretariatets afgørelse af 6. maj 2003 er af vindmølleejeren indbragt for Energiklagenævnet.

1.4 Nysted Fjernvarmeværk - forbrugerklage over tarifering af fast afgift for kommune
Energitilsynets sekretariat har den 28. marts 2003 truffet afgørelse i en sag, hvor en forbruger havde klaget over, at værket med sin tarifering af fast afgift - 27,50 kr. pr. m3, dog højest for 150 m3 - gav kommunen en betydelig fordel i forhold til boligkunder.

Sekretariatet har ved afgørelsen henholdt sig til en tidligere afgørelse fra Gas- og Varmeprisudvalget i 1995 om værkets tarifering i forhold til storkunder, hvor udvalget ikke fandt tariferingen urimelig efter varmeforsyningsloven. Udvalgets afgørelse var efterfølgende blevet stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i kendelse af 31. januar 1996.

Sekretariatets afgørelse af 28. marts 2003 er af Nysted Fjernvarmeværk indbragt for Energiklagenævnet.

1.5 ELSAM - betaling af pladsleje for benyttelse af off-shore faciliteter ved Horns Rev
Energitilsynet har i sit møde den 26. maj 2003 truffet afgørelse i en sag, hvor Eltra amba. havde rejst spørgsmål om ELSAM A/S's betaling af pladsleje for benyttelse af dele af Eltras off-shore transformerplatform ved Horns Rev havvindmøllepark, der var PSO-finansieret.

Ved afgørelsen meddeltes Eltra og ELSAM:

  • at Energitilsynet ikke kan tage stilling til, om der er indgået en aftale mellem Elsam og Eltra om pladslejespørgsmålet,
  • at det er i strid med elforsyningslovens § 9, stk. 1, nr. 4, jf. samme lovs § 70, stk. 1 og 4, at Eltra undlader at opkræve lejebetaling for Elsams benyttelse af Eltras off-shore ilandføringsanlæg, som er PSO-finansieret af elforbrugerne i det sammenhængende jysk/fynske elforsyningsområde,
  • at Elsams betaling til Eltra for benyttelsen af selskabets off-shore anlæg med virkning transformerplatformens ibrugtagning, dog tidligst fra den 1. april 2001, hvor bekendtgørelse nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. trådte i kraft, skal medgå til nedsættelsen af Eltras PSO-tarif,
  • at Energitilsynet ud fra sagens fakta eller bestemmelserne i elforsyningsloven ikke kan afgøre, hvilken størrelse lejebetalingen aktuelt bør have.

Tilsynets afgørelse af 26. maj 2003 er af advokatfirmaet Kromann Reumert på vegne af ELSAM indbragt for Energiklagenævnet.


2. Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

Der foreligger ingen nye afgørelser eller meddelelser fra klagenævnet.


3. Formandsafgørelser


4. Større væsentlige sager afgjort af sekretariatet

4.1 Forrentningssats 2002 - 400 kV netvirksomhederne
Regelsættet for fastsættelse af indtægtsrammer for de to netvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV (400 kV transmissionsvirksomhederne Eltra Transmission og Elkraft Transmission) er bek. 1182 af 15. december 2000 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV.

Bestemmelserne for fastsættelsen af forrentningssatsen er anført i bekendtgørelsens § 14 og § 15.

På Energitilsynets møder den 29. januar 2001 og den 26. marts 2001 blev forrentningssatsen for 2000 henholdsvis 2001 fastsat til 7,0% for 400 kV transmissionsvirksomhederne.

Forud herfor blev forrentningssatsen på mødet den 10. april 2000 for de øvrige netvirksomheder (netvirksomheder omfattet af den dagældende bek. 290 af 1. maj 2000 om indtægtsrammer og åbningsbalancer mv. for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder) fastsat til 7,0% for 2000 og 2001. For år 2002 er forrentningssatsen for disse netvirksomheder blevet fastsat til 7,0% på mødet den 28. april 2003 efter § 25 i bek. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder.

Ved fastsættelsen af forrentningssatsen for 400 kV virksomhederne på til 7,0% for 2001 blev lagt til grund, at de to bekendtgørelser havde en tilnærmelsesvis enslydende tekst, at forretningssatsen skulle fastsættes for samme år, at soliditetsberegningerne bygger på en forrentningssats på 7,0% og, at 400 kV netvirksomhederne havde betydeligt større afskrivninger end øvrige netvirksomheder. For en lavere forrentningssats talte, at 400 kV netvirksomhederne ikke fik individuelle effektivitetskrav i første reguleringsperiode.

Med ikrafttræden af bek. 944 af 29. oktober 2001, der i følge bekendtgørelsens §61 er tillagt virkning fra 1. januar 2000, blev som anført i notatet til mødet den 28. april 2003 indføjet en bestemmelse om, at netvirksomhedernes nødvendige nettoomsætningsformue til udførelse af netaktiviter skal indgå forrentningsgrundlaget fra år 2002.

En tilnærmelsesvis tilsvarende bestemmelse om nødvendig omsætningsformue indgår tillige i § 14 i bek. 1182 af 15. december 2000, idet det er anført at fastsættelsen af forrentningssatsen bl.a. skal ske med henblik på dækning af nettofinansiering af omsætningsformuen ud fra det normale gennemsnitlige niveau for nettoomsætningsformue i forhold til netaktivværdien i virksomhederne.

Bestemmelserne i de to bekendtgørelse er således mere ensartede end ved fastsættelsen af forrentningsprocenterne for 400 kV virksomhederne for 2000 og 2001.

400 kV får årligt i foråret/sommeren udmeldt såvel en korrigeret ramme (den endelige for det forløbne år) som en justeret (en foreløbig ramme for det indeværende år), jf. bekendtgørelsens kapitel 3.

Ved udmeldingen af 400 kV netvirksomhedernes justerede indtægtsrammer for 2002 er en forrentningssats på 7,0% lagt til grund. 400 kV virksomheder har således som netvirksomhederne lagt en forrentningssats på 7,0% til grund ved årsregnskabet for 2002 og har ligesom disse en forventning om, at den maksimale forrentningssats bliver på 7%.

Endvidere skal henvises til notatet til aprilmødet om forrentningsprocenten for netvirksomheder omfattet af bek. 944, hvor beregninger viste marginale afvigelser fra den tidligere udmelding.

Sekretariatet har på den baggrund meddelt Elkraft Transmission, at forrentningssatsen for 2002 kan fastsættes til 7,0%.


5. Høringssvar

Der er ikke i perioden efter sidste udgave af Meddelelser afgivet høringssvar fra sekretariatet.


6. Andre forhold

6.1 Anmeldelse af varmeaftale indgået mellem Energi E2 og CTR og VEKS
Energi E2 har anmeldt en rammeaftale indgået med CTR og VEKS om vilkår for Energi E2's levering af varme fra AVV2 i årene 2002 til 2005.

Rammeaftalen præciserer fastlæggelsen af afregning af varmeleveringen samt andre leveringsvilkår for levering af varme fra AVV2 i perioden 2002 til 2005.

I henhold til rammeaftalen er parterne enige om, at aftalen udelukkende regulerer forholdene i år 2002 til 2005, og at aftalen skal erstattes af en endelig varmeaftale, der skal være godkendt af parterne senest 1. juli 2003.

Parterne er desuden enige om, at en aftale for år 2006 og fremefter skal indgås inden den 1. marts 2005 på basis af tidligere principaftale og uden at nærværende aftale præjudicerer indholdet af aftalen for år 2006 og fremefter.

Energitilsynets sekretariat vil redegøre for indholdet af aftalen, når den endelige varmeaftale er anmeldt.

6.2 Elprisstatistik juni 2003
Sekretariatets månedlige oversigt over elpriser var udsendt som bilag til Meddelelser

Der er ikke i perioden efter sidste udgave af Meddelelser truffet afgørelser af Energitilsynets formand i henhold til § 3, stk. 3, i Energitilsynets forretningsorden.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO