Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 47


År 2004, den 26. januar afholdt Energitilsynet møde. Mødet indledtes kl. 10.30. Mødet blev afholdt i Konkurrencestyrelsens lokaler, Nørregade 49, København K.

Til stede fra Energitilsynet var: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Ellen Margrethe Basse, Lone Johnsen, Jacob Erik Holmblad, Anders Larsen, Torben Riber og Jens Sejer Sørensen. Desuden deltog Jørgen Aamand i sin egenskab af suppleant.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann, Johan Piper og Marianne Larsson.

Dagsorden:

1. Meddelelser fra Formanden
2. Regler for Energitilsynets arbejde
3. Valg af næstformand
4. Inhabilitet på møde nr. 47
5. Energitilsynets møder i 2004
6. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

7. Eltra og Elkraft Transmission - individuelle effektivitetskrav (foreløbig behandling)
8. Regulering af forsyningspligtselskaber - efterregulering for 2002 (foreløbig behandling)
9. NVE´s overtagelse af Sorø kommunale el- og varmeforsyning pr. 1. januar 1999.  Spørgsmålet om dokumentationskrav og tilbageføring af overdækning på kommunale mellemregningskonti


Sager til orientering / drøftelse

10. Energitilsynets beretning. Årsberetning 2003
11. DONG - følgegruppe vedr. den fulde markedsåbning 1. januar 2004
12. Orientering om tidligere udfærdigede notater om Energiprisudvalgenes praksis 13. Udviklingen i elpriserne i oktober kvartal 2003 samt året 2003
14. Eventuelt


ad punkt 1: Meddelelser fra formanden

Torben Riber deltog i mødet som stemmeberettigede medlem i stedet for Preben Schou, der havde meldt afbud.

Formanden ønskede medlemmerne velkommen til arbejdet i Energitilsynet.


ad punkt 2: Regler for Energitilsynets arbejde

Formanden orienterede kort om regelgrundlaget for Energitilsynets arbejde og henviste i øvrigt til det materiale, der var udsendt til Energitilsynets medlemmer.


ad punkt 3: Valg af næstformand

Energitilsynet vedtog at udsætte valg af næstformand i henhold til § 1, stk. 5, i Energitilsynets forretningsorden til et møde hvor samtlige medlemmer er til stede.


ad punkt 4: Inhabilitet på møde nr. 47

Der forelå ikke grundlag for at erklære noget medlem inhabil ved behandlingen af de sager, der var på dagsordenen.


ad punkt 5: Energitilsynets møder i 2004

Energitilsynet vedtog at afholde møder på følgende datoer i 2004:

23. februar, 29. marts, 26. april, 24. maj, 28. juni, 30. august, 27. september, 25. oktober, 22. november og 13. december. Mødetidspunkt kl. 10.30.


ad punkt 6: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 7: Eltra og Elkraft Transmission - individuelle effektiviseringskrav (foreløbig behandling)

I henhold til bekendtgørelse nr. 1182 ad 15. december 2000 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150kV skal Energitilsynet med virkning fra år 2004 udmelde individuelle effektivitetskrav over for selskaber, der leverer strøm over 150kV. De to selskaber der transporterer strøm på dette spændingsniveau er ELTRA og ELKRAFT Transmission. De to selskaber er endvidere underlagt generelle effektivitetskrav, der fastsættes af Ministeren.

Tilsynet har drøftet et udkast til beslutningsnotat om individuelle effektiviseringskrav over for ELTRA og ELKRAFT Transmission. Udmeldingerne sker på baggrund af en international sammenligning af transmissionsselskabers effektivitet Baggrunden for den foreløbige behandling i Energitilsynet var, at der er tale om en ny regulering, der ydermere er baseret på en ikke tidligere benyttet metode.

Sagen vil blive forelagt til beslutning på Energitilsynets møde i februar 2004 efter at sekretariatet har drøftet analyseresultaterne med Eltra og Elkraft Transmission.


ad punkt 8: Regulering af forsyningspligtselskaber - efterregulering for 2002 (foreløbig behandling)

I henhold til elforsyningslovens §§ 69 og 72 skal Energitilsynet prisregulere de forsyningspligtige virksomheder. I den forbindelse afgøres, hvad de enkelte virksomheder kan oppebære i overskud for 2002.

I forhold til prisreguleringen i 2001 er prisreguleringen for 2002 strammet op, idet overskuddet ikke må være urimeligt højt og skal afspejle afkastet i sammenlignelige brancher med en tilsvarende risiko.

Som følge heraf er prisreguleringen for 2002 ændret og justeret på en række områder i forhold til principperne for 2001.

Tilsynet drøftede prisreguleringen og principperne herfor. Sekretariatet vil herefter drøfte principperne for prisreguleringen med Dansk Energi og sagen vil blive forelagt til afgørelse på Energitilsynets møde i februar 2004.


ad punkt 9: NVE´s overtagelse af Sorø Kommunale el- og varmeforsyningsvirksomhed den 1. januar 1999. Spørgsmålet om dokumentationskrav og tilbageføring af overdækning på kommunale mellemregningskonti

Sorø kommune overdrog i 1999 sin el- og varmeforsyningsvirksomhed til Nordvestsjællands Elektricitetsforsyning (NVE).

Energitilsynet havde på sit møde den 27. oktober 2003 besluttet, at overdragelsen var omfattet af de tidligere bestemmelse i elforsyningslovens § 37 og Sorø kommune skulle derfor opgøre indskudskapital og nettoprovenu ved overdragelsen.

Energitilsynet havde endvidere stillet krav om, at kommunen skulle fremlægge en revisionserklæring om bevægelserne på de to mellemregningskonti vedrørende el- og varmeforsyningsaktiviteterne fra overdragelsen fandt sted i 1999 til endelig afregning af overtagelsen fandt sted den 1. januar 2004.

Sorø kommune havde den 28. november 2003 fremsendt en afsluttet opgørelse over NVE´s betalinger til Sorø kommune i forbindelse med overdragelsen af elforsyningsvirksomheden.

Det fremgik heraf, at indskudskapitalen var opgjort til 457.318 kr. og at der ikke er anden indskudskapital i elforsyningsvirksomheden.

Herudover havde NVE betalt 420.000 kr. for overdragelse af ejendomsretten til alle grundarealer og rettigheder i offentlige vejarealer, idet Sorø kommune er opført som ejer i tingbogen. Overdragelsessummen er fastsat ud fra den offentlige vurdering. Alle øvrige anlæg og installationer betragtedes af Sorø kommune som finansieret og derfor regnskabsmæssigt nedskrevet til 0 kr. Mellemregningskontoens indestående var herefter den eneste værdi, hvormed forsyningsområderne var bogført.

Af Sorø kommunes opgørelse over udviklingen i saldoen på mellemregningskontoen vedrørende elforsyningen fremgik, at den driftsmæssige overdækning havde udviklet sig fra 3,1 mio. kr. ultimo 1998 til 3,5 mio. kr. den 1. januar 2004.

Af Sorø kommunes opgørelse over udviklingen i saldoen på mellemregningskontoen vedrørende varmeforsyningen fremgik, at overdækningen havde udviklet sig fra 8,3 mio. kr. ultimo 1998 til 10,6 mio. kr. 1. januar 2004.

Energitilsynets afgørelsen i sagen indebærer :

  • at Energitilsynet i medfør af den tidligere bestemmelse i elforsyningslovens § 37, stk. 5, kunne godkende, at Sorø kommunes indskudskapital i Sorø kommunes elektricitetsforsyning opgøres til 457.318 kr.
  • at Energitilsynet i medfør af den tidligere bestemmelse i elforsyningslovens § 37, stk. 6, meddeler dette beløb til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, med den tilføjelse, at der ikke foreligger et positivt nettoprovenu ved Sorø kommunes overdragelse af elforsyningsvirksomheden
  • at Energitilsynet finder, at Sorø kommune skal tilbageføre overdækningen på den kommunale varmeforsynings mellemregningskonto på 10.628.204 kr. ultimo 2003 til tidligere forbrugere hos Sorø kommunes fjernvarmeforsyning, jf. varmeforsyningslovens tidligere gældende § 21, stk. 5, nu § 21, stk. 4, og jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 1126 af 29. december 1999 om ikrafttræden af lov om elforsyning m.fl.
  • at Energitilsynet ikke på nuværende tidspunkt kan tage stilling til, om overdækningen på den kommunale elforsynings mellemregningskonto på 3.491.125 kr. ultimo 2003 skal tilbagebetales til tidligere forbrugere hos Sorø kommunes elforsyning.

Energitilsynet vil tage stilling til dette spørgsmål, når de igangværende drøftelser med Dansk Energi om de nærmere dokumentationskrav for, at et elselskab falder ind under undtagelsesbestemmelsen i den tidligere elforsyningslovs § 9, stk. 4, er tilendebragt, og Energitilsynet har modtaget denne dokumentation fra Sorø kommune.

Ved afgørelsen om tilbageføring af overdækningen på varmeforsyningens mellemregningskonto lagde Energitilsynet vægt på tidligere administrativ praksis i prisudvalgene, hvorefter en reguleringsmæssig overdækning i den løbende drift i forbindelse med en overdragelse eller fusion betales tilbage til forbrugerne.

Det blev besluttet at udskyde en beslutning om tilbageføring af overdækningen på den kommunale mellemregningskonto, da det endnu ikke er fastslået om elforsyningen har leveret under 500 volt fra 1977 til 1999 og dermed har været undtaget af hvile i sig selv reguleringen i den tidligere gældende elforsyningslov. Herudover blev beslutningen udskudt som følge af Energi-klagenævnets afgørelse af 22. december 2003, hvor nævnet har ophævet en afgørelse truffet af Energitilsynet efter den gældende elforsyningslovs § 100, stk. 2, om udligning af overdækning fra før lovens ikrafttræden i kommende års priser.


ad punkt 10: Energitilsynets beretning. Årsberetning 2003

På baggrund af et af sekretariatet udarbejdet forslag drøftede Energitilsynets medlemmer udformningen af Energitilsynets Årsberetning 2003.


ad punkt 11: DONG - følgegruppe vedr. den fulde markedsåbning

I et af sekretariatet udarbejdet notat blev Energitilsynets medlemmer orienteret om arbejdet i en af DONG Transmission nedsat projektgruppe, der har forestået etablering af de tiltag, som muliggør frit leverandørvalg for den enkelte slutkunde. Energitilsynets sekretariat har fulgt arbejdet i projektgruppen gennem deltagelse i en samtidig nedsat følgegruppe.


ad punkt 12: Orientering om tidligere udfærdigede notater om Energiprisudvalgenes praksis

I et af sekretariatet udarbejdet samlenotat blev Energitilsynets medlemmer orienteret om tidligere udfærdigede notater vedrørende Energiprisudvalgenes praksis på en række områder.


ad punkt 13: Udviklingen i elpriserne oktober kvartal 2003 og året 2003.

På baggrund af et af sekretariatet udarbejdet notat blev Energitilsynets medlemmer orienteret om udviklingen i elpriserne i oktober kvartal 2003 samt året 2003.


ad punkt 14: Eventuelt

Formanden erindrede om, at næste møde er den 23. februar 2004.

Mødet afsluttet kl. 12.00.

Bilag : Udarbejdet til møde nr. 47 -  Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO