Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 51


Til stede fra Energitilsynet var: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Ellen Margrethe Basse, Lone Johnsen, Anders Larsen, Preben Schou, og Jens Sejer Sørensen. Desuden deltog Torben Riber og Jørgen Aamand  i  egenskab af suppleanter.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann, Johan Piper og Marianne Larsson.


Mødet havde følgende dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 51
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. NESA - forespørgsel om overtagelse af elnet uden bevilling
5. ELTRA og SEAS Transmission - indregning af omkostninger vedrørende havvindmøller


Sager til orientering/drøftelse

6. Konsekvenser af Kammeradvokatens udtalelse om fri og bunden egenkapital efter varmeforsyningsloven
7. Energiprisudvalgenes praksis - forbrugerinformation og varslingsfrister
8. Orientering om internationalt arbejde
9. Eventuelt


ad 1: Inhabilitet på møde 51

Der forelå ikke grundlag for at erklære noget medlem inhabil ved behandlingen af de sager, der var på dagsordenen.


ad 2: Meddelelser fra Formanden 

Energitilsynet drøftede forskellige spørgsmål vedrørende interne arbejdsforhold i sekretariatet.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: NESA forespørgsel om overtagelse af elnet uden bevilling

På baggrund af en henvendelse fra NESA drøftede Energitilsynets spørgsmål i forbindelse med NESA´s mulige overtagelse af et andet netselskab.


ad punkt 5: ELTRA og SEAS Transmission - indregning af omkostninger vedrørende havvindmøller

Eltra Transmission amba og SEAS Transmission A/S havde anmodet om, at virksomhedernes indtægtsrammer blev yderligere forhøjet fordi virksomhederne vil få øgede omkostninger som følge af øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og øgede afskrivninger vedrørende i landføringsanlæg af elektricitet for havvindmøller  på henholdsvis Horns Rev og Rødsand..

Energitilsynet besluttede på sit møde den 29. september 2003, at Eltra kunne forhøje indtægtsrammen med 3,5 mio. kr., hvilket udgjorde det skønnede beløb for drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for Horns Rev tilslutningen, medens SEAS Transmissions indtægtsramme kunne forhøjes med de gennemsnitligt budgetterede omkostninger fra det første hele kalenderår efter anlæggets idriftsættelse.

Efterfølgende behandlede Energitilsynet på mødet den 29. marts 2004 generelt spørgsmålet om forhøjelser af indtægtsrammerne som følge af ændringer i størrelsen af de omkostninger, der er lagt til grund ved fastsættelsen af indtægtsrammerne. Energitilsynet besluttede bl.a., at i det tilfælde ændringen/meromkostningen for det konkrete år, for hvilket forhøjelsen af indtægtsrammen ansøges forøget, er mindre end 3,0 % af omkostningsrammens driftsposter (omkostningsrammen ekskl. afskrivninger) i et "normalt" år,

Før offentliggørelsen af Energitilsynets fastsættelse af generelle retningslinjer for indregning af forøgede omkostninger i indtægtsrammerne indsendte Eltra og SEAS den 21. november 2003 og 8. december 2003 en anmodning om ændret beregning af forhøjelserne af indtægtsrammerne som følge af idriftsættelsen af havvindmølleparker, herunder ønskede virksomhederne, at der efter 5 år skal ske en revurdering, da der er tale om anlæg, som er helt nye i dansk elforsyning.

Idet de to virksomheder arbejder med spændingsniveauer på henholdsvis over (Eltra Transmission) og under (SEAS transmission A/S) 150 kV, vedtog Energitilsynet:

  • at omkostningsrammen for Eltra Transmission amba vil kunne hæves med 4,8 mio. kr. med virkning fra 2003, jf. § 7 i bek. 1182 af 15. december 2000 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV. Beløbets størrelse vil blive revurderet efter 5 år.
  • endvidere at omkostningsrammen for SEAS Transmission A/S,  kan årligt forhøjes med 3,678 mio. kr., jf. § 35 i bek. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder. Beløbets størrelse vil blive revurderet efter 5 år.


ad punkt 6: Konsekvenserne af Kammeradvokatens udtalelse om fri og bunden egenkapital efter varmeforsyningsloven

På baggrund af et notat udarbejdet af sekretariatet drøftede Energitilsynet konsekvenserne af Kammeradvokatens udtalelse om fri og bunden egenkapital efter varmeforsyningsloven.


ad punkt 7: Energiprisudvalgenes praksis - forbrugerinformation og varslingsfrister

I et notat udarbejdet af sekretariatet orienteredes tilsynets medlemmer om energiprisudvalgenes praksis vedrørende forbrugerinformation og varslingsfrister.

Sekretariatet oplyste, at i det omfang de sagsområder, der er omhandlet i de udarbejdede praksisnotater, bliver overtaget af det nye brancheankenævn, vil praksisnotaterne blive stillet til rådighed for nævnet.


ad punkt 8: Orientering om internationalt arbejde

Tilsynets medlemmer blev orienteret om sekretariatets deltagelse i internationalt arbejde. Det skete på baggrund af et notat udarbejdet af sekretariatet.


ad punkt 9: eventuelt

Formanden erindrede om, at næste møde er den 28. juni 2004.

Mødet afsluttet kl. 13.00.

Bilag : Udarbejdet til møde nr. 51 -  Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO