Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 53


Til stede fra Energitilsynet var: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Ellen Margrethe Basse, Lone Johnsen, Anders Larsen, Torben Riber og Jens Sejer Sørensen. Desuden deltog Jørgen Aamand i egenskab af suppleant.

Der var afbud fra Preben Schou, hvorfor Torben Riber deltog som stemmeberettiget medlem.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann, Johan Piper og Marianne Larsson.


Mødet havde følgende dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 53
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Elkraft Transmission og NESANET - indregning af forøgede omkostninger i indtægtsrammerne
5. Gastra A/S - klage fra Gazelle A/S over krav om sikkerhedsstillelse for optagelse i Gastra's aktørregister
6. Odense Kraftvarmeværk/Elsam - Odense Renovationsselskab klager over betaling af rådighedsbeløb
7. Silkeborg Kraftvarmeværk A/S - forrentning af indskudskapital for år 2004
8. Revisionsmæssig gennemgang af økonomien i en fjernvarmeforsyning


Sager til orientering / drøftelse

9. Udviklingen i elpriserne - april kvartal 2004
10. DONG Lager A/S og Gastra A/S - lagerkunders fyldningsrestriktion og Gastras rådighed over lager til nødforsyning - den videre proces
11. Opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delsalg af elforsyningsvirksomhed
12. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 53

Der forelå ikke grundlag for at erklære noget medlem inhabil ved behandlingen af de sager, der var på dagsordenen.


ad 2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om Rigsrevisionens verserende undersøgelse af elreformen, der foruden Energitilsynet involverer Energistyrelsen, Konkurrencestyrelsen og departementet.

På Energitilsynets møde den 28. juni omtalte formanden den manglende skiltning med Energitilsynets navn og logo ved hovedindgangen i Nyropsgade 30. Formanden oplyste, at han forventede, at dette problem nu var ved at finde en tilfredsstillende løsning.

Formanden orienterede om status for Energistyrelsens udarbejdelse af bekendtgørelser om fastsættelse af indtægtsrammer på elområdet, dels for 2004, dels for 2005 og fremover.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Elkraft Transmission og NESANETs indregning af forøgede omkostninger i indtægtsrammerne

NESANET og Elkraft Transmission havde anmodet om forhøjelse af indtægtsrammerne som følge af forøgede omkostninger. 

NESANETs anmodning om forhøjelser vedrørte tab på debitorer på godt 17 mill. kr. i 2002 som følge af Det Danske Stålvalseværks konkurs. Tabet var endnu ikke endelig fastsat

Elkraft Transmissions anmodning vedrørte meromkostninger på 1,8 mio. kr. ved idriftsættelse af Gørløse transformerstation og nettilslutning af Avedøreværket.

På Energitilsynets møde den 29. marts 2004 blev på baggrund af henvendelser fra net- og transmissionsvirksomhederne besluttet:

Ved forhøjelser af indtægtsrammerne efter §§ 35-38 i bek. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder og forhøjelser efter § 7 og § 8 i bek. 1182 af 15. december 2000 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV lægges et for den ansøgende virksomhed "normalt" regnskabsårs omkostninger til grund.

I det tilfælde ændringen/meromkostningen for det konkrete år, for hvilket forhøjelsen af indtægtsrammen ansøges forøget, er mindre end 3,0 % af omkostningsrammens driftsposter (omkostningsrammen ekskl. afskrivninger) i et "normalt" år, vil ansøgningen som udgangspunkt blive afslået. Energitilsynets sekretariat vil have bemyndigelse til at give afslag i disse tilfælde.

I det omfang virksomheden ikke har udnyttet indtægtsrammen, og ansøgningsbeløbet samtidig kan rummes inden for virksomhedens gældende omkostningsramme, vil ansøgningen ikke umiddelbart blive imødekommet. Energitilsynets sekretariat vil have bemyndigelse til at give afslag i disse tilfælde.

Anmodning om indregning af ændringer/meromkostninger fra net- og transmissionsvirksomheder, der har udnyttet indtægtsrammen, og hvor ændringen/meromkostningen samtidig er større end 3 % af omkostningsrammens driftsposter (omkostningsrammen ekskl. afskrivninger) i et "normalt" år, forelægges sagen for Energitilsynet, idet indstillingen i disse tilfælde vil basere sig på, at virksomheden selv må bære de første 3 % omkostningsforøgelse uden, at indtægtsrammen af den grund øges.

Energitilsynet vedtog

  • at indtægtsrammen for NESANET A/S kan forhøjes med det overskydende tab, jf. § 38 i bek. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder, hvis tabet på Det Danske Stålvalseværk ikke kan rummes indenfor et beløb, der udgør forskellen mellem:

Indtægtsrammens driftsposter i det år tabet på Det Danske Stålvalseværk er endelig fastsat + 3 % heraf

og

Indtægtsrammens driftsposter i det år tabet på det Danske Stålvalseværk er endelig fastsat + tabet på Det Danske Stålvalseværk.

Energitilsynet vedtog videre, at  Elkraft Transmission A.m.b.a., kan indregne 1,8 mio. kr. i indtægtsrammens driftsposter fra og med 2003 i det omfang meromkostningen ikke kan rummes inden for Elkraft Transmissions indtægtsramme for pågældende år, jf. § 7 i bek. 1182 af 15. december 2000 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV.


ad punkt 5: Gastra A/S - klage fra Gazelle A/S over krav om sikkerhedsstillelse for optagelse i Gastra A/S' aktørregister

Aktørregisteret er det centrale register for alle transportkunder, gasleverandører, distributions-, transmissions- og lagerselskaber på det danske naturgasmarked. Registeret er etableret i forbindelse med den fulde markedsåbning, bl.a. for at sikre gennemførelse af elektronisk leverandørskift på månedsbasis.

Ved registrering som transportkunde stilles krav om kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse - et krav som har været aktuelt ved indgåelse af en transportaftale siden første version af selskabets bestemmelser Regler for Gastransport.

Gazelle A/S klager over, at kravet om kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse stilles allerede ved registrering i aktørregisteret. Gazelle A/S klager således ikke over at kravet stilles, eller over kravets størrelse, men alene over tidspunktet derfor.

Energitilsynets sekretariat finder ikke, at kravet om sikkerhedsstillelse ved tidspunktet for registrering i registeret er urimeligt.

Energitilsynet vedtog at meddele Gazelle A/S og Gastra A/S, at

Energitilsynet ikke finder det urimeligt, at kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse er en forudsætning for en registrering som transportkunde i aktørregisteret. Gastra A/S anmodes dog om at tydeliggøre bestemmelserne derom i Regler for Gastransport.


ad punkt 6: Odense Kraftvarmeværk/Elsam - Odense Renovationsselskab klager over betaling af rådighedsbeløb

Efter en indledende drøftelse af sagen udsatte Energitilsynet den videre behandlingen med henblik på afklaring af forskellige spørgsmål.


ad punkt 7: Silkeborg Kraftvarmeværk A/S - forrentning af indskudskapital for år 2004

I brev af 1. juni 2004 anmodede Revisionsfirmaet KPMG på vegne af Silkeborg Kraftvarmeværk A/S om Energitilsynets godkendelse til indregning af forrentning af indskudskapital i fjernvarmeprisen for år 2004.

Silkeborg Kraftvarmeværk A/S har tidligere anmodet om Energitilsynets godkendelse til at indregne en forrentning af indskudskapitalen i fjernvarmeprisen. Selskabets indskudskapital er 500.000 kr.

Energitilsynet har tidligere godkendt en forrentning af selskabets indskudskapital for år 2001 og år 2002 på 7%. Desuden har Energitilsynets sekretariat godkendt forrentningen for år 2003 med den samme forrentningsprocent, som tilsynet godkendte for år 2001 og år 2002.

Forrentningsprocenten er den samme forrentningsprocent, som tilsynet fastsætter for netvirksomhedernes på elforsyningsområdet. Denne forrentningsprocent nedsatte Energitilsynet ved afgørelse af 29. marts 2004 fra 7,0 til 6,2 for år 2003.

Energitilsynet vedtog at meddele Silkeborg Kraftvarmeværk A/S, at Energitilsynet kan godkende en forrentning på op til 6,2 pct. af indskudskapitalen i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S til indregning i fjernvarmeprisen i år 2004, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital m.v.


ad punkt 8: Revisionsmæssig gennemgang af økonomien i en fjernvarmeforsyning

På baggrund af især de regnskabsmæssige forklaringer fra en fjernvarmeforsyning anså Energitilsynets sekretariat det for formålstjenligt, at der i forbindelse med Energitilsynet bedømmelse af rimeligheden af regnskabs- og budgetgrundlaget forelå en rapport herom fra en sagkyndig i revision.

Energitilsynet vedtog at Energitilsynets sekretariat skulle træffe aftale med en sagkyndig i revision om at gennemgå regnskaber og budgetter i den pågældende fjernvarmeforsyning, og udarbejde en rapport til Energitilsynets bedømmelse af rimeligheden af det foreliggende regnskabs- og budgetgrundlag, jf. varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 4.


ad punkt 9: Udviklingen i elpriserne - april kvartal 2004

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om udviklingen i elpriserne i april kvartal 2004.


ad punkt 10: DONG Lager A/S og Gastra A/S lagerkunders fyldningsrestriktion og Gastras rådighed over lager til nødforsyning - den videre proces

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om problemstillinger vedrørende lagerkunders fyldningsrestriktion og Gastras rådighed over lager til nødforsyning.


ad punkt 11: Opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delsalg af elforsyningsvirksomhed

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienterede medlemmerne om fremgangsmåden ved opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delslag af en elforsyningsvirksomhed.


ad punkt 12. Eventuelt

Næste møde i Energitilsynet er den 27. september 2004

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO