Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - april 2004


Orientering fra Energitilsynets sekretariat om elprisen for april 2004.

Elprisstatistikken for april 2004 er en opgørelse for perioden april 2003 - april 2004. Af tabel 1 fremgår den seneste udvikling i elprisen før afgifter og moms.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet april 2003 - april 2004

Pris øre/kWh

Hus-
hold-ninger

Små
Virk-
som-heder

Store
Virksom-heder

Virk-
som-heder i Gns.

Nordpool
Spotpris
Vest

Nordpool
Spotpris
Øst

April '03

72,8

59,5

46,1

52,0

20,4

22,3

Maj

67,7

55,6

46,3

51,1

21,2

21,9

Juni

67,1

54,7

47,6

51,9

19,9

19,8

Juli

64,8

52,8

49,0

52,1

24,5

21,4

August

64,0

51,9

48,7

52,8

26,7

25,7

September

65,2

52,6

48,0

52,3

25,7

24,3

Oktober

65,8

53,1

47,3

51,5

24,9

27,4

November

66,5

53,7

48,1

52,4

23,9

26,9

December

67,1

54,2

47,8

52,1

19,9

21,7

Januar '04

68,4

55,3

44,8

49,1

19,8

21,8

Februar

70,2

57,1

44,3

48,6

19,4

20,6

Marts

70,0

56,9

44,9

49,1

20,8

21,3

April

69,4

57,2

44,8

49,4

 

 

Anm.: Nettoprisen er prisen ekskl. afgifter og moms.

I perioden april 2003 til marts 2004 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 26,7 øre /kWh i august 2003 til 19,4 øre/kWh i februar 2004. Fra februar 2004 til marts 2004 er spotprisen i Vestdanmark steget med 1,4 øre /kWh.

I Østdanmark varierede Nordpool spotprisen fra 19,8 øre/kWh i juni 2003 til 27,4 øre/kWh i oktober 2003. Fra februar 2004 til marts 2004 er spotprisen i Østdanmark steget med 0,7 øre/kWh.

Et reduceret forbrug af el til opvarmning i foråret 2003 medførte en faldende efterspørgsel på el. Dette førte bl. a. til faldende spotpriser i løbet af foråret.

De efterfølgende noget højere spotpriser i løbet af sommeren og efteråret 2003 skyldes bl.a., at vandreserverne igen var små, grundet mangel på nedbør i det nordlige Skandinavien. Samtidigt var der et forøget elforbrug til køling i Europa, grundet en varm og tør sommer.

De højere spotpriser har i løbet af 2003 haft et vist gennemslag på forbrugerpriserne, hvor husholdninger og virksomheder i starten af perioden oplevede en prisstigning. jf. tabel 1. De faldende spotpriser i løbet af vinteren 2003/04 har medført, at nettoprisen for husholdninger i april 2004 er 3,4 øre/ kWh lavere i forhold til samme måned i 2003. Den gennemsnitlige nettopris for virksomheder er i samme periode 2,6 øre/kWh lavere.

Husholdningernes nettopris er fra marts til april 2004 faldet med 0,6 øre/kWh, medens den gennemsnitlige nettopris for virksomheder i samme periode er steget med 0,3 øre/kWh. Stigningen i den gennemsnitlige nettopris for virksomheder skyldes stigning i priserne for de små og mellemstore virksomheder.


El på markedsvilkår
Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra april 2003 til april 2004

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

April '03

33,7

33,6

Maj

26,5

27,0

Juni

25,7

25,6

Juli

24,7

24,6

August

23,5

23,4

September

24,5

24,4

Oktober

25,3

25,3

November

26,3

26,3

December

27,1

27,2

Januar '04

27,5

27,3

Februar

28,2

28,0

Marts

27,9

27,7

April

26,8

27,0

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh.   

El på markedsvilkår er en del af den samlede elpris. Det er den del af elprisen, hvor alle kunder frit, efter den 1. januar 2003, har fået mulighed for at vælge den elleverandør, som kunderne ønsker at handle med. Den elpris husholdninger og virksomheder må betale for markedsdelen og aftagerpligtig el, sker imidlertid efter en sammenvejning for procentsatsen for miljøvenlige el, jf. tabel 3. Procentsatsen er centralt fastsat og varierer over måneder og landsdele.

Af tabel 2 fremgår det, at prisen for el på markedsvilkår var højest i april 2003. Herefter har prisen været faldende frem til august, for på ny igen at være stigende frem til februar 2004. Prisen for el på markedsvilkår ligger i april 2004 for husholdninger på et niveau, som er 6,9 øre/kWh lavere end i april 2003 og 1,1 øre/kWh lavere end prisen i marts 2004. For små virksomheder har forholdet været det samme, og i april 2004 ligger prisen på et niveau, som er 6,6 øre/kWh lavere end i april 2003. Fra marts til april 2004 er prisen for små virksomheder faldet med 0,7 øre/kWh.

Elprisen i april 2004 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv for hele landet fremgår af tabel 3.


Tabel 3. Elpris i april 2004

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virk-
somheder1)

Store virk-
somheder1)

Virksom-heder i gns.1)

Abonnement

14,7

0,6

0,0

0,0

Markedsdel2)

17,1

14,8

12,0

12,2

Aftagerpligtig
Heraf vind
Heraf andet 

16,1
3,4
12,7

20,1
3,4
16,7

16,6
3,4
13,2

19,8
3,4
16,4

Netbetaling
Heraf PSO
Heraf transmission Heraf til distribution

21,5
3,2
5,4
12,9

21,7
3,2
5,4
13,1

16,2
3,2
5,4
7,6

17,4
3,2
5,4
8,8

Nettopris

69,4

57,2

44,8

49,4

Moms og afgifter
Heraf CO2-afgift Heraf elafgift og eldist.bidrag. Heraf moms

100,6
10,0
56,6
34,0

10,0
9,0
1,0
-

0,4
0,3
0,1
-

7,7
7,0
0,7
-

I alt

170,0

67,2

45,2

57,1

Note 1: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser

Note 2: For husholdningerne anvendes den gennemsnitlige årlige procentsats for den miljøvenlige el, svarende til årlig afregning. Markedsdelen af el er for virksomheder over 1 GWh beregnet som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen. Det vejede gennemsnit er tillagt en avance.

Elprisen i april 2004 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv opdelt mellem Øst- og Vestdanmark fremgår af tabel 3a og 3b.


Tabel 3a. Elpris i april 2004 for Østdanmark

Elpris øre/kWh vægtet gennemsnit Østdanmark

Husholdninger

Små virksomheder1)

Store virksomheder1)

Abonnement

14,9

0,5

0

Netbetaling
heraf PSO
heraf til transmission
heraf til distribution

26,3
3,3
4,2
18,8

26,3
3,3
4,2
18,8 

19,2
3,3
4,2
11,7

Markedsdel

18,4

16,4

13,3

Aftagerpligtig
heraf vind
heraf andet

14,5
0,7
13,8

17,8
0,7
17,1

17,6
0,7
16,9

Nettopris

74,1

61,0

50,1

Moms og afgifter
CO2 afgift
Elafgift og eldistr.bidr.
Moms

101,8
10
56,6
35,2

10
9
1
0

0,4
0,3
0,1
0

I alt inkl. moms

175,9

71,0

50,5


Tabel 3b. Elpris i april 2004 for Vestdanmark

Elpris øre/kWh vægtet gennemsnit Vestdanmark

Husholdninger

Små virksomheder1)

Store virksomheder1)

Abonnement

14,3

0,9

0

Netbetaling
heraf PSO
heraf til transmission
heraf til distribution

13,0
2,9
5,1
5,0

13,4
2,9
5,1
5,4

10,8
2,9
5,1
2,8

Markedsdel

14,8

11,9

9,9

Aftagerpligtig
heraf vind
heraf andet

18,9
8,2
10,7

24,2
8,2
16,0

24,2
8,2
16,0

Nettopris

61,0

50,4

44,9

Moms og afgifter
CO2 afgift
Elafgift og eldistr.bidr.
Moms

99,4
10
56,6
32,8

10
9
1
0

0,4
0,3
0,1
0

I alt inkl. moms

163,8

60,4

45,3


Netbetalingen, som består af PSO-, transmissions- og distributionsomkostninger, er i Østdanmark fra den 1. april 2004 steget med 1,0 øre/kWh. Elkraft som er systemansvarlig for det samlede elektriske system på Sjælland skal sørge for at der, uanset markedsforholdende, altid er strøm til rådighed for forbrugerne. Elselskaberne på Sjælland har aftalt med elproducenten Energi E2, at der altid er en vis produktionskapacitet til rådighed. Dette medfører, at den systemtarif som Elkraft i 2004 opkræver gennem netselskaberne på Sjælland stiger med 1,0 øre/kWh.


De enkelte elementer i elprisen
Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt efter de markedsvilkår, der er gældende på handelstidspunktet og den almindelige konkurrence mellem de enkelte el-leverandører, bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Markedsdelen er desuden den del af elprisen, der blev underlagt fri konkurrence den 1. januar 2003. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Aftagerpligtig er den ved lov prioriterede el fra vedvarende energikilder som fx vindmøller. Fordelingen på markedsel og aftagerpligtig el er fastsat centralt af de system ansvarlige selskaber (Eltra og Elkraft) og varierer fra måned til måned for erhvervsvirksomheder.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør største delen af elprisen for husholdningerne.


Bilag til punkt 6.1 i Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til møde nr. 50

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO