Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - september 2004

 

Energitilsynets og Konkurrencestyrelsens elprisstatistik er opgjort for perioden oktober 2003 til oktober 2004. Elprisstatistikken for oktober måned fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3 nedenfor.

Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne der transporterer el, og til forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at det er denne post der vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt efter de markedsvilkår, der er gældende på handelstidspunktet og den almindelige konkurrence mellem de enkelte el-leverandører, bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Markedsdelen er desuden den del af elprisen, der blev underlagt fri konkurrence den 1. januar 2003. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Aftagerpligtig er den ved lov prioriterede el fra vedvarende energikilder som fx vindmøller. Fordelingen på markedsel og aftagerpligtig el er fastsat centralt af de system ansvarlige selskaber (Eltra og Elkraft) og varierer fra måned til måned for erhvervsvirksomheder.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne.

Den seneste udvikling i elprisen for oktober før afgifter og moms fremgår af tabel 1.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet oktober 2003 - oktober 2004

Pris øre/kWh

Hushold-ninger

Små Virksom-heder

Store Virksom-heder

Virksom-heder i gns.

Nordpool spotpris Vest

Nordpool spotpris Øst

Oktober 03

65,8

53,1

47,3

51,5

24,9

27,4

November

66,5

53,7

48,1

52,4

23,9

26,9

December

67,1

54,2

47,8

52,1

19,9

21,7

Januar 04

68,4

55,3

44,8

49,1

19,8

21,8

Februar

70,2

57,1

44,3

48,6

19,4

20,6

Marts

70

56,9

11,9

49,1

20,8

21,3

April

69,4

57,2

44,8

49,4

20,4

19,7

Maj

68,2

55,9

44,9

49,5

21,1

20,2

Juni

67,5

55,3

45,8

50,3

24,4

24

Juli

68,2

55,8

45,4

50

22,4

19,4

August

68,2

55,8

45,7

50,2

25,3

25

September

68,9

56,2

45,6

50,2

22,9

21,1

Oktober

68,7

56

45,2

49,8

 

 

Anm: Nettoprisen er prisen ekskl. afgifter og moms


I perioden oktober 2003 til oktober 2004 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 19,4 øre /kWh i februar 2004 til 25,3 øre/kWh i august 2004. Fra august 2004 til september 2004 er spotprisen i Vestdanmark faldet med 2,4 øre/kWh til 22,9 øre/kWh.

I Østdanmark varierede Nordpool spotprisen mellem 27,4 øre/kWh i oktober 2003 til 19,4 øre/kWh i juli 2004. Fra august 2004 til september 2004 er spotprisen i Østdanmark faldet med 3,9 øre/kWh til 21,1 øre/kWh.

Spotprisen i Vestdanmark har i de ni første måneder af 2004 svinget omkring 21,8 øre/kWh og i Østdanmark omkring 21,5 øre/kWh.

Snesmeltningssæsonen i Norge og Sverige toppede i slutningen af april og først i maj, hvilket medførte en stigende systempris i forsommeren 2004. Den stigende systempris smittede af på terminsmarkedet i løbet af sommeren.

Vandniveaubalancen i de nordiske vandmagasiner har i hele foråret 2004 været anstrengt. Dette har bl.a. ført til højere spotpriser i løbet af sommeren 2004. En lille forbedring af vandreserverne i de nordiske vandmagasiner har ført til lavere spotpriser i juli 2004, men det tørre vejr i løbet af sommeren 2004 har medført, at der fortsat er mangel på vand i de nordiske vandmagasiner. Dette førte til stigende spotpriser i august. Et øget tilløb af vand til de nordiske vandmagasiner i august og september har medført faldende spotpriser i september.

Prisen for el på markedsvilkår har siden marts 2004 været svagt faldende for husholdninger og små virksomheder, jf. tabel 2. Det synes således, at faldet i spotpriserne i december 2003 først er slået igennem på priserne for markedsel i maj 2004. Fra maj 2004 og frem til oktober 2004 har prisen for el på markedsvilkår stabiliseret sig for både husholdninger og små virksomheder på ca. 25,0 øre/kWh.

El på markedsvilkår følger ikke udelukkende spotprisen. Det kan for elselskaberne være risikabelt udelukkende at basere deres pris på spotprisen, når der er store prisudsving. Derfor vælger selskaberne at prissikre en del af deres elindkøb på Nordpools terminsmarked.  

Husholdningernes nettopris er fra september til oktober 2004 faldet med 0,2 øre/kWh. Den gennemsnitlige nettopris for virksomheder er i samme periode faldet med et tilsvarende beløb.  Nettopriserne for store virksomheder er fra september til oktober faldet med 0,4 øre/kWh.

Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra oktober 2003 til oktober 2004

Pris øre/kWh

Husholdninger

Små Virksomheder

Oktober 03

25,3

25,3

November

26,3

26,3

December

27,1

27,2

Januar 04

27,5

27,3

Februar

28,2

28

Marts

27,9

27,7

April

26,8

27

Maj

24,9

25

Juni

23,8

24

Juli

24,9

24,9

August

24,9

24,9

September

25,4

25,2

Oktober

25,2

25,1

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh.


El på markedsvilkår er en del af den samlede elpris. Det er den del af elprisen, hvor alle kunder frit, efter den 1. januar 2003, har fået mulighed for at vælge den elleverandør, som kunderne ønsker at handle med. Den elpris husholdninger og virksomheder må betale for markedsdelen og aftagerpligtig el, sker imidlertid efter en sammenvejning for procentsatsen for miljøvenlige el, jf. tabel 3. Procentsatsen for miljøvenlig el er centralt fastsat af Eltra og Elkraft og varierer fra måned til måned og fra landsdel til landsdel.

En del af den miljøvenlige el produceres ved vindkraft, og der produceres mere el ved vindkraft om vinteren på grund af mere vind på denne årstid end om sommeren. Endvidere producerer kraftvarmeværkerne mindre varme om sommeren, hvilket medfører en faldende og lavere produktion af el.

Af tabel 2 fremgår, at prisen for el på markedsvilkår var stigende i slutningen af 2003 og vinteren 2004. Prisen nåede det højeste niveau i februar 2004. Herefter har prisen været faldende frem til juni/juli, hvorefter den har stabiliseret sig. Prisen for el på markedsvilkår ligger i oktober 2004 for husholdninger på et niveau, som er 0,1 øre/kWh lavere end i oktober 2003. For små virksomheder har forholdet været det samme, og i oktober 2004 ligger prisen på et niveau, som er 0,2 øre/kWh lavere end i oktober 2003.

Elprisstatistikken i september 2004 fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3.


Tabel 3. Elpris i oktober 2004

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små1)  virksom-heder

Store1) virksomheder

Virksomheder i gns.1)

Abonnement

14,9

0,6

0

0

Markedsdel2)

16

13,7

12,1

12,1

Aftagerpligtig

16,1

20,1

16,7

19,9

Heraf vind

3,4

3,4

3,4

3,4

Heraf andet

12,7

16,7

13,3

16,5

Netbetaling

21,7

21,6

16,4

17,8

Heraf PSO

3,2

3,2

3,2

3,2

Heraf transmission

5,4

5,4

5,4

5,4

Heraf til distribution

13,1

13

7,8

9,2

Nettopris

68,7

56

45,2

49,8

Moms og afgifter

100,4

10

0,4

7,7

Heraf CO2-afgift

10

9

0,3

7

Heraf elafgift og eldist. bidrag

56,6

1

0,1

0,7

Heraf moms

33,8

-

-

-

I alt

169,1

66

45,6

57,5

Note 1: For husholdningerne anvendes den gennemsnitlige årlige procentsats for den miljøvenlige el, svarende til årlig afregning. Markedsdelen af el er for virksomheder over 1 GWh beregnet som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen. Det vejede gennemsnit er tillagt en avance.

Note 2: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh, og store virksomheder 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO