Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 54


Til stede fra Energitilsynet var: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Ellen Margrethe Basse, Lone Johnsen, Anders Larsen, Preben Schou og Jens Sejer Sørensen. Desuden deltog Torben Riber og Jørgen Aamand i egenskab af suppleanter.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann, Johan Piper og Marianne Larsson.


Mødet havde følgende dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 54
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Intern afregning og prisregulering 2002 for et forsyningspligtselskab
5. Eltra amba og Elkraft System amba - Foreningen af Slutbrugere af Energi klager over net- og systemtariffer for 2004
6. Procedure for godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas
7. NRGi Lokalvarme A/S - forrentning af indskudskapital
7A. Anvendelse af bødeinstrumentet
7B. Elforsyningslovens sanktionsmuligheder - (straffe)bøder og tvangsbøder


Sager til orientering / drøftelse

8. Indtægtsrammeregulering for gasdistributionsselskaberne
9. Energitilsynets praksis - direkte kundeforhold / individuel afregning / hæftelse
10. (nu punkt 7B)
11. (nu punkt 7A)
12. DONG Lager A/S og Gastra A/S - lagerkunders fyldningsrestriktion og Gastras rådighed over lager til nødforsyning - den videre proces (punkt 10 fra møde 53)
13. Opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delsalg af elforsyningsvirksomhed (punkt 11 fra møde 53)
14. Udviklingen i elpriserne - april kvartal 2004 (punkt 9 fra møde 53)
15. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 54

Der forelå ikke grundlag for at erklære noget medlem inhabil ved behandlingen af de sager, der var på dagsordenen.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om Energitilsynets halvdagsseminar fra kl. 11 - 18.30. Departementschef Michael Dithmer og konsulenter fra PA Consulting ville deltage henholdsvis før og efter frokostpausen.

Formanden orienterede om Rigsrevisionens verserende undersøgelse af elreformen. Der forelå nu et nyt udkast til beretning om elreformen, som Energitilsynets sekretariat havde modtaget i høring den 22. september 2004. Mogens Kring orienterede nærmere herom.

Formanden oplyste, at han havde fået tilsagn om, at der nu ville komme en korrekt skiltning i Nyropsgade med Energitilsynets navn og logo.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Oversigt over foreløbig 68 afgørelser i 2004 fra Energiklagenævnet blev omdelt til medlemmerne.


ad punkt 4: Intern afregning og prisregulering 2002 for et forsyningspligtselskab

Sagen omhandlede en undersøgelse af, i hvilket omfang Nesa Forsyning A/S i 2002 udvekslede ydelser på markedsvilkår med det koncernforbundne elhandelsselskab, Nesa El A/S.

Energitilsynet vurderede, at Nesa Forsyning A/S har købt elindkøbsydelser fra Nesa El A/S i 2002 til priser, der var højere end hvad markedsvilkår tilsagde på kontraktindgåelsestidspunktet.

Endelig vurderede Energitilsynet, at der ikke var grundlag for, at Nesa Forsyning A/S dels accepterede en større valutakursjustering fra Nesa El A/S side med tilbagevirkende kraft, samt dels at Nesa Forsyning A/S accepterede, at Nesa El A/S omregnede norske kroner til danske kroner på baggrund af spotprisen for NOK/DKK og ikke på baggrund af den gældende terminspris for NOK/DKK.

Energitilsynet vedtog,

 • at Nesa Forsyning A/S elindkøbsaftale for 2002 med det koncernforbundne Nesa El A/S ikke afspejler markedsvilkår i overensstemmelse med elforsyningslovens § 46, stk. 4, og at et beløb på 15,112 mio. DKK skal tilbageføres til forbrugerne ved en nedsættelse af Nesa Forsyning A/S salgspriser over for forbrugerne inden udgangen af 2004, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 4.
 • at Nesa Forsyning A/S accept af prisforhøjelsen af 6. februar 2003 fra det koncernforbundne Nesa El A/S ikke afspejler markedsvilkår i overensstemmelse med elforsyningslovens § 46, stk. 4, og at et beløb på yderligere 9,940 mio. DKK skal tilbageføres til forbrugerne ved en nedsættelse af Nesa Forsyning A/S salgspriser over for forbrugerne inden udgangen af 2004, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 4.
 • at Nesa Forsyning A/S accept af valutaomregningsprincip fra NOK til DKK på baggrund af den på tidspunktet for elterminsindkøbet gældende spotpris for NOK/DKK ikke kan anses som værende i overensstemmelse med elforsyningslovens § 46, stk. 4, og at et beløb på yderligere 3,060 mio. DKK skal tilbageføres til forbrugerne ved en nedsættelse af Nesa Forsyning A/S salgspriser over for forbrugerne inden udgangen af 2004, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 4.
 • at Nesa Forsyning A/S ikke kan indregne 15,112 mio. DKK; 9,940 mio. DKK og 3,060 mio. DKK i alt 28,112 mio. DKK i virksomhedens salgspriser over for forbrugerne, idet omkostningen ikke kan anses som en "nødvendig omkostning", jf. elforsyningslovens § 69.
 • at Energitilsynets eventuelle prisgodkendelse af Nesa Forsyning A/S salgspriser for 2002 ledsages af det vilkår, at virksomheden fremover straks skal udarbejde fyldestgørende skriftlige aftaler inden aftalernes ikrafttræden, samt på omhyggelig og objektiv vis afsøge markedet for alternative leverandører af ydelser af væsentligt omfang, således at der kan fremlægges fyldestgørende skriftlig dokumentation herfor over for Energitilsynet, jf. elforsyningslovens § 72, stk. 2. Disse aftaler skal straks anmeldes til Energitilsynet, jf. elforsyningslovens § 76 og BEK nr. 90 af 7. februar 2000.


ad punkt 5: Eltra amba og Elkraft System amba -Foreningen af Slutbrugere af Energi klager over net- og systemtariffer for 2004

På mødet den 15. december 2003 har Energitilsynet godkendt, at de systemansvarlige virksomheders prisfastsættelse sker i overensstemmelse med de principper, som de to virksomheder har beskrevet i et notat fremlagt for tilsynet den 19. september 2003.

Ved sagens behandling på tilsynsmøderne den 29. september 2003 og 15. december 2003 har de systemansvarlige bl.a. henvist til Nordels målsætning om at harmonisere indfødningstarifferne med henblik på at minimere de forvridninger i elmarkedet, som forårsages af forskelle i tarifstruktur og tarifniveau. Indfødningstarifferne lå dengang i den øvre ende af det interval for tariffer, som Nordel havde udstukket. En stigning ville være i strid med indgåede aftaler og virke diskriminerende over for indenlandske producenter til fordel for nordiske konkurrenter. De systemansvarlige valgte dengang at sætte systemtariffen for produktion til 0.

Foreningen af Slutbrugere af Energi (FSE) havde den 12. januar 2004 klaget over fastsættelsen af tarifferne, idet foreningen fandt, at disse var i strid med elforsyningslovens § 9, stk. 2, hvorefter de kollektive elforsyningers øvrige omkostninger påhviler de brugere, der modtager virksomhedens ydelser og opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer.

FSE fandt, at en ligelig fordeling af net- og systemomkostninger mellem forbrug (udtag) og produktion (indfødning) ville være rimelig og nødvendig for overholdelse af bestemmelserne i elforsyningsloven. Specielt fandtes systemtariffen for produktion på 0,00 øre/kWh urimelig. I den forbindelse henviste FSE til, at systemtariffen omfatter omkostninger, der ikke er underkastet EU's harmoniseringskrav.

Til klagen fra FSE henviste de systemansvarlige bl.a. til, at indfødningstariffen i Nordel opgøres som ændringen i nettab som følge af indfødning plus indvirkningen fra kraftværkernes beliggenhed. Endvidere henvises til, at indfødningstariffen i Tyskland er 0, hvilket tilsiger, at Danmark placeres nogenlunde på samme niveau.

Energitilsynet vedtog

 • at Energitilsynet har taget Eltras og Elkraft Systems tariffer til efterretning på mødet i december 2003, og
 • at de af systemansvaret opkrævede indfødningstariffer fortsat ligger inden for de rammer, der er omfattet af aftaler mellem de nordiske systemansvarlige selskaber i Nordel-regi, og
 • at Energitilsynet ikke for øjeblikket finder, at størrelsen af indfødningstarifferne er i strid med elforsyningslovens § 77, stk. 1, hvorved bemærkes, at Energitilsynet følger tarifharmoniseringsbestræbelserne i EU nøje.


ad punkt 6: Procedure for godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas

Energitilsynet skal med virkning pr. 1. juli 2004 godkende metoder for fastsættelse af transmissions- og distributionspriser og vilkår på naturgasområdet inden prisernes og vilkårenes ikrafttrædelse (også kaldet ex ante regulering).

I henhold til naturgasforsyningslovens § 36a skal selskaberne i en redegørelse anmelde metoderne til Energitilsynet og offentliggøre disse inden prisernes og vilkårenes ikrafttrædelse.  Selskaberne udmelder nye priser og vilkår med virkning fra den 1. oktober 2004. Primo september 2004 havde Energitilsynets sekretariat ikke modtaget anmeldelser fra selskaberne. Sekretariatet har derfor i brev af 2. september 2004 anmodet selskaberne om senest den 23. september 2004 at redegøre for metoderne. 

Det er vurderingen, at sekretariatet og Energitilsynet ikke i en normal procedure kan nå at behandle og godkende metoderne inden den 1. oktober 2004. Tilsynet finder det hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med lovens intentioner, at sekretariatet i den konkrete situation - hvor både selskaberne og tilsynet er i en overgangsfase fra ét regime til et andet - giver selskaberne en foreløbig godkendelse af metoderne med det formål at få markedet til at fungere effektivt.

Energitilsynet vedtog

 • at Energitilsynet bemyndiger Energitilsynets sekretariat til at kunne foreløbigt godkende naturgastransmissions- og distributionsselskabernes metoder for fastsættelse af priser og vilkår pr. 1. oktober 2004 med sekretariatets efterfølgende sagsbehandling og Energitilsynets endelige godkendelse.
 • at Energitilsynet finder, at den foreløbige godkendelse kun kan meddeles selskaberne på betingelse af, at selskabernes redegørelse af metoder adresserer de af Energitilsynets sekretariats opstillede krav herom, jf. brev til selskaberne af 2. september 2004.
 • at Energitilsynet gør selskaberne opmærksom på, at den foreløbige godkendelse af metoder for fastsættelse af metoder for priser og vilkår alene har det formål at sætte selskabernes udmeldte priser og vilkår i kraft.      
 • at Energitilsynet konstaterer, at initiativet til at anmelde metoder ifølge Naturgasforsyningsloven som udgangspunkt ligger hos selskaberne, jf. lovens § 40, stk. 1, nr. 1.
 • at Energitilsynet anser det nødvendigt af hensyn til Naturgasforsyningslovens krav om gennemsigtighed, at selskaberne på sine respektive hjemmesider tydeligt gør opmærksom på, at de udmeldte priser og vilkårs metoder kun er blevet foreløbigt godkendt, således at den endelige godkendelse af metoderne for fastsættelse af priser og vilkår kan indeholde fravigelser fra den foreløbige godkendelse, jf. også lovens § 42 a.

Energitilsynet ønskede, at ministeriet blev gjort opmærksom på tilsynets beslutning i denne sag.


ad punkt 7: NRGi Lokalvarme A/S forrentning af indskudskapital

Ved brev af 11. maj 2004 anmodede NRGi Lokalvarme A/S om Energitilsynets godkendelse til at indregne en forrentning af selskabets aktiekapital i fjernvarmeprisen, og dermed udlodde udbytte til NRGi a.m.b.a., som ejer NRGi Lokalvarme A/S 100 %.

NRGi er en fusion mellem energiselskabet ARKE, og de kommunale elforsyninger i Århus, Ebeltoft og Grenaa.

Aktiekapitalen i NRGi Lokalvarme A/S var på 2,0 mio.kr. Betragtede man NRGi a.m.b.a. og NRGi Lokalvarme A/S under ét var der ikke sket kapitaltilførsel udefra, fordi fjernvarmeforbrugerne hos NRGi Lokalvarme A/S var medejere af NRGi a.m.b.a.

Sagens andet spørgsmål vedrørte et forslag i regnskabet fra NRGi Lokalvarme A/S om for år 2003 at overføre et overskud på ca. 2,7 mio.kr. 2003 til bunden reserve i selskabet. Af regnskabsforklaringerne fra NRGi Lokalvarme A/S fremgik, at der var tale om en overdækning i varmeforsyningslovens forstand.

Ud over overdækningen pr. 31. december 2003 var der pr. 31. december 2002 en bunden reserve i selskabet på ca. 0,8 mio.kr.

Energitilsynet vedtog at meddele NRGi Lokalvarme A/S,

 • at Energitilsynet i denne sag ikke kan godkende, at NRGi Lokalvarme A/S indregner en forrentning af selskabets aktiekapital i fjernvarmeprisen, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning,
 • at Energitilsynet vil finde det urimeligt, dersom overdækningen pr. 31. december 2003 på 2.681.211 kr. i NRGi Lokalvarme A/S bliver overført til bunden reserve i selskabet, i stedet for at blive tilbageført til fjernvarmeforbrugerne. Energitilsynet har på det foreliggende grundlag ikke indvendinger imod, at beløbet i bunden reserve primo år 2003 på 807.328 kr. bliver stående som driftskapital i NRGi Lokalvarme A/S, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.


ad punkt 7A: Anvendelse af bødeinstrumentet
Efter anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 90 af 7. februar 2000 om regler for anmeldelse af priser og andre betingelser for transport og levering af elektricitet samt hel og delvis salg af ejerandele i elforsyningsvirksomheder) har Energitilsynet mulighed for at bruge straffebøder ved manglende eller ufuldstændig anmeldelse.

Sekretariatet har tidligere gennemført flere rykkerprocedurer over for forsyningspligtselskaberne. Herigennem har sekretariatet også orienteret om, at sekretariatet har et bødeinstrument. I mange tilfælde har disse rykkerprocedurer dog ikke givet resultat. Alligevel har tilsynet hidtil undladt at gøre alvor af at bruge bødeinstrumentet.

I takt med, at der på elforsyningsområdet er sket liberalisering, har det imidlertid fået stadig større betydning for såvel sekretariatet som for markedets aktører, at anmeldelser til Energitilsynet er rettidige og fyldestgørende.  På den baggrund synes en ændring af praksis nødvendig.

Energitilsynet tilsluttede sig,

 • at sekretariatet nu skærper sin praksis på anmeldelsesområdet og i fremtiden i forlængelse af en resultatløs rykkerprocedure sender anmodning om tiltalerejsning til anklagemyndigheden med krav om bøde, i tilfælde hvor der enten ikke sker en anmeldelse eller en anmeldelse mangler væsentlige oplysninger.

ad punkt 7B: Elforsyningslovens sanktionsmuligheder - (straffe)bøder og tvangsbøder
Straffebøder er primært egnet til situationer, hvor der foreligger helt klare overtrædelser, som er af en karakter, man ikke vil kunne acceptere at se igennem fingrene, og derfor vil straffe virksomheden for. Det gør, at straffebøder ikke er særligt anvendelige i forbindelse med f.eks. sager om manglende anmeldelse.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der indledes overvejelser om en lovændring af bestemmelsen om tvangsbøder, således den fx også kan bruges ved manglende anmeldelse. I den forbindelse kunne det overvejes at få en lignende formulering af tvangsbødebestemmelsen, som den der findes i årsregnskabsloven, hvorefter medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion eller lignende ansvarligt organ kan pålægges tvangsbøder for at undlade at handle i overensstemmelse med loven.

Det vurderes af sekretariatet, at en indretning af bødeinstrumentet mod sådanne ansvarlige organer, vil give langt større effekt end hvis de rettes mod virksomhederne som sådan.

Energitilsynet vedtog

 • at bemyndige formanden til i henhold til elforsyningsloven § 83 at rette henvendelse til Økonomi- og Erhvervsministeren med anmodning om en ændring af elforsyningsloven, således at

1) tilsynet får en udvidet kompetence til brug af tvangsbøder, og

2) tvangsbødebestemmelsen kan rettes direkte mod medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion eller lignende ansvarligt organ.


ad punkt 8: Indtægtsrammeregulering for gasdistributionsselskaberne

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om arbejdet med indtægtsrammeregulering af gasdistributionsområdet.


ad punkt 9: Energitilsynets praksis - direkte kundeforhold / individuel afregning / hæftelse

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om Energitilsynets praksis angående direkte kundeforhold, individuel afregning og hæftelse.


ad punkt 10: (dette punkt er rykket op som nr. 7B)


ad punkt 11: (dette punkt er rykket op som nr. 7A)


ad punkt 12: DONG Lager A/S og Gastra A/S - lagerkunders fyldningsrestriktion og Gastras rådighed over lager til nødforsyning - den videre proces

(gentagelse af orienteringsnotat til sidste møde)

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om problemstillinger vedrørende lagerkunders fyldningsrestriktion og Gastras rådighed over lager til nødforsyning.


ad punkt 13: Opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delsalg af elforsyningsvirksomhed

(gentagelse af orienteringsnotat til sidste møde)

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienterede medlemmerne om fremgangsmåden ved opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delslag af en elforsyningsvirksomhed.


ad punkt 14: Udviklingen i elpriserne - april kvartal 2004

(gentagelse af orienteringsnotat til sidste møde)

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om udviklingen i elpriserne i april kvartal 2004.


ad punkt 15. Eventuelt

Næste møde i Energitilsynet er den 25. oktober 2004

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO