Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 55
 

Til stede fra Energitilsynet var: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad,  Lone Johnsen, Anders Larsen, Torben Riber, Jens Sejer Sørensen og Jørgen Aamand.

Ellen Margrethe Basse og Preben Schou havde meldt afbud til mødet.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Christian Parbøl, Nina Koch og Marianne Larsson.


Mødet havde følgende dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 55
2. Meddelelser fra Formanden
3. Energitilsynets møder i 2005
4. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

5. Systemansvarets tariffer i 2005
6. Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning - klage over afregningsprincip i aftalen om forsyningens overtagelse af Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a.
7. Odense Kraftvarmeselskab /Elsam - Odense Renovationsselskab klager over betaling af rådighedsbeløb
8. Høring om forslag til lov om Energinet Danmark
8A. Høring af forslag til lov om ophævelse af lov om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v.


Sager til orientering / drøftelse

9. Udviklingen i elpriserne i juli kvartal 2004
10. Gennemgang af status i 5 verserende sager
11. Det private Ankenævnet på Energiområdet samt opgaveændringer for Energitilsynet pr. 1. november 2004
12. Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om elreformen
13. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde 55

Der forelå ikke grundlag for at erklære noget medlem inhabil ved behandlingen af de sager, der var på dagsordenen.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om, at Ellen Margrethe Basse havde anmodet om at blive fritaget for hvervet som medlem af Energitilsynet.


ad punkt 3: Energitilsynets møder i 2005

Energitilsynet vedtog at afholde møder på følgende datoer i 2005

 • Mandag den 31. januar 2005
 • Mandag den 28. februar 2005
 • Onsdag den 30. marts 2005
 • Mandag den 25. april 2005
 • Mandag den 30. maj 2005
 • Mandag den 27. juni 2005
 • Mandag den 29. august 2005
 • Mandag den 26. september 2005
 • Mandag den 31. oktober 2005
 • Mandag den 28. november 2005
 • Mandag den 19. december 2005


ad punkt 4: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 5: Systemansvarets tariffer i 2005

De systemansvarlige virksomheder, Elkraft system og Eltra havde anmeldt metoderne for fastsættelse af systemansvarets tariffer med virkning fra 1. januar 2005. Forudsætningen for anmeldelsen var ikrafttrædelsen af reglerne i lov nr. 494 af 9. juni 2004 om afskaffelse af de nugældende regler for aftagepligt af prioriteret produktion.

Energitilsynet skal i henhold til elforsyningslovens § 71, stk. 2, og § 76 godkende de systemansvarlige virksomheders prisfastsættelse for 2005.

Energitilsynet vedtog, at meddele Elkraft System og Eltra, at Energitilsynet kan godkende metoderne for prisfastsættelsen i overensstemmelse med de principper, der fremgår af virksomhedernes notat "Opdeling af den systemansvarlige virksomheds tarifpuljer 1. januar 2005". 

Godkendelsen blev givet under følgende forudsætninger og forbehold:

 • at indholdet af den nye regulering af den nye virksomhed " Energi Net Danmark" ikke opstiller krav til metoder og priser, som adskiller sig fra de i dag kendte krav.
 • at ledelsen i et kommende Energi Net Danmark vil opretholde de nuværende tariffer.
 • at resultatet af ETS efterfølgende vurdering af virksomhedernes aftaler om systemydelser og regulerkraft bliver, at ETS finder disse aftaler i orden.
 • at der ikke gennemføres harmoniseringstiltag, der fører til krav om ændringer i de af ET godkendte vilkår.

ad punkt 6: Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning - klage over afregningsprincip i aftalen om forsyningens overtagelse af Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning overtog Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. den 1. februar 2003. Overtagelsesbetingelserne var fastlagt i "Aftale om Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.A.". I henhold til aftalen skulle de tidligere forbrugere hos Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.A.betale et kraftvarmetillæg.

Klager var blevet mødt med et krav fra den kommunale fjernvarmeforsyning om at indbetale et supplerende beløb i kraftvarmetillæg for en senere tilbygning, selv om klager tidligere havde benyttet aftalens mulighed for at betale kraftvarmetillægget som en engangssum. 

Engangssummen blev i henhold til aftalen beregnet på grundlag af det antal m2 inden tilbygningen, som klager havde i boligareal på tidspunktet for den kommunale fjernvarmeforsynings overtagelse af kraftvarmeværket.

Den kommunale fjernvarmeforsyning havde i et orienteringsbrev forklaret klager om mulighederne for at betale kraftvarmetillægget. Af orienteringsbrevet fremgik, at klager kunne vælge at betale kraftvarmetillægget på tre måder, herunder at betale tillægget kontant.

Aftalen om betaling af kraftvarmetillægget var en leveringsbetingelse, som den kommunale fjernvarmeforsyning yderligere havde forklaret i orienteringsbrevet.

Energitilsynet vedtog at meddele klager og Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning,

 • at Energitilsynet finder, at det er en urimelig fortolkning af egne leveringsbetingelser, at Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning opkræver en supplerende betaling i meromkostningselement for en senere tilbygning til klagers bolig, fordi klager i henhold til leveringsbetingelsen tidligere valgte at betale dette særlige meromkostningselement ved "kontant betaling", jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.


ad punkt 7: Odense Kraftvarmeselskab/Elsam - Odense Renovationsselskab klager over betaling af rådighedsbeløb

Energitilsynet foretog på sit møde den 30. august 2004 en indledende behandling af sagen. Tilsynet fandt, at det var nødvendigt med yderligere oplysninger om aftalegrundlaget, før tilsynet kunne vurdere sagen. Odense Kraftvarmeværk A/S har den 30. september 2004 sendt uddybende oplysninger. Oplysningerne har været i høring hos Odense Renovationsselskab A/S m.fl. (affaldsleverandørerne)

Klagen drejer sig om en tvist mellem på den ene side affaldsleverandørerne og på den anden side Elsam A/S og Odense Kraftvarmeværk A/S om kraftvarmeværkets krav om, at affaldsleverandørerne ved leverancer af affald til forbrænding skal betale et særligt pristillæg. Odense Kraftvarmeværk A/S er et 100 pct. ejet datterselskab i Elsamkoncernen.

Opførelsen af det affaldsbaserede Odense Kraftvarmeværk betød en forøgelse af kapaciteten til produktion af varme. Da Fynsværket allerede havde en vis overkapacitet indgik der en forudsætning om, at affaldsforbrændingsanlægget ikke måtte betyde en forhøjelse af Fynsværkets priser for el og varme. Dette sikredes ved en godtgørelse fra affaldsforbrændingsanlægget til Fynsværket til dækning af den forringede kapacitetsudnyttelse. Godtgørelsen var hidtil indgået i de interne afdelingsregnskaber for Fynsværket. Dvs. at der i beregningen af affaldsbehandlingsprisen er indgået et ikke reelt "omkostningsbeløb", som dækker godtgørelsen.

I forbindelse med igangværende forhandlinger om en ny kontrakt om affaldsleverancer har Odense Kraftvarmeværk A/S stillet krav om, at Odense Renovationsselskab A/S m.fl. skal betale et særligt pristillæg på ca. 7 kr. per GJ, der produceres på Odense Kraftvarmeværk til dækning af overkapaciteten. Det særlige pristillæg er en udmøntning at det hidtidige "omkostningsbeløb".

Energitilsynet vedtog, at meddele Odense Renovationsselskab A/S m.fl.,  Elsam A/S og Odense Kraftvarmeværk A/S, at godtgørelsen fra Odense Kraftvarmeværk A/S til Elsam A/S ikke er i overensstemmelse med elforsyningsloven, da der ikke er tale om en reel indregningsberettiget omkostning, jf. elforsyningslovens § 75, stk. 3 og § 58, stk. 1, samt varmeforsyningslovens § 20.

Torben Riber stemte imod afgørelsen med følgende begrundelse: Det omtalte tillæg indgik i beslutningen om etableringen af affaldskraftvarmeanlægget, ved den senere udbygning samt i fastlæggelsen af affaldsprisen før udskillelsen. Der er åbenbart tale om et privatretligt aftaleforhold mellem oprindeligt Fynsværket og Odense Renovationsselskab A/S om priser og betingelser for levering af affald til affaldskraftvarmeanlægget på Fynsværket. Han fandt derfor, at det lå udenfor Energitilsynets kompetence at tage stilling til dette aftaleforhold i forbindelse med udskillelsen. Han gik endvidere ud fra, at Energistyrelsen i forbindelse med sin godkendelse af åbningsbalancen for Odense Kraftvarmeværk A/S bl.a. måtte påse, at ingen af parterne ville blive stillet ringere eller bedre som følge af denne lovbestemte udskillelse (jf. §§ 48 og 101, stk. 3-6, i elforsyningsloven).


ad punkt 8: Høring om forslag til lov om Energinet Danmark

Økonomi- og Erhvervsministeriet havde til Energitilsynet fremsendt udkast til forslag til lov om Energinet Danmark med anmodning om Energitilsynets eventuelle bemærkninger.  

Tilsynet vedtog i forlængelse af en drøftelse af det fremsendte udkast til lovforslag og et af sekretariatet udarbejdet udkast til høringssvar at bemyndige Energitilsynets formand i henhold til § 3, stk. 2, i Energitilsynets forretningsorden til sammen med sekretariatet at færdiggøre og fremsende et høringssvar.  


ad punkt 8 A: Høring af forslag til lov om ophævelse af lov om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v. 

Finansministeriet havde til Energitilsynet fremsendt forslag til lov om ophævelse af lov om Dansk Olie og Naturgas m.v. og anlægslov for naturgasforsyning samt ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat med anmodning om Energitilsynets eventuelle bemærkninger.  

Tilsynet vedtog i forlængelse af en drøftelse af det fremsendte lovforslag og et af sekretariatet udarbejdet udkast til høringssvar at bemyndige Energitilsynets formand i henhold til § 3, stk. 2, i Energitilsynets forretningsorden til sammen med Sekretariatet at færdiggøre og fremsende et høringssvar.


ad punkt 9: Udviklingen i elpriserne i juli kvartal 2004

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes energitilsynets medlemmer om udviklingen i elpriserne i juli kvartal 2004.
 

ad punkt 10: Gennemgang af status i 5 verserende sager

Energitilsynets sekretariat orienterede under dette punkt Energitilsynet om status for fem væsentlige verserende sager.


ad punkt 11: Det private brancheankenævn Ankenævnet på Energiområdet samt opgaveændringer for Energitilsynet pr. 1. november 2004

Under dette punkt orienterede sekretariatet Energitilsynet om det private Ankenævn på Energiområdet, og om de opgaveændringer, ankenævnet oprettelse ville betyde for Energitilsynet.


ad punkt 12: Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om elreformen

Under dette punkt orienterede sekretariatet om Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om elreformen. Denne beretning er offentliggjort på Rigsrevisionens hjemmeside.  


ad punkt 13: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste møde er den 22. november 2004.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO