Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

1.1    Haderup Kraftvarmeværk A.m.b.a. - klage over manglende stemmeret på generalforsamling
Energitilsynets sekretariat har den 3. august 2004 truffet afgørelse i en sag, hvor advokat Laurits Nielsen på vegne af to forbrugere under Haderup Kraftvarmeværk A.m.b.a. havde klaget til Energitilsynet over, at de ikke var tillagt stemmeret på kraftvarmeværkets generalforsamling.

De to forbrugere, der var tvangstilsluttet kraftvarmeværket, gjorde gældende, at det var urimeligt, at værket nægtede stemmeret, når der betaltes fast afgift til værket. Forbrugerne havde ikke ønsket at blive optaget som andelshavere i værket.

Det var værkets holdning, at forbrugerne ikke havde stemmeret til en generalforsamling i et selskab, man ikke var medlem af. Såfremt de pågældende forbrugere indbetalte 100 kr. i andelskapital, ville de opnå stemmeret på generalforsamlingen på lige fod med selskabets øvrige andelshavere.

Sekretariatet har på det foreliggende grundlag fundet, at Haderup Kraftvarmeværks fremgangsmåde i den konkrete sag, hvor de to forbrugere ikke var tildelt stemmeret på generalforsamlingen med den begrundelse, at de ikke var andelshavere, ikke var urimelig eller i strid med bestemmelserne i varmeforsyningsloven, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.

I medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, kan Energitilsynet tage stilling til, om tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser for varmeleverancer er urimelige eller i strid med bestemmelserne i varmeforsyningslovens §§ 20, 20 a og 20 b eller i strid med regler udstedt i henhold til loven. Tilsynet kan ligeledes i medfør af lovens § 21, stk. 5 gribe ind, såfremt tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser må antages at medføre en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anvendelse af energi.

Det fremgår endelig af § 21, stk. 6, at bestemmelserne i § 21, stk. 1-5, finder tilsvarende anvendelse for vedtægtsbestemmelser i forbrugerejede forsyningsvirksomheder. Med bestemmelsen i stk. 6 har Energitilsynet kompetence til at påse, at en forsyningsvirksomheds vedtægter sikrer en rimelig brugerindflydelse i selskabet.

Ifølge Haderup Kraftvarmeværks vedtægter, der var anmeldt til Tilsynet, kan som andelshaver i værket optages en fysisk eller juridisk person, der opfylder en række nærmere anførte betingelser.  Det fremgik videre af Haderup Kraftvarmeværks standardleveringsaftale, at som fjernvarmeaftager er ejeren af en ejendom andelshaver i værket, når der indbetales 100 kr. andelskapital. Ejeren bliver dermed berettiget og forpligtet i overensstemmelse med aftalen og gældende vedtægter.

Det fremgår ligeledes af vedtægterne, at generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme for hver tilslutning.

Sekretariatet har ikke fundet, at de nævnte vedtægtsbestemmelser indholdsmæssigt er urimelige i varmeforsyningslovens forstand, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.

Med hensyn til stemmeret er det et almindeligt princip, at kun andelshavere har stemmeret, og det er den overvejende regel i andelsretten, at hver andelshaver har én stemme. På denne baggrund fandt Energitilsynets sekretariat ikke grundlag for at kritisere Haderup Kraftvarmeværks fremgangsmåde.

Sekretariatets afgørelse har advokaten på vegne af de to forbrugere nu indbragt for Energiklagenævnet.

1.2.   Rødby Varmeværk - varmeopgørelse efter afbrydelse af måler
Energitilsynets sekretariat har den 30. august 2004 truffet afgørelse i en sag, hvor en forbruger i Rødby havde klaget til Energitilsynet over Rødby Varmeværks opgørelse af varmeforbruget i forbrugsåret 2003/2004.

Forbrugeren var utilfreds med, at Rødby Varmværk havde skønnet over varmeforbruget i denne periode, i det værket hævdet, at forbrugerens varmemåler havde været afbrudt i 280 timer i perioden. Forbrugeren mente ikke, at hans fjernvarmemåler har været afbrudt i dette omfang.

Rødby Varmeværk havde til Energitilsynet oplyst, at værkets opgørelse af forbruget i perioden 1. august 2003 - 1. august 2004 baserede sig på et aflæst forbrug for 354 dage, og et beregnet forbrug for de resterende 12 dage.

Energitilsynet og Gas- og Varmeprisudvalget havde tidligere i en række tilfælde ikke fundet det urimeligt, at et energiforbrug i fravær af en måleraflæsning blev ansat skønsmæssigt med udgangspunkt i historiske eller fremtidige aflæste forbrug, jf. i øvrigt den af Danske Fjernvarmeværkers Forening udsendte vejledning vedrørende beregning af fjernvarmeforbrug.

I den aktuelle sag havde Energitilsynet ikke mulighed for at afgøre, om der havde været tale om strømafbrydelser, der havde indvirkning på funktionaliteten af forbrugerens varmemåler. En afklaring af dette forhold forudsætter en egentlig bevisbedømmelse og må henvises til  domstolene.

På den baggrund havde sekretariatet ikke foretaget yderligere i sagen.

Sekretariatets afgørelse er af forbrugeren indbragt for Energiklagenævnet.


2. Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

2.1    Energitilsynets afvisning af behandling af klage fra forbruger
Energiklagenævnet har den 2. juli 2004 afvist at behandle en klage fra en forbruger over, at Energitilsynets sekretariat har konkluderet, at tilsynet ikke i medfør af varmeforsyningsloven er kompetent til at behandle de af forbrugeren rejste forhold, idet disse falder uden for tilsynets ressortområde.

Den pågældende forbruger under Københavns Energi har gennem en længere periode rettet henvendelse til Energitilsynet vedrørende en lang række forskellige forhold. Energitilsynets har sendt klageren svar, senest ved breve af 10. december 2003 og 26. marts 2004. Forbrugeren retter herefter henvendelse til Folketingets Ombudsmand, der har videresendt korrespondancen til Energiklagenævnet.

Energiklagenævnet har i sin afgørelsesskrivelse bl.a. anført:

"For så vidt angår en myndigheds afvisning af en sag med den begrundelse, at forholdet ikke falder inden for myndighedens ressortområde, har det været Energiklagenævnets hidtidige praksis ikke at behandle klager herover, medmindre der er tvivl om, hvorvidt det er korrekt, at forholdet ikke falder inden for myndighedens ressortområde.

Idet nævnet også bemærker, at en klager skal have en væsentlig, direkte og individuel interesse for at være klageberettiget, finder nævnet, at det er med rette, at Energitilsynet har meddelt Dem, at tilsynet ikke kan behandle de af Dem rejste forhold. Energiklagenævnet afviser herefter Deres klage."


3. Formandsafgørelser

3.1 Naturgas Fyn-sagen
Afgørelse i Naturgas Fyn-sagen, pkt. 5 på Energitilsynsmøde  d. 28. juni 2004 

Energitilsynet havde på sit møde den 24. november 2003 behandlet Naturgas Fyn I/S anmeldelse i henhold til naturgasforsyningslovens § 35. Energitilsynet besluttede på dette møde at godkende den oprindelige indskudskapital på ca. 8 mio. kr. samt, på række betingelser, et nettoprovenu på 0 kr.

Udstående var herefter en stillingtagen til den af selskabet tilskrevne forrentning af indskudskapital i perioden siden selskabets stiftelse i 1982 frem til 30. juni 2000. Det drejer sig om godt 40 mio. kr. Energitilsynet besluttede at få gennemført en ekstern juridisk vurdering af dette spørgsmål. 

Denne vurdering forelå nu i form af en redegørelse fra Kammeradvokaten.

Energitilsynet drøftede spørgsmålet om godkendelse af forrentning af indskudskapitalen på mødet og besluttede i lyset af en række uafklarede forhold, at bemyndige næstformanden Jacob Holmblad, der under denne sag fungerede som formand, til sammen med medlem Ellen Margrethe Basse at træffe afgørelse i sagen. 

Den 20. august 2004 har næstformanden sammen med Ellen Margrete Basse på vegne af Energitilsynet truffet følgende afgørelse i sagen:

Energitilsynet kan ikke godkende den anmeldte forrentning af indskudskapitalen på godt 40 mio. kr., som er tilskrevet indskudskapitalen siden selskabets stiftelse i 1982 frem til 30. juni 2000.

3.2 Energi Nord sagen
Afgørelse i Energi Nord-sagen, pkt. 6 på Energitilsynsmøde d. 28. juni 2004 

Energitilsynet drøftede, hvorvidt Energi Nord-forsyning i 2002 har udvekslet ydelser på markedsvilkår med det koncernforbundne selskab Energi Nord Handel A/S, jf. EfL § 46, stk. 4. Energi Nord Handel A/S har i 2002 indkøbt el og balanceenergi fra det ligeledes koncernforbundne elhandelsselskab EnergiDanmark Disam A/S.

Det var på mødet Energitilsynets umiddelbare vurdering, at Energi Nord Handel A/S indkøber ydelser fra EnergiDanmark Disam A/S, som efterfølgende videresælges til Energi Nord Forsyning A/S, uden at Energi Nord Handel A/S bibringer transaktionen en værditilvækst. Imidlertid besluttede Energitilsynet på grund af en række uafklarede forhold at bemyndige formanden til sammen med næstformanden og Ellen Margrethe Basse til at træffe afgørelse i sagen. 

Den 20. august 2004 har formanden sammen med de 2 medlemmer på vegne af Energitilsynet truffet følgende afgørelse i sagen:

  • at Energitilsynets eventuelle prisgodkendelse af virksomhedens priser for 2002 ledsages af det vilkår, at Energi Nord Forsyning A/S fremover straks skal udarbejde fyldestgørende skriftlige aftaler inden aftalernes ikrafttræden, samt på fyldestgørende og objektiv vis afsøge markedet for alternative leverandører af ydelser af væsentligt omfang, jf. elforsyningslovens § 72, stk. 2. Disse aftaler skal straks anmeldes til Energitilsynet, jf. elforsyningslovens § 76 og BEK nr. 90 af 7. februar 2000.
  • at Energi Nord Forsyning A/S salgspriser til forsyningspligtkunderne i 2003-2004 skal nedsættes med 4,086 mio. DKK, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 4, idet transaktioner mellem Energi Nord Forsyning A/S og Energi Nord Handel A/S ikke afspejler markedsvilkår, jf. elforsyningslovens § 46, stk. 4. 


4.   Større væsentlige sager afgjort af sekretariatet

Der er ikke siden sidste udgave af  Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat truffet afgørelser i større væsentlige sager.


5. Høringssvar

Der er ikke siden sidste udgave af  Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat afgivet høringssvar af sekretariatet.


6. Andre forhold

6.1.  Elprisstatistik september 2004
Sekretariatets månedlige oversigt over elpriserne er vedlagt som bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO