Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 56


Til stede fra Energitilsynet var: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Preben Schou og Jens Sejer Sørensen. Torben Riber deltog med stemmeret i stedet for Ellen Margrethe Basse. Jørgen Aamand deltog i sin egenskab af suppleant og med stemmeret under punkt 5 og 6.

Ellen Margrethe Basse deltog ikke i mødet.

Torben Riber forlod mødet kl. 12.50 under punkt 5. Jacob Erik Holmblad forlod mødet kl. 13.00 under punkt 6.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann, Nina Koch og Johan Piper.


Mødet havde følgende dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 56
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Vejledning vedrørende fremtidig regulering
5. Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas
6. Gastra A/S - klage fra Energi Viborg over balancegasbetaling


Sager til orientering / drøftelse

7. Forenkling af elregninger
8. Prisregulering af forsyningspligtige elvirksomheder 2002
9. Status for større principielle sager under behandling i sekretariatet
10. Udformning af årsberetning for 2004
11. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 56

Der forelå ikke grundlag for at erklære noget medlem inhabil ved behandlingen af de sager, der var på dagsordenen.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Under dette punkt orienterede Formanden medlemmerne om Statsrevisorernes bemærkninger af 20. oktober 2004 til økonomi- og erhvervsministeren i anledning af Rigsrevisionens beretning om elreformen.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Vejledning vedrørende fremtidig regulering

Efter energiforliget i foråret 2004 vedtog Folketinget to love (lov nr. 494 og 495 af 9. juni 2004) om ændring af energiforsyningslovene. Bestemmelserne i lovene sættes i kraft ved bekendtgørelse. På denne baggrund drøftede Energitilsynet en række metoder og principper vedrørende Energitilsynets fremtidige regulering af elpriserne samt et forslag til vejledning herom. Vejledningen forudsætter, at branchens virksomheder har tilsluttet sig en aftale med Staten om overdragelse af ejerskab til transmissionsnet til et statsejet selskab Energinet Danmark.

Vejledningen vil blive udsendt i høring når det er afklaret, om energiforliget er tiltrådt af energibranchens virksomheder, således at bestemmelser i ændringslovene, der frigør egenkapital, kan sættes i kraft.  

Energitilsynet vedtog

  • 1) at godkende udkast til Energitilsynets vejledning vedr. de forsyningspligtige aktiviteter af 10. november 2004.
  • 2) at bemyndige Energitilsynets formand til helt eller delvis at omgøre vejledningen, såfremt de indkomne høringssvar i forbindelse med vejledningens officielle høring giver anledning hertil, jf. elforsyningslovens §78, stk. 4.


ad punkt 5: Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas

Energitilsynet skal i henhold til naturgasforsyningslovens § 36a godkende metoder for fastsættelse af transmissions- og distributionspriser og vilkår på naturgasområdet inden prisernes og vilkårenes ikrafttrædelse.

Energitilsynets sekretariat har den 30. september 2004 foreløbigt godkendt selskabernes metoder for fastsættelse af priser og vilkår jf. tilsynets afgørelse af 27. september 2004. Det gælder for Gastra som transmissionsselskab og for Naturgas Fyn, DONG Distribution, HNG og Naturgas Midt-Nord som distributionsselskaber.

De 5 selskaber har udmeldt nye priser og vilkår til ikrafttræden pr. 1. oktober 2004.

Energitilsynet har med udgangspunkt i selskabernes redegørelser og efterfølgende supplerende oplysninger gennemgået selskabernes metoder for priser og vilkår med henblik på at kunne give en endelig godkendelse heraf.  

Tilsynet har i sin gennemgang af de enkelte metodeelementer vurderet disse i forhold til naturgasforsyningslovens bestemmelser og kriterier for selskabernes priser og vilkår samt inddraget EU Kommissionens fortolkningsbidrag af regulators godkendelse af metoder for fastsættelse af priser og vilkår.

Generelt gælder det for Energitilsynets godkendelse af selskabernes metoder, at godkendelsen alene vedrører den overordnede principielle metode. Tilsynet har dermed ikke taget stilling til konkrete forhold, herunder de mere detaljerede metodeelementer, der måtte være relateret til metoden.

Energitilsynet vedtog,   

  • 1) at Energitilsynet ikke finder Gastras tarifstruktur med 75 % kapacitetstarif og 25 % volumentarif i strid med naturgasforsyningsloven. Gastras metode for tarifstruktur bliver derfor godkendt, jf. lovens § 36a. Energitilsynet vil dog fortsat vurdere forhold omkring tarifstruktur og adgangen til markedet.
  • 2) at Energitilsynet fastholder Gastras foreløbige godkendelse af 30. september 2004 af metode for prisfastsættelse (forrentningsgrundlag/sats og omkostningsbase/afskrivningsmetode), jf. naturgasforsyningslovens § 36a. Energitilsynet vil med udgangspunkt i ikrafttrædelsen af Lov om Energinet Danmark foretage en behandling af Gastras metoder for prisfastsættelse på det ny grundlag.
  • 3) at Energitilsynet finder, at Gastras proces med løbende at inddrage markedsaktørerne i forbindelse med selskabets udarbejdelse af Regler for Gastransport bidrager til et velfungerende naturgasmarked og giver gennemsigtighed omkring priser og vilkår. 
  • 4) at Energitilsynet godkender Gastras øvrige metodeelementer vedr. produkter af kort varighed, incitamentsbaserede elementer, tarifmetode for nødforsyning, entry-exit metode, gebyrmetoder, metode for nominering og allokering, metode for kreditgodkendelse og metode for balancering, jf. naturgasforsyningslovens § 36a.
  • 5) at Energitilsynet ikke finder, at Naturgas Fyns, DONG Distributions, HNGs og Naturgas Midt-Nords tarifstruktur med ren volumenbaseret tarifering er i strid med naturgasforsyningsloven, jf. lovens § 36a. Distributionsselskabernes metode for tarifstruktur bliver derfor godkendt jf. lovens § 36a. Energitilsynet følger dog løbende udviklingen af markedet, herunder også forholdet omkring tarifstruktur. 
  • 6) at Energitilsynet godkender distributionsselskabernes øvrige metodeelementer vedr. bloktarif, naturgassens konkurrenceevne i forhold til alternative brændsler, gebyrmetoder, investeringsbidrag, sammenhæng med Regler for gastransport, skift af gasleverandør, afregningsgrundlag, procedurer for restance og sikkerhedsstillelse samt måling, jf. naturgasforsyningslovens § 36a.


ad punkt 6: Gastra A/S - klage fra Energi Viborg over balancegasbetaling

Energi Viborg A/S har indgivet klage over balancegasbetaling som beregnet af Gastra A/S i henholdt til dette selskabs Regler for Gastransport. Energi Viborgs klage vedrører dels udgangspunktet for balancebetalingen, dels at balancebetalingen ikke afspejler Gastras reelle omkostninger ved balanceringen.

I Regler for Gastransport fastsættes, at transportkundens ydelser skal være i balance på døgnbasis, der er dog et tolerancebånd inden for hvilket transportkundens indleverede - og udtagne naturgasmængder må være i ubalance. Hvis transportkunden kommer i ubalance derudover og transportkunden ikke på forhånd har sikret sig supplerende muligheder for at få ekstra fleksibilitet, vil kunden ifalde balancebetaling. Balancebetaling består af transportkundens køb eller salg til Gastra af overskydende / eller for meget udtrukne naturgasmængder. Gastra har oplyst, at balancebetalingen er fastsat ud fra incitamentsregulerende betragtninger og ikke efter omkostnings-neutrale principper. Opkrævet balancebetaling indgår i selskabets indtægter og føres dermed tilbage til brugerne af systemet i forbindelse med fastsættelsen af næste års tariffer.

Anvendelsen af incitamentsskabende balancegebyrer er udbredt på tilsvarende markeder indenfor EU, anerkendt i CEER sammenhæng og bliver formentlig snarligt "lovbefæstet" i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til transmissionsnettet - såfremt det kædes sammen med selskabets tilbageførsel af for meget opkrævet gebyr til brugerne af systemet.

Energitilsynet vurderer, at Gastras balanceringsregler er fleksible med muligheder for at købe supplerende fleksibilitet samt salg eller køb af henholdsvis naturgas og balancemargin mellem transportkunderne. Den af Gastra opkrævede balancebetaling indgår i selskabets indtægter og vil dermed blive tilbageført til brugerne af systemet i forbindelse med fastsættelsen af tariffer for det følgende år.

Energitilsynet vedtog, at meddele Energi Viborg A/S og Gastra A/S,

  • at Energitilsynet i medfør af naturgasforsyningslovens § 38, stk. 2, ikke finder, at Gastra A/S betingelser for balancebetaling er urimelige.


ad punkt 7: Forenkling af elregninger 

På grundlag af et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om status vedrørende sekretariatets indsats for at opnå forenkling af elregninger.


ad punkt 8: Prisregulering af forsyningspligtige elvirksomheder 2002

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om status for prisreguleringen for 2002.


ad punkt 9: Status for større principielle sager under behandling i sekretariatet

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om status for udvalgte sager.


ad punkt 10: Udformning af årsberetning for 2004

På grundlag af et af sekretariatet udarbejdet notat havde medlemmerne en foreløbig drøftelse af udformning og indhold af Energitilsynets beretning til ministeren for 2004, jf. elforsyningslovens § 82, stk. 1.


ad punkt 11. Eventuelt

Næste møde i Energitilsynet er den 13. december 2004

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO