Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - august 2004


Der indsamles oplysninger fra 12 elselskabers hjemmesider dækkende 70 pct. af det samlede el-salg i Danmark. Af tabel 1 fremgår den seneste udvikling i elprisen før afgifter og moms.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet august 2003 - august 2004

Pris øre/kWh

Hushold-ninger

Små Virksom-heder

Store Virksom-heder

Virksom-heder i gns.

Nordpool spotpris Vest

Nordpool spotpris Øst

August 03

64

51,9

48,7

52,8

26,7

25,7

September

65,2

52,6

48

52,3

25,7

24,3

Oktober

65,8

53,1

47,3

51,5

24,9

27,4

November

66,5

53,7

48,1

52,4

23,9

26,9

December

67,1

54,2

47,8

52,1

19,9

21,7

Januar 04

68,4

55,3

44,8

49,1

19,8

21,8

Februar

70,2

57,1

44,3

48,6

19,4

20,6

Marts

70

56,9

44,9

49,1

20,8

21,3

April

69,4

57,2

44,8

49,4

20,4

19,7

Maj

68,2

55,9

44,9

49,5

21,1

20,2

Juni

67,5

55,3

45,8

50,3

24,4

24

Juli

68,2

55,8

45,4

50

22,4

19,4

August

68,2

55,8

45,7

50,2

 

 

Anm.: Nettoprisen er prisen for abonnement + markeds el + aftagerpligtig el + netbetaling ekskl. afgifter og moms.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.

I perioden august 2003 til juli 2004 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 26,7 øre /kWh i august 2003 til 19,4 øre/kWh i februar 2004. Fra juni 2004 til juli 2004 er spotprisen i Vestdanmark faldet med 2,0 øre /kWh.

I Østdanmark varierede Nordpool spotprisen fra 27,4 øre/kWh i oktober 2003 til 19,4 øre/kWh i juli 2004. Fra juni 2004 til juli 2004 er spotprisen i Østdanmark faldet med 4,6 øre/kWh.

Spotprisen i Vestdanmark har i de syv første måneder af 2004 svinget omkring 21,2 øre/kWh og i Østdanmark omkring 21,0 øre/kWh.

De høje spotpriser i løbet af efteråret 2003 skyldes bl.a., at vandreserverne i det nordlige Skandinavien var små på grund af mangel på nedbør. Samtidigt var der et forøget elforbrug til køling i Europa, grundet en varm og tør eftersommer. Denne forøget efterspørgelse på el medførte, at det var nødvendigt at benytte de noget dyrere kulværker.

Spotpriserne på Nordpool er siden december 2003 og frem til april 2004 ikke faldet i takt med det for årstiden normalt faldende forbrug til belysning og opvarmning. Smeltningssæsonen i Norge og Sverige toppede i slutningen af april og først i maj, hvilket har medført en stigende systempris i forsommeren 2004. Den stigende systempris, der udtrykker prisen i situationer uden flaskehalse i det nordiske transmissionsnet, vil med stor sandsynlighed smitte af på terminsmarkedet.

Vandniveaubalancen i de nordiske vandmagasiner har i hele foråret 2004 været anstrengt. Dette har bl.a. ført til højere spotpriser i juni. En lille forbedring af vandreserverne i de nordiske vandmagasiner har ført til lavere spotpriser i juli 2004, men det tørre vejr i løbet af sommeren 2004 har medført, at der fortsat er mangel på vand i de nordiske vandmagasiner, hvilket kan føre til stigende priser fremover.

Prisen for markedsel har i de fem første måneder af 2004 været svagt faldende for husholdninger og små virksomheder, jf. tabel 2. For husholdninger og små virksomheder skyldes faldet i nettopriserne primært et fald i prisen for markedsel. Fra maj 2004 har prisen for markedsel stabiliseret sig for både husholdninger og små virksomheder på ca. 25,0 øre/kWh

Det synes således, at faldet i spotpriserne i december 2003 først i løbet af sommeren 2004 er slået igennem for priserne for markedsel. I august er prisen for markedsel uforandret i forhold til juli 2004 for husholdninger og små virksomheder. For større virksomheder og virksomheder i gennemsnit har nettoprisen været næsten uforandret i sommerperioden.

El på markedsvilkår følger ikke udelukkende spotprisen. Det kan for elselskaberne være risikabelt udelukkende at basere deres pris på spotprisen, når der er store prisudsving. Derfor vælger selskaberne at prissikre en del af deres elindkøb på Nordpools terminsmarked.  

Husholdningernes nettopris er fra august til juli 2004 uforandret. Den gennemsnitlige nettopris for virksomheder er i samme periode ligeledes uforandret. Nettopriserne for store virksomheder er fra juli til august steget med 0,3 øre/kWh.


El på markedsvilkår
Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra august 2003 til august 2004

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

August 03

23,5

23,4

September

24,5

24,4

Oktober

25,3

25,3

November

26,3

26,3

December

27,1

27,2

Januar 04

27,5

27,3

Februar

28,2

28

Marts

27,9

27,7

April

26,8

27

Maj

24,9

25

Juni

23,8

24

Juli

24,9

24,9

August

24,9

24,9

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh.

Kilde 1: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.

Kilde 2: Oplysninger fra Nordpool

El på markedsvilkår er en del af den samlede elpris. Det er den del af elprisen, hvor alle kunder frit, efter den 1. januar 2003, har fået mulighed for at vælge den elleverandør, som kunderne ønsker at handle med. Den elpris husholdninger og virksomheder må betale for markedsdelen og aftagerpligtig el, sker imidlertid efter en sammenvejning for procentsatsen for miljøvenlige el, jf. tabel 3. Procentsatsen for miljøvenlig el er centralt fastsat af Eltra og Elkraft og varierer fra måned til måned og fra landsdel til landsdel. En del af den miljøvenlige el produceres ved vindkraft, og der produceres mere el ved vindkraft om vinteren på grund af mere vind på denne årstid end om sommeren. Endvidere producerer kraftvarmeværkerne mindre varme om sommeren, hvilket medfører en faldende og lavere produktion af el.

Af tabel 2 fremgår, at prisen for el på markedsvilkår var stigende i efteråret 2003 og vinteren 2003/04 for at nå det højeste niveau i februar 2004. Herefter har prisen været faldende frem til juni hvorefter den har stabiliseret sig. Prisen for el på markedsvilkår ligger i august 2004 for husholdninger på et niveau, som er 1,4 øre/kWh højere end i august 2003. For små virksomheder har forholdet været det samme, og i august 2004 ligger prisen på et niveau, som er 1,5 øre/kWh højere end i august 2003. Fra juli til august 2004 er prisen for husholdninger og små virksomheder uforandret.

Elprisen i august 2004 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv for hele landet fremgår af tabel 3.


Tabel 3. Elpris i august 2004

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små1)  virksomheder

Store1) virksomheder

Virksomheder i gns.1)

Abonnement

14,9

0,6

0

0

Markedsdel

15,8

13,6

12,8

12,8

Aftagerpligtig

16,1

20,1

16,7

19,9

Heraf vind

3,4

3,4

3,4

3,4

Heraf decentrale kraftvarme- værker m.v.

12,7

16,7

13,3

16,5

Netbetaling

21,4

21,5

16,2

17,5

Heraf PSO

3,2

3,2

3,2

3,2

Heraf transmission

5,4

5,4

5,4

5,4

Heraf til distribution

12,7

12,9

7,6

8,9

Nettopris

68,2

55,8

45,7

50,2

Moms og afgifter

100,3

10

0,4

7,7

Heraf CO2-afgift

10

9

0,3

7

Heraf elafgift og eldist.bidrag.

56,6

1

0,1

0,7

Heraf moms

33,7

-

-

-

I alt

168,5

65,8

46,1

57,9

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.

Netbetalingen, som består af PSO-, transmissions- og distributionsomkostninger, er i Østdanmark fra den 1. april 2004 steget med 1,0 øre/kWh. Elkraft, som er systemansvarlig for det samlede elektriske system på Sjælland, skal sørge for at der, uanset markedsforholdende, altid er strøm til rådighed for forbrugerne. Elselskaberne på Sjælland har aftalt med elproducenten Energi E2, at der altid er en vis produktionskapacitet til rådighed.

Elprisen i august 2004 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv opdelt mellem Øst- og Vestdanmark fremgår af tabellerne 3a og 3b.


Tabel 3a. Elpris i august 2004 for Østdanmark

Elpris øre/kWh vægtet gennemsnit Østdanmark

Husholdninger

Små virksomheder1)

Store virksomheder1)

Abonnement

15,2

0,5

0

Netbetaling

26,1

26,1

19,2

-heraf PSO

3,3

3,3

3,3

-heraf til transmission

6,6

6,6

6,6

-heraf til distribution

16,2

16,2

9,3

Markedsdel

16,4

14,6

14,1

Aftagerpligtig

14,5

17,8

17,7

-heraf vind

0,7

0,7

0,7

-heraf decentrale kraftvarmeværker m.v.

13,9

17,1

17,1

Nettopris

72,2

59,0

50,9

Moms og afgifter

101,3

10

0,4

CO2 afgift

10

9

0,3

Elafgift og eldistr.bidr.

56,6

1

0,1

Moms

34,7

0

0

I alt inkl. moms

173,6

69,0

51,3


Tabel 3b. Elpris i august 2004 for Vestdanmark

Elpris øre/kWh vægtet gennemsnit Vestdanmark

Husholdninger

Små virksomheder1)

Store virksomheder1)

Abonnement

14,3

0,9

0

Netbetaling

13,0

13,4

11,0

-heraf PSO

3,2

3,2

3,2

-heraf til transmission

3,2

3,2

3,2

-heraf til distribution

6,6

7,0

4,6

Markedsdel

14,9

11,8

10,6

Aftagerpligtig

18,9

24,2

24,2

-heraf vind

4,0

4,0

4,0

-heraf decentrale kraftvarmeværker m.v.

14,9

20,2

20,2

Nettopris

61,1

50,3

45,8

Moms og afgifter

98,5

10

0,4

CO2 afgift

10

9

0,3

Elafgift og eldistr.bidr.

56,6

1

0,1

Moms

31,9

0

0

I alt inkl. moms

159,7

60,3

46,2

Note 1: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.


De enkelte elementer i elprisen
Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og

forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt efter de markedsvilkår, der er gældende på handelstidspunktet og den almindelige konkurrence mellem de enkelte el-leverandører, bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Markedsdelen er desuden den del af elprisen, der blev underlagt fri konkurrence den 1. januar 2003. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Aftagerpligtig er den ved lov prioriterede el fra vedvarende energikilder som fx vindmøller. Fordelingen på markedsel og aftagerpligtig el er fastsat centralt af de system ansvarlige selskaber (Eltra og Elkraft) og varierer fra måned til måned for erhvervsvirksomheder.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO