Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - juli 2004


Der indsamles oplysninger fra 12 elselskabers hjemmesider dækkende 70 pct. af det samlede el-salg i Danmark

Af tabel 1 fremgår den seneste udvikling i elprisen før afgifter og moms.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet juli 2003 - juli 2004

Pris øre/kWh

Hus-hold-ninger

Små
Virk-som-heder

Store Virk-som- heder

Virksom-heder i Gns.

Nordpool Spotpris Vest

Nordpool Spotpris Øst

Juli 03

64,8

52,8

49,0

52,1

24,5

21,4

August

64,0

51,9

48,7

52,8

26,7

25,7

September

65,2

52,6

48,0

52,3

25,7

24,3

Oktober

65,8

53,1

47,3

51,5

24,9

27,4

November

66,5

53,7

48,1

52,4

23,9

26,9

December

67,1

54,2

47,8

52,1

19,9

21,7

Januar 04

68,4

55,3

44,8

49,1

19,8

21,8

Februar

70,2

57,1

44,3

48,6

19,4

20,6

Marts

70,0

56,9

44,9

49,1

20,8

21,3

April

69,4

57,2

44,8

49,4

20,4

19,7

Maj

68,2

55,9

44,9

49,5

21,1

20,2

Juni

67,5

55,3

45,8

50,3

24,4

24,0

Juli

68,2

55,8

45,4

50,0

 

 

Anm.: Nettoprisen er prisen for abonnement + markeds el + aftagerpligtig el + netbetaling ekskl. afgifter og moms.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.

 I perioden juli 2003 til juni 2004 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 26,7 øre /kWh i august 2003 til 19,4 øre/kWh i februar 2004. Fra maj 2004 til juni 2004 er spotprisen i Vestdanmark steget med 3,3 øre /kWh.

I Østdanmark varierede Nordpool spotprisen fra 27,4 øre/kWh i oktober 2003 til 19,7 øre/kWh i april 2004. Fra maj 2004 til juni 2004 er spotprisen i Østdanmark steget med 3,8 øre/kWh.

Spotprisen i Vestdanmark har i de seks første måneder af 2004 svinget omkring 21,0 øre/kWh og i Østdanmark omkring 21,3 øre/kWh.

De høje spotpriser i løbet af efteråret 2003 skyldes bl.a., at vandreserverne i det nordlige Skandinavien var små på grund af mangel på nedbør. Samtidigt var der et forøget elforbrug til køling i Europa, grundet en varm og tør eftersommer. Denne forøget efterspørgelse på el medførte, at det har været nødvendigt at benytte de noget dyrere kulværker. 

Spotpriserne på Nordpool er siden december 2003 ikke faldet i takt med det for årstiden normalt lavere forbrug til belysning og opvarmning. Smeltningssæsonen i Norge og Sverige toppede i slutningen af april, hvilket har betydet en stigende systempris (spotprisen på den nordiske el-børs Nord Pool). Den stigende systempris vil med stor sandsynlighed smitte af på terminsmarkedet.

Vandniveaubalancen i de nordiske vandmagasiner har i hele foråret 2004 været anstrengt. Dette har bl.a. ført til højere spotpriser i juni 2004, og den forsatte mangel på vand i de nordiske vandmagasiner kan føre til stigende priser fremover.

Prisen for markedsel har i de fem første måneder af 2004 været svagt faldende for husholdninger og små virksomheder, jf. tabel 2. For husholdninger og små virksomheder skyldes faldet i nettopriserne primært et fald i prisen for markedsel. Det synes således, at faldet i spotpriserne i december 2003 først nu har slået igennem for priserne for markedsel. I juli har der for husholdninger og små virksomheder været en lille stigning i prisen for markedsel. Stigningen skyldes bl.a. at kul- og fragtpriserne i løbet af foråret er steget markant. Kulpriserne var i juni dobbelt så høje, som i starten af 2004. Prisstigningen på kul og fragt skyldes det økonomiske opsving i Kina. For større virksomheder og virksomheder i gennemsnit har nettoprisen været næsten uforandret.

El på markedsvilkår følger ikke udelukkende spotprisen. Det kan for elselskaberne være risikabelt udelukkende at basere deres pris på spotprisen, når der er store prisudsving. Derfor vælger selskaberne at prissikre en del af deres elindkøb på Nordpools terminsmarked.  

Husholdningernes nettopris er fra juni til juli 2004 steget med 0,7 øre/kWh. Det er primært den stigende pris for markedsel, der skyldes en stigning i nettoprisen. Den gennemsnitlige nettopris for virksomheder er i samme periode faldet med 0,3 øre/kWh. Nettopriserne for store virksomheder er fra juni til juli faldet med 0,4 øre/kWh.


El på markedsvilkår
Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra juli 2003 til juli 2004

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

Juli 03

24,7

24,6

August

23,5

23,4

September

24,5

24,4

Oktober

25,3

25,3

November

26,3

26,3

December

27,1

27,2

Januar 04

27,5

27,3

Februar

28,2

28,0

Marts

27,9

27,7

April

26,8

27,0

Maj

24,9

25,0

Juni

23,8

24,0

Juli

24,9

24,9

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh. 

Kilde 1: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.

Kilde 2: Oplysninger fra Nordpool

El på markedsvilkår er en del af den samlede elpris. Det er den del af elprisen, hvor alle kunder frit, efter den 1. januar 2003, har fået mulighed for at vælge den elleverandør, som kunderne ønsker at handle med. Den elpris husholdninger og virksomheder må betale for markedsdelen og aftagerpligtig el, sker imidlertid efter en sammenvejning for procentsatsen for miljøvenlige el, jf. tabel 3. Procentsatsen for miljøvenlig el er centralt fastsat af Eltra og Elkraft og varierer fra måned til måned og fra landsdel til landsdel. En del af den miljøvenlige el produceres ved vindkraft, og der produceres mere el ved vindkraft om vinteren på grund af mere vind på denne årstid end om sommeren. Endvidere producerer kraftvarmeværkerne mindre varme om sommeren, hvilket medfører en faldende og lavere produktion af el.

Af tabel 2 fremgår, at prisen for el på markedsvilkår var stigende i efteråret 2003 og vinteren 2003/04 for at nå det højeste niveau i februar 2004. Herefter har prisen været faldende frem til juni. Prisen for el på markedsvilkår ligger i juli 2004 for husholdninger på et niveau, som er 0,2 øre/kWh højere end i juli 2003 og 1,1 øre/kWh højere end prisen i juni 2004. For små virksomheder har forholdet været det samme, og i juli 2004 ligger prisen på et niveau, som er 0,3 øre/kWh højere end i juli 2003. Fra juni til juli 2004 er prisen for små virksomheder steget med 0,9 øre/kWh.

Elprisen i juli 2004 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv for hele landet fremgår af tabel 3.


Tabel 3. Elpris i juli 2004

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder1)

Store virksomheder1)

Virksomheder i gns. 1)

Abonnement

14,9

0,6

0,0

0,0

Markedsdel

15,8

13,6

12,6

12,7

Aftagerpligtig
Heraf vind
Heraf decentrale kraftvarmeværker m.v.

16,1
3,4
12,7

20,1
3,4
16,7

16,6
3,4
13,2

19,8
3,4
16,4

Netbetaling
Heraf PSO
Heraf transmission
Heraf til distribution

21,4
3,2
5,4
12,8

21,5
3,2
5,4
12,9

16,2
3,2
5,4
7,6

17,5
3,2
5,4
8,9

Nettopris

68,2

55,8

45,4

50,0

Moms og afgifter
Heraf CO2-afgift
Heraf elafgift og eldist.bidrag.
Heraf moms

100,3
10,0
56,6
33,7

10,0
9,0
1,0
-

0,4
0,3
0,1
-

7,7
7,0
0,7
-

I alt

168,5

65,8

45,8

57,7

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.


Elprisen i juli 2004 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv opdelt mellem Øst- og Vestdanmark fremgår af tabellerne 3a og 3b.


Tabel 3a. Elpris i juli 2004 for Østdanmark

Elpris øre/kWh vægtet gennemsnit Østdanmark

Husholdninger

Små virksomheder1)

Store virksomheder1)

Abonnement

15,2

0,5

0

Netbetaling
-heraf PSO
-heraf til transmission
-heraf til distribution

26,1
3,3
6,6
16,2

26,1
3,3
6,6
16,2

19,2
3,3
6,6
9,3

Markedsdel

16,4

14,6

13,9

Aftagerpligtig
-heraf vind
-heraf decentrale kraftvarmeværker m.v.

14,5
0,7
13,8

17,8
0,7
17,1

17,6
0,7
16,9

Nettopris

72,2

59,0

50,6

Moms og afgifter
CO2 afgift
Elafgift og eldistr.bidr.
Moms

101,3
10
56,6
34,7

10
9
1
0

0,4
0,3
0,1
0

I alt inkl. moms

173,5

69,0

51,0


Tabel 3b. Elpris i juli 2004 for Vestdanmark

Elpris øre/kWh vægtet gennemsnit Vestdanmark

Husholdninger

Små virksomheder1)

Store virksomheder1)

Abonnement

14,3

0,9

0

Netbetaling
-heraf PSO
-heraf til transmission
-heraf til distribution

13,0
3,2
3,2
6,6

13,4
3,2
3,2
7,0

10,9
3,2
3,2
4,5

Markedsdel

14,9

11,8

10,5

Aftagerpligtig
-heraf vind
-heraf decentrale kraftvarmeværker m.v.

18,9
4,0
14,9

24,2
4,0
20,2

24,2
4,0
20,2

Nettopris

61,1

50,3

45,6

Moms og afgifter
CO2 afgift
Elafgift og eldistr.bidr.
Moms

98,5
10
56,6
31,9

10
9
1
0

0,4
0,3
0,1
0

I alt inkl. moms

159,6

60,3

46,0

Note 1: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Netbetalingen, som består af PSO-, transmissions- og distributionsomkostninger, er i Østdanmark fra den 1. april 2004 steget med 1,0 øre/kWh. Elkraft, som er systemansvarlig for det samlede elektriske system på Sjælland, skal sørge for at der, uanset markedsforholdende, altid er strøm til rådighed for forbrugerne. Elselskaberne på Sjælland har aftalt med elproducenten Energi E2, at der altid er en vis produktionskapacitet til rådighed.


De enkelte elementer i elprisen
Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og

forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt efter de markedsvilkår, der er gældende på handelstidspunktet og den almindelige konkurrence mellem de enkelte el-leverandører, bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Markedsdelen er desuden den del af elprisen, der blev underlagt fri konkurrence den 1. januar 2003. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Aftagerpligtig er den ved lov prioriterede el fra vedvarende energikilder som fx vindmøller. Fordelingen på markedsel og aftagerpligtig el er fastsat centralt af de system ansvarlige selskaber (Eltra og Elkraft) og varierer fra måned til måned for erhvervsvirksomheder.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO