Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - januar 2004


Orientering fra Energitilsynets sekretariat om elprisen for januar 2004.

Elprisstatistikken januar 2004 er en opgørelse for perioden januar 2003 - januar 2004. Af tabel 1 fremgår den seneste udvikling i elprisen før afgifter og moms.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet januar 2003 - januar 2004

Pris øre/kWh

Hus-hold-
ninger

Små
Virk-
som-heder

Store
Virk-
som-
heder

Virksom-
heder i
Gns.

Nordpool
Spotpris
Vest

Nordpool
Spotpris
Øst

Januar '03

70,6

57,4

49,5

54,9

35,1

52,2

Februar

74,5

63,2

47,9

53,3

32,9

36,2

Marts

74,0

61,2

51,5

53,9

25,9

28,6

April

72,8

59,5

46,1

52,0

20,4

22,3

Maj

67,7

55,6

46,3

51,1

21,2

21,9

Juni

67,1

54,7

47,6

51,9

19,9

19,8

Juli

64,8

52,8

49,0

52,1

24,5

21,4

August

64,0

51,9

48,7

52,8

26,7

25,7

September

65,2

52,6

48,0

52,3

25,7

24,3

Oktober

65,8

53,1

47,3

51,5

24,9

27,4

November

66,5

53,7

48,1

52,4

23,9

26,9

December

67,1

54,2

47,8

52,1

19,9

21,7

Januar '04

68,4

55,3

44,8

49,1

 

 

Anm.: Nettoprisen er prisen ekskl. afgifter og moms.

I perioden januar 2003 til december 2003 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 19,9 øre /kWh i juni og i december 2003 til 35,1 øre/kWh i januar 2003. Fra november til december 2003 er spotprisen i Vestdanmark faldet med 4,0 øre /kWh.

I Østdanmark varierede Nordpool spotprisen fra 19,8 øre/kWh juni 2003 til 52,2 øre/kWh i januar 2003. Fra november til december 2003 er spotprisen i Østdanmark faldet med 5,2 øre/kWh.

De høje priser i vinteren 2002/03 skyldes, at vandreserverne i Norden var små. En reducering af elforbruget til opvarmning i foråret 2003 medførte, at efterspørgslen på el faldt, hvilket bl.a. førte til faldende spotpriser hen over foråret og forsommeren.

De noget højere spotpriser i løbet af sommeren 2003 skyldes bl.a., at vandreserverne igen var små, grundet mangel på nedbør i det nordlige Skandinavien. Samtidigt var der et forøget elforbrug til køling i Europa, grundet en varm og tør sommer.

Den gennemsnitlige danske spotpris i december 2003 er 22,9 øre/kWh lavere end den gennemsnitlige spotpris i januar 2003.

De højere spotpriser har i løbet af 2003 haft et vist gennemslag på forbrugerpriserne, hvor husholdninger og virksomheder i starten af perioden har oplevet en prisstigning. jf. tabel 1. For husholdninger er der imidlertid i januar 2004 et fald i nettoprisen på 2,2 øre/ kWh i forhold til samme måned i 2003. Den gennemsnitlige nettopris for virksomheder er i samme periode faldet med 5,8 øre/kWh.

Husholdningernes nettopris er fra december 2003 til januar 2004 steget med 1,3 øre/kWh, medens den gennemsnitlige nettopris for virksomheder i samme periode er faldet med 3,0 øre/kWh.


El på markedsvilkår
Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra januar 2003 til januar 2004

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

Januar ´03

29,8

29,3

Februar

34,0

34,0

Marts

33,8

33,8

April

33,7

33,6

Maj

26,5

27,0

Juni

25,7

25,6

Juli

24,7

24,6

August

23,5

23,4

September

24,5

24,4

Oktober

25,3

25,3

November

26,3

26,3

December

27,1

27,2

Januar '04

27,5

27,3

Note : Forbrugerstørrelserne er : husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh.

El på markedsvilkår er en del af den samlede elpris. Det er bl. a. en del af elprisen, hvor alle kunder frit, efter den 1. januar 2003, har fået mulighed for at vælge den elleverandør, som kunderne ønsker at handle med. Den elpris husholdninger og virksomheder må betale for markedsdelen og aftagerpligtig el, sker imidlertid efter en sammenvejning for procentsatsen for miljøvenlige el, jf. tabel 3. Procentsatsen er centralt fastsat og varierer over måneder og landsdele.

Af tabel 2 fremgår det, at prisen for el på markedsvilkår toppede i februar 2003. Herefter har prisen været faldende frem til august, for på ny igen at være stigende frem til januar 2004. Prisen for el på markedsvilkår ligger i januar 2004 for husholdninger på et niveau, som er 2,3 øre/kWh lavere end i januar 2003 men 0,4 øre/kWh højere end prisen i december 2003. For små virksomheder har forholdet været det samme, og i januar 2004 ligger prisen på et niveau, som er 2,0 øre/kWh lavere end i januar 2003. Fra november 2003 til januar 2004 er prisen for små virksomheder steget med 0,1 øre/kWh.

Elprisen i januar 2004 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3.


Tabel 3. Elpris i januar 2004

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små1)
virksomheder

Store1)
virksomheder

Virksomheder i gns. 1)

Abonnement

14,7

0,6

0,0

0,0

Markedsdel2)

17,5

14,9

11,6

11,6

Aftagerpligtig
Heraf vind
Heraf andet

16,1
3,4
12,7

20,1
3,4
16,7

16,5
3,4
13,1

19,8
3,4
16,4

Netbetaling
Heraf PSO
Heraf transmission
Heraf til distribution

20,1
3,6
5,4
11,1

19,7
3,6
5,4
10,7

16,7
3,6
5,4
7,7

17,7
3,6
5,4
8,7

Nettopris

68,4

55,3

44,8

49,1

Moms og afgifter
Heraf CO2-afgift
Heraf elafgift og eldist.bidrag.
Heraf moms

100,4
10,0
56,6
33,8

10,0
9,0
1,0
-

0,4
0,3
0,1
-

7,7
7,0
0,7
-

I alt

168,8

65,3

45,2

56,8


Note 1: Forbrugerstørrelserne er : husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser

Note 2 : For husholdningerne anvendes den gennemsnitlige årlige procentsats for den miljøvenlige el, svarende til årlig afregning. Markedsdelen af el er for virksomheder over 1 GWh beregnet som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen. Det vejede gennemsnit er tillagt en avance.


De enkelte elementer i elprisen
Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt efter de markedsvilkår, der er gældende på handelstidspunktet og den almindelige konkurrence mellem de enkelte el-leverandører, bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Markedsdelen er desuden den del af elprisen, der blev underlagt fri konkurrence den 1. januar 2003. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Aftagerpligtig er den ved lov prioriterede el fra vedvarende energikilder som fx vindmøller. Fordelingen på markedsel og aftagerpligtig el er fastsat centralt af de system ansvarlige selskaber (Eltra og Elkraft) og varierer fra måned til måned for erhvervsvirksomheder.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør største delen af elprisen for husholdningerne.

Det fremgår ved sammenligning med tal fra Eurostat, at elprisen - næsten uanset forbrugsstørrelse - har været stigende fra 2001 og til 2003, jf. figur 1.
 

Figur 1. Samlet elpris eksklusiv moms og afgifter

Note: Fra 2002 er elprisen baseret på Energitilsynets nye statistik for elprisen. For 1990-2001 er elprisen baseret på Eurostats tal, jf. Electricity Prices. Husholdningerne hører til 3,5 MWh kategorien. Erhverv er de øvrige kategorier.


Figur 2. Elprissammenligning for husholdningerne (3,5 MWh)

 

Tallene eksklusiv moms og afgifter fremgår af figur 2 og figur 3.


Figur 3. Elprissammenligning for industri m. lille energiforbrug (2 GWh)

Figur 3. Elprissammenligning for industri m. lille energiforbrug (2 GWh)


Figur. 4 Elprissammenligning for industri m. stort energiforbrug (50 Gwh
)

Figur. 4 Elprissammenligning for industri m. stort energiforbrug (50 Gwh)

Dokumentation for beregningerne findes på Energitilsynets hjemmeside:
www.Energitilsynet.dk\Afgørelser
(direkte link til dokumentationsnotatet)

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO