Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - november 2004


Energitilsynets elprisstatistik er opgjort for perioden november 2003 til november 2004. Elprisstatistikken for november måned fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3 nedenfor.

Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne der transporterer el, og til forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at det er denne post der vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt efter de markedsvilkår, der er gældende på handelstidspunktet og den almindelige konkurrence mellem de enkelte el-leverandører, bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Markedsdelen er desuden den del af elprisen, der blev underlagt fri konkurrence den 1. januar 2003. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Aftagerpligtig er den ved lov prioriterede el fra vedvarende energikilder som fx vindmøller. Fordelingen på markedsel og aftagerpligtig el er fastsat centralt af de system ansvarlige selskaber (Eltra og Elkraft) og varierer fra måned til måned for erhvervsvirksomheder.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne.

Den seneste udvikling i elprisen for november før afgifter og moms fremgår af tabel 1.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet november 2003 - november 2004

Pris øre/kWh

Hushold-ninger

Små virksom-heder

Store virksom-heder

Virksom-heder i Gns

Nordpool Spotpris vest

Nordpool Spotpris Øst

November - 03

66,5

53,7

48,1

52,4

23,9

26,9

December

67,1

54,2

47,8

52,1

19,9

21,7

Januar - 04

68,4

55,3

44,8

49,1

19,8

21,8

Februar

70,2

57,1

44,3

48,6

19,4

20,6

Marts

70,0

56,9

11,9

49,1

20,8

21,3

April

69,4

57,2

44,8

49,4

20,4

19,7

Maj

68,2

55,9

44,9

49,5

21,1

20,2

Juni

67,5

55,3

45,8

50,3

24,4

24,0

Juli

68,2

55,8

45,4

50,0

22,4

19,4

August

68,2

55,8

45,7

50,2

25,3

25,0

September

68,9

56,2

45,6

50,2

22,9

21,1

Oktober

68,7

56,0

45,2

49,8

20,1

19,6

November

69,4

56,6

45,3

49,9

 

 

Anm: Nettoprisen er prisen ekskl. afgifter og moms.

I perioden november 2003 til november 2004 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 19,4 øre /kWh i februar 2004 til 25,3 øre/kWh i august 2004. Fra september 2004 til oktober 2004 er spotprisen i Vestdanmark faldet med 2,8 øre/kWh til 20,1 øre/kWh.

I Østdanmark varierede Nordpool spotprisen mellem 26,9 øre/kWh i november 2003 til 19,4 øre/kWh i juli 2004. Fra september 2004 til oktober 2004 er spotprisen i Østdanmark faldet med 1,5 øre/kWh til 19,6 øre/kWh.

Spotprisen i Vestdanmark har i de ti første måneder af 2004 svinget omkring 21,7 øre/kWh og i Østdanmark omkring 21,3 øre/kWh.

Snesmeltningssæsonen i Norge og Sverige toppede i slutningen af april og først i maj, hvilket medførte en stigende systempris i forsommeren 2004. Den stigende systempris smittede af på terminsmarkedet i løbet af sommeren.

Vandniveaubalancen i de nordiske vandmagasiner var i hele foråret 2004 anstrengt, hvilket bl.a. førte til højere spotpriser i løbet af sommeren 2004. En lille forbedring af vandreserverne i de nordiske vandmagasiner i forsommeren førte til lavere spotpriser i juli 2004, men det tørre vejr i løbet af sommeren 2004 medførte, at der fortsat var mangel på vand i de nordiske vandmagasiner. Dette førte til stigende spotpriser i august. Et øget tilløb af vand til de nordiske vandmagasiner i august og september har medført faldende spotpriser i september og oktober.

Faldet i spotpriserne hen over vinteren 2003/04 slog først i løbet af sommeren 2004 igennem for priserne for el på markedsvilkår.

El på markedsvilkår følger ikke udelukkende spotprisen. Det kan for elselskaberne være risikabelt udelukkende at basere deres pris på spotprisen, når der er store prisudsving. Derfor vælger selskaberne at prissikre en del af deres elindkøb på Nordpools terminsmarked.

Husholdningernes nettopris er fra oktober til november 2004 steget med 0,7 øre/kWh. Den gennemsnitlige nettopris for virksomheder er i samme periode steget med et 0,6 øre/kWh og for store virksomheder steget med 0,1 øre/kWh.

Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra november 2003 til november 2004

Pris i øre/kWh

Husholdninger


Små virksomheder


November 03

26,3

26,3

December

27,1

27,2

Januar 04

27,5

27,3

Februar

28,2

28,0

Marts

27,9

27,7

April

26,8

27,0

Maj

24,9

25,0

Juni

23,8

24,0

Juli

24,9

24,9

August

24,9

24,9

September

25,4

25,2

Oktober

25,2

25,1

November

25,9

25,8

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh. 

El på markedsvilkår er en del af den samlede elpris. Det er den del af elprisen, hvor alle kunder frit, efter den 1. januar 2003, har fået mulighed for at vælge den elleverandør, som kunderne ønsker at handle med. Den elpris husholdninger og virksomheder må betale for markedsdelen og aftagerpligtig el, sker imidlertid efter en sammenvejning for procentsatsen for miljøvenlige el, jf. tabel 3. Procentsatsen for miljøvenlig el er centralt fastsat af Eltra og Elkraft og varierer fra måned til måned og fra landsdel til landsdel.

En del af den miljøvenlige el produceres ved vindkraft, og der produceres mere el ved vindkraft om vinteren på grund af mere vind på denne årstid end om sommeren. Endvidere producerer kraftvarmeværkerne mindre varme om sommeren, hvilket medfører en faldende og lavere produktion af el.

Af tabel 2 fremgår, at prisen for el på markedsvilkår var stigende i slutningen af 2003 og vinteren 2004. Prisen nåede det højeste niveau i februar 2004. Herefter har prisen været faldende frem til juni/juli, hvorefter den har stabiliseret sig. Prisen for el på markedsvilkår ligger i november 2004 for husholdninger på et niveau, som er 0,4 øre/kWh lavere end i november 2003. For små virksomheder har forholdet været det samme, og i november 2004 ligger prisen på et niveau, som er 0,5 øre/kWh lavere end i november 2003.

Elprisstatistikken i november 2004 fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3.


Tabel 3. Elpris i november 2004

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små1)virksomheder

Store1)virksomheder

Virksomheder i gns. 1

Abonnement

14,9

0,6

0,0

0,0

Markedsdel2)

16,5

14,1

12,1

12,1

Aftagerpligtig  Heraf vind  Heraf andet

16,1
3,4
12,7

20,1
3,4
16,7

16,7
3,4
13,3

19,9
3,4
16,5

Netbetaling  Heraf PSO  Heraf transmission  Heraf til distribution

21,9
3,2

5,4

13,3

21,8
3,2

5,4

13,2

16,5
3,2

5,4

7,9

17,9
3,2

5,4

9,3

Nettopris

69,4

56,6

45,3

49,9

Moms og afgifter
 Heraf CO2-afgift
 Heraf elafgift og eldist. bidrag
 Heraf moms

100,6

10,0

56,6

34,0

10,0

9,0

1,0

-

0,4

0,3

0,1

-

7,7

7,0

0,7

-

I alt

170,0

66,6

45,7

57,6

Note 1: For husholdningerne anvendes den gennemsnitlige årlige procentsats for den miljøvenlige el, svarende til årlig afregning. Markedsdelen af el er for virksomheder over 1 GWh beregnet som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen. Det vejede gennemsnit er tillagt en avance.

Note 2: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh, og store virksomheder 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO